منو
 کاربر Online
954 کاربر online
Lines: 1-38Lines: 1-42
--- __دامهای شیطان__: ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت رضا علیه السلام)) فرمود: ((ابلیس|شیطان)) نزد پیامبران می آمد و با آنها سخن میگفت. روزی حضرت ((حضرت یحیی علیه السلام|یحیی علیه السلام)) به شیطان فرمود: من میخواهم دامهای تو را که با آن مردم را به دام میاندازی، مشاهده کنم. +-- __دامهای شیطان__: ((حضرت امام رضا علیه السلام|حضرت رضا علیه السلام)) فرمود: ((ابلیس|شیطان)) نزد پیامبران می آمد و با آنها سخن می گفت. روزی ((حضرت یحیی علیه السلام|یحیی علیه السلام)) به شیطان فرمود:«من می خواهم دام های تو را که با آن مردم را به دام می اندازی، مشاهده کنم.»
شیطان گفت:«بسیار
خوب، فردا صبح نشانت می‌دهم
روز بع
د حضرت یحیی دید شیطان از سوراخی وارد اطاق شد، با صورتی مانند بوزینه و بدنی مانند خوک و چشمان دریده. او بدون چانه بود و دو دست در سینه و دو دست در شانه داشت. رگ‌های درشت پشتش در جلو و انگشتانش در پشت سرش بود. قبایی در بر کرده و کمربندی بسته و رشته های نخ سبز و قرمز از آن آویزان و زنگ بزرگی در دست گرفته و یک سپر بر آن آویخته بود که قلابی آهنی درمیان آن قرار داشت.
حضرت یحیی پرسید:«این ک
مربند چیست؟!»
شیطان گفت:«این ((مجوسیّت)) است که من ب
رای آنها تأسیس کرده ام.»
یحیی پرسید:«این نخ های رنگارنگ چیست؟!»
شیطان گفت:«
به وسیله آن زن ها را زینت می‌دهم تا مردان را فریب دهند.»
یحیی پرسید:«این زنگ چیست؟»
گفت:«این ساز و آواز است که وقتی مردم شراب
می خورند، آن را به صدا در میآورم تا رقص و پایکوبی کنند
یحیی پرسید:«
از چه گروهی شتر خوشت می آید؟»
گفت:« از زن ها، چون وسیله
شکار من هستند و من نقشه های خود را به وسیله آنان به انجام می‌رسانم. هر گاه مردمان صالح، مرا نفرین کنند فرار می کنم و به اجتماعات زن ها می روم. از سخنانشان بسیار شادمان می شوم و لذّت می برم.»
حضرت یحیی پرسید:«این سپر چیست؟»
شیطان گفت:«با آن دعای مردم صالح را از خود دفع می کنم.»
حضرت یحیی فرمود:«آیا تاکنون بر من پیروز شده ای؟!»
شیطان گفت:«نه، هنوز نتوانسته ام، ولی از یک خصلت تو خوشم می‌آید. تو زیاد می خوری و این مانع می‌شود که شب برخیزی و نماز بگزاری.»
حضرت یحیی فرمود:«من اینک با خدای خود عهد بستم که تا دم مرگ، دیگر سیر غذا نخورم.»
شیطان گفت:«من هم عهد می کنم که دیگر هیچ فرد صالحی را نصیحت نکنم.»
آن‌گاه از نزد حضرت یحیی علیه السلام بیرون رفت و دیگر برنگشت
.
-یان گ: ی را بح شا یهم. وز بعد حضرت ییی در اتظار ب ک ناگهان یطان ز سراخی ارد اا شد، با صری مند بوزینه و دی مد ک و چا ز م شکافته. و بدون انه ب دو دس در سینه و دو دست در شانه داشت. رهای شت پشتش در ج اگتانش د پت سرش و. بای در بر کرده کمبندی بسه شت های ن سبز و قم از ن آیان و زن رگی در ست ره و یک س بر آن آویخه ب که قلابی آهنی دریان آن رار دشت. +-- __فل از گ__: را یه اسم ز ((حضرت میرانین لی ی اللا|ایرلمنین ی ی ا)) ایت کد ه ود:«کسنی هستند ه ش باس ی‌افند ر یکه من لباس کن ها میو یا انه ازن در ن سکونت ن و من خنه ل دن آنا می‌گرد.»
-حضرت ییی پرسید: این کمربند چیست؟! شیطان گفت: این مجوسیت است که من برای آنها تأسیس کرده ام />حضرت پرید: این نای رگارنگ چیست؟! شیطا گفت: بوسیله زنها ینت میهم ا مم را فریب ند.
حضرت پرس
ید: ای زگ چیت؟ گت: ای ساز و آز است که وتی مدم شرا یرد، آنرا به دا در یآرم تا رقص و پایکبی کند.
حضرت
فرمود: ز چ طبه ای بیشتر خوت میید؟ ف: ز زنها که ا وسیله شکار من هستند و من نقه هی ود را ه ویله نان به انجام میرسانم، و ه اه ردمان الح، مرا نفین نن فرر میکنم و به جتاات نه می روم. از سخانشان بسیار ادان میوم و لّت میب.
+-- __ربت اسام__ : حضرت را ی اسل از ((ت مم مفی ی اه ی و آه|سو دا ی ه ی و ا و )) روی که فد:«اسلام د ا ری بود ار یگر ریب اه . و خشا به ا یب.»
-ت رسید: ین سپر چیست؟ شیطان گفت: با آن عای مردم شایته را از خود دفع میم. . . حضرت یحیی فرمود: آیا تاکنون بر من پیروز شده ای ! یان گفت: نه اکنون نوانسته ام ولی از یک خصلت تو خوشم میآید.
حضرت پر
سید: آ چیست؟ گفت: تو زیاد میخوری و آن ن میشود که شب برخیزی و نما گزاری. رت فرمود: من اینک با خدای خ عد ستم که دیگر طعام یر نخورم تا رگم را رسد. شیطان گف: من هم هد میکنم که یگ مسلمای را نیحت نکنم؛ شیطان از نزد ضرت یحیی علیه السلام بیرون فت و دیگر بطر او برنشت.
+-- __قی__: سین بن شا می ید: />برای ت ا لیه السام نم که خواگار ترم بداخ ست. />امم رمداگ دلا ات دتر ود را ب او نه.»
--- __غل ا رگ__: حضرت امام رضا علیه السلام از ((حضر ایرالؤنین علی لیه اسلام|میای علیه السلام)) روایت کرن ک: ارادی ن که ق س یبافند، د الیکه هما لاس، کن ها میشود و ان ای میازند ا در آن کون کند و ه خانه م دن آنه میگدد. +-- __ات رآن__: حضرت امام رضا علیه السلام به نقل از رول خدا صی ال علیه و له سلم فمود:«برای ا‌هی خد بره ای از ((اام رضا علیه السلام و قرائت قرنآ)) رار دهید. چن نه ی که ن خانده شود رای ال گشایش و آسش یر رار داده می شود و اکنی آن در معرض افزایش نعماند؛ و ر عکس خانه‌ای که در آن قآن خوانه نی‌شود سختی و تنگی بر اه ر آورد، خیر و نیکی و برکت از آنها کم می‌د ساکنین آن ر کمی و استی و کمبو واهند بود.»
--- __غربت اسا__ : حضرت رضا علیه السلام از (( مد فی لی اه لیه و له|رل خدا ی اله لیه و ل )) ایت کردد ک: لا در آغاز یب و بار یر غریب خواهد د.
و
شا ب حل ریبان.
+-- __افا__: روزی حضرت رضا علیه السلام از یکی لم خود ی:«آیا ارز چیی ر ا خدا فا کرده ید؟» />لا گ
ام فرودس اند از ک به م عو دد؟! برو چیی ر راه دا فاق ک، حی گر یک درهم باشد.»
--- __خی__: حسین بن با میگوید: بای ضرت را (لیه اسلام) نوشتم ک یکی ا اقوا م ب واتاری دترم د وی ب ات. +-- __نی حبّت__: حضرت رضا علیه السلام به ریان بن شبی فرمود:«اگ خوشحال می‌شوی که ب ما ر درات لند بهشت باشی، س برای اندوه ما اندوهناک برای خوشحالی ما مرور باش! بر تو باد دستی ما ((ال بیت، عترت، آ سول، قربی|اهل یت)). بان اگر کسی نی ا دوست بدارد، داند ا ا در روز یامت ب ن گ مشر می‌فرمای.»
-حضرت فرمودند: اگر بد اخلاق است دختر خود را به ازدواج او در نیاور.

