منو
 کاربر Online
756 کاربر online
تاریخچه ی: گروههای آلکیل

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-32Lines: 1-32
 -3-8- گروههای آلکیل -3-8- گروههای آلکیل
 در ضمن مطالعة شیمی معدنی، دریافتیم که بهتر است برای گروههای خاصی از اتمها که فقط بخشی از یک مولکول را می‌سازند، و با این حال در بسیاری از اوقات به عنوان یک واحد ظاهر می‌شوند، نامی قایل شویم. برای مثال، +NH4، آمونیم ؛-NO3، نیترات؛--SO3 سولفیت نامیده می‌شوند. در ضمن مطالعة شیمی معدنی، دریافتیم که بهتر است برای گروههای خاصی از اتمها که فقط بخشی از یک مولکول را می‌سازند، و با این حال در بسیاری از اوقات به عنوان یک واحد ظاهر می‌شوند، نامی قایل شویم. برای مثال، +NH4، آمونیم ؛-NO3، نیترات؛--SO3 سولفیت نامیده می‌شوند.
 برخی از گروههایی که مداماً به عنوان واحد ساختمانی مولکولهای آلی ظاهر می‌شوند به همین طریق نامگذاری می‌گردند. دیدیم که کلرومتان،CH3Cl، به نام متیل کلرید نیز معروف است. گروه __CH3__ در هر جا که ظاهر شود متیل نمایده می‌شود. __CH3Br__ متیل برمید __CH3I__ ، متیل یدید و __CH3OH،__ متیل الکل نام دارند. به طریق مشابه، گروه__C2H5__ ،اتیل؛ __7 C3H__، پروپیل و __C4H9__، بوتیل نامیده می‌شود. برخی از گروههایی که مداماً به عنوان واحد ساختمانی مولکولهای آلی ظاهر می‌شوند به همین طریق نامگذاری می‌گردند. دیدیم که کلرومتان،CH3Cl، به نام متیل کلرید نیز معروف است. گروه __CH3__ در هر جا که ظاهر شود متیل نمایده می‌شود. __CH3Br__ متیل برمید __CH3I__ ، متیل یدید و __CH3OH،__ متیل الکل نام دارند. به طریق مشابه، گروه__C2H5__ ،اتیل؛ __7 C3H__، پروپیل و __C4H9__، بوتیل نامیده می‌شود.
 این گروهها با حذف آن (-ane) از نام آلکان مربوطه و جایگزین نمودن آن بوسیله «ایل» (-yl) نامگذاری می‌شوند، مجموع آنها به ((گروه آلکیل)) معروف‌اند. فرمول عمومی یک گروه آلکیل __CnH2n+1__است، زیرا یک اتم ((هیدروژن)) کمتر از آلکان اصلی به خود،__CnH2n+2__، دارد. این گروهها با حذف آن (-ane) از نام آلکان مربوطه و جایگزین نمودن آن بوسیله «ایل» (-yl) نامگذاری می‌شوند، مجموع آنها به ((گروه آلکیل)) معروف‌اند. فرمول عمومی یک گروه آلکیل __CnH2n+1__است، زیرا یک اتم ((هیدروژن)) کمتر از آلکان اصلی به خود،__CnH2n+2__، دارد.
 در میان گروههای آلکیل مجدداً با مسأله ایزومری مواجه می‌شویم. فقط یک نوع متیل کلرید یا اتیل کلرید وجود دارد، و بنابراین تنها یک گروه متیل یا اتیل وجود دارد. به هر حال می‌توان مشاهده کرد که دو نوع پروپیل کلرید، I و II وجود دارد و از این رو وجود دو گروه پروپیل امکان‌پذیر است. این گروهها هر دو دارای زنجیر پروپان هستند، اما از نظر محل اتصال کلر، با یکدیگر متفاوتند؛ این ترکیبات از–n پروپیل و ایزوپروپیل می‌نامند این دو نوع کلرید را می‌توانیم با اسامی –n پروپیل کلرید و ایزوپروپیل کلرید از یکدیگر مشخص دهیم؛ در میان گروههای آلکیل مجدداً با مسأله ایزومری مواجه می‌شویم. فقط یک نوع متیل کلرید یا اتیل کلرید وجود دارد، و بنابراین تنها یک گروه متیل یا اتیل وجود دارد. به هر حال می‌توان مشاهده کرد که دو نوع پروپیل کلرید، I و II وجود دارد و از این رو وجود دو گروه پروپیل امکان‌پذیر است. این گروهها هر دو دارای زنجیر پروپان هستند، اما از نظر محل اتصال کلر، با یکدیگر متفاوتند؛ این ترکیبات از–n پروپیل و ایزوپروپیل می‌نامند این دو نوع کلرید را می‌توانیم با اسامی –n پروپیل کلرید و ایزوپروپیل کلرید از یکدیگر مشخص دهیم؛
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/41//CH16.Gif} +{picture=CH16.Gif}
 دو نوع پروپیل برمید، یدید، الکل‌ها، و مانند آنها را به همین طریق از یکدیگر متمایز می‌کنیم. دو نوع پروپیل برمید، یدید، الکل‌ها، و مانند آنها را به همین طریق از یکدیگر متمایز می‌کنیم.
