منو
 صفحه های تصادفی
تحولات تاریخی دانش ریاضی
کائولینیت
داستان کلورا
انواع نیرو
دانشکده‌ ادبیات دانشگاه تهران
الکتروفوز
شیوه بازی
خزندگان غول پیکر
سپتیفراژ
رادرفورد
 کاربر Online
1060 کاربر online
تاریخچه ی: گل مژه و شالازیون

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-34Lines: 1-107
-V{maketoc}
__ مژه__ بیای شایعی ت که می تاد ارا ر نین مل تار کن. گل مه ور یک تده مورم ، حسا و ردک رم ن ر نزدیکی ((لک)) تظاه می کن. ین قیقت یک ((به)) کوچک است که در ار ((عونت)) ی التها یه ((ژ)) یا دد رش کنه چربی لک ایاد ی ش. م ود ا ((چشم)) (ب ر ا رشات ((ینی)) ل شد اشد) و تهاب ل پلک ((لفای)) از امل ممی ه که باث و گل ژ می شو.
+{DYNAMICMENU()}
__وا‌نامه__ />*((اژگن چشم پکی)) />__اا مر__ />*((یمیای ))
*((
تنلی )) />*((وریی چم)) />*((ساتمان و ملکرد )) />*((یرچشمی))
*((ن
بینایی)) />*((نخن چم)) />*((نزدیک بینی چش))
*((چ
)) />*((قالات جدید پزشکی)) />__کتابهی مرتبط__ />*((کتابای م پشکی)) />__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=60|ن پکی]__ />__ایتهای متب__ />*سایتهای دای
**[http://www.noorvision.com/|م
کز اصلا ی ر] />**[http://www.orcir.org/persianIndex.html|کز تحقیقات چم دنشه شهی پزشکی]
**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=1589&Number=41|
صلنمه بینا] />**[http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=2094&Number=71|جله چشم پزشکی ایان]
**[http://dastjerdi.persianblog.com/|
داستنیی چم پکی ی و] />**[http://www.noorvision.com/patients/?category=anatomy&code=index|ناتومی چشم] />**[http://www.koodakan.org/Cnslt/magh/m32.htm|تنبی چم]
**[http://www.irso.org/farsi/society/magazine_16_4/16_4_5.htm|م
ه چم پشی ایران] />**[http://www.boali.com/searchmedicine.htm|مالب پشکی]
*
ایتهی خارجی />**[http://www.sciencenews.org/articles/20050312/fob1.asp|خبار علی]
**[http://www.iranhealers.com/attlas/eye.htm|
طس چش پشکی] />**[www.ajo.org|ژوال چ پزشکی] />**[http://www.aao.org/|کامی چم پزشکی ریکا] />**[www.revophth.com|مرری م پزشکی] />__گالی وی__ />*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری عم] />**[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=37|پزشکی و سمت]
-!علائم و نشانه ها +body=
-* اساس نگیی و رد پلک
* ا یک توده رس قرمز رنگ دردنک در لبه پلک />* و و ار اکری />* گاهی و ترشحت چرکی از گل مژه
*
اری ی: ای دید ا وم معو ل مژه نی ا اگر گل م نا بگ بد شا وی ((ریه)) با ایا ستیگماتیسم و تاری دید می ود.
+|~| />{DYNAMICMENU}
!کلی
ا یری
گل مژه (sty) ه وت یک توده مورم حسس دردناک و قرمز رنگ در ندیکی لبه پلک تظاهر می‌کند. ین توه ر حقیقت یک آبسه کوچک ا سر رد رگ ات که در ر عفونت یا التهاب ریشه مژه‌ه ی دد ترشح کننه چربی پلک ایجاد می‌شود. از جمله عوامل ایجاد گل مژه اکتری چکی ه نم اتافیلوکوک است و تماس با دستهای آلوده نیز سبب سرای ن می‌شو.

گل
مژ یا هوردئولوم hordeolum (عوت غد پلک) را به دو نوع داخلی (خل ل پلک) و خارجی ارج لبه پلک) تقسیم می‌ند. نو خلی گای به م پوست و گاهی به م مله چشم ا. ولی وع خارجی میشه به سمت پوست ا. شالازیون مل گل مژه دالی ست. ولی علائم التهابی و علائم آبسه (درد و قرمزی و تورم) ندارد. و بارت است از التهاب رانولوماتو، مزمن، استریل (دون عفونت) وبا علت نامعلوم در غدد چربی پلک.
-!درمان +
{picture=stye.jpg}

