منو
 کاربر Online
752 کاربر online
تاریخچه ی: گروه ساده

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-66Lines: 1-79
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 ::||@#16:((گروه)) {TEX()} {G} {TEX} را __ساده__ می‌نامیم ، هرگاه هیچ ((زیرگروه نرمال)) سره نابدیهی ، نداشته باشد.#@||:: ::||@#16:((گروه)) {TEX()} {G} {TEX} را __ساده__ می‌نامیم ، هرگاه هیچ ((زیرگروه نرمال)) سره نابدیهی ، نداشته باشد.#@||::
 ^@#16: ^@#16:
 !قضیه‌ها !قضیه‌ها
 !!قضیه 1.  !!قضیه 1.
 اگر {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه)) و {TEX()} {|G|=p} {TEX} که {TEX()} {p} {TEX} ((اعداد اول|عدد اول)) است ، آنگاه {TEX()} {G} {TEX} یک گروه ساده است. اگر {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه)) و {TEX()} {|G|=p} {TEX} که {TEX()} {p} {TEX} ((اعداد اول|عدد اول)) است ، آنگاه {TEX()} {G} {TEX} یک گروه ساده است.
 --- ---
 !!قضیه 2. !!قضیه 2.
 اگر {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه)) باشد ، {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال {TEX()} {G} {TEX} است ، اگر و فقط اگر {TEX()} {G/M} {TEX} گروه ساده باشد. اگر {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه)) باشد ، {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال {TEX()} {G} {TEX} است ، اگر و فقط اگر {TEX()} {G/M} {TEX} گروه ساده باشد.
 __اثبات:__ __اثبات:__
 فرض می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ، ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال {TEX()} {G} {TEX} است ، آنگاه ((گروه)) {TEX()} {G/M} {TEX} ((خوش‌تعریف)) می‌باشد . ثابت می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است: فرض می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ، ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال {TEX()} {G} {TEX} است ، آنگاه ((گروه)) {TEX()} {G/M} {TEX} ((خوش‌تعریف)) می‌باشد . ثابت می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است:
 ((برهان خلف)) : ((برهان خلف)) :
 فرض می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده نباشد ، بنابراین ((زیرگروه نرمال)) سره از {TEX()} {G/M} {TEX} وجود دارد ، لذا {TEX()} {N} {TEX} را ((زیرگروه نرمال)) سره {TEX()} {G/M} {TEX} اختیار می‌کنیم . فرض می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده نباشد ، بنابراین ((زیرگروه نرمال)) سره از {TEX()} {G/M} {TEX} وجود دارد ، لذا {TEX()} {N} {TEX} را ((زیرگروه نرمال)) سره {TEX()} {G/M} {TEX} اختیار می‌کنیم .
-فرض می کنیم {TEX()} {\varphi : G \rightarrow G/M} {TEX} یک ((هم‌ریختی گروه)) باشد . لذا {TEX()} {\varphi^{-1}(G/M)} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) سره {TEX()} {G} {TEX} است که شامل {TEX()} {M} {TEX} می باشد ؛ که این امر با ((ماکسیمال)) بودن {TEX()} {M} {TEX} تناقض دارد.در نتیجه {TEX()} {G/M} {TEX} گروه ساده است . +فرض می کنیم {TEX()} {\varphi : G \rightarrow G/M} {TEX} یک ((هم‌ریختی گروه)) باشد . لذا {TEX()} {\varphi^{-1}(G/M)} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) سره {TEX()} {G} {TEX} است که شامل {TEX()} {M} {TEX} می باشد ؛ که این امر با ((زیرگروه نرمال|ماکسیمال)) بودن {TEX()} {M} {TEX} تناقض دارد.در نتیجه {TEX()} {G/M} {TEX} گروه ساده است .
 حال فرض می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است . ثابت می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} است: حال فرض می کنیم {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است . ثابت می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} است:
 ((برهان خلف)): ((برهان خلف)):
 فرض می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} نباشد. لذا ((زیرگروه نرمال)) از {TEX()} {G} {TEX} ، مانند {TEX()} {H} {TEX} وجود دارد که {TEX()} {M<H} {TEX}. آنگاه {TEX()} {\varphi (H) \triangleleft G/M } {TEX} که {TEX()} {\varphi} {TEX} ((تابع پوشا|پوشا)) است. اما {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است. که این تناقض می‌باشد. پس {TEX()} {H} {TEX} موجود نیست و {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} است. فرض می کنیم {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} نباشد. لذا ((زیرگروه نرمال)) از {TEX()} {G} {TEX} ، مانند {TEX()} {H} {TEX} وجود دارد که {TEX()} {M<H} {TEX}. آنگاه {TEX()} {\varphi (H) \triangleleft G/M } {TEX} که {TEX()} {\varphi} {TEX} ((تابع پوشا|پوشا)) است. اما {TEX()} {G/M} {TEX} ساده است. که این تناقض می‌باشد. پس {TEX()} {H} {TEX} موجود نیست و {TEX()} {M} {TEX} ((زیرگروه نرمال)) ماکسیمال از {TEX()} {G} {TEX} است.
