منو
 کاربر Online
656 کاربر online
تاریخچه ی: گروه دوری

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-41Lines: 1-79
-V{maketoc} +||V{maketoc}||

{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان جبر))
__مقالات مرتبط__
*((معادله))
*((استقرا))
*((اتحاد))
*((تجزیه))
*((ماتریس))
*((گروه))
*((حلقه))
*((میدان))
*((فضای برداری))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای جبر))
__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.tebyan.net/|تبیان]
**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA|ویکی پدیای فارسی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.ucs.louisiana.edu/~sxw8045/history.htm|تاریخ پیدایش جبر]
**[http://www.cut-the-knot.org/WhatIs/WhatIsAlgebra.shtml|سایت مفاهیم جبری]
**[http://www.sparknotes.com/math/#algebra1|راهنمای مطالعه جبر]
**[http://www.bagatrix.com/algebra.htm|حل آنلاین مسائل جبری]
**[http://www.exampleproblems.com|سوالات متنوع جبری]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU
}
 ::||@#16:((گروه)) {TEX()} {G } {TEX} را یک __گروه دوری__ می نامند هر گاه {TEX()} {G } {TEX} توسط یک عنصر خودش تولید شود.#@||:: ::||@#16:((گروه)) {TEX()} {G } {TEX} را یک __گروه دوری__ می نامند هر گاه {TEX()} {G } {TEX} توسط یک عنصر خودش تولید شود.#@||::
 ^@#16: ^@#16:
-!((مولد گروه)) دوری: +!((مولد گروه)) دوری
 فرض کنیم {TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه دوری است . اگر عنصری مانند {TEX()} {x \in G} {TEX} گروه {TEX()} {G } {TEX} را پدید آورد ، می نویسیم {TEX()} {G=<x>} {TEX} و {TEX()} {x} {TEX} را ((مولد گروه)) {TEX()} {G } {TEX} می‌نامیم. فرض کنیم {TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه دوری است . اگر عنصری مانند {TEX()} {x \in G} {TEX} گروه {TEX()} {G } {TEX} را پدید آورد ، می نویسیم {TEX()} {G=<x>} {TEX} و {TEX()} {x} {TEX} را ((مولد گروه)) {TEX()} {G } {TEX} می‌نامیم.
 * مولد هر ((گروه)) لزوما منحصر به فرد نیست. * مولد هر ((گروه)) لزوما منحصر به فرد نیست.
 * در گروه {TEX()} {(Z_n,\oplus)} {TEX} عدد{TEX()} {m} {TEX} مولد {TEX()} {Z_n} {TEX} است که {TEX()} {(m,n)=1} {TEX} * در گروه {TEX()} {(Z_n,\oplus)} {TEX} عدد{TEX()} {m} {TEX} مولد {TEX()} {Z_n} {TEX} است که {TEX()} {(m,n)=1} {TEX}
-* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه ضربی)) باشد و {TEX()} {x} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<x>={x^n | n \in Z}} {TEX}
* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه جمعی)) باشد و{TEX()} {a} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<a>={na | n \in Z} } {TEX}
+* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه|گروه ضربی)) باشد و {TEX()} {x} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<x>=\{x^n | n \in Z\}} {TEX}
* اگر {TEX()} {G } {TEX} ((گروه|گروه جمعی)) باشد و{TEX()} {a} {TEX} مولد {TEX()} {G } {TEX} باشد ، آنگاه {TEX()} {G=<a>=\{na | n \in Z\} } {TEX}
 --- ---
 !قضیه‌ها !قضیه‌ها
-!!هر گروه دوری جابجایی است. +!!1. هر گروه دوری جابجایی است.
 __اثبات:__ __اثبات:__
 فرض می‌کنیم {TEX()} {G } {TEX} گروه دوری و ضربی باشد ، بطوریکه {TEX()} {G=<x> , x \in G} {TEX}. بنابراین هر عضو {TEX()} {G } {TEX} به صورت توانی از {TEX()} {x} {TEX} است . حال فرض می‌کنیم عناصر دلخواه {TEX()} {a,b \in G} {TEX} را داریم. در نتیجه: فرض می‌کنیم {TEX()} {G } {TEX} گروه دوری و ضربی باشد ، بطوریکه {TEX()} {G=<x> , x \in G} {TEX}. بنابراین هر عضو {TEX()} {G } {TEX} به صورت توانی از {TEX()} {x} {TEX} است . حال فرض می‌کنیم عناصر دلخواه {TEX()} {a,b \in G} {TEX} را داریم. در نتیجه:
-{TEX()} {\exists m,n \in Z ; a=x^n , b=x^m} {TEX} +@@{TEX()} {\exists m,n \in Z ; a=x^n , b=x^m} {TEX}@@
 لذا: لذا:
-{TEX()} {a.b=x^n.x^m=x^{n+m}=x^{m+n}=x^m.x^n=b.a} {TEX} +@@{TEX()} {a.b=x^n.x^m=x^{n+m}=x^{m+n}=x^m.x^n=b.a} {TEX}@@
 پس {TEX()} {G } {TEX} ((گروه جابجایی)) است. پس {TEX()} {G } {TEX} ((گروه جابجایی)) است.
 __تذکر:__ __تذکر:__
-عکس قضیه فوق در حالت کلی برقرار نیست.به عنوان مثال ((گروه چهارتایی کلاین)) {TEX()} {v_4} {TEX} ((گروه جابجایی)) است اما دوری نیست.
---
!!هر ((زیرگروه)) یک گروه دوری ، دوری است.
+عکس قضیه فوق در حالت کلی برقرار نیست.به عنوان مثال ((گروه چهارتایی کلاین)) ، {TEX()} {v_4} {TEX} ، ((گروه جابجایی)) است اما دوری نیست.

