منو
 صفحه های تصادفی
عوامل موثر در استراتژی بازی تک نفره تنیس
bunion
کاربردهای فیزیکی انتگرالهای چندگانه
سری فوریه
ظرفیت تبخیر
آبیاری کرتی یا غرقابی
Application
حجون، مقبره معلاة، مقبره بنی هاشم، قبرستان ابوطالب
امام حسین علیه السلام و تصمیم به تهیه آب در روز عاشورا
ویژه نامه درسی
 کاربر Online
471 کاربر online
Lines: 1-40Lines: 1-36
-کنترلر مراقبت پرواز
+V{maketoc}
   
-کنترلرهای مراقبت پرواز افراد متخصصی هستند که مسئول تسریع و برقراری جریان امن و روان ترافیک هوائی و نتیجت جلوگیری از تصادفات می باشند.

کنترلرهای مراقبت پرواز بطور طبیعی درک ذاتی و عمیقی از تجسم فضائی دارند و این توانائی نسبت به افراد معمولی کاملآ متمایز و چشمگیر می باشد. در گزینش اولیهٌ این افراد داشتن این عنصر سحرآمیز بطور اجتناب ناپذیر مد نظر قرار خواهد گرفت. در آموزشهای مورد نیاز برای کنترلرها نیز این امر یکی از مواردی است که بر آن تکید خاصی اعمال خواهد شد. تقریب کلیهٌ کارآموزان مراقبت پرواز، در تمام نقاط جهان، در سنین حدود بیست سالگی به سر می برند. به ندرت، ولی نه به صورت غیر ممکن، اتفاق می افتد که کارآموزانی با سنینی بالای 25 سال بتوانند مراحل آموزشی اولیه را طی کنند و موفق باشند. برنامه های آموزشی عمد تآ جهت آموزش درک و تجسم فضائی متمرکز میشوند، به گونه ایکه هر کارآموز تحت تآثیر اینگونه آموزشها قادر باشد متفق از نظر زمانی و فضائی، موقعیت هواپیمای تحت کنترل خود را به بهترین نحو تجسم نماید. از سالهای اولیهٌ دههٌ چهل، که آغاز تکامل مفهوم مراقبت پرواز ( ATC ) می باشد، این روش و اسلوب آموزشی هنوز تغییر چشمگیری نیافته است.

کنترلرهای مراقبت پرواز برای ایجاد فاصله و جدائی کافی بین هواپیماهائی که در مناطق تحت کنترل آنها در حال پرواز می باشند، و همچنین به منظور هدایت هواپیماهای مذکور جهت عبور از فضای تحت نظارتشان وانتقال کنترل آنها به واحدهای کنترل مجاور خود، همواره از قوانین خاصی استفاده می کنند که مختص این امر می باشد. در صورت فقدان توانائی تجسم موقعیت فضائی هواپیماها نسبت به یکدیگر، یک کنترلر قادر به اجرای وظائف خود نخواهد بود. در حرفهٌ مراقبت پرواز دارا بودن این توانائی را اصطلاحآ " داشتن تصویر کلی " و یا "تسلط به فضای کنترل" می گویند.

در شرایط زمانی و مکانی خاص تنها یک شخص می تواند تصویر کلی آن موقعیت خاص را در ذهن خود داشته باشد، مفهومی که خارج از حوزهٌ مراقبت پرواز قابل درک نمی باشد. بهترین مقایسه و مثالی که می توان برای اثبات این موضوع ارائه کرد، موقعیتی است، که یک فوتبالیست، در حال گل زدن به دروازهٌ حریف می باشد. در این شرایط کلیهٌ تماشاگران فوتبال اینگونه تصور می کنند که اگر بجای آن فوتبالیست می بودند می توانستند بهترین راه را برای گل زدن انتخاب کنند، ولی بی شک آنها همیشه در اشتباه هستند. در حقیقت حتی در صحنهٌ مسابقه نیز هیچ یک از هم تیمی ها نیز نمی داند که گل چگونه به ثمر خواهد رسید، مگر شخصی که توپ را در اختیار دارد. در حقیقت رخدادهای بعدی است که نشان می دهد آیا گل به ثمر خواهد رسید یا اتفاق دیگری رخ خواهد داد. در فوتبال معمولآ میزان موفقیت یک فوتبالیست در انجام این کار حدود 10% می باشد. در حالیکه در مراقبت پرواز نتیجهٌ اجرای هر تصمیمی بدون شک موفقیت آمیز خواهد بود، و یا به عبارت دیگر، و بر طبق آمار ارائه شده، میزان این موفقیت 100% خواهد بود.

