منو
 کاربر Online
2202 کاربر online
تاریخچه ی: کیهان شناسی

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-366Lines: 1-370
 __کیهان شناسی__ (__Cosmology__) __کیهان شناسی__ (__Cosmology__)
 
 __فهرست مقالات کیهان شناسی____فهرست مقالات کیهان شناسی__
 
 
 
 
 
 
 __مباحث علمی__ __مباحث علمی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 __مباحث کاربردی و تجربی__
 
 
 
 
 ((ابعاد جهان)) ((ابعاد جهان))
 ((اتساع زمان)) ((اتساع زمان))
 
 
 
 
 ((اصل کیهان شناسی)) ((اصل کیهان شناسی))
 ((اجزای جهان)) ((اجزای جهان))
 
 
 
 
 ((اصل ماخ)) ((اصل ماخ))
 ((افق عالم)) ((افق عالم))
 
 
 
 
 ((انبساط جهان)) ((انبساط جهان))
 ((انتقال سرخ)) ((انتقال سرخ))
 
 
 
 
 ((اندازه گیری کمیات در کیهان شناسی|اندازه گیری کمیات کیهانی)) ((اندازه گیری کمیات در کیهان شناسی|اندازه گیری کمیات کیهانی))
 ((انقباض طول)) ((انقباض طول))
 
 
 
 
 ((پنجره‌ای بسوی جهان)) ((پنجره‌ای بسوی جهان))
 ((پرتوهای کیهانی)) ((پرتوهای کیهانی))
 
 
 
 
 ((ثابت هابل)) ((ثابت هابل))
 ((زمان پلانک)) ((زمان پلانک))
 
 
 
 
 ((چگالی بحرانی)) ((چگالی بحرانی))
 ((پیدایش زمین)) ((پیدایش زمین))
 
 
 
 
 ((زمان کیهانی)) ((زمان کیهانی))
 ((پیدایش منظومه شمسی)) ((پیدایش منظومه شمسی))
 
 
 
 
 ((ساختار جهان)) ((ساختار جهان))
 ((تابش فسیلی)) ((تابش فسیلی))
 
 
 
 
 ((ضریب مقیاس عالم)) ((ضریب مقیاس عالم))
 ((حرکت فضاپیما)) ((حرکت فضاپیما))
 
 
 
 
 ((عمر کائنات)) ((عمر کائنات))
 ((حرکت ماهواره)) ((حرکت ماهواره))
 
 
 
 
 ((فیزیک نسبیت)) ((فیزیک نسبیت))
 ((ضد ماده)) ((ضد ماده))
 
 
 
 
 ((قانون بقای جرم و انرژی)) ((قانون بقای جرم و انرژی))
 ((کائنات بی مرکز)) ((کائنات بی مرکز))
 
 
 
 
 ((کائنات باز)) ((کائنات باز))
 ((کائنات خورشید مرکز)) ((کائنات خورشید مرکز))
 
 
 
 
 ((کائنات بسته)) ((کائنات بسته))
 ((کائنات زمین مرکز)) ((کائنات زمین مرکز))
 
 
 
 
 ((کائنات موازی)) ((کائنات موازی))
 ((متریک رابرتسون - واکر)) ((متریک رابرتسون - واکر))
 
 
 
 
 ((مدل استاندارد کیهان شناسی|مدل استاندارد)) ((مدل استاندارد کیهان شناسی|مدل استاندارد))
 ((معادله فریدمان)) ((معادله فریدمان))
 
 
 
 
 ((مکان کیهانی)) ((مکان کیهانی))
 ((مواد در کائنات)) ((مواد در کائنات))
 
 
 
 
 ((نسبیت خاص)) ((نسبیت خاص))
 ((نور آینه گذشته)) ((نور آینه گذشته))
 
 
 
 
 ((نسبیت عام)) ((نسبیت عام))
 ((وزن کائنات)) ((وزن کائنات))
 
 
 
 
 ((نظریه جهان نوسان کننده)) ((نظریه جهان نوسان کننده))
 ((نظریه جهان پایدار)) ((نظریه جهان پایدار))
 
