منو
 کاربر Online
505 کاربر online
تاریخچه ی: کیانیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-73
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Cyanite.jpg} +{picture=_ggttqq_Cyanite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کیانیت - بلورهای ستونی (36 میلیمتر) +(کیانیت - بلورهای ستونی (36 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کیانیت (Cyanite)::__ ||__::کیانیت (Cyanite)::__
-::Al2[6][O|SiO4] ::
::تری کلینیک ::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::(((آلومینیوم|Al))2)6(O ((سیلیکن|Si))O4) ::
::((تری کلینیک)) ::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::(( سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل - مطابق با سطح /100/ ناقص- مطابق با سطح /010/::|__::((رخ))::__
::شیشه ای - صدفی::|__::((جلا))::__
+::/کامل - مطابق با سطح /100/ ناقص- مطابق با سطح /010::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - صدفی::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::سختی بالا در سطوح منشوری آن و تا 7-6 (ترد) ‌میرسد::|__::نوع ((سختی))::__
+::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
::.((سختی)) بالا در سطوح منشوری آن و تا 7-6 (ترد) ‌میرسد::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::فراوان ; URSS به صورت بلورهای درشت یافت میشود و در امریکا ، ایتالیا ، یوگسلاوی ، اطریش ، سوئیس ، سوئد ، کنیا ، هند ، استرالیا (تصادفی) ، برزیل و::|__::((ژیزمان))::__
::. نامحلول در اسیدها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Al2O3=62.93% SiO2=37.07% و ادخال های Se,Cr::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::بلوری - ((آگرگات)) شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
::. به صورت بلورهای درشت یافت میشود
فرا
وان ; در ((امریکا)) ، ((ایتالیا)) ، ((یوگسلاوی)) ، ((اطریش)) ، ((سوئیس)) ، ((سوئد))
((کنیا)) ، ((هند)) ، ((استرالیا)) (تصادفی) ، ((برزیل)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
::. نامحلول در ((اسید))ها ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سلنیم|Se)),((کروم|Cr)) و ادخال های ((Al2O3))=62.93% ((SiO2))=37.07% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::سفید - آبی - خاکستری - متمایل به سبز زرد::|__::رنگ ((کانی))::__ ::سفید - آبی - خاکستری - متمایل به سبز زرد::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری - سیاه::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: سختی - چگالی - اشعه X - واکنش های شیمیایی :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: سیلیمانیت ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: سیلیمانیت - آندالوزیت- آلماندن- استئارولیت - کرندوم::|__::((پاراژنز))::__
:: دگرگونی - پگماتیتی ::|__::منشا تشکیل::__
:: منشوری - قرصی شکل - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((سختی)) - ((چگالی)) - ((اشعه ایکس)) - ((واکنش های شیمیایی)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
:: ((سیلیمانیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((سیلیمانیت)) -(( آندالوزیت))- ((آلماندن)) - ((استئارولیت)) - ((کرندوم))::|__::((پاراژنز))::__
:: ((دگرگون))ی - ((پگماتیت))ی ::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی - قرصی شکل - ((ماکله))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__  ::((ایتالیا))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::. ا وژه یونانی = kuanos اذ ده ا ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. اذ ده ا = kuanos ا وژه یونانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 4|4.5|3.6|3.7|| 4|4.5|3.6|3.7||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
   
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 09 مهر 1384 [08:40 ]   3   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 09 مهر 1384 [08:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 09 مهر 1384 [07:27 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..