 --- ---
 !!قضیه 3.  !!قضیه 3.
 فرض کنید {TEX()} {A,B} {TEX} دو ((زیرگروه نرمال)) {TEX()} {G} {TEX} باشند ، به‌طوری‌که : فرض کنید {TEX()} {A,B} {TEX} دو ((زیرگروه نرمال)) {TEX()} {G} {TEX} باشند ، به‌طوری‌که :
 1 . {TEX()} {AB=G} {TEX} 1 . {TEX()} {AB=G} {TEX}
 2 . {TEX()} {A \cap B={e}} {TEX} 2 . {TEX()} {A \cap B={e}} {TEX}
 آنگاه {TEX()} {G \corg A \times B} {TEX} آنگاه {TEX()} {G \corg A \times B} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 فرض می‌کنیم {TEX()} {f : A \times B \rightarrow G} {TEX} با ضابطه زیر بیان شده باشد : فرض می‌کنیم {TEX()} {f : A \times B \rightarrow G} {TEX} با ضابطه زیر بیان شده باشد :
 {TEX()} {\forall a \in A , b \in B : f(a,b)=ab} {TEX} {TEX()} {\forall a \in A , b \in B : f(a,b)=ab} {TEX}
 نشان می‌دهیم {TEX()} {f} {TEX} یک ((یک‌ریختی گروه)) است : نشان می‌دهیم {TEX()} {f} {TEX} یک ((یک‌ریختی گروه)) است :
 اما {TEX()} {f} {TEX} ((خوش‌تعریف)) است . چرا که: اما {TEX()} {f} {TEX} ((خوش‌تعریف)) است . چرا که:
 {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : (a,b)=(c,d) \Rightarrow a=c & b=d \Rightarrow ab=cd \Rightarrow f(a,b)=f(c,d)} {TEX} {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : (a,b)=(c,d) \Rightarrow a=c & b=d \Rightarrow ab=cd \Rightarrow f(a,b)=f(c,d)} {TEX}
 {TEX()} {f} {TEX} ((هم‌ریختی گروه)) نیز می‌باشد .زیرا طبق لم فوق داریم : {TEX()} {f} {TEX} ((هم‌ریختی گروه)) نیز می‌باشد .زیرا طبق لم فوق داریم :
 {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : f((a,b).(c,d))=f(ac,bd)=acbd=abcd=f(a,b)f(c,d) } {TEX} {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : f((a,b).(c,d))=f(ac,bd)=acbd=abcd=f(a,b)f(c,d) } {TEX}
 اکنون نشان می‌دهیم {TEX()} {f} {TEX} یک ((تابع یک به یک)) و ((پوشا)) است : اکنون نشان می‌دهیم {TEX()} {f} {TEX} یک ((تابع یک به یک)) و ((پوشا)) است :
 {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : f(a,b)=f(c,d) \Rightarrow ab=cd \Rightarrow c^{-1}a=db^{-1} } {TEX} {TEX()} {\forall (a,b),(c,d) \in A \times B : f(a,b)=f(c,d) \Rightarrow ab=cd \Rightarrow c^{-1}a=db^{-1} } {TEX}
 اما {TEX()} {c^{-1}a \in A , db^{-1} \in B} {TEX}. بنابراین: اما {TEX()} {c^{-1}a \in A , db^{-1} \in B} {TEX}. بنابراین:
 {TEX()} {c^{-1}a , db^{-1} \in A \cap B ={e} \Rightarrow [c^{-1}a=e & db^{-1}=e ] \Rightarrow [a=c & b=d ] \Rightarrow (a,b)=(c,d)} {TEX} {TEX()} {c^{-1}a , db^{-1} \in A \cap B ={e} \Rightarrow [c^{-1}a=e & db^{-1}=e ] \Rightarrow [a=c & b=d ] \Rightarrow (a,b)=(c,d)} {TEX}
 اما با توجه به خاصیت 1 واضح است که {TEX()} {f} {TEX} پوشا است. اما با توجه به خاصیت 1 واضح است که {TEX()} {f} {TEX} پوشا است.
 --- ---
 !!قضیه 4.  !!قضیه 4.