 
 
 
 ((نظریات پیدایش جهان)) ((نظریات پیدایش جهان))
 ((مرگ ستاره)) ((مرگ ستاره))
 
 
 
 
 ((مدلهای کیهان شناسی)) ((مدلهای کیهان شناسی))
 ((مرگ خورشید)) ((مرگ خورشید))
 
 
 
 
 ((سرنوشت کائنات)) ((سرنوشت کائنات))
 ((سرنوشت زمینیان و دورنمای کیهان|دورنمای کیهان)) ((سرنوشت زمینیان و دورنمای کیهان|دورنمای کیهان))
 
 
 
 
 ((قلمرو کهکشانها)) ((قلمرو کهکشانها))
 ((قلمرو ستارگان)) ((قلمرو ستارگان))
 
 
 
 
 ((سیاهچاله)) ((سیاهچاله))
 ((سراب کیهانی)) ((سراب کیهانی))
 
 
 
 
 ((زندگی ستاره)) ((زندگی ستاره))
 ((پیدایش جهان)) ((پیدایش جهان))
 
 
 
 
 ((احیای خورشید در حال مرگ)) ((احیای خورشید در حال مرگ))
 ((رقص کیهانی)) ((رقص کیهانی))
 
 
 
 
 ((جهانهای مجازی)) ((جهانهای مجازی))
 ((حیات در کائنات)) ((حیات در کائنات))
 
 
 
 
 ((توده نامرئی کائنات)) ((توده نامرئی کائنات))
 ((تاریکی شب)) ((تاریکی شب))
 
 
 
 
 ((آونگ فوکو)) ((آونگ فوکو))
 ((خلا مبدا هر چیز)) ((خلا مبدا هر چیز))
 
 
 
 
 ((فلسفه علم)) ((فلسفه علم))
 ((زمان لاستیکی)) ((زمان لاستیکی))
 
 
 
 
 ((تاریخ علم فیزیک)) ((تاریخ علم فیزیک))
 ((آفرینش جهان)) ((آفرینش جهان))
 
 
 
 
 ((فیزیک ذرات بنیادی)) ((فیزیک ذرات بنیادی))
 ((اعداد در طبیعت)) ((اعداد در طبیعت))
 
 
 
 
 ((گرانش)) ((گرانش))
 ((اولین ستاره‌ها)) ((اولین ستاره‌ها))
 
 
 
 
 ((حرارت و گرانش)) ((حرارت و گرانش))
 ((ذره و ضد ذره)) ((ذره و ضد ذره))
 
 
 
 
 ((پرتوی کیهانی)) ((پرتوی کیهانی))
 ((ماده و ضد ماده)) ((ماده و ضد ماده))
 
 
 
 
 ((فرضیه اتر)) ((فرضیه اتر))
 ((مقیاس جهان)) ((مقیاس جهان))
 
 
 
 
 ((چهار نیروی بنیادی)) ((چهار نیروی بنیادی))
 ((پیدایش جهان)) ((پیدایش جهان))
 
 
 
 
 
 
 ((کیهان شناسی در هزاره نو|کیهان شناسی مدرن)) ((کیهان شناسی در هزاره نو|کیهان شناسی مدرن))
 ((نظریه فضای لایتناهی)) ((نظریه فضای لایتناهی))
 
 
 
 
 ((فلسفه علم)) ((فلسفه علم))
 ((تاریخ علم)) ((تاریخ علم))
 
 
 
 
 ((ماده و انرژی جهان)) ((ماده و انرژی جهان))
 ((ساختار کهکشان)) ((ساختار کهکشان))
 
 
 
 
 ((چگالی جهان)) ((چگالی جهان))
 ((آینده جهان)) ((آینده جهان))
 
 
 
 
 ((اختر فیزیک)) ((اختر فیزیک))
 ((نجوم)) ((نجوم))
 
 
 
 
 ((اصل هم ارزی)) ((اصل هم ارزی))
 ((تبدیل همدیس)) ((تبدیل همدیس))
 
 
 
 
 ((معادلات کیهان شناسی)) ((معادلات کیهان شناسی))
 ((معادلات انیشتین)) ((معادلات انیشتین))
 
