منو
 صفحه های تصادفی
فناوری و فرهنگ
پوولیت
گفتگو با حضرت خضر
سرسیلندر
سلامتی و بیماری
ژیپس و انیدریت
ویژگی های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام
درس هندسه ترسیمی
سوغات شهرهای مختلف ایران
اگر شب نباشد!
 کاربر Online
1004 کاربر online
تاریخچه ی: گرانش علیه گرانش

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-19Lines: 1-52
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-یکی از مطالب توجه نویسندگان علمی _ تخیلی حفاظها ی ضد جاذبه می باشد.افسوس که چنین حافظ های اختراع نشده اند و برای غلبه بر نیروی گرانش زمین،وسیله نقلیه فضایی به یک موتور کمکی نیاز دارد.آیا برای این منظور می توان به جای موتور از نیروی گرانش استفاده کرد؟ در واقع،مسئله بسیار عجیب این است که آیا نیروی گرانش زمین مانع از بین رفتن وسیله نقلیه در فضا می گردد؟
بر خلاف انتظار،حداقل در یک مورد چنین مساله ای ممکن است.این مورد به وسیله پژوهشگران شوروی وی بلستکی وام.گیورتز پیشنهادشده است.
+*یکی از مطالب ب توجه نویسندگان علمی _ تخیلی ((حفاظ ضد جاذبه|حفاظهای ضد جاذبه)) میباشد. افسوس که چنین حفاظهایی اختراع نشدهاند و برای غلبه بر ((نیروی وزن|نیروی گرانش زمین)) ، ((وسیله نقلیه فضایی)) به یک موتور کمکی نیاز دارد.


*
آیا برای این منظور میتوان به جای موتور از ((گرانش|نیروی گرانشی)) استفاده کرد؟

/>*در واقع ، مسئله بسیار عجیب این است که آیا نیروی گرانش زمین مانع از بین رفتن وسیله نقلیه در فضا میگردد؟