-- __قرائت قرآن__: حضرت امام رضا (علیه السلام) به نقل از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: برای خانه های خود نصیب و بهره ای از ((قرائت قرآن و تدبر در آن|قرآن)) قرار دهید.

چون خانه ای که در آن قرآن خوانده شود، برای اهلش گشایش و آسایش و خیر قرار داده می شود و ساکنین آن در معرض افزایش نعمتاند و بر عکس خانهای که در آن قرآن خوانده نمی شود سختی و تنگی بر اهلش رو آورد و خیر و نیکی و برکت از آنها کاهش یابد و ساکنین آن در کمی و کاستی و کمبود باشند.

-- __انفاق__: روزی حضرت رضا (علیه السلام) از یکی از غلامان خود پرسیدند: آیا امروز چیزی در راه خدا انفاق کرده اید،
غلام گفت: نه حضرت فرمود: پس خداوند از کجا به ما عوض دهد؟! برو و چیزی در راه خدا انفاق کن، حتی اگر یک درهم باشد.

-- __نتیجه محبّت__: حضرت رضا (علیه السلام) به ریان بن شبیب فرمودند: اگر خوشحال میشوی که با ما در درجات بلند بهشت باشی، پس برای اندوه ما اندوهناک و برای خوشحالی ما مسرور باش! بر تو باد به دوستی ما ((اهل بیت، عترت، آل رسول، قربی|اهل بیت)).
پس بدان اگر کسی سنگی را دوست بدارد، خداوند او را در روز قیامت با آن سنگ محشور می فرماید.

!
منابع:
*طرائف الحکم با ترجمه/ 2/296/ 1376.
*طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 206 / 418.
*طرائف الحکم با ترجمه/2/ 109/ 1019.
*طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 280/ 527.
*اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، صفحات 811 تا 836.
+منابع:
طرائف الحکم با ترجمه/ 2/296/ 1376.
طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 206 / 418.
طرائف الحکم با ترجمه/2/ 109/ 1019.
طرائف الحکم با ترجمه/ 1/ 280/ 527.
اخبار و آثار حضرت امام رضا علیه السلام، صفحات 811 تا 836.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 خرداد 1384 [11:02 ]   7   امیرمهدی حقیقت      جاری 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:06 ]   6   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:05 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [07:01 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 دی 1383 [11:17 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [08:59 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..