!گل مژه
گل مژه التهاب غدد لبه پلک
در چشم است که بروز مداوم آن نشان دهنده ضعف سیستم ایمنی است. این التهاب غالبا عفونی و بسیار دردناک است. گل مژه بیماری شایعی است که می‌تواند افراد را در سنین مختلف گرفتار کند. تماس دست آلوده با چشم (به خصوص اگر با ترشحات بینی آلوده شده باشد) و التهاب لبه پلک (بلفاریت یا شوره پلک) از عوامل مهمی هستند که باعث بروز گل مژه می‌شوند.
!!علائم و نشانه‌ها
*__ایجاد یک توده برجسته قرمز رنگ دردناک در لبه پلک__
*احساس سنگینی و درد پلک
*سوزش و خارش و اشکریزش
*__گاهی خروج ترشحات چرکی از گل مژه__
*__تاری دید:__ ((تاری دید)) از عوامل معمول گل مژه نیست اما اگر گل مژه نسبتاً بزرگ باشد با فشار روی ((قرنیه)) باعث ایجاد آستیگماتیسم و تاری دید می‌شود.
!!درمان
اکثر گل مژه‌ها ظرف چند روز به تدریج بهبود می‌یابند و مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنند. در چند روز اول، استفاده از کمپرس گرم باعث تسکین ((درد)) می‌شود و ممکن است به سر باز کردن گل مژه و تخلیه ترشحات چرکی کمک کند. برای این منظور یک حوله تمیز را با آب جوشیده گرم (نه داغ!) مرطوب کنید و برای مدت 10 تا 15 دقیقه روی چشم مبتلا قرار دهید. ماساژ ملایم هم به تسکین درد و تخلیه ترشحات کمک می‌کند. ماساژ کمپرس گرم را می‌توان روزی 4-3 بار انحام داد تا ترشحات تخلیه شود و گل مژه بهبود پیدا کند.
- گل مژه ها رف ند وز به دریج هد می یابد و مشک ص ایجا نمی کند. ن رو و فده از کمرس گر باعث کین ((د)) می شود و مکن ا رباز کرد گل مژه و خیه رحا چکی کمک کند. ی این و یک حوله تمیز را ب ویده گر (ه اغ!) مرطوب کنی و ای م 10 تا 15 دیقه وی چ مبتلا ار دید. ما مایم هم سکی د ه تا کمک می کند. ااژ کمپ رم ا می توا روزی 4-3 بار احام داد تا ترشحا تخلیه شود و گل مژه بهود پیدا ک. ه ی کنی گل مژه ا بترکانی ی زو تلی کی، این کر می وان باث گسترش عفونت به بت های مجاور و یا تی ود عفونت به ((مغز)) شود. گر پ از چد رو گل مژه ود یدا نکرد ماً به چشم پزش مراع کنید. ش زش ی تان د صورت لزو با ی جراحی کک ل ژ را لیه کند. تیه گ مه با بی سی موضعی با ستفد از ره بی نده می ود گل ه از شت ل تخلیه می شد. +ه عی نکنید گل مژه را ترانید ی به ور ی کی، این کا می‌تاند عث گستر فو ه فهای مجار یا ی ورود عفونت به ((م)) شود. اگر س ا چن ز (قریبا 2 رز) گل مژه بهبو یا نکر حتماً ه چم پزشک مراجعه کنید. چم پک می‌تواند در صرت وم ا یک جراحی کوچک گل مژه را لیه کن. لیه گ ژه ا بسی موی استفاد از قطره ی‌حس ن اام شود. ل مژ‌های مولی ستاده های ((آنتی‌یویک)) می‌وان کمک کنند باد. ام در چه‌های کوک یا ارای که گل مژههی شدیداً له ن مکن ست لازم اشد با ن چ پزک آنتی‌یتیک خاکی رای لویری ا گسترش عفونت به بقیه پلک و قتهای مجاور اتده شود.
!!پی
گیری
ر برخی از ارد گل مژه مکرا ود یکند. ای پیشیری ا عد :
*از
تا دت آلود با شم جلوگیری کنید.
*به
اشت ک را ایت کنید. شستی نظم پلها با آب ولم یا ستی ه پلک با مپو بچه یق میواند ب جلیری از گ ه کمک کد.
-در گل مژه های ممی اده ا ره های ((ی بیتیک)) یا تی بیویک خوراکی فایده ای ارد. ما ر چه های کچک یا ارادی که گل مژه ای دید لتهب دارند مکن ات لازم باشد با ن چ زشک نتی بیتیک ورکی ی لیری از گست فونت به بقیه لک و م ای اور سته شود. +*در صورت بروز گل مژههای مکر حتما ب چم پک راجعه کنید. گاهی اوقت بیریهای چی یگر مثل بلفاریت (اتهاب لبه پلک) یا مکات غدد ترشح کننده چربی باعث برو گل مژه مکرر می‌شود که تشخیص و درمان این بیماریها توسط چشم پزشک باعث جلوگیری از عود گل مژه مشود. به علاوه گاهی اقت بعضی از بیماریهای جدی چمی (مثلاً وموره) مم است به صورت گل مژه‌های مکرر تظار د که در این موارد معایه توسط چشم پزشک راهگشا است.
!شالازیون
شالازیون یکی
دیگر از توده‌های لبه پلک است که در ابتدا تظاهری شبیه گل مژه دارد. __شاازیون__ جستی کوچکی د به لک در زیر پوست است که در اثر انسداد مجرای خرجی غدد ترشح کننده چربی پلک و تجمع موا ترشح شده در غده ایجاد می‌شود. شالازیون ممکن است در ابتدا ملتهب باشد و باعث یاد رد رمزی شود که ر این حالت شبی گل مژه است. اما پس از مدتی رد و قرمی فروکش می‌کند و وه مورمی ر لب پل باقی می‌ماند. اندازه این برجستگی بت نیت و ممکن است به تدریج بزرگتر یا کچکتر شود. مول شاازین ز ابتدا فقط به صورت یک وده برجست هر می‌شود و با درد و قرمزی همراه نیست.
/>