!!2. هر ((زیرگروه)) یک گروه دوری ، دوری است.
 __اثبات:__ __اثبات:__
 فرض می‌کنیم {TEX()}{G }{TEX} یک گروه ضربی دوری باشد و عنصری مانند {TEX()}{a \in G}{TEX} وجود دارد که{TEX()} {G=<a>} {TEX} .یعنی هر عنصری از {TEX()}{G }{TEX} به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است. فرض می‌کنیم {TEX()}{G }{TEX} یک گروه ضربی دوری باشد و عنصری مانند {TEX()}{a \in G}{TEX} وجود دارد که{TEX()} {G=<a>} {TEX} .یعنی هر عنصری از {TEX()}{G }{TEX} به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است.
 حال فرض می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} یک ((زیرگروه)) دلخواهی از {TEX()}{G }{TEX} باشد. نشان می‌دهیم {TEX()}{H}{TEX} دوری است: حال فرض می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} یک ((زیرگروه)) دلخواهی از {TEX()}{G }{TEX} باشد. نشان می‌دهیم {TEX()}{H}{TEX} دوری است:
 اما چون {TEX()}{H \le G}{TEX} بنابراین هر عضو {TEX()}{H}{TEX} نیز به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است. بنا براین یک ((عدد طبیعی)) مانند {TEX()}{n}{TEX} وجود دارد که {TEX()}{a^n \in H}{TEX}. اما چون {TEX()}{H \le G}{TEX} بنابراین هر عضو {TEX()}{H}{TEX} نیز به صورت توانی از {TEX()}{a}{TEX} است. بنا براین یک ((عدد طبیعی)) مانند {TEX()}{n}{TEX} وجود دارد که {TEX()}{a^n \in H}{TEX}.
 فرض می‌کنیم {TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) باشد که {TEX()}{a^m \in H}{TEX}. با فرض {TEX()}{a^m=c}{TEX} ثابت می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} توسط {TEX()}{c}{TEX} تولید می‌شود: فرض می‌کنیم {TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) باشد که {TEX()}{a^m \in H}{TEX}. با فرض {TEX()}{a^m=c}{TEX} ثابت می‌کنیم {TEX()}{H}{TEX} توسط {TEX()}{c}{TEX} تولید می‌شود:
 حال فرض می‌کنیم {TEX()}{b }{TEX} عنصر دلخواهی از {TEX()}{H }{TEX} باشد. بنابراین می‌توان {TEX()}{b=a^n}{TEX} در نظر گرفت که {TEX()}{m \le n }{TEX}. طبق ((الگوریتم تقسیم)) داریم: حال فرض می‌کنیم {TEX()}{b }{TEX} عنصر دلخواهی از {TEX()}{H }{TEX} باشد. بنابراین می‌توان {TEX()}{b=a^n}{TEX} در نظر گرفت که {TEX()}{m \le n }{TEX}. طبق ((الگوریتم تقسیم)) داریم:
-{TEX()}{n=mq+r}{TEX} +@@{TEX()}{n=mq+r}{TEX}@@
 در نتیجه: در نتیجه:
-{TEX()}{a^n=a^{mq+r}=a^{mq}.a^r \Rightarrow a^r=a^n.(a^m)^-q \in H }{TEX} +@@{TEX()}{a^n=a^{mq+r}=a^{mq}.a^r \Rightarrow a^r=a^n.{a^m}^{-q} \in H }{TEX}@@
 چون{TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) است که {TEX()}{a^m \in H}{TEX} و{TEX()}{0 \le r <m}{TEX}، بنابراین {TEX()}{r }{TEX} ((عدد طبیعی)) نیست. پس برای {TEX()}{r}{TEX} فقط اتنخاب {TEX()}{r=0 }{TEX} ممکن است . پس: چون{TEX()}{m}{TEX} کوچکترین ((عدد طبیعی)) است که {TEX()}{a^m \in H}{TEX} و{TEX()}{0 \le r <m}{TEX}، بنابراین {TEX()}{r }{TEX} ((عدد طبیعی)) نیست. پس برای {TEX()}{r}{TEX} فقط اتنخاب {TEX()}{r=0 }{TEX} ممکن است . پس:
 {TEX()}{a^n=(a^m)^q=c^q }{TEX} {TEX()}{a^n=(a^m)^q=c^q }{TEX}
 که به این معنا است که {TEX()}{H}{TEX} دوری است و مولد آن {TEX()}{c}{TEX} است. که به این معنا است که {TEX()}{H}{TEX} دوری است و مولد آن {TEX()}{c}{TEX} است.
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((گروه)) *((گروه))
-*((جایگشت))#@^ +*((جایگشت))
---
پیوندهای خارجی
[http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclic_group]
#@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:41 ]   10   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 04 اردیبهشت 1385 [12:04 ]   9   سعید صدری      v  c  d  s 
 یکشنبه 03 اردیبهشت 1385 [04:16 ]   8   زینب معزی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 30 فروردین 1385 [05:42 ]   7   زینب معزی      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:55 ]   6   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:54 ]   5   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [12:45 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [11:35 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:52 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:29 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..