 
 
 
 ((اجسام شبه ستاره‌ای)) ((اجسام شبه ستاره‌ای))
-((مبد آفرینش)) +((مبد آفرینش))
 
 
 
 
 ((پرتوی کیهانی)) ((پرتوی کیهانی))
 ((مواد انفجار بزرگ)) ((مواد انفجار بزرگ))
 
 
 
 
 ((جهان بزرگ مقیاس)) ((جهان بزرگ مقیاس))
 ((تاریکی شب)) ((تاریکی شب))
 
 
 
 
 ((تاریخ کائنات)) ((تاریخ کائنات))
 ((جعبه سیاه فضایی)) ((جعبه سیاه فضایی))
 
 
 
 
 ((ماده در کیهان)) ((ماده در کیهان))
 ((نور شناسی جهان)) ((نور شناسی جهان))
 
 
 
 
 ((انسان و جهان)) ((انسان و جهان))
 ((ماهواره‌های نامرئی)) ((ماهواره‌های نامرئی))
 
 
 
 
 ((سراب کیهانی)) ((سراب کیهانی))
 ((زمان صفر)) ((زمان صفر))
 
 
 
 
 ((نورشناسی جهان)) ((نورشناسی جهان))
 ((حیات فرازمینی)) ((حیات فرازمینی))
 
 
 
 
 ((پیکان زمان)) ((پیکان زمان))
 ((حیات در ماورای زمان)) ((حیات در ماورای زمان))
 
 
 
 
 ((جهان اولیه)) ((جهان اولیه))
 ((آب اسرار آمیز)) ((آب اسرار آمیز))
 
 
 
 
 ((انفجارات فضایی)) ((انفجارات فضایی))
 ((حیات در منومه شمسی)) ((حیات در منومه شمسی))
 
 
 
 
 ((کائنات بی مرکز)) ((کائنات بی مرکز))
  
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
-||__کیهان شناسی__ یا __Cosmologgy__ از واژه یونانی __cosmas__ به معنای ((عالم)) گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می‌پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخه‌ای از علم ((ستاره شناسی)) است که مدبر او ((ساختار جهان)) را مطالعه می‌کند. موضوعات مربوط به ((مبد آفرینش)) و ((سیر تکاملی جهان)) بوسیله ستاره شناسی ، ((فلسفه)) و ((دین)) بررسی می‌شود.|| +||__کیهان شناسی__ یا __Cosmologgy__ از واژه یونانی __cosmas__ به معنای ((عالم)) گرفته شده است. پس کیهان شناسی به مطالعه عالم می‌پردازد. در واقع کیهان شناسی شاخه‌ای از ((ستاره شناسی|علم ستاره شناسی)) است که مدبر او ((ساختار جهان)) را مطالعه می‌کند. موضوعات مربوط به ((مبد آفرینش)) و ((سیر تکاملی جهان)) بوسیله ستاره شناسی ، ((فلسفه)) و ((دین)) بررسی می‌شود.||
  
 
 
 
 
 

 

 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 مطالعه کائنات از زمین و آسمان و ((خورشید)) آغاز شد. انسانهای دوره ما قبل علم عقیده داشتند که در مرکز جهان هستند و خورشید و سایر ((سیاره|سیارات)) به گرد ((کائنات زمین مرکز|زمین مرکزی)) می‌گردند. ((کپرنیک)) مرکز عالم را در نزدیکی خورشید فرض کرد که زمین نیز همراه سایر سیارات به گرد آن می‌چرخد. ((گالیله)) هم به کمک ((تلسکوپ گالیله|تلسکوپ)) خود واقعیاتی را جهت ((نظریه کپرنیک|نظام جهانی پیشنهادی کپرنیک)) کشف کرد.