به منظور کمک به کنترلرهای مراقبت پرواز، تا اینکه بتوانند از آن طریق ترافیک هوائی را به بهترین نحو کنترل نمایند، مبالغ زیادی جهت ایجاد و طراحی نرم افزارهای رایانه ای هزینه شده، و همچنین مبالغ متنابهی بیهوده تلف شده است، ولی متاٌسفانه هنوز هیچگونه توفیقی در این راستا نایل نیآمده است. تا کنون در خصوص این مفهوم فضائی منحصر به فرد، که در سطور قبلی ذکر شد، و مختص انسان می باشد و همچنین برای رایانه غیر قابل برنامه ریزی میباشد، کار وفکر زیادی صورت نپذیرفته است.

ظاهرآ از نظر تئوری اینگونه استنباط می شود که بهره برداری از رایانه، برای کنترل ترافیک هوائی، کاربسیار ساده ایست. بدین معنی که با در اختیار داشتن یک برنامهٌ رایانه ای که قادر به اجرای بازی شطرنج سه بعدی این مهم شاید قابل دسترس باشد. از چنین برنامه ای اینگونه استنباط می شود که:
+__کنترلر مراقبت پرواز__ فرد متخصصی است که مسئول تسریع و برقراری جریان امن و روان ترافیک هوائی و نتیجتَ جلوگیری از تصادفات می باشد.کنترلرهای مراقبت پرواز بطور طبیعی درک ذاتی و عمیقی از تجسم فضائی دارند و این توانائی نسبت به افراد معمولی کاملآ متمایز و چشمگیر می باشد. در گزینش اولیه این افراد داشتن این عنصر سحرآمیز بطور اجتناب ناپذیر مد نظر قرار خواهد گرفت. در آموزشهای مورد نیاز برای کنترلرها نیز این امر یکی از مواردی است که بر آن تکید خاصی اعمال خواهد شد. تقریبَ کلیهٌ کارآموزان مراقبت پرواز، در تمام نقاط جهان، در سنین حدود بیست سالگی به سر می برند. به ندرت، ولی نه به صورت غیر ممکن، اتفاق می افتد که کارآموزانی با سنینی بالای 25 سال بتوانند مراحل آموزشی اولیه را طی کنند و موفق باشند. برنامه های آموزشی عمد تآ جهت آموزش درک و تجسم فضائی متمرکز میشوند، به گونه ایکه هر کارآموز تحت تآثیر اینگونه آموزشها قادر باشد متفقَ از نظر زمانی و فضائی، موقعیت ((هواپیما))ی تحت کنترل خود را به بهترین نحو تجسم نماید. از سالهای اولیه دهه چهل، که آغاز تکامل مفهوم مراقبت پرواز ( ATC ) می باشد، این روش و اسلوب آموزشی هنوز تغییر چشمگیری نیافته است.
- . هر مهره ( هوا پیما ) نسبت به مهره های دیگر سرعت متفاتی دارد
. هیچ یک از مهره ها نمی توانند سرعت خود را تغییر دهند، مگر در مواقعی که مهره ای بخواهد خانهٌ خود
را ترک کرده و به خانهٌ دیگری برود
. در حین بازی هرگز انتظار نمی رود که مهره ها توقف کنند ، مکث کنند، مسیر خود را بطور ناگهانی تغییر
دهند، و یا بطور غیر منتظره د ر نقطه ای از صفحهٌ باز ی ظاهر شوند که هیچ انتظاری حظور آنها در آن
نقطهٌ خاص نبوده است.
+ align=left>

