منو
 کاربر Online
644 کاربر online
تاریخچه ی: کنترل هیجانی (برانگیختگی):فعال سازی و آرامش در تنیس

V{maketoc}
~~MAROON:

{picture=_ggttqq_emotionalcontrol.jpg}

کنترل هیجانی (برانگیختگی)
فعال سازی و آرمیدگی (وینبرگ 1988، موران 1995)
!تعریف و اهمیت
کنترل هیجانی یا کنترل بر انگیختگی در بازی ((تنیس)) یک عامل قطعی و تعیین کننده می باشد . نشان داده شده است که در سطوح معینی از برانگیختگی احتمال بیشتری وجود دارد که بازیکنان به یک حالت بر انگیختگی ایده ال دست یابند (مثلا بازی کردن در حیطه و حوزه زمین) . در هنگام بازی در ،، حوزه و حیطه زمین ،، نسبت به حالت معمول وی در یک سطح ناخود آگاه تر بازی می کند این چیزی است که خود بازیکنان آنرا ،، اوج عملکرد ،، می نامند و منظور از آن حالت تغییر یافته ی آگاهی است که با عملکرد یک سطح خود کار در تداعی می باشد . دیگر کارشناسان این موضوع را به عنوان دستیابی به ،، حالت عملکرد ایده ال ،، در نظر آورده اند .
هدف مهم و نهایی برای بازیکن تنیس ، توانایی برای حفظ مداوم ،، حالت عملکرد ایده ال ،، در طی مسابقه علی رغم تغییراتی است که دائما بوجود می آید . اما لازم به ذکر است که هر فرد دارای ،، حوزه ،، یا،، حالت ،، بهینه یا شخصی خود می باشد که به نوعی از عوامل مانند تفاوت های فردی و ویژگی های موقعیتی وابسته است .
شغل مربی کمک به هر بازیکن برای یافتن و باقی نگه داشتن خود در این حالت می باشد و این عمل از طریق باز شناخت و کنترل سطوح اضطراب امکان پذیر است .
!ویژگیهای کلی و عمومی
__رابطه ی بر انگیختگی - عملکرد ( اسپارگو 1990)__
رابطه بین بر انگیختگی و عملکرد در نمودار زیر نشان داده شده است :
{picture=_ggttqq_arousal1.gif}
این نمودار احتمالا موقعیت واقعی را بیش از حد ساده می پندارد . در حقیقت عوامل متعددی رابطه بین اضطراب و عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهند مانند :
*تفاوت های فردی
*چگونگی ادراک فشار از سوی افراد
*درجه و مقدار اعتماد به نفس

بهترین حالت یا حوزه فعال سازی عملکرد بهینه ، معمولا زمانی اتفاق می افتد که بازیکن دارای سطح متوسطی از اضطراب باشد (معمولا ضربان قلب بین 140 تا170 تپش در دقیقه است) این بدان معنی است که سطح معینی از اضطراب هم طبیعی و هم برای کلیه بازیکنان ضروری است . از همین رو آنها در طی یک مسابقه نیازمند سطح فعالیت متعادل برای رسیدن به عملکرد خوب هستند . مشکل زمانی رخ می دهد که بازیکن در حالت بیش برانگیخته یا کم برانگیخته باشد ، هر مورد مذکور باعث دشواری در انجام بازی مطلوب بازیکن است . کم بر انگیختگی یا پایین بودن سطح فعالیت زمانی رخ می دهد که بازیکن به سطوح مورد نیاز فعال سازش برای انجام عملکرد بهینه نمی رسد ، بیش برانگیختگی نیز به عنوان اضطرابی شناخته می شود که در آن ((بازیکن)) از سطوح فعالیت مورد نیاز برای انجام عملکرد بهینه عبور کند .
لازم است که به تفاوت های فردی نیز اشاره کنیم ، زیرا هیچ دو بازیکنی هیجاناتشان را به شیوه ای یکسان کنترل نمی کنند ، برای مثال بهترین ((حوزه)) عملکرد آغاسی زمانی است که به بر انگیختگی بیش از حد (فعالیت بالا) نزدیک شده باشد ، در حالی که سمپراس به بر انگیختگی سطح پایین (فعالیت پایین) واکنش و عملکرد بهتری رانشان می دهد ، اما به هر حال هر دوی آنها به عملکرد های برجسته و قابل ملاحظه نائل می شوند .
هر بازیکن می بایست از سطوح برانگیختگی ایده ال خود آگاه باشد و این عمل نیازمند روش های خاص آنها برای رسیدن به عملکرد مطلوب است . از سوی دیگر ، همه ضربات تنیس نیازمند برانگیختگی هم سطح و یکسان نیستند . برای مثال ، در زمان ((سرویس)) زدن بازیکن باید بسیار آرام و آسوده خاطر باشد تا حداکثر سرعت ((راکت)) رابرای زدن ((توپ)) بدست آورد، در حالی که در زمان توپ بر گشتی بهتر است بازیکن برای واکنش سریع به توپ در حالت فعالیت قرار گرفته باشد .