((کپلر)) ، ((اسحاق نیوتن)) ، … کائنات را فراتر از گذشته گسترش دادند و درگیری با مسایل کیهانی ادامه داشت تا اینکه ((آلبرت انیشتین)) در 1915 با ارائه ((نسبیت عام|نظریه نسبیت عام)) نشان داد که ((فضا)) و ((ماه)) محدود ، ولی نامحصور است که می‌تواند ((انبساط جهان|منبسط یا منقبض)) شود. او کائنات را دارای ((تاریخ کائنات|تاریخ)) دانست. در این دوره که به دوره کیهانی معروف شده فکر بشر معطوف به ((گذشته جهان)) شد و دانشمندان در سراسر جهان اکنون در فکر پاسخ به این سوالات هستند که :

 مطالعه کائنات از زمین و آسمان و ((خورشید)) آغاز شد. انسانهای دوره ما قبل علم عقیده داشتند که در مرکز جهان هستند و خورشید و سایر ((سیاره|سیارات)) به گرد ((کائنات زمین مرکز|زمین مرکزی)) می‌گردند. ((کپرنیک)) مرکز عالم را در نزدیکی خورشید فرض کرد که زمین نیز همراه سایر سیارات به گرد آن می‌چرخد. ((گالیله)) هم به کمک ((تلسکوپ گالیله|تلسکوپ)) خود واقعیاتی را جهت ((نظریه کپرنیک|نظام جهانی پیشنهادی کپرنیک)) کشف کرد.

((کپلر)) ، ((اسحاق نیوتن)) ، … کائنات را فراتر از گذشته گسترش دادند و درگیری با مسایل کیهانی ادامه داشت تا اینکه ((آلبرت انیشتین)) در 1915 با ارائه ((نسبیت عام|نظریه نسبیت عام)) نشان داد که ((فضا)) و ((ماه)) محدود ، ولی نامحصور است که می‌تواند ((انبساط جهان|منبسط یا منقبض)) شود. او کائنات را دارای ((تاریخ کائنات|تاریخ)) دانست. در این دوره که به دوره کیهانی معروف شده فکر بشر معطوف به ((گذشته جهان)) شد و دانشمندان در سراسر جهان اکنون در فکر پاسخ به این سوالات هستند که :

