منو
 کاربر Online
510 کاربر online
تاریخچه ی: گروه مشتق

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-46Lines: 1-46
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 ^@#16: ^@#16:
 !جابجاگر !جابجاگر
 اگر {TEX()} {a,b \in G} {TEX} ، آنگاه عنصر {TEX()} {aba^{-1}b^{-1}} {TEX} را جابجاگر {TEX()} {a,b} {TEX} می‌نامند و نشان می‌دهیم : اگر {TEX()} {a,b \in G} {TEX} ، آنگاه عنصر {TEX()} {aba^{-1}b^{-1}} {TEX} را جابجاگر {TEX()} {a,b} {TEX} می‌نامند و نشان می‌دهیم :
 @@{TEX()} {aba^{-1}b^{-1}=[a,b] \equiv ab=[a,b] ba } {TEX}@@ @@{TEX()} {aba^{-1}b^{-1}=[a,b] \equiv ab=[a,b] ba } {TEX}@@
 * اگر {TEX()} {G} {TEX} ((گروه جابجایی)) باشد ،آنگاه {TEX()} {[a,b]=e} {TEX} و برعکس. * اگر {TEX()} {G} {TEX} ((گروه جابجایی)) باشد ،آنگاه {TEX()} {[a,b]=e} {TEX} و برعکس.
 *در حالت کلی ((مجموعه)) تمام جابجاگرها یک ((گروه)) را تشکیل نمی دهند ، به عبارت دیگر حاصل‌ضرب دو جابجا‌گر ، لزومی ندارد که یک جابجاگر باشد . *در حالت کلی ((مجموعه)) تمام جابجاگرها یک ((گروه)) را تشکیل نمی دهند ، به عبارت دیگر حاصل‌ضرب دو جابجا‌گر ، لزومی ندارد که یک جابجاگر باشد .
 * برای هر {TEX()} {a,b \in G } {TEX} داریم: * برای هر {TEX()} {a,b \in G } {TEX} داریم:
 @@{TEX()} {[a,b]^{-1}=(aba^{-1}b^{-1})^{-1}=bab^{-1}a^{-1}=[b,a] } {TEX}@@ @@{TEX()} {[a,b]^{-1}=(aba^{-1}b^{-1})^{-1}=bab^{-1}a^{-1}=[b,a] } {TEX}@@
 --- ---
 !گروه مشتق ( گروه جابجاگر‌ها ) !گروه مشتق ( گروه جابجاگر‌ها )
 اگر {TEX()} {G } {TEX} یک گروه باشد ، مجموعه {TEX()} { G^\prime } {TEX} را به صورت زیر تعریف می کنیم : اگر {TEX()} {G } {TEX} یک گروه باشد ، مجموعه {TEX()} { G^\prime } {TEX} را به صورت زیر تعریف می کنیم :
 @@{TEX()} {G^\prime = {\prod [a_i,b_i] | a_i,b_i \in G} {TEX}@@ @@{TEX()} {G^\prime = {\prod [a_i,b_i] | a_i,b_i \in G} {TEX}@@
 که {TEX()} {\prod} {TEX} معرف حاصل‌ضرب تعداد متناهی جابجاگر است . {TEX()} {G^\prime} {TEX} را __گروه مشتق__ یا __جابجاگر__ های {TEX()} {G} {TEX} می نامند.  که {TEX()} {\prod} {TEX} معرف حاصل‌ضرب تعداد متناهی جابجاگر است . {TEX()} {G^\prime} {TEX} را __گروه مشتق__ یا __جابجاگر__ های {TEX()} {G} {TEX} می نامند.
 --- ---
 !قضیه‌ها !قضیه‌ها
 !!قضیه 1. !!قضیه 1.
 اگر {TEX()} {G } {TEX} یک ((گروه)) باشد ،آنگاه {TEX()} {G^\prime \le G , G^\prime \triangleleft G } {TEX}  اگر {TEX()} {G } {TEX} یک ((گروه)) باشد ،آنگاه {TEX()} {G^\prime \le G , G^\prime \triangleleft G } {TEX}
 __اثبات :__ __اثبات :__
 می‌دانیم {TEX()} {G^\prime \neq \varnothing} {TEX}.زیرا{TEX()} {[e,e] \in G^\prime} {TEX} و همچنین {TEX()} {G^\prime \subseteq G} {TEX}. می‌دانیم {TEX()} {G^\prime \neq \varnothing} {TEX}.زیرا{TEX()} {[e,e] \in G^\prime} {TEX} و همچنین {TEX()} {G^\prime \subseteq G} {TEX}.