__احساسات یا حالت های متفاوت در ارتباط با یکدیگر (ناید یفر1994)__

جدول زیر احساسات مربوط به ،، بازی کردن در حوزه و حیطه زمین ،، و ،، شوک زدگی ،، رانشان می دهد .


||::احساسات روانشناختی::|::احساس روانشناختی::|::احساسات جسمانی::|::احساسات جسمانی::
__::شوک زدگی::__|__::بازی در حوزه::__|__::شوک زدگی::__|__::بازی در حوزه::__
ضربه خورده|احساس کنترل / آرامش|گرفته|شل و سست
ترسان / منفی گرا|بااعتماد / مثبت نگر|لرزان| آرمیده
ضعیف| نیرومند|نا استوار ، سست بنیان|محکم
تحت تسلط|فرمانده|ضعیف|متعادل
آشفته|آرام|سنگین|قوی
هراسان|آسوده خاطر|سنگین|سبک
نگران|راحت|خسته|با انرژی
تنیده|آسان گیر|سخت|بدون تلاش
گیج و گنگ|واضح و آشکار|متلاطم و بی قرار|نرم و روان
تمرکز از دست رفته|متمرکز|سخت و بی لطافت|بالطافت||
((مربی)) ، با آگاه ساختن بازیکن برای رسیدن به بهترین سطح عملکرد و اینکه چطور قادر خواهد بود سطح بر انگیختگی را در هنگام نیاز تغییر دهد ، می تواند به بازیکن کمک کند که به ،،حالت عملکرد ایده ال،، یا ،،بازی کردن در حوزه،، نائل شود .

__فعال سازیهای مثبت و منفی ( ناید یفر 1994)__

در هنگام ((مسابقه)) بازیکن می بایست سعی کند تا با انواع چالش هایی که اتفاق می افتد برخورد نماید . او پیوسته باید در طی مسابقه ها به مقتضیات دشوار پاسخ دهد . این پاسخ می تواند دو جنبه داشته باشد : مثبت یا منفی

||__::فعال سازی های مثبت::__| __::فعال سازی های منفی::__
سرگرمی|خشم
شادی و خوشی| اضطراب
تصمیم| انزجار
خوش بینی| ترس
لذت|تنش
فخر و غرور|منفی گرایی
خود چالشی |تهدید
خود انگیزشی| ناکامی||
فعال سازهای مثبت (انرژی مثبت) باعث ایجاد یک حالت آرامش ذهنی ،‌ تمرکز مناسب و ((ماهیچه)) ها آرامش پیدامی کنند و عموما موجب سطح بالایی از عملکرد می شود . از سوی دیگر ، فعال سازهای منفی ( انرژی منفی ) عموما باعث یک حالت ذهنی ضعیف ، تمرکز پایین و ((گرفتگی ماهیچه)) ها می شود که در نهایت به سطح عملکرد پایین منجر می گردد.
!مشکلات:اضطراب و فعالیت پایین
__(لوهر 1990 ، موران 1994 ، وینبرگ 1988)__

