منو
 کاربر Online
231 کاربر online
تاریخچه ی: گروه جابجایی

گروه جابجایی:
اگر در گروه {TEX()} {(G,*)} {TEX} قانون جابجایی برقرار باشد،{TEX()} {G} {TEX} را یک گروه جابجایی (آبلی یا تعویض پذیر) می نامند.
گروه چهارتایی کلاین:
فرض کنید {TEX()} {G={e,a,b.c}} {TEX} و عمل دوتایی * طبق جدول زیر تعریف شود :
c b a e *
c b a e e
b c e a a
a e c b b
e a b c c
{TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه است. این گروه به گروه چهارتایی کلاین معروف است.
این گروه دارای خواص زیر است:
1 . دارای خاصیت جابجایی است.
2 . معادله {TEX()} {x*x=e } {TEX} دارای چهار جواب {TEX()} {x=a,b,c,e} {TEX} میباشد.
3 .درایه های قطر اصلی آن {TEX()} {e} {TEX} و قطر فرعی آن {TEX()} {c} {TEX} هستند.
4 . تمام درایه های این جدول نسبت به قطر اصلی متقارنند.
نکته:
هر گاه در جدولی ، درایه ها نسبت به قطر اصلی تقارن داشته باشند ، گروه مورد نظر ، یک گروه جابجایی است.
گروه {TEX()} {Z_n} {TEX}:
گروه اعداد صحیح به پیمانه {TEX()} {n} {TEX} را با {TEX()} {Z_n} {TEX} نمایش میدهیم و داریم:
{TEX()} {Z_n={0,1,2,…,n-1}} {TEX}
و عمل {TEX()} {\oplus } {TEX} را میتوان به صورت زیر بیان نمود:
باقیماندۀ{TEX()} {\forall x,y \in Z : x \oplus y=(x+y)/n } {TEX}
تمرین:
فرض کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX}یک گروه است. ثابت کنید اگر G جابجایی باشد، آنگاه:
{TEX()} {\forall a,b \in G , k \in Z : (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX}
حل:
{TEX()} {{(a*b)^k= {(a*b)*(a*b)*\cdots*(a*b)={(a*a)*(b*b)*\cdots*(a*a)*(b*b) =a^k*b^k {TEX}
تمرین:
هرگاه در گروه{TEX()} {(G,*)} {TEX} شرط {TEX()} { (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX} برای سه عدد صحیح متوالی برقرار باشد ، ثابت کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX} دارای خاصیت جابجایی است.
حل:
فرض میکنیم :
{TEX()} {\forall k \in Z :a^{k+2}*b^{k+2}=(a*b)^{k+2}} {TEX}
{TEX()} {a^{k+1}*b^{k+1}=(a*b)^{k+1}} {TEX}
{TEX()} {a^k*b^k=(a*b)^k} {TEX}
نشان میدهیم {TEX()} {a*b=b*a} {TEX}:
اما میدانیم:
{TEX()} {(a*b)^k*(a*b)=a^{k+1}*b^{k+1} \Rightarrow a^k*b^k*a*b=a^{k+1}*b^{k+1}} {TEX}
بنابراین:
{TEX()} {b^k*a=a*b^k} {TEX}
این رابطه را رابطه * نامگذاری میکنیم.اما:
{TEX()} {(a*b)^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2} \Rightarrow a^{k+1}*b^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2}} {TEX}
لذا:
{TEX()} {b^{k+1}*a=a*b^{k+1} \Rightarrow b*b^k*a=a*b^{k+1}} {TEX}
این رابطه را ** معرفی میکنیم.
بنابراین طبق * و** خواهیم داشت:
{TEX()} {b*a*b^k=a*b^{k+1} \Rightarrow a*b=b*a} {TEX}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:45 ]   5   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:07 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:06 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:04 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:26 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..