منو
 صفحه های تصادفی
تنظیم اپرون های بیوسنتز aa ها
آراء و افکار فلسفی توماس آکویناس
زيرگروه خارج‌قسمتي
هیبریداسیون
سخاوت وجود امام حسن علیه السلام
چگونه می توان تعداد برچه های سازنده مادگی را معین کرد؟
فصل چهارم :بیشتر بدانیم
احساس شادکامی و خوشبختی
امر به معروف و نهی از منکر
کشتکار موز
 کاربر Online
563 کاربر online
تاریخچه ی: گزانتوکنیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-گزانتوکنیت - بلورگزانتوکنیت به رنگ قرمز جگری (2میلیمتر) +(گزانتوکنیت - بلورگزانتوکنیت به رنگ قرمز جگری (2میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::گزانتوکنیت (Xanthoconite)::__ ||__::گزانتوکنیت (Xanthoconite)::__
-::Ag3AsS3 :: +::((نقره|Ag))3((آرسنیک|As))S3 ::
 ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-::مطابق با سطح /001/::|__::((رخ))::__
::الماسی - صدفی ::|__::((جلا))::__
::نیمه صدفی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
+::/مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - صدفی ::|__::((جلا))::__
::نیمه ((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: بلوری - خاکی::|__::اشکال ظاهری::__ +:: ((بلور))ی - خاکی::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((ایرلند)) شمالی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایسلند)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((ایرلند)) شمالی ، ((چک و اسلواکی)) ، ((ایسلند)) و غیره ::|__::((ژیزمان))::__
 ::. ((HCl )) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__ ::. ((HCl )) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
-:: Ag=65.42% As=15.14% S=19.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز جگری - قهوه ای - درنور زردلیموئی::|__::رنگ ((کانی))::__
+:: ((نقره|Ag))=65.42% ((آرسنیک|As))=15.14%(( جیوه|S))=19.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قرمز جگری - ((قهوه)) ای - درنور زرد((لیمو))ئی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::زردنارنجی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::پروستیت::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: پروستیت- آرسنیک::|__::((پاراژنز))::__
::هیدروترمال ::|__::منشا تشکیل::__
::پهن و کوتاه - پسودورومبوئدری::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((پروستیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: پروستیت - ((آرسنیک))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) ::|__::منشا تشکیل::__
::پهن و کوتاه - ((پسودورومبوئدری))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::چک و اسلواکی::|__::محل پیدایش::__
::با آب مقطر تمیز میشود-ازنورحفظ شود-کانی مشابه آن پروستیت است که ازنظرفرم بلورها و اثرخط با آن فرق دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. ز کم یی Xanthos به معنای زرد و Konis ه فهوم پو گرت د است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
::. با آب ((مقطر)) تمیز میشود - ازنورحفظ شود - کانی مشابه آن پروستیت است که ازنظرفرم ((بلور))ها و اثرخط با آن فرق دارد::|__::سایر مشخصات::__
::. ه فهوم پو گرت د است Konis به معنای زرد و Xanthos ز کم یی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2|3|5.5|5.6|| 2|3|5.5|5.6||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 09 آبان 1384 [06:59 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [06:55 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [05:48 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..