((اضطراب)) ،‌ احساسات و افکاری است که با شک و نگرانی همراه است . هنگامی که بازیکن موقعیت موجود را به دیده ترس و منفی بنگرد ،‌ تجربه احساس اضطراب آغاز خواهد شد . اضطراب در نتیجه ناهمخوانی بین آنچه که بازیکن فکر می کند می تواند انجام دهد (توانائی ها) و آنچه که انتظار انجام آن را دارد (تقاضای ادراک شده از موقعیت) رخ می دهد .
همه بازیکنان بازی تنیس در هنگام انجام مسابقه احساس فشار می کنند . تفاوت از چگونگی واکنش هر بازیکن نسبت به فشار ناشی می گردد. از آنجا که اضطراب بوسیله ادراک بازیکن ایجاد می شود ، پس برای حل این مشکل تغییر ادراک بازیکن از اهمیت خاصی بر خوردار است . فرد باید تلاش نماید ادراک را از موقعیت تهدید آمیز به موقعیت چالش انگیز تغییر دهد .

__منابع اضطراب :__

*ترس از شکست : برای مثال ،‌ اگر این مسابقه را ببازم چه خواهد شد ؟
*احساس نابسندگی و عدم کفایت : برای مثال ، فکر نمی کنم امروز بتوانم بازی کنم .
*از دست دادن کنترل : برای مثال ، داور حکم و قضاوت نامناسبی را به طور مداوم انجام می دهد .
*شکایت های جسمی : برای مثال ، من احساس سنگینی و لختی دارم .

__گستردگی اضطراب چگونه مشخص و اشکار می گردد __

||__::جسمی::__|__::روانشناختی::__
تنش ماهیچه ای ، فقدان هماهنگی کنشی |کاهش تمرکز و دشواری در تمرکز مجدد
انعطاف پذیری کاهش یافته |کاهش کنترل هیجانی
بی رمق شدن بسیار سریع|احساس ترس
تپش قلب بسیار سریع ، تنفس سطحی و نامنظم |راهبرد ناقص و قضاوت معیوب تاکتیکی (تصمیم گیری ضعیف)
احساس ضعف در پاها (ضعف ماهیچه ای)|تسلیم شدن ،‌ توقف تلاش و کوشش
ریتم بازی نامنظم|زود و سریع گذشتن زمان
|ناتوانی در تفکر واضح و دقیق
|افکار خود انتقادی منفی و فزاینده
|پافشاری در گرایش به منفی بافی در بازی آینده
||
__فعالیت پایین چگونه مشخص می شود__

||__::جسمی::__|__::روانشناختی::__
بازیکن احساس می کند انرژی زیادی ندارد|فقدان علاقه درباره اینکه بازیکن تا چه اندازه خوب بازی خواهد کرد
احساس آهسته بودن|به سادگی انحراف و پرت شدن حواس
احساس سنگینی در پاها : عدم وجود حس پرش|تحمل و صبر پایین ، واقعا مراقب اوضاع بازی نبودن ، عدم وجود اشتیاق برای بازی
آهستگی حرکات : آمادگی ضعیف|فقدان پیش بینی زمانبندی
پایین بودن سر و شانه ها|داشتن احساس تسلیم و درماندگی
هرز رفتن چشم ها : به خارج از زمین نگاه کردن |
از نظر جسمانی تنبل به نظر می رسند|
||

!چطور به کنترل هیجانی دست پیدا کنیم
پیشنهادها ، روش ها و آموزش

__(لوهر 1990 ، موران 1994 ، اسپارگو 1990، تنیس کانادا1993 ، وینبرگ1988)__

اول از همه بازیکن بایست دارای یک خود آگاهی از حالت بر انگیختگی و اضطراب باشد . غیر ممکن است فشار را ازموقعیت های ((ورزش)) تنیس خارج سازیم ، اما بازیکنان می توانند با ((تمرین)) و ((مهارت)) آموزی بر احساسات اضطرابی این گونه موقعیت ها چیره
گردند .