{picture=airTrrafic.jpg} />
-ر عمل و تنها ایر برنامه یا رایه ای نرم افزاری هی کده ان که اند بای ن را ر ی هٌ ن جرا مای. ی ر حیقت می و واه کید ت برنامه ریان رایان ای بتن با اتفاده از رایان ای دور از ن و یا یچیده کت رایک ا که هروه و در تا ول توسط کها، و د ( یب هگ ) هی ون اباه بگونه ای نا دند که موب از د ن جان اناها نو مه یی کنند. +کنرلهای مراقت پرو برای یاد اه و جدائی کافی ین هواپیهای که ناق کنرل آنها ر ا پز ن همچنین ه ور دایت هواپیمهی مکور جت بور ا فای تت نظارشان وانتال کنتر ن به وادهای کنتر ماو خود، همواره از قوین صی اتفاده ی ند ک مخت ای مر ی اد. در ورت قدا وئی تجسم وقی ا هوی نسب به یکیگ، ی نترر ق ب اای وظائف ود نواد بد. در حرفه ماقبت پرواز دا ن این توانئی را اصطاحآ " داشتن صوی کل " و ی "س به فی کنترل" می گویند.
-در ار ا ه مات روا هنو ای مفهوم ر افوه ری درک نشده اس که کترها تمین ک که رو ی هوایما در شلغترین و یا آامترین رافی بدون تایر همچنین هیچگونه خری رای انیت پرا وت یرد. د دگی رور یز کیٌ کتله در یت کاری ود همواره در معر ا ی ی کی و ی بی قرار داند. +در ریط زمانی و مکنی ص تها ک شخص می وا تصیر کلی آن موقعیت خا را در ذهن خو داشت باشد، مفهومی که ارج از حوه مات پرو قابل درک نمی باشد. بهترین مقایسه و مالی که ی تو برای ت ین مووع ارائه کرد، قیتی است، که یک والیست، در حال ل زدن به درواز حریف می باشد. در این شرایط کلی تماشاگران فوتبال اینگونه تصور می کنند که اگر بجای آن فوبالیست می بودند می توانستند بهترین ا برای ل زدن انتخاب کنند، ولی بی شک آنها همیشه در اشتباه هتند. در حقیقت حتی در صحه مسابقه نیز ی یک تیمی ها نیز نمی داند که گل چگونه به ثمر خوهد رسد مگ شخصی که توپ را در اختیار دارد. در حیقت رخدادای عدی ت که نا می هد آیا گل به ثمر خواهد رسید ی تاق دیگری رخ خود داد. در ((تبال)) عمولآ میزان قت یک وتالی در جا ی کار دود 10% می باشد. در حالیکه در مرقبت وا نیه جرای صیمی دون شک موفقی میز خوه بود، و یا به عبارت دیگ، و ق آمار ارائه شده، میزان ین موفقیت 100% خواهد بود.
- نیاز اب کنترلرها ادر مل ا بی ایاد ر ثر ساعتا کا ماوم هتن،کنترلرای خ با ه قادرهن این فار کاری را تا رزهای د تحمل نند. قا ضور ذن تیبآ ه دلی ای توقف کر نمی اد: تل شرایط سادهٌ سمی مانند انهٌ ر ی مل گرسگی ر خلی ن مد، معیر خی کنرلرای ب ا د ی ا. +!ه از رایه
به منظور کمک به کنترلرهای ((ر وا))، اینکه توانند آ ریق ((رایک هوای ))ا به هترین نو کنترل مای، بالغ یی هت ایجاد و طری نم افارهای رایاه ای یه ده و همنین ا تبهی بیهوده لف شد است ولی مسفانه هنوز هیچگونه توفیقی ر این ات ایل نیامده ست. تا کنون در خص این مفهم فضائ نحصر ب ف ه ر سطر قبلی کر و مخص ان می اشد همچنین رای ((ینه)) یر قابل برامه ریی یباشد، کا و فک زیادی صرت نپذیفته ا.
-ری ا ی صورات باوای مه مردم و همچنین رانه های عومی رک اینکه ه کنرلر هم کلر وو دا رری است. کرر الی هم کنل یی د د اد. ولی یچ کنری ناک ی. +اهر ا وی ینگونه استبا ی که هه برداری از ریانه، برای کرل رافیک هائی، کربسیار اد یست. بدی معنی ک در یر دان یک رامه رایا ای ک قدر ب اجرای ازی ((شطرج)) سه ی ی مهم اید ب دسترس اد. از چین رمه ای ینگونه تنباط ی و که:
-در مرابت رواز وعی حس همکاری باورنکردنی در ین پرنل دارد که همواه بر حس خد خای و صیانت نف رتی و فوق ارد. د مرقت رواز وعی احساس مولیت گوهی در ین کنترلرها وود ا که مو ی شود به همکران یف ود حد مکان کمک نمیند. هر کنترر ود به تهئی یا توسط اطرافیان همکران نزدیک خود به ونای هی د واف ه. ر هیچ رایطی اه اه نواه شد که حج ترافی وای به حی برد که یر قب کنر و یا خنک گ. +ر مهر ( وا یما ) نسبت به مهره های یر رت تی دارد. />*هیچ یک ا مهر ا می توانن رعت و ا تغییر دهند مگر واعی که مهه ی خواهد انه ود ا ک ک و به انه یگی رود. />* حین ای هرگز انتظار می ود که هه ا توقف کند ، مک کنند، مسیر خود ا بو ناگهنی غییر ند، و یا بطر ی منظره ر نقطه ای ا فه ا ی اه شوند که ی اتظای حور نها ر نق خ نوده .