 *جهان در گذشته چگونه بوده است؟ *جهان در گذشته چگونه بوده است؟
 *((آینده جهان)) چه خواهد بود؟ *((آینده جهان)) چه خواهد بود؟
 *((سیر تکاملی جهان|فرآیند تکوین کیهان)) تا کی ادامه خواهد یافت؟ و … *((سیر تکاملی جهان|فرآیند تکوین کیهان)) تا کی ادامه خواهد یافت؟ و …
 !علم کیهان شناسی !علم کیهان شناسی
 کیهان شناسی شاخه‌ای از علم ستاره شناسی است که به مطالعه آغاز ((ساختار جهان|ساختار کلی و تکاملی جهان)) می‌پردازد. ستاره شناسان با استفاده از علم ریاضی‏‏‏‏ الگوهایی فرضی از جهان ساخته و مشخصات این الگوها را با جهان شناخته شده مقایسه می‌کنند. کیهان شناسی ، گذشته ، حال و ((آینده کائنات)) را بررسی می‌کند. ((کائنات)) تمام چیزهای موجود در عالم را شامل می‌شود: چه مرئی باشد چه نامرئی ، چه کشف شده باشد چه کشف نشده باشد. کیهان شناسی شاخه‌ای از علم ستاره شناسی است که به مطالعه آغاز ((ساختار جهان|ساختار کلی و تکاملی جهان)) می‌پردازد. ستاره شناسان با استفاده از علم ریاضی‏‏‏‏ الگوهایی فرضی از جهان ساخته و مشخصات این الگوها را با جهان شناخته شده مقایسه می‌کنند. کیهان شناسی ، گذشته ، حال و ((آینده کائنات)) را بررسی می‌کند. ((کائنات)) تمام چیزهای موجود در عالم را شامل می‌شود: چه مرئی باشد چه نامرئی ، چه کشف شده باشد چه کشف نشده باشد.
 !تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی  !تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی
-*((اقلیدس)) ، ریاضیدان ((یونان|یونانی)) ، (حدود 300 سال قبل از میلاد) ، با استفاده از سه بعد __طول__ ، __عرض__ و __ارتفاع__ ، __فضا__ را تعریف کرد. تعریفی که ((اسحاق نیوتن)) (1727 - 1643) ، فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی ، از جهان ارائه داد. مطابق با نظریات ((اقلیدس)) بود . فضایی لایتناهی که با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع تعریف می شد. اما ((نظریه فضای لایتناهی)) عاری از مشکل نیست. طبق ((قضیه اولبرس)) که از نام ستاره شناس آلمانی ، __ویلهلم اولبرس__ (1840 - 1758) گرفته شده ، اگر ستارگان به یک شکل در تمام فضای لایتناهی پراکنده شوند، در تمامی جهات ستاره‌ای وجود خواهد داشت. اگر چیزی در مسیر ستارگان دور دست قرار نگیرد تمام آسمان درخشندگی خورشید را خواهد داشت که عملا چنین نیست.>>
*آلبرت انیشتین (1955 - 1879) ، دانشمند آمریکایی آلمانی تبار ، با ارائه ((نظریه نسبیت عام)) در سال 1915 مشکل ((نظریه گرانش|نظریه نیوتن)) را حل کرد. آلبرت انیشتین نشان داد که فضا و ماده موجود در آن ، محدود اما نامحصور است (یک جهان دو بعدی به شکل سطح یک کره را تصور کنید، این جهان محدود خواهد بود اما هیچ لبه یا حصاری نخواهد داشت). جهان محدود اما نامحصور آلبرت انیشتین ، ساکن است اما به آسانی می‌تواند ((انبساط جهان|منبسط یا منقبض)) شود.>>
*نظریه انبساط جهان با کشفی که ((ادوین هابل)) (1953 - 1889) ، ستاره شناس آمریکایی ، به عمل آورد، قوت گرفت. او دریافت که ((کهکشان|کهکشانها)) در حال حرکت در جهان هستند. او همچنین متوجه شد که کهکشانهای دورتر ، سریعتر از کهکشانهای نزدیکتر حرکت می‌کنند. در سال 1931 ، __ژرژ لومتر__ (1966 - 1894) ، دانشمند بلژیکی ، اعلام کرد که عامل این انبساط ، تجزیه خود بخود آنچه که او __اتم اولیه__ نامیده است (اتم اولیه یک ماهیت تنهاست که در برگیرنده تمام
ماده و انرژی موجود در جهان است).>>
+*((اقلیدس)) ، ریاضیدان ((یونان|یونانی)) ، (حدود 300 سال قبل از میلاد) ، با استفاده از سه بعد __طول__ ، __عرض__ و __ارتفاع__ ، __فضا__ را تعریف کرد. تعریفی که ((اسحاق نیوتن)) (1727 - 1643) ، فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی ، از جهان ارائه داد. مطابق با نظریات ((اقلیدس)) بود . فضایی لایتناهی که با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع تعریف می شد. اما ((نظریه فضای لایتناهی)) عاری از مشکل نیست. طبق ((قضیه اولبرس)) که از نام ستاره شناس آلمانی ، __ویلهلم اولبرس__ (1840 - 1758) گرفته شده ، اگر ستارگان به یک شکل در تمام فضای لایتناهی پراکنده شوند، در تمامی جهات ستاره‌ای وجود خواهد داشت. اگر چیزی در مسیر ستارگان دور دست قرار نگیرد تمام آسمان درخشندگی خورشید را خواهد داشت که عملا چنین نیست. />