-{picture file=img/daneshnameh_up/5/58//CH17.Gif} +{picture=CH17.Gif}
 همچنین چهار گروه بوتیل وجود دارد که دو تا از آنها –n بوتان راست زنجیر و دو تای دیگر از ایزوبوتان زنجیری شاخه‌دار مشتق می‌شوند. این ترکیبات دارای عناوین –n (نرمال)، -sec (نوع دوم)، ایزو – و tert (نوع سوم) می‌باشند. در اینجا نیز اختلاف بین –n بوتیل و –sec بوتیل و بین ایزوبوتیل و –tert بوتیل مربوط به محل اتصال گروه آلکیل با بقیه مولکول است. همچنین چهار گروه بوتیل وجود دارد که دو تا از آنها –n بوتان راست زنجیر و دو تای دیگر از ایزوبوتان زنجیری شاخه‌دار مشتق می‌شوند. این ترکیبات دارای عناوین –n (نرمال)، -sec (نوع دوم)، ایزو – و tert (نوع سوم) می‌باشند. در اینجا نیز اختلاف بین –n بوتیل و –sec بوتیل و بین ایزوبوتیل و –tert بوتیل مربوط به محل اتصال گروه آلکیل با بقیه مولکول است.
-{picture file=img/daneshnameh_up/b/bb//CH18.Gif} +{picture=CH18.Gif}
 بعد از بوتیل تعداد گروههای ایزومری مشتق از هر آلکان آن‌قدر زیاد است که نامگذاری آنها به وسیلة پیشوندهای مختلف، عملی نیست. هر چند این روش محدود است ولی برای گروههای کوچکی که ذکر شدند. کاربرد وسیعی دارد. بنابراین ما باید این نامها را به خاطر سپرده و در یک نظر این گروهها را به هر طریقی که نشان داده شده باشد، بتوانیم تشخیص دهیم. بعد از بوتیل تعداد گروههای ایزومری مشتق از هر آلکان آن‌قدر زیاد است که نامگذاری آنها به وسیلة پیشوندهای مختلف، عملی نیست. هر چند این روش محدود است ولی برای گروههای کوچکی که ذکر شدند. کاربرد وسیعی دارد. بنابراین ما باید این نامها را به خاطر سپرده و در یک نظر این گروهها را به هر طریقی که نشان داده شده باشد، بتوانیم تشخیص دهیم.
 وقتی که گروه بزرگی مورد بررسی است. یکی از چندین آرایش ممکنه‌اش را می‌توان به وسیله این سیستم ساده نشان داد. پیشوند –n را برای گروه آلکیلی به کار می‌برند که در آن تمام ((کربن))ها تشکیل یک زنجیر مستقیم را داده و در آن محل اتصال در ((کربن)) انتهایی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی که گروه بزرگی مورد بررسی است. یکی از چندین آرایش ممکنه‌اش را می‌توان به وسیله این سیستم ساده نشان داد. پیشوند –n را برای گروه آلکیلی به کار می‌برند که در آن تمام ((کربن))ها تشکیل یک زنجیر مستقیم را داده و در آن محل اتصال در ((کربن)) انتهایی قرار می‌گیرد. به عنوان مثال
 : :
-{picture file=img/daneshnameh_up/d/d5//CH19.Gif} +{picture=CH19.Gif}
 پیشوند ایزو- برای نشان دادن هر گروه آلکیلی (با 6 ((کربن)) یا کمتر) به کار می‌رود که دارای یک شاخه یک ((کربن))ی جنب ((کربن)) ما قبل آخر زنجیر باشد و محل اصتال آن در انتهای دیگر زنجیر باشد. برای مثال: پیشوند ایزو- برای نشان دادن هر گروه آلکیلی (با 6 ((کربن)) یا کمتر) به کار می‌رود که دارای یک شاخه یک ((کربن))ی جنب ((کربن)) ما قبل آخر زنجیر باشد و محل اصتال آن در انتهای دیگر زنجیر باشد. برای مثال:
-{picture file=img/daneshnameh_up/0/04//CH20.Gif} +{picture=CH20.Gif}
 اگر شاخه و یا نقطة اتصال در هر موضع دیگری باشد این نام را نمی‌تان به کار برد.  اگر شاخه و یا نقطة اتصال در هر موضع دیگری باشد این نام را نمی‌تان به کار برد.
 حال که اسامی بعضی از گروههای آلکیل را یاد گرفتیم، به مسأله اصلی که نامگذاری آلکانها است برمی‌گردیم. حال که اسامی بعضی از گروههای آلکیل را یاد گرفتیم، به مسأله اصلی که نامگذاری آلکانها است برمی‌گردیم.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:08 ]   2   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 11 خرداد 1383 [11:20 ]   1   بابك خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..