-نار اگیر هومنداه ر کار وزانه برای کنترا ی اشد، اگه این امر نیه یک یم و نام جام و رگی می اشد. واره ین مت ز یگران، وای احساا انای و ت ی صی ل ی نما. در تمام ی کنترلری،ت تثی ری اتائی ه انا، ای دارد که جان کسنی ک ا اعتکرده اند، ا کند. +ر مل، نها اخیرا، رناه ی ریانه ای نر زاری تیه کده ان ه بتواند بازی شطرنج را بر وی فحه ن اجرا نمید. وی در قیق مدتی خواهد کید مه یزان ایانه بتونند با استفاه ا رایان ای دور ذ سی پیچی کنترل ترایک را که هوزه و در تمام ل و تط کنترلرها، و ون ( تقی هرگ ) هیچ گونه طا و اتاه بگونه ی انا د که مو از دس ر جا انها نشود، رامه یی کنند.
-ه کل با اد ه اوی که در ه چهلم میلی تین ده ات و ا کون نی غیی نکرده ، اده های ام ط هر پروا روی وهای کی ک مختص این کا راحی شده است، ت مینماید. اد عای و ی متخصص وقتی ا تجیزات یچیده مرق پروا ک شتوانه یک سری اول بنیادی نیز میباد، موه می شوند، ره یری ا روشهای قدیمی وسنتی ا یل ستاده ا نوارهای کاغذی، بنرشان غیر معقول و غیر قبل اعتماد میرد. ی اواق ر بااترین سطح برمه یزی اجرای ای پیره کنرل رایک هوای، همواره ه ین مهم که کلید اصلی یابی د کتر رایک، قش سیر واای و و کاوت اسانی ت که به طرز فوق الا ی ر تم شرایط ایجاد شده، ه وی عمل میکند. +! ناشی ا ق ماق روز />در ل م شصت ا عدا ((تادفات وی))، که مق ل یجاد آنها وامل ک رایک هوای وه ن و و از تن جان اننها شده است، تعداد اگا دو ت تاز می د. در ا یلی ا این مواد که شدن راد ر ار دستوا غی ده ات که کنرلر ادرکده تعاقا لباان م اجرای سترات ه ان. ر ر یک ا این موار مهمرین عامل ایجاد این ونه اد ا شیای وان ه بال ا ک یتم ده .
-د ل م ص سال عا دات هوائی، که لی ایاد آنها امل کنل تافیک هوای وده ان و و ا دست رفن ننها ده ، ا گشتان د ت جاو نمی کد. در تعداد یی ا ای مواد کشته ن فرا ار دورات لطی و ت که کنر صادرکرده و ت انن لم به اجرای ن تورات بوده ان. در ر ی این موارد همتری امل ای این گو وا ان تیانی مئلان ه بلا از کل یستم وه ات. +!یک دتا آمونه
یکی
مناع سیا ند داستانی، کتاب ((فرودگاه)) ه ((تور هیلی ))میاشد که اات یاد و با رزشی ر مورد وقای و عل ونفال تی که در هن یک کنر ین کار ه وقو میپیون، یا انند و قا میدد. هر چند ضن داتانی محتویا کت یر واقی و یلی میباد ا ین صیت نمی کارکنان فرودگاه و دت می ا آن هراس نی به نر یرسد. هی ((لان)) و کترلی ک ارای نفس و اعت بع با طنا صت وان این کب ا از ست نوهد دا.
-یکی از منابع بسیار ارزنده داستانی، کتاب فرودگاه نوشته آرتور هیلی میباشد ه اطلاعات زیاد و با ارزشی در مورد وقایع و فعل وافعالا تی که در ذهن یک کنترلر در حین کار به وقوع میپیوندد، در اختیار خواننده خود قرار میدهد. هر چند مضمون داستانی و محتویات کتاب غیر واقعی و تخیلی میباشد، با این حال شخصیت نمادین کارکنان فرودگاه و دقت در نمایش رفتار آنها هراس انگیز به نظر میرسد. هیچ خلبان و کنترلی که دارای عزت نفس و مناعت طبع باشد مطمئنا فرصت خواندن این کتاب را از دست نخواهد داد. +!همچنین ببنید:
 +*((عوامل موثر در کار کنترلرهای ترافیک هوائی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [11:30 ]   7   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [10:11 ]   6   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [05:57 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 فروردین 1384 [05:16 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [12:42 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [12:35 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 21 فروردین 1384 [11:57 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..