*آلبرت انیشتین (1955 - 1879) ، دانشمند آمریکایی آلمانی تبار ، با ارائه ((نظریه نسبیت عام)) در سال 1915 مشکل ((نظریه گرانش|نظریه نیوتن)) را حل کرد. آلبرت انیشتین نشان داد که فضا و ماده موجود در آن ، محدود اما نامحصور است (یک جهان دو بعدی به شکل سطح یک کره را تصور کنید، این جهان محدود خواهد بود اما هیچ لبه یا حصاری نخواهد داشت). جهان محدود اما نامحصور آلبرت انیشتین ، ساکن است اما به آسانی می‌تواند ((انبساط جهان|منبسط یا منقبض)) شود. />
*نظریه انبساط جهان با کشفی که ((هابل|ادوین هابل)) (1953 - 1889) ، ستاره شناس آمریکایی ، به عمل آورد، قوت گرفت. او دریافت که ((کهکشان|کهکشانها)) در حال حرکت در جهان هستند. او همچنین متوجه شد که کهکشانهای دورتر ، سریعتر از کهکشانهای نزدیکتر حرکت می‌کنند. در سال 1931 ، __ژرژ لومتر__ (1966 - 1894) ، دانشمند بلژیکی ، اعلام کرد که عامل این انبساط ، تجزیه خود بخود آنچه که او __اتم اولیه__ نامیده است (اتم اولیه یک ماهیت تنهاست که در برگیرنده تمام ماده و انرژی موجود در جهان است). />
 *__فرد هویل__ ، ستاره شناس انگلیسی ، حاضر به پذیرفتن ((انفجار بزرگ|نظریه انفجار بزرگ)) نبود و آنرا به تمسخر گرفت. در عوض او معتقد به یک اصل کامل ستاره شناسی بود و در سال 1948 اعلام کرد که جهان در هر زمان و مکانی که مورد آزمایش قرار گیرد باید یکسان به نظر رسد. یا به عبارت خلاصه‌تر ، ((نظریه جهان پایدار|جهان دارای حالتی پایدار)) است. طبق نظر هویل ، بوجود آمدن مداوم ماده در سرتاسر فضا باعث ایجاد توازن در انبساط جهان شده و حالت پایای آنرا حفظ می‌کند (سرعت بوجود آمدن ماده که حدود یک اتم هیدروژن در یک لیتر در هر 20 سال می‌باشد بقدری کند است که قابل مشاهده در آزمایشگاه نیست). بین نظریه‌های جهان پایدار و انفجار بزرگ چند تفاوت اساسی وجود دارد. مثلا طبق نظریه حالت پایا ، اندازه و چگالی کهکشانهای جدید و قدیم در سراسر جهان بایستی یکسان باشد. اما طبق نظریه انفجار بزرگ ، اندازه و چگالی اجسام جدیدتر بایستی مطابق با میزان فاصله‌شان افزایش یابد. *__فرد هویل__ ، ستاره شناس انگلیسی ، حاضر به پذیرفتن ((انفجار بزرگ|نظریه انفجار بزرگ)) نبود و آنرا به تمسخر گرفت. در عوض او معتقد به یک اصل کامل ستاره شناسی بود و در سال 1948 اعلام کرد که جهان در هر زمان و مکانی که مورد آزمایش قرار گیرد باید یکسان به نظر رسد. یا به عبارت خلاصه‌تر ، ((نظریه جهان پایدار|جهان دارای حالتی پایدار)) است. طبق نظر هویل ، بوجود آمدن مداوم ماده در سرتاسر فضا باعث ایجاد توازن در انبساط جهان شده و حالت پایای آنرا حفظ می‌کند (سرعت بوجود آمدن ماده که حدود یک اتم هیدروژن در یک لیتر در هر 20 سال می‌باشد بقدری کند است که قابل مشاهده در آزمایشگاه نیست). بین نظریه‌های جهان پایدار و انفجار بزرگ چند تفاوت اساسی وجود دارد. مثلا طبق نظریه حالت پایا ، اندازه و چگالی کهکشانهای جدید و قدیم در سراسر جهان بایستی یکسان باشد. اما طبق نظریه انفجار بزرگ ، اندازه و چگالی اجسام جدیدتر بایستی مطابق با میزان فاصله‌شان افزایش یابد.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/3/3f/future_universe.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/3/3f/future_universe.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 !نظریه‌های متداول در پیدایش جهان !نظریه‌های متداول در پیدایش جهان
 !!نظریه انفجار بزرگ (Big Bang) !!نظریه انفجار بزرگ (Big Bang)
-طبق ((نظریه انفجار بزرگ|این نظریه)) که مقبولترین نظریه در پیدایش جهان است، همه ماده و انرژی که هم اکنون در جهان وجود دارد، زمانی در گوی کوچک بی‌نهایت سوزان ولی فوق‌العاده چگال متمرکز بوده است. این آتشگوی کوچک حدود 15 میلیارد سال قبل منفجر شد و همه مواد در فضا پخش شدند. با گذشت زمان این گسترش و پراکندگی ادامه یافت. تراکم توده‌هایی از این مواد در نواحی مختلف باعث بوجود آمدن ((ستاره|ستارگان)) و کهکشانها در فضا شد، ولی گسترش همچنان ادامه دارد.