-فرض کنید {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه ضربی)) و{TEX()} {A,B \le G} {TEX} باشد و همچنین : +فرض کنید {TEX()} {G} {TEX} یک ((گروه|گروه ضربی)) و{TEX()} {A,B \le G} {TEX} باشد و همچنین :
 1 . {TEX()} {\forall a \in A , b \in B : ab=ba} {TEX} 1 . {TEX()} {\forall a \in A , b \in B : ab=ba} {TEX}
 2 . {TEX()} {\forall g \in G \exists !a \in A , b \in B : g=ab} {TEX} 2 . {TEX()} {\forall g \in G \exists !a \in A , b \in B : g=ab} {TEX}
 آنگاه {TEX()} {G \cong A \times B} {TEX} آنگاه {TEX()} {G \cong A \times B} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 {TEX()} {A,B} {TEX} در {TEX()} {G} {TEX} نرمال هستند . چون {TEX()} {g \in G} {TEX} ، بنا به 2 ، پس عناصری مانند {TEX()} {a_1 \in A , b_1 \in B} {TEX} یافت می‌شوند که {TEX()} {g=a_1b_1} {TEX}.بنابراین: {TEX()} {A,B} {TEX} در {TEX()} {G} {TEX} نرمال هستند . چون {TEX()} {g \in G} {TEX} ، بنا به 2 ، پس عناصری مانند {TEX()} {a_1 \in A , b_1 \in B} {TEX} یافت می‌شوند که {TEX()} {g=a_1b_1} {TEX}.بنابراین:
 {TEX()} {gag^{-1}=a_1b_1a(a_1b_1)^{-1}=a_1b_1a{b_1}^{-1}{a_1}^{-1}=a_1ab_1{b_1}^{-1}{a_1}^{-1}=a_1a{a_1}^{-1} \in A \Rightarrow A \triangleleft G } {TEX} {TEX()} {gag^{-1}=a_1b_1a(a_1b_1)^{-1}=a_1b_1a{b_1}^{-1}{a_1}^{-1}=a_1ab_1{b_1}^{-1}{a_1}^{-1}=a_1a{a_1}^{-1} \in A \Rightarrow A \triangleleft G } {TEX}
 مشابهاً {TEX()} {B \triangleleft G } {TEX} مشابهاً {TEX()} {B \triangleleft G } {TEX}
 طبق خاصیت 2 : طبق خاصیت 2 :
 {TEX()} {\forall g \in G : g=eg=ge} {TEX} {TEX()} {\forall g \in G : g=eg=ge} {TEX}
 و چون {TEX()} {e \in A} {TEX} ، با توجه به تساوی اول و {TEX()} {g \in A} {TEX} وچون {TEX()} {e \in B} {TEX} طبق تساوی دوم ، بنا به منحصر بفرد بودن نمایش عنصر {TEX()} {g \in G} {TEX} نتیجه میشود {TEX()} {g=e} {TEX}. لذا {TEX()} {A \cap B={e}} {TEX} و چون {TEX()} {e \in A} {TEX} ، با توجه به تساوی اول و {TEX()} {g \in A} {TEX} وچون {TEX()} {e \in B} {TEX} طبق تساوی دوم ، بنا به منحصر بفرد بودن نمایش عنصر {TEX()} {g \in G} {TEX} نتیجه میشود {TEX()} {g=e} {TEX}. لذا {TEX()} {A \cap B={e}} {TEX}
 همچنین طبق 2 ، {TEX()} {G=AB} {TEX} پس بنا به قضیۀ قبل {TEX()} {G \cong A \times B} {TEX} همچنین طبق 2 ، {TEX()} {G=AB} {TEX} پس بنا به قضیۀ قبل {TEX()} {G \cong A \times B} {TEX}
 --- ---
 !لم‌ها !لم‌ها
 اگر {TEX()} {A,B} {TEX} دو زیر گروه نرمال گروه ضربی {TEX()} {G} {TEX} باشند و {TEX()} {A \cap B=e} {TEX} ، آنگاه : اگر {TEX()} {A,B} {TEX} دو زیر گروه نرمال گروه ضربی {TEX()} {G} {TEX} باشند و {TEX()} {A \cap B=e} {TEX} ، آنگاه :
 {TEX()} {\forall a \in A & b \in B : ab=ba} {TEX} {TEX()} {\forall a \in A & b \in B : ab=ba} {TEX}
 __اثبات:__ __اثبات:__
 عنصر {TEX()} {[a,b]=aba^{-1}b^{-1}} {TEX} را در نظر می گیریم . اما : عنصر {TEX()} {[a,b]=aba^{-1}b^{-1}} {TEX} را در نظر می گیریم . اما :
 {TEX()} {ba^{-1}b^{-1} \in A \Rightarrow aba^{-1}b^{-1} \in A} {TEX} {TEX()} {ba^{-1}b^{-1} \in A \Rightarrow aba^{-1}b^{-1} \in A} {TEX}
 همچنین : همچنین :
 {TEX()} {aba^{-1} \inB \Rightarrow aba^{-1}b^{-1} \in B} {TEX} {TEX()} {aba^{-1} \inB \Rightarrow aba^{-1}b^{-1} \in B} {TEX}
 بنابراین : بنابراین :
 {TEX()} {aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B={e} \Rightarrow aba^{-1}b^{-1}=e \Rightarrow ab=ba} {TEX} {TEX()} {aba^{-1}b^{-1} \in A \cap B={e} \Rightarrow aba^{-1}b^{-1}=e \Rightarrow ab=ba} {TEX}
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((گروه)) *((گروه))
 +---
 +!پیوندهای خارجی
 +[mathworld.wolfram.com/SimpleGroup.html ]
 +[en.wikipedia.org/wiki/Simple_group]
 +[web.usna.navy.mil/~wdj/tonybook/gpthry/node34.html]
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:59 ]   8   سعید صدری      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [11:04 ]   7   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [16:04 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [16:03 ]   5   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:40 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:39 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:57 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:41 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..