__فعالیت را چگونه افزایش دهیم__

(لوهر 1990، اسپارگو 1990 ، تنیس کانادا1993 ، وینبرگ 1988) :
در جدول زیر روشهای متعددی برای افزایش فعالیت جسمانی و روانشناختی نشان داده شده است :

||__::جسمی::__|__::روانشناختی::__
انجام حرکت های نیرومندانه ، بالا و پایین پریدن بر روی پنجه پا در زمان بین سرویس ها و امتیازات ، پاها را در حال جنبش نگاه دارید|جملات مثبت به کار ببرید : زود باش ، شروع کن و غیره
میزان تنفس ر ابا کشیدن نفس های کوتاه و سریع افزایش دهید |واژه های افزایش خلق را به کار بگیرید ، قوی و سریع ، تند و غیره
باحرارت و انرژی عمل کنید |به موفقیت به عنوان یک چالش فکر کنید
تصویر قویترین و بهترین بازی تنیس زندگی خود را در ذهن مجسم سازید |سعی کنید 100% تلاش را به کار ببرید
|به چیزهایی فکر کنید که باعث افزایش انرژی میگردد
|به موسیقی سریع و با صدای بلند گوش دهید
|به عنوان آخرین چاره ، می توانید عصبانی شوید||

__ چگونگی کاهش اضطراب __

در جدول زیر روش های متعددی برای کاهش اضطراب فیزیکی و جسمانی نشان داده شده است :

||__::جسمی::__| __::روانشناختی::__
کشیدن ماهیچه های بازوها : ماهیچه های گردن و دست ها را با عمل منقبض ساختن و سپس رها کردن آن به حالت آرامش در آورید|به یاد داشته باشید و بدانید که شما خودتان عصبی شدن راشروع می کنید
علائم جسمانی را بشناسید ، تپش قلب سریع را مورد سوء تعبیر قرار ندهید ( چرا در این وضعیت ، تپش قلب مذکور نشانه آمادگی است ) و نشانگر تنش نمی باشد |اما هرگز ازعصبی شدن نترسید زیرا این علامتی است از اینکه شما در حال مسابقه دادن هستید و به امور توجه می کنید
تلاش برای لطافت و نرم بودن نسبت داشتن حالت سخت گیرانه|از روشهای آرامش استفاده کنید : مثلا آرامش تدریجی ‌آموزش خود زاد آرامش و غیره
تمرین کنترل تنفس ( با انجام نفسهای عمیق ، نفس کشیدن خود را آهسته سازید )|با تفکر سازنده و پیگیری رفتار آیین مند خود را در بین امتیازات و سرویس ها دلگرم کنید
تخلیه و بیرون دادن نفس هنگام ضربه زدن به توپ|بر چیزهای که میتوانید کنترل کنید فکر کنید ، به خودتان فرمان دهید مثلا من یک سرویس عرضی خواهم زد . به عرض یا آخر زمین بر خواهم گشت و غیره
هنگامی که فکر می کنید در حال دچار شدن یه تنش هستید لبخند بزنید|به یاد داشته باشید که حریف شما نیز ممکن است در همان حالت باشد
تکان دادن دست ها ، شانه ها و گردن برای ایجاد یک تصویر جسمانی قوی|هنگامی که برای زدن توپی شک و تردید دارید به سمت آن حرکت کنید و با حالت آرامش ضربه بزنید
آهسته عمل کردن ، صرف زمان بیشتر بین ضربات و ((سرویس)) ها|در یک زمان واحد بر یک امتیاز سرویس تمرکز نمایید و آنچه را که در توان دارید انجام دهید . در زمان حال بازی کنید ، برای هر امتیاز یا سرویس و هر یک از موقعیت ها یک هدف خاص ایجاد نمایید
خارج و وارد کردن ((راکت)) از دست مسلط به دست دیگر (این دست و آن دست کردن راکت)|فکر نکنید هرگز دچار شوک نمی شوید ، اما به طور منفی هم فکر نکنید
افزایش حرکت پاها هنگام زدن سرویس|دارای سرگرمی باشید : از موقعیت لذت ببرید و برای دگرگونی ها نگرشی مثبت و سازنده در نظر داشته باشید
به کاربردن آیین مندی بیشتر ، وارد اعمال آیینی و تشریفاتی خود شوید|برای شکست تنش از شوخ طبعی استفاده کنید
با اعتماد ، آرام و تحت کنترل باشید|هنگامی که فشار بالا می رود پرخاشگرتر شوید و با درصد بالاتری به بازی تنیس بپردازید . برای پیروز شدن بازی کنید نه برای شکست نخوردن
|اشتباهات را کنار بگذارید
|یک برنامه بازی خوب را ایجاد نمایید و به آن پایبند باشید
|برای هر امتیاز طوری بازی کنید که گویی مهمترین امتیاز بازی است
|به موسیقی آرام و ملیح و نرم گوش کنید ||
برای بازیکنانی که تحت فشار معمولی هستند ، موقعیت های پر فشاری را برای بهبود تمرین و کار آنها فراهم آورید .