!!نظریه جهان نوسان کننده
مطابق ((نظریه جهان نوسان کننده|این نظریه)) ، انبساطی که با انفجار بزرگ آغاز شد، بر اثر ((نیروی گرانشی)) سرانجام متوقف شده و منقبض خواهد شد، تا مجددا همه جهان به آتشگوی اولیه باز گردد. سپس انفجار دوم روی خواهد داد و روند فوق در سیکلی دو برابر تکرار خواهد شد.

+طبق ((نظریه انفجار بزرگ|این نظریه)) که مقبولترین نظریه در پیدایش جهان است، همه ماده و انرژی که هم اکنون در جهان وجود دارد، زمانی در گوی کوچک بی‌نهایت سوزان ولی فوق‌العاده چگال متمرکز بوده است. این آتشگوی کوچک حدود 15 میلیارد سال قبل منفجر شد و همه مواد در فضا پخش شدند. با گذشت زمان این گسترش و پراکندگی ادامه یافت. تراکم توده‌هایی از این مواد در نواحی مختلف باعث بوجود آمدن ((ستاره|ستارگان)) و کهکشانها در فضا شد، ولی گسترش همچنان ادامه دارد.
!!نظری((ه جهان نوسان کننده))
مطابق این نظریه ، انبساطی که با انفجار بزرگ آغاز شد، بر اثر ((نیروی گرانشی)) سرانجام متوقف شده و منقبض خواهد شد، تا مجددا همه جهان به آتشگوی اولیه باز گردد. سپس انفجار دوم روی خواهد داد و روند فوق در سیکلی دو برابر تکرار خواهد شد.
 !!نظریه جهان پایدار !!نظریه جهان پایدار
 بنابر این نظریه ، جهان آغاز و انجام ندارد و همیشه به همان صورتی بوده و خواهد بود که اکنون به چشم ناظر می‌آید. در این نظریه ماده بطور مداوم در جهان تولید می‌شود تا ((چگالی عالم|چگالی جهان)) ثابت بماند. بنابر این نظریه ، جهان آغاز و انجام ندارد و همیشه به همان صورتی بوده و خواهد بود که اکنون به چشم ناظر می‌آید. در این نظریه ماده بطور مداوم در جهان تولید می‌شود تا ((چگالی عالم|چگالی جهان)) ثابت بماند.
 

 

 
 
 
 
  
 {img src=img/daneshnameh_up/3/3f/galaxy_zoom.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/3/3f/galaxy_zoom.jpg}
  
 
 
 
 
 

 

 !آینده جهان !آینده جهان
-هرسه مورد فوق نظریاتی فرضی هستند، با قبول دو نظر اول ، اگر نیروی گرانشی کل کائنات به اندازه کافی نیرومند باشد، روزی انبساط جهان پایان خواهد یافت و کائنات با روندی معکوس مراحل عظیم انفجار بزرگ را تجربه خواهد کرد. این احتمال را ((نظریه جهان پایدار|کائنات بسته)) می‌گویند. ولی اگر گرانش نیروی دوم برای عقب کشیدن کهکشانها را نداشته باشد، انبساط کائنات تا ابد ادامه خواهد یافت. این احتمال را هم __کائنات باز__ می‌گویند. نظریه سوم تا آینده بی‌نهایت جهان را بی‌تغییر می‌داند.

