منو
 کاربر Online
478 کاربر online
تاریخچه ی: گوزن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-56Lines: 1-44
-V{maketoc}

+!مقدمه
زیر راسته ((نشخوارکنندگان)) از زوج سمی ها نرها اغلب دارای شاخ هستند. فکها با حرکات طرفی برای خرد کردن مواد غذایی مناسب شده و معده چند قسمتی است. در جریان گوارش موادی که قبلا بلعیده شده و دوباره به دهان برگشت داده شده و نشخوار می‌شود. در ایران از نشخوارکنندگان دو تیره وجود دارد که شامل تیره گوزنها (Cervid
ae) و تیره ((گوسفند)) ، ((بز)) ، ((آهو)) و ((گاو)) (Bovidae) می‌باشد.
>
>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Gavazn_shakh.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/f1/cervidae1.JPG}
  
 
 
 
 
-

طایفه گوزن ها در میان ((نشخوار))کنندگان یگانه طایفه ای است که انواع بسیاری از آن در قاره ((اروپا)) مانند جانوران وحشی زندگی می کنند. />یکی از خصوصیات عمده ای که گوزنها را از نشخوار کنندگان دیگر متمایز می کند شکل و ساختمان شاخ های این جانوران است معمولاٌ‌ تنها نرینه هایی که به سن بلوغ رسیده اند شاخ دارند. شاخهای گوزنها توپر و بی دوام هستند. شاخ های نشخوارکنندگان دیگر میان تهی و تغییر ناپذیرند، از این رو عنوان جانوران شاخ تهی یافتند. />
در نخستین سال زندگی گوزنها شاخه ای استخوانی از هر سوی پیشانی روی دو برآمدگی پوشیده از پوست و پشم بسیار نرمی که ((مخمل)) خوانده می شود رشد می کند. پوست شاخ را تا مرحله تشکیل آن می پوشاند سپس پاره می شود و می افتد. />در حدود ((فوریه))(اوایل(( بهمن))) شاخه استخوانی هم به نوبه خود می افتد و شاخ دیگری که نیرومندتر و درشت تر خواهد بود رفته رفته شکل می گیرد، این شاخ هم می افتد و جای خود را به شاخ دیگری وا می گذارد که سال ینده رشد می کند. />سال به سال شاخ ها رشد می کنند و رشته ها و پره هایشان چند برابر می شود.

شاخها به حسب انواع ممکن است از یک شاخه تشکیل می یابد اما بیشتر این شاخه آراسته به شاخ هایی است که بچه شاخ گویند. در برخی ازانواع(( گوزن))ها شاخها و بچه شاخها به صورت پارویی شهن و دندانه دار به هم جفت می شوند. این شاخ ها در گوزنهای بزرگ سرزمین شمالی دیده می شود چنین به نظر میر سد که گوزنها بومی آسیایند و از ((آسیا)) به ((اروپا)) ، افریقای شمال غربی حتی کوچیده اند و به انواع بسیار تقسیم شده اند. /
> /
>بیشتر ((گاو))ها و اعضاء فامیلشان از جمله گوزنها دارای ((شاخ)) هستند که از همان مواد تشکیل دهنده مو یا پنچه ها ساخته شده است. از شاخه ها برای دفاع از قلمرو جفت و یا عقب راندن شکارچیان مهاجم استفاده می شود گوزنهای ماده دارای شاخهای استخوانی هستند که هر ساله آنها را می اندازند و مجددا" شاخهای جدیدی می رویانند گوزنهای نر رقیب از شاخهای خود به عنوان یک اسلحه در مسابقات جنگلی برای بدست آوردن ماده استفاده می کنند.

اینگ گوزنها در سرزمین هایی که آب و هوای(( معتدل)) یا ((قطبی)) دارند و ازاین گذشته در مناطق کوهستانی(( اروپا)) و ((آمریکا)) بسر می برند.

نمونه های عمده این طایفه بزرگ گوزن ، ((آهو)) ، گوزن خالدار ، گوزن سرزمین های شمالی و گوزن مناطق قطبی هستند.

