منو
 کاربر Online
508 کاربر online
تاریخچه ی: گروه جابجایی

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-53Lines: 1-87
-V{maketoc} +||V{maketoc}||

{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان جبر))
__مقالات مرتبط__
*((معادله))
*((استقرا))
*((اتحاد))
*((تجزیه))
*((ماتریس))
*((گروه))
*((حلقه))
*((میدان))
*((فضای برداری))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای جبر))
__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |انجمن ریاضی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.tebyan.net/|تبیان]
**[http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D8%AA|ویکی پدیای فارسی]
*سایتهای خارجی
**[http://www.ucs.louisiana.edu/~sxw8045/history.htm|تاریخ پیدایش جبر]
**[http://www.cut-the-knot.org/WhatIs/WhatIsAlgebra.shtml|سایت مفاهیم جبری]
**[http://www.sparknotes.com/math/#algebra1|راهنمای مطالعه جبر]
**[http://www.bagatrix.com/algebra.htm|حل آنلاین مسائل جبری]
**[http://www.exampleproblems.com|سوالات متنوع جبری]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]

body=

|~|
{DYNAMICMENU
}
 ::||@#16:اگر در گروه {TEX()} {(G,*)} {TEX} قانون ((عمل دوتایی|جابجایی)) برقرار باشد،{TEX()} {G} {TEX} را یک گروه جابجایی (آبلی یا تعویض پذیر) می نامند.#@||:: ::||@#16:اگر در گروه {TEX()} {(G,*)} {TEX} قانون ((عمل دوتایی|جابجایی)) برقرار باشد،{TEX()} {G} {TEX} را یک گروه جابجایی (آبلی یا تعویض پذیر) می نامند.#@||::
 ^@#16: ^@#16:
 !مثال !مثال
 *__((گروه چهارتایی کلاین)):__ *__((گروه چهارتایی کلاین)):__
-فرض کنید {TEX()} {G={e,a,b.c}} {TEX} و عمل دوتایی * طبق جدول زیر تعریف شود : +فرض کنید {TEX()} {G={e,a,b.c}} {TEX} و ((عمل دوتایی)) * طبق جدول زیر تعریف شود :
 ||c |b |a |e |* ||c |b |a |e |*
 c |b |a |e |e c |b |a |e |e
 b |c |e |a |a b |c |e |a |a
 a |e |c |b |b a |e |c |b |b
 e |a |b |c |c|| e |a |b |c |c||
-{TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه است. این گروه به ((گروه چهارتایی کلاین)) معروف است. +{TEX()} {(G,*)} {TEX} یک گروه است. این ((گروه)) به ((گروه چهارتایی کلاین)) معروف است.
 __نکته:__ __نکته:__
 هر گاه در جدولی ، درایه ها نسبت به قطر اصلی ((تقارن)) داشته باشند ، گروه مورد نظر ، یک گروه جابجایی است. هر گاه در جدولی ، درایه ها نسبت به قطر اصلی ((تقارن)) داشته باشند ، گروه مورد نظر ، یک گروه جابجایی است.
 *__((گروه دوری)) *__((گروه دوری))
 *گروه {TEX()} {Z_n} {TEX}: *گروه {TEX()} {Z_n} {TEX}:
 گروه ((عدد صحیح|اعداد صحیح)) به پیمانه {TEX()} {n} {TEX} را با {TEX()} {Z_n} {TEX} نمایش می‌دهیم و داریم: گروه ((عدد صحیح|اعداد صحیح)) به پیمانه {TEX()} {n} {TEX} را با {TEX()} {Z_n} {TEX} نمایش می‌دهیم و داریم:
 {TEX()} {Z_n={0,1,2,…,n-1}} {TEX} {TEX()} {Z_n={0,1,2,…,n-1}} {TEX}
 و عمل {TEX()} {\oplus } {TEX} را می‌توان به صورت زیر بیان نمود: و عمل {TEX()} {\oplus } {TEX} را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:
 باقی‌ماندۀ {TEX()} {\forall x,y \in Z : x \oplus y=(x+y)/n } {TEX} باقی‌ماندۀ {TEX()} {\forall x,y \in Z : x \oplus y=(x+y)/n } {TEX}
 --- ---
 !لم‌ها !لم‌ها