هر چند که ماهیت __اجسام شبه ستاره‌ای__ هنوز بطور کامل شناخته نشده است، چنین به نظر می‌رسد که اجسامی جوان و متراکم باشند که فقط در پایانه‌های جهان مرئی یافت می‌شوند. وجود شبه ستاره‌ها باعث شد تا بسیاری به اعتبار نظریه حالت پایا مشکوک شوند. با کشف ((پرتو کیهانی|تشعشع میکرو ویو زمینه کیهان)) توسط __آرنو پنزیس__ (1936 - 1933) و __رابرت ویلسون__ در سال 1965 ، نظریه حالت پایا اعتبار خود را تقریبا بطور کامل از دست داد. تشعشع مایکرو ویو زمینه کیهان توسط ((جورج گاموف)) (1968 - 1904) ، ستاره شناس آمریکایی اوکراینی تبار ، پیش بینی شده بود و امروزه به عنوان بازتابی از انفجار بزرگ تصور می شود.
+هرسه مورد فوق نظریاتی فرضی هستند، با قبول دو نظر اول ، اگر نیروی گرانشی کل کائنات به اندازه کافی نیرومند باشد، روزی انبساط جهان پایان خواهد یافت و کائنات با روندی معکوس مراحل عظیم انفجار بزرگ را تجربه خواهد کرد. این احتمال را ((نظریه جهان پایدار|کائنات بسته)) می‌گویند. ولی اگر گرانش نیروی دوم برای عقب کشیدن کهکشانها را نداشته باشد، انبساط کائنات تا ابد ادامه خواهد یافت. این احتمال را هم __کائنات باز__ می‌گویند. نظریه سوم تا آینده بی‌نهایت جهان را بی‌تغییر می‌داند. /> />هر چند که ماهیت __اجسام شبه ستاره‌ای__ هنوز بطور کامل شناخته نشده است، چنین به نظر می‌رسد که اجسامی جوان و متراکم باشند که فقط در پایانه‌های جهان مرئی یافت می‌شوند. وجود شبه ستاره‌ها باعث شد تا بسیاری به اعتبار نظریه حالت پایا مشکوک شوند. با کشف ((پرتو کیهانی|تشعشع میکرو ویو زمینه کیهان)) توسط __آرنو پنزیس__ (1936 - 1933) و __رابرت ویلسون__ در سال 1965 ، نظریه حالت پایا اعتبار خود را تقریبا بطور کامل از دست داد. تشعشع مایکرو ویو زمینه کیهان توسط ((جورج گاموف)) (1968 - 1904) ، ستاره شناس آمریکایی اوکراینی تبار ، پیش بینی شده بود و امروزه به عنوان بازتابی از انفجار بزرگ تصور می شود.
 !بشر و کیهان شناسی !بشر و کیهان شناسی
 موارد فوق همه احتمالات مسئله هستند و ما همواره با این پرسشها روبرو هستیم که آیا کائنات روزی خود را با تمامیت واقعیت شکوهمندش بر ما آشکار خواهد ساخت؟ این امر غیر ممکن می‌نماید، ولی بشر هیچگاه از پژوهش دست بر نخواهد داشت. پس از __کائنات بیگ بنگ__ به ساختن کائناتهای دیگری ادامه خواهد داد. کائناتی که روز به روز به کائنات حقیقی نزدیکتر خواهند شد بی آنکه به آن برسند. موارد فوق همه احتمالات مسئله هستند و ما همواره با این پرسشها روبرو هستیم که آیا کائنات روزی خود را با تمامیت واقعیت شکوهمندش بر ما آشکار خواهد ساخت؟ این امر غیر ممکن می‌نماید، ولی بشر هیچگاه از پژوهش دست بر نخواهد داشت. پس از __کائنات بیگ بنگ__ به ساختن کائناتهای دیگری ادامه خواهد داد. کائناتی که روز به روز به کائنات حقیقی نزدیکتر خواهند شد بی آنکه به آن برسند.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 12 فروردین 1385 [19:35 ]   9   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 15 آذر 1384 [14:23 ]   8   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 08 آذر 1384 [08:33 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [06:36 ]   6   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [04:28 ]   5   فاطمه رحمانی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 آذر 1383 [13:14 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:56 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [17:58 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 18 مهر 1383 [08:20 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..