بدن گوزن معمولی قوی و چست و چالاک است. ((مارال)) ماده کوچکتر از گوزن نر است هیکل چست و چالاک و زیبایی دارد.

+!تیره گوزنها
از این تیره دو جنس __~~green:Capereolus~~__ و __~~green:Cervus~~__ در ایران وجود دارد که با مشخصات زیر از هم جدا می‌شوند.
!!جنس Capereolus
در این جنس دم کوتاه است ب
طوری که در زیر موهای بدن مخفی شده و به خوبی دیده نمی‌شود. شاخ وتاه و بون زاید‌های بالای شمی است. اندازه بدن کوچکتر است.
!!جنسCervus
دم با رشد زیاد و کاملا واضح است. شاخ بلند و زایده‌های بالای چشمی وجود دارد، اندازه بزرگتر است.
!مشخصات
تیره گوزن
ها در میان نشخوارکنندگان یگانه طایفهای است که انواع بسیاری از آن در قاره اروپا مانند جانوران وحشی زندگی میکنند. یکی از خصوصیات عمدهای که گوزنها را از نشخوار کنندگان دیگر متمایز میکند شکل و ساختمان شاخهای این جانوران است معمولا تنها نرینههایی که به سن بلوغ رسیدهاند شاخ دارند. شاخهای گوزنها توپر و بیدوام هستند. شاخهای نشخوارکنندگان دیگر میان تهی و تغییر ناپذیرند، از این رو عنوان جانوران شاخ تهی یافتند. در نخستین سال زندگی گوزنها شاخی استخوانی از هر سوی پیشانی روی دو برآمدگی پوشیده از پوست و پشم بسیار نرمی که مخمل خوانده میشود رشد میکند.

پوست شاخ را تا مرحله تشکیل آن میپوشاند سپس پاره میشود و میافتد. در حدود فوریه (اوایل بهمن) شاخه استخوانی هم به نوبه خود میافتد و شاخ دیگری که نیرومندتر و درشتتر خواهد بود رفته رفته شکل میگیرد، این شاخ هم میافتد و جای خود را به شاخ دیگری وا میگذارد که سال ینده رشد میکند. سال به سال شاخها رشد میکنند و رشتهها و پرههایشان چند برابر میشود. شاخها به حسب انواع ممکن است از یک شاخه تشکیل مییابد اما بیشتر این شاخه آراسته به شاخهایی است که بچه شاخ گویند.


dir align = left>
 
 
  
-{picture=Gavazn_noshkhar.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/f/fc/cervidae2.JPG}
  
 
 
 
 
- /> />گاوها و گوزنها مقدار زیادی از پوشش گیاهی را می خورند که هضم آن برایشان مشکل بوده و دارای خاصیت غذایی مختصری می باشد اما همه این حیوانات دارای(( معده)) های چهار محفظه ((نشخوار)) کننده می باشند. معده های این حیوانات قدرت تجزیه این غذای بلعیده شده(چمنها و گیاهان) را دارند. بعد از بلعیدن غذا بخشی از غذا توسط ((باکتری))ها (در اولین محفظه از شکم) تجزیه می شود. بعد به درون دهان بازگشت داده می شود و مجددا" جویده می شود و برای دومین مرتبه بلعیده می شود تا در محفظه های بعدی هضم گردد. /> />گوزن حواس بسیار تکامل یافته ای دارد. در سایه قوه شامه خود می تواند از فاصله چند صد متری به وجود دشمن پی ببرد دو گوزن بسیار سریع است و جست هایی می زند که دو سه متر ارتفاع و شش هفت متر طول دارد و علاوه بر این شناگر قابلی است. />((جنگل))های انبوه مسکن و ماٌوای دلخواه گوزن هستند، گوزن معمولاٌ‌در جریان روز میان ((بوته)) ها و ((درختان)) کوچک می خوابد و شب در جستجوی خوراک بیرون می آید. در تابستان علف و ((برگ)) درخت و در فصل سرما ((خزه)) و لجن و پوست درخت می خورد. />
در حدود 170 گونه مختلف از گاوها گوزنها و فامیلهای آنها وجود دارد که در سراسر دنیا پراکنده هستند