 حال فرض می کنیم {TEX()} {x,y \in G^\prime} {TEX} دلخواه باشند . ثابت کنیم {TEX()} {xy^{-1} \in G^\prime} {TEX}: حال فرض می کنیم {TEX()} {x,y \in G^\prime} {TEX} دلخواه باشند . ثابت کنیم {TEX()} {xy^{-1} \in G^\prime} {TEX}:
 @@{TEX()} {x,y \in G^\prime \Rightarrow x=\prod [a_i,b_i] , y= \prod [c_i,d_i]} {TEX}@@ @@{TEX()} {x,y \in G^\prime \Rightarrow x=\prod [a_i,b_i] , y= \prod [c_i,d_i]} {TEX}@@
 بنابراین: بنابراین:
 @@{TEX()} {xy{-1}=\prod [a_i,b_i] (\prod [c_i,d_i])^{-1}=\prod [a_i,b_i] [d_i,c_i] \in G^\prime} {TEX}@@ @@{TEX()} {xy{-1}=\prod [a_i,b_i] (\prod [c_i,d_i])^{-1}=\prod [a_i,b_i] [d_i,c_i] \in G^\prime} {TEX}@@
 لذا {TEX()} {G^\prime \le G} {TEX}. حال ثابت می کنیم {TEX()} { G^\prime \triangleleft G } {TEX}: لذا {TEX()} {G^\prime \le G} {TEX}. حال ثابت می کنیم {TEX()} { G^\prime \triangleleft G } {TEX}:
 @@{TEX()} {\forall x \in G , a \in G^\prime : xax^{-1}=xax^{-1}a^{-1}a=[x,a] a \in G^\prime} {TEX}@@ @@{TEX()} {\forall x \in G , a \in G^\prime : xax^{-1}=xax^{-1}a^{-1}a=[x,a] a \in G^\prime} {TEX}@@
 !!قضیه 2. !!قضیه 2.
  اگر {TEX()} {N \le G } {TEX} و همچنین {TEX()} { N \triangleleft G } {TEX} باشد ،آنگاه {TEX()} {G/N } {TEX} جابجایی است اگر و فقط اگر {TEX()} {G^\prime \subseteq N } {TEX}  اگر {TEX()} {N \le G } {TEX} و همچنین {TEX()} { N \triangleleft G } {TEX} باشد ،آنگاه {TEX()} {G/N } {TEX} جابجایی است اگر و فقط اگر {TEX()} {G^\prime \subseteq N } {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 فرض کنیم {TEX()} {a,b} {TEX} عناصر دلخواه {TEX()} {G} {TEX} باشند. فرض کنیم {TEX()} {a,b} {TEX} عناصر دلخواه {TEX()} {G} {TEX} باشند.
-می‌دانیم {TEX()} {eN=N} {TEX} عنصر خنثی ((گروه خارج قسمتی)) {TEX()} {G/N} {TEX} است. +می‌دانیم {TEX()} {eN=N} {TEX} عنصر خنثی ((زیرگروه خارجقسمتی)) {TEX()} {G/N} {TEX} است.
 جابجاگر دلخواه {TEX()} {[a,b]} {TEX} را از گروه {TEX()} {G^\prime} {TEX} در نظر می‌گیریم . آنگاه {TEX()} {G/N} {TEX} جابجایی است ، اگر و تنها اگر: جابجاگر دلخواه {TEX()} {[a,b]} {TEX} را از گروه {TEX()} {G^\prime} {TEX} در نظر می‌گیریم . آنگاه {TEX()} {G/N} {TEX} جابجایی است ، اگر و تنها اگر:
 @@ {TEX()} {[aN,bN]=N \Rightleftarrow aNbNa^{-1}Nb^{-1}N=N \Rightleftarrowaba^{-1}b^{-1}N=N \Rightleftarrow aba^{-1}b^{-1} \in N \Rightleftarrow [a,b] \in N \Rightleftarrow G^\prime \subseteq N } {TEX}@@ @@ {TEX()} {[aN,bN]=N \Rightleftarrow aNbNa^{-1}Nb^{-1}N=N \Rightleftarrowaba^{-1}b^{-1}N=N \Rightleftarrow aba^{-1}b^{-1} \in N \Rightleftarrow [a,b] \in N \Rightleftarrow G^\prime \subseteq N } {TEX}@@
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
-*((زیرگروه اجیی)) +*((زیرگروه اج‌قمتی))
 --- ---
 !پیوندهای خارجی !پیوندهای خارجی
 [mathworld.wolfram.com/CommutatorSubgroup.html] [mathworld.wolfram.com/CommutatorSubgroup.html]
- +#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:57 ]   4   سعید صدری      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:52 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:48 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:47 ]   1   سعید صدری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..