 *فرض کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX}یک ((گروه)) است. ثابت کنید اگر G جابجایی باشد، آنگاه: *فرض کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX}یک ((گروه)) است. ثابت کنید اگر G جابجایی باشد، آنگاه:
 {TEX()} {\forall a,b \in G , k \in Z : (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX} {TEX()} {\forall a,b \in G , k \in Z : (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX}
 __اثبات__ __اثبات__
 {TEX()} {{(a*b)^k= {(a*b)*(a*b)*\cdots*(a*b)={(a*a)*(b*b)*\cdots*(a*a)*(b*b) =a^k*b^k {TEX} {TEX()} {{(a*b)^k= {(a*b)*(a*b)*\cdots*(a*b)={(a*a)*(b*b)*\cdots*(a*a)*(b*b) =a^k*b^k {TEX}
 --- ---
 *هرگاه در ((گروه)) {TEX()} {(G,*)} {TEX} شرط {TEX()} { (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX} برای سه ((عدد صحیح)) متوالی برقرار باشد ، ثابت کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX} دارای خاصیت جابجایی است. *هرگاه در ((گروه)) {TEX()} {(G,*)} {TEX} شرط {TEX()} { (a*b)^k=a^k*b^k} {TEX} برای سه ((عدد صحیح)) متوالی برقرار باشد ، ثابت کنید {TEX()} {(G,*)} {TEX} دارای خاصیت جابجایی است.
 __اثبات__ __اثبات__
 فرض می‌کنیم : فرض می‌کنیم :
 {TEX()} {\forall k \in Z :a^{k+2}*b^{k+2}=(a*b)^{k+2}} {TEX} {TEX()} {\forall k \in Z :a^{k+2}*b^{k+2}=(a*b)^{k+2}} {TEX}
 {TEX()} {a^{k+1}*b^{k+1}=(a*b)^{k+1}} {TEX} {TEX()} {a^{k+1}*b^{k+1}=(a*b)^{k+1}} {TEX}
 {TEX()} {a^k*b^k=(a*b)^k} {TEX} {TEX()} {a^k*b^k=(a*b)^k} {TEX}
 نشان می‌دهیم {TEX()} {a*b=b*a} {TEX}: نشان می‌دهیم {TEX()} {a*b=b*a} {TEX}:
 اما می‌دانیم: اما می‌دانیم:
 {TEX()} {(a*b)^k*(a*b)=a^{k+1}*b^{k+1} \Rightarrow a^k*b^k*a*b=a^{k+1}*b^{k+1}} {TEX} {TEX()} {(a*b)^k*(a*b)=a^{k+1}*b^{k+1} \Rightarrow a^k*b^k*a*b=a^{k+1}*b^{k+1}} {TEX}
 بنابراین: بنابراین:
 {TEX()} {b^k*a=a*b^k} {TEX} {TEX()} {b^k*a=a*b^k} {TEX}
 این رابطه را رابطه * نام‌گذاری می‌کنیم.اما: این رابطه را رابطه * نام‌گذاری می‌کنیم.اما:
 {TEX()} {(a*b)^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2} \Rightarrow a^{k+1}*b^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2}} {TEX} {TEX()} {(a*b)^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2} \Rightarrow a^{k+1}*b^{k+1}*(a*b)=a^{k+2}*b^{k+2}} {TEX}
 لذا: لذا:
 {TEX()} {b^{k+1}*a=a*b^{k+1} \Rightarrow b*b^k*a=a*b^{k+1}} {TEX} {TEX()} {b^{k+1}*a=a*b^{k+1} \Rightarrow b*b^k*a=a*b^{k+1}} {TEX}
 این رابطه را ** معرفی می‌کنیم. این رابطه را ** معرفی می‌کنیم.
 بنابراین طبق * و** خواهیم داشت: بنابراین طبق * و** خواهیم داشت:
 {TEX()} {b*a*b^k=a*b^{k+1} \Rightarrow a*b=b*a} {TEX} {TEX()} {b*a*b^k=a*b^{k+1} \Rightarrow a*b=b*a} {TEX}
 --- ---
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((گروه)) *((گروه))
 *((گروه دوری)) *((گروه دوری))
 *((گروه چهارتایی کلاین)) *((گروه چهارتایی کلاین))
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 16 مرداد 1385 [10:45 ]   5   علی هادی      جاری 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:07 ]   4   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:06 ]   3   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 28 فروردین 1385 [15:04 ]   2   سعید صدری      v  c  d  s 
 شنبه 26 فروردین 1385 [13:26 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..