__بعضی از گونه‌های گوزن :__
r />__((گوزن یالدار آی))__ />r />__((گوزن زرد))__ r />
__((گوزن مالی))__ r /> />__((گوزن مالی کانادا))__

! ن:
*''DK multi media''
+

در برخی از انواع گوزنها شاخها و بچه شاخها به صورت پارویی و دندانه‌دار به هم جفت می‌شوند. این شاخها در گوزنهای بزرگ سرزمین شمالی دیده می‌شود و چنین به نظر می‌رسد که گوزنها بومی آسیایند و از آسیا به اروپا ، افریقای شمال غربی حتی کوچیده‌اند و به انواع بسیار تقسیم شده‌اند. گوزنها مقدار زیادی از ((پوشش گیاهی)) را میخورند که هضم آن برایشان مشکل بوده و دارای خاصیت غذایی مختصری میباشد اما همه این حیوانات دارای معدههای چهار محفظه نشخوار کننده میباشند. معدههای این حیوانات قدرت تجزیه این غذای بلعیده شده (چمنها و گیاهان) را دارند. بعد از بلعیدن غذا بخشی از غذا توسط ((باکتری|باکتریها)) (در اولین محفظه از شکم) تجزیه میشود. بعد به درون دهان بازگشت داده میشود و مجددا جویده میشود و برای دومین مرتبه بلعیده میشود تا در محفظههای بعدی هضم گردد.

گوزن حواس بسیار تکامل یافتهای دارد. در سایه قوه شامه خود میتواند از فاصله چند صد متری به وجود دشمن پی ببرد دو گوزن بسیار سریع است و جستهایی میزند که دو سه متر ارتفاع و شش هفت متر طول دارد و علاوه بر این شناگر قابلی است. جنگلهای انبوه مسکن و ماوای دلخواه گوزن هستند، گوزن معمولا‌در جریان روز میان بوتهها و درختان کوچک میخوابد و شب در جستجوی خوراک بیرون میآید. در تابستان علف و برگ درخت و در فصل سرما ((خزه)) و لجن و پوست درخت میخورد. در حدود 170 گونه مختلف از گوزنها و فامیلهای آنها وجود دارد که در سراسر دنیا پراکنده هستند. />


>>

/>

{img src=img/daneshnameh_up/e/e7/cervidae3.JPG} />

!
گونه‌های گوزنها
__~~green:رانژیفر~~__ و __~~green:گوزن شمالی~~__ (Caribou ، Reindeer) در مناطق شمالی زندگی می‌کند و شاخکها در هر دو جنس وجود دارد. __~~green:آلس آلسس امریکانوس~~__ نر تا 182 سانتیمتر بلندی دارد. داخل آب می‌رود و از گیاهان داخل آب تغذیه می‌کند. __~~green:سرووس کانادانسیس~~__ یا گوزن آمریکایی سابقا در اغلب نقاط ایالات متحده غیر از صحراها وجود داشت ولی حالا در بعضی نواحی یافت می‌شود جانور نر به بلندی 152 سانتیمتر می‌رسد. __~~green:سرووس الاپوس~~__ یا گوزن رخ اروپایی ، اودوکوای‌لئوس یا گوزن آمریکایی نرها به بلندی 106 سانتیمتر می‌رسند. __~~green:اودوکوای لئوس ویرژی نیانوس~~__ یا گوزن م سفید در سواحل آتلانتیک تا اوروگون شرقی زندگی می‌کند. __~~green:اودوکوای نئوس همی اونوس~~__ یا گوزن سیاه در آمریکای شمالی وجود دارد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((آهو)) />*((ستانران)) />*((گاو))
*((گوسفند)) />*((گوزن زرد))
*((نشخوارکنندگان))
*((مرال))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 18 شهریور 1385 [03:21 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [11:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [05:58 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..