*بر خلاف انتظار ، حداقل در یک مورد چنین مسالهای ممکن است. این مورد به وسیله پژوهشگران شوروی وی بلستکی و ام.گیورتز پیشنهادشده است.
{picture=Revolution.gif}
 !ماهیت گرانش علیه گرانش !ماهیت گرانش علیه گرانش
-در تمام محاسبات مربوط به فضانوردی،ئسیله نقلیه به صورت یک نقطه مادی در نظر گرفته می شود.چنین چیزی کاملا منطقی است.زیرا اندازه وسیله در قیاس با اجام آسمانی بی اندازه کوچک است.ولی اگر بخواهیم دقیق باشیم،باید بگوئیم که وسیله نقلیه یک ذره نیست بلکه جسم بزرگی با ابعاد شکل شخص است درواقع نیروی گرانش اعمال شده بر فضاپیما به وسیله زمین در مقایسه با نیرویی که در صورت متمرکز بودن جرم در یک نقطه بر ن وارد می شود،اندکی تفاوت دارد. />در فاپیماهای معمولی و و ماهواره ها این تناوب به قدری کوچک است که با اطمینان می توان از ن چشم پوشید.چنین اختلافی فقط در یک مورد ممکن است اهمیت پیدا کند و ن در هنگامی است طول فضاپیما قابل توجه باشد. +در تمام محاسبات مربوط به ((فضانورد|فضانوردی)) ، وسیله نقلیه به صورت یک نقطه مادی در نظر گرفته میشود. چنین چیزی کاملا منطقی است. زیرا اندازه وسیله در قیاس با ((اجام آسمانی)) بیاندازه کوچک است. ولی اگر بخواهیم دقیق باشیم، باید بگوئیم که وسیله نقلیه یک ذره نیست بلکه جسم بزرگی با ابعاد شکل شخص است. در واقع نیروی گرانش اعمال شده بر ((فضاپیما)) به وسیله زمین در مقایسه با نیرویی که در صورت متمرکز بودن جرم در یک نقطه بر ن وارد میشود، اندکی تفاوت دارد. در فاپیماهای معمولی و ((ماهواره|ماهوارهها)) این تناوب به قدری کوچک است که با اطمینان میتوان از ن چشم پوشید. چنین اختلافی فقط در یک مورد ممکن است اهمیت پیدا کند و ن در هنگامی است طول فضاپیما قابل توجه باشد.
 !اثر گرانش بر دو جسم متصل !اثر گرانش بر دو جسم متصل
-در اینجا حالتی را برسی می کنیم که فضاپیما از دو کره تشکیل یافته و آنها به وسیله میله یا کابلی که بر امتداد شعاع زمین عمودی باشد.به یکدیگر متصل شده شده اند.در این صورت هر یک از کرات تحت تثیر نیروی گرانشی قرار می گیرند که در امتداد زاویه ای نسبت به میله اتصال دهنده می باشد.برآیند این دو نیرو به آسانی بر مبنای قانون متوازی الاضلاع نعیین می گردد. />
برآیندی که به وسیله محاسبات اولیه حاصل می گردداز نیروی گرانش که از متمرکز بودن تمام جرم این فضاپیما بر مرکز میله وارد می آید کوچک تر است.به بیان دیگر به نظر می آید طول فاپیما موجب ایجاد نوعی نیروی دامنه شعاعی می گردد.این فضاپیما در مداری به دور زمین می چرخد که به کلی با مدارهای عادی کپلری تفاوت دارد.از این واقییت می توان استفاده مبتکرانه نمود.
!اثر گرانش در نزدیک کردن کره ها و جدا ساختن آنها
ما با نزدیک کردن کره ها به یکدیگر در هنگامی که فضاپیما در اوج قرار دارد.آن را به یک ذره مادی تبدیل می نمائیم که حرکت آن در مدار کپلر انجام خواهد گرفت.اکنون عمل عکس را انجام می دهیم و هنگامی که فضاپیما در ی قرار دارد کره ها را از یکدیگر جدا می کنیمکه به فاصله قبلی خود برسند.در ن صورت نیروی دامنه ای که در بالا توضیح داده شد ایجاد می گردد.مدار چنین حرکتی ولا تر از مدار کپلر مشابه آن می گردد.نتیجه ن است که فاصله اوج هنگامی که فضاپیما در چرخه دوم قرار می گیرد.از حالتی که آن در چرخه اول قرار داشت کمی بزگتر می شود.اگر این تجزیه را تکرار کنیم.فاصله اوج باز هم کمی بیشتر می شود.و اگر ادامه دهیم.متوجه می شویم که فضاپیمای ما به طور مارپیچی به طرف خارج حرکت می کند،تا وقتی که از محدود گرانش زمین دور شود.
!مثالهایی واقعی از گانش علیه گرانش
بر اساس محاسبات وی.بلتسکی اگر یک فضاپیمای 140 کیلومتری در فاصله 2000 کیلومتری از مرکز زمین به حرکت در آید.شتاب حدود دو سال دوام پیدا می کند برای فضاپیمای مشابه ای که فاصله اولیه آن از خورشید 000/700 کیلومتر است.رها شدن از نیروی گرانش 80 سال به طئل می انجامد.پس به تناقض دیگری بر می خوریم هرچه جرم جسم آسمانی بیشتر و هر چه فضاپیما به آن نزدیک تر باشد،برای فضاپیما رها شدن از قید نیروی گرانشی به وسیله روش تیش آسان تر است.
!کاربرد های گرانش علیه گرانش
ما اغلب در داستان علمی _ تخیلی هنگامی که فضاپیما به دام نیروی گرانشی ستاره بزرگی می افتد با وضعیت مصیبت باری روبرو می شویم.محاسبات بکی نشان می دهد تی در صورتی که فضاپیما به دور چنین ستاره ای حرکت کند،با استفاده از روش تپش سرعت فرار می تواند،افزایش یابد. به عنوان مثال اگر فضاپیما در 000/20 کیلومتری مرکز شعرای سیمانی کوتوله سفید فوق العاده چگال _ قرار گیرد.می تواند فقط در خلال یک ساعت ونیم با حرکت در مسیر مارپیچی روانه فضای دور دست شود.تمام ای مطالب بر روی کاغذ صحت دارد،ولی آیا واقعا می توان یک وسیله نقلیه فضایی تپده را طرح ریزی نمود؟ این مسئله مربوط به تکنولوژی آینده می باشد.در هر حال امکانات نظری این مسئله از نظر اصول تایید شده اند.
+در اینجا حالتی را برسی میکنیم که فضاپیما از دو کره تشکیل یافته و آنها به وسیله میله یا کابلی که بر امتداد شعاع زمین عمودی باشد. به یکدیگر متصل شده شدهاند. در این صورت هر یک از کرات تحت تثیر نیروی گرانشی قرار میگیرند که در امتداد زاویهای نسبت به میله اتصال دهنده میباشد. برآیند این دو نیرو به آسانی بر مبنای قانون متوازی الاضلاع تعیین میگردد. برآیندی که به وسیله محاسبات اولیه حاصل میگردد از ((گرانش|نیروی گرانشی)) که از متمرکز بودن تمام جرم این فضاپیما بر مرکز میله وارد میآید کوچکتر است. به بیان دیگر به نظر میآید طول فاپیما موجب ایجاد نوعی نیروی دامنه شعاعی میگردد. این فضاپیما در مداری به دور زمین میچرخد که به کلی با ((قوانین کپلر|مدارهای عادی کپلری)) تفاوت دارد. از این واقعیت میتوان استفاده مبتکرانه نمود.
{img src=img/daneshnameh_up/3/3c/ellipse.gif}