__چگو نگی اداره کردن استرس های سطح پایین__
*عدم تمرین جسمانی بیش از حد.
*انجام تمرینات شدید در دوره های زمانی کوتاه .
*کسب استراحت و بهبودی در بین تمرینات و ((مسابقات)).
*عدم شرکت در مسابقات پیاپی و متعدد در یک دوره زمانی معین .
*اجازه دهید مربی تان بداند شما چه زمانی احساس می کنید که به حد کفایت رسیده اید .
*سعی کنید ((مسابقات تنیس)) را به عنوان چالش ها در نظر آورید ، نه تهدیدات .
*از سطح فشار (‌استرس) روزانه تان آگاه باشید و هنگامی که احساس عصبی بودن می کنید نترسید ، اقرار و اعتراف کنید که عصبانی هستید .

__آموزش هایی برای بهبود کنترل هیجانی__

(لوهر 1990، اسپارگو 1990)

*امتیازات بازی : بازیکنان بایست یک نسخه شخصی شده رفتار 4 مرحله ای را بین امتیازات پیگیری نمایید
*امتیازات بازی : بازیکنان باید برای سرویس ها (کاهش برانگیختگی) نسبت به زدن توپ های برگشتی از سوی حریف (افزایش برانگیختگی) یک جریان کار متفاوت را در پیش بگیرند .
*امتیازات بازی : بازیکنان باید در طی تعویض زمین و بین ((پوئن)) ها یک نسخه مشخص شده رفتار را تعقیب نمایند .
*امتازات بازی : در طی کسب امتیازات مسابقه آزمایشی و تمرینی از رمزهای هدایتی استفاده نمایند .
*در صورت امکان بعضی از روش ها و آموزش های تمرکز را به کار ببرند .
*برگشت مجدد نیرو به خط پایه ، سطوح متفاوت تنش ماهیچه ای را آزمایش کنید ، شماره 1 (خیلی سست و راحت) تا شماره 10 (بسیار منقبض و گرفته) یک شماره را از1 تا 10هر 5 تا 10 ثانیه یکبار صدا کنید . بازیکنان باید تنش ماهیچه ای شان را تعدیل نمایند و سطح تنش و کشیدگی ایده ال ماهیچه هایشان راتعیین نمایند .
*ضربه زدن ها یا شلیک های متفاوتی را تمرین کنید : سرویس ها ، ((آبشار)) ( ((اسمش)) ) و ضربات زمینی ، تا بازیکن قادر شود سطح تنش را تعدیل نماید .~~

!منبع:
{img src=http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [07:52 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [07:04 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [08:19 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..