{picture=chalazion.jpg}
-! پیشگیری +شالازیون معمولاً مشکل چشمی مهمی ایجاد نمی‌کند و پس از چند هفته تا چند ماه خود به خود کوچک می‌شود و از بین می‌رود. استفاده از کمپرس گرم (روزی 3-2 بار و هر بار 5-10 دقیقه) با استفاده از حوله تمیز و ماساژ ملایم ممکن است به باز شدن مجرای غده چربی کمک کند و باعث بهبود سریعتر شالازیون شود.
!!درمان
شالازیون‌های خیلی کوچک که ظاهر ناخوشایندی ندارد احتیاج به درمان خاصی ندارند و معمولاً به مرور زمان خود به خود خوب می‌شوند. شالازیون‌های بزرگتر به دو علت اصلی نیاز به درمان
پیدا می‌کنند:
*اول آنکه
شالازیون‌های بزرگتر ظاهر ناخوشایندی دارند و از لحاظ زیبایی ظاهری مشکل ساز هستند، ضمن آنکه بهبود خودبخودی آنها ممکن است چندین ماه طول بکشد.
-در برخی از اراد گ ه مکرا ود ک. برای پیشگیی عود گل مه به نک های زیر توجه کنید:

از ت
س دست آوده ا چشم لوگیری کنید.
/>بهداشت پلک ا رعایت کنی. شستشی نظم پلک ها با ولم یا ستشوی به پلک با مپو چه رقیق شده می تواند ب جلوگیر ز عود گل مژه کمک کند.
+*د آه اایوی بزرگ ه وص در پل بایی روی یه فار می‌ورند و با تیی شک رنیه با یجاد ((ستیگایم)) و اری دید یوند.
   
-در صورت بروز گل مژه های مکرر حتماً به چشم پشک مراجعه کنی. اهی اوقات بیماری های چشمی دیگر مثل بلفاریت (التهاب لبه پلک) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی باعث بروز گل مژه مکرر می شود که تشخیص و درمان ای بیماری ها توسط چشم پزشک باعث جلوگیری از عود گل مژه می شود. به علاوه گاهی اوقات بعضی از بیماری های جدی چمی (مثلاً تومورها) ممکن ست به صورت گل مژه های کرر تظاه کند که در این موارد معاینه توسط چشم پزشک راهشاست.

!گل
مژه و شالازیون

((شالازیون)) ی
کی یگر از توده های لبه پلک است که در ابتدا تظاهری شبیه گل مژه دارد.

+پ در اینگون موارد برای دمان تما ا چشم پزشک مک گیرید.
 +روش اصلی درمان در این حالت جراحی شالازیون است که با استفاده از بی‌حسی موضعی انجام می‌گیرد. روش دیگر __تزریق داروهای استروئیدی__ در داخل ضایعه در لبه پلک است که معمولاً در مواردی به کار می‌رود که یا تعداد زیادی شالازیون کوچک وجود داشته باشد که نتوان آنها را با جراحی خارج کرد و یا شالازیون در جایی باشد که جراحی آن احتمال ایجاد آسیب در ساختمانهای مجاور را به همراه داشته باشد.
 +!!شالازیون‌های مکرر
 +در برخی از افراد شالازیون مکرراً عود می‌کند. در این حالت لازم است فرد حتماً توسط چشم پزشک ویزیت شود زیرا:
 +*اولاً گاهی اوقات بیماریهای جدی چشمی مثل تومورهای بدخیم پلک به صورت شالازیونهای مکرر تظاهر می‌کنند که تشخیص آنها از شالازیون معمولی فقط از عهده چشم پزشک برمی‌آید.
 +*ثانیاً در برخی از موارد بیماریهای دیگر چشمی مثل التهاب لبه پلک (((بلفاریت))) یا مشکلات غدد ترشح کننده چربی لبه پلک (میبومینیت) باعث ایجاد شالازیونهای مکرر می‌شود. در این حالت کنترل این بیماریها توسط چشم پزشک به جلوگیری از عود شالازیون کمک می‌کند.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آستیگماتیسم))
 +*((آناتومی چشم))
 +*((بیماریهای چشم))
 +*((تاری دید))
 +*((تومورهای چشمی))
 +*((عدسی چشم))
 +*((قرنیه چشم))
 +*((لکه زرد چشم))
 +*((مردمک چشم))
 +*((ناخنک چشم))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [15:13 ]   7   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 12 تیر 1385 [15:06 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:08 ]   5   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [22:08 ]   4   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [21:39 ]   3   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [21:37 ]   2   سارا بهنیا      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 بهمن 1383 [13:29 ]   1   سارا بهنیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..