!اثر گرانش در نزدیک کردن کرهها و جدا ساختن آنها
ما با نزدیک کردن کرهها به یکدیگر در هنگامی که فضاپیما در اوج قرار دارد. آن را به یک ذره مادی تبدیل مینمائیم که حرکت آن در مدار کپلر انجام خواهد گرفت. اکنون عمل عکس را انجام میدهیم و هنگامی که فضاپیما در ((نق حضی|حضیض)) قرار دارد کرهها را از یکدیگر جدا میکنیم که به فاصله قبلی خود برسند. در ن صورت نیروی دامنهای که در بالا توضیح داده شد ایجاد میگردد. مدار چنین حرکتی ولانی تر از ((مدار کپلر)) مشابه آن میگردد.نتیجه ن است که فاصله اوج هنگامی که ((فضاپیما)) در چرخه دوم قرار میگیرد. از حالتی که آن در چرخه اول قرار داشت کمی بزرگتر میشود. اگر این تجزیه را تکرار کنیم. فاصله اوج باز هم کمی بیشتر میشود. و اگر ادامه دهیم، متوجه میشویم که فضاپیمای ما به طور مارپیچی به طرف خارج حرکت میکند، تا وقتی که از محدود ((نیروی گرانشی|گرانش زمین)) دور شود.
!مثالهایی واقعی از گانش علیه گرانش
بر اساس محاسبات وی. بلتسکی اگر یک فضاپیمای 140 کیلومتری در فاصله 2000 کیلومتری از مرکز زمین به حرکت در آید. شتاب حدود دو سال دوام پیدا میکند. برای فضاپیمای مشابهای که فاصله اولیه آن از خورشید 700.000 کیلومتر است. رها شدن از نیروی گرانشی 80 سال به طول می انجامد. پس به تناقض دیگری بر میخوریم هرچه ((اجرام آسمانی|جرم جسم آسمانی)) بیشتر و هر چه فضاپیما به آن نزدیکتر باشد، برای فضاپیما رها شدن از قید نیروی گرانشی به وسیله روش تپش آسانتر است.
{picture=orbit.jpg height=300 width=300}

!کاربردهای گرانش علیه گرانش
ما اغلب در داستان علمی _ تخیلی هنگامی که فضاپیما به دام ((گرانش ستارگان|نیروی گرانشی ستاره)) بزرگی میافتد با وضعیت مصیبت باری روبرو میشویم. محاسبات ری نشان میدهد تی در صورتی که فضاپیما به دور چنین ستارهای حرکت کند، با استفاده از روش تپش ((سرعت فرار)) میتواند، افزایش یابد. به عنوان مثال اگر فضاپیما در 20.000 کیلومتری مرکز شعرای سیمانی ((کوتوله سفید)) فوق العاده چگال قرار گیرد، میتواند فقط در خلال یک ساعت و نیم با حرکت در مسیر مارپیچی روانه فضای دور دست شود. تمام ای مطالب بر روی کاغذ صحت دارد، ولی آیا واقعا میتوان یک ((سفیه فضایی|وسیله نقلیه فضایی)) پییده را طرح ریزی نمود؟ این مسئله مربوط به تکنولوژی آینده میباشد. در هر حال امکانات نظری این مسئله از نظر اصول تایید شدهاند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*
+*((اجرام آسمانی))
*((حفاظ ضد جاذبه))
*((رمبش ستاره))
*((سرعت فرار))
*((سفینه فضایی))
*((قوانین کپلر))
*((گرانش))
*((گرانش القایی))
*((گرانش ستارگان))
*((ماهواره))
*((ماهیت گرانش))
*((مبانی گرانش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [08:30 ]   5   مجید آقاپور      جاری 
 پنج شنبه 19 بهمن 1385 [08:30 ]   4   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 پنج شنبه 19 آذر 1383 [12:08 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [06:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [09:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..