منو
 کاربر Online
1551 کاربر online
تاریخچه ی: کم رویی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-45Lines: 1-44
-__کم رویی (self - conscioushess)__
||تعریف کمرویی />هیچ تعریف واحدی کفایت نمی‌کند زیرا کم رویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است، با این حال در یک تعریف کلی می‌توان کمرویی را به عنوان «ناراحت بودن در حضور دیگران » تعریف کرد.||
+__کم رویی (self - conscioushess)__


||__تعریف کمرویی:__ هیچ تعریف واحدی کفایت نمی‌کند زیرا کم رویی برای افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است، با این حال در یک تعریف کلی می‌توان کمرویی را به عنوان «ناراحت بودن در حضور دیگران » تعریف کرد.||
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
 کمرویی مقوله‌ای نا روشن است. هرچه نزدیکتر بنگریم تنوع بیشتری در آن مشاهده می‌کنیم. کمرو بودن نشانگر صفت فردی است که بخاطر «ترسویی ، احتیاط کاری و اطمینانی » نزدیک شدن به او مشکل است. فرد کمرو هشیارانه از مواجحه با افراد یا چیزهایی مشخص یا انجام کاری همراه با آن بیزار است. در گفتار یا کردار خود ملاحظه کار است و توانایی «ابراز وجود» (self-assertion) نداشته و بطور مخصوصی می‌ترسد. بخصوص ترس از افرادی که به دلایل عاطفی تهدید کننده بشمار می‌آیند. بیگانگان یا افراد ناشناس بدلیل تازگی حضورشان یا عدم اطمینان به آنان یا مسئولان یا افراد با قدرت و افراد جنس مخالف.پی آمدهای منفی و شدت کمرویی هر قدر باشد باز هم می‌توان بر مشکل غلبه کرد و برای انجام این کار لازم است ریشه‌های کمرویی را بشناسیم و آنوقت برنامه‌ای مناسب برای تغییر پایه‌ای آن طرح ریزی کنیم. کمرویی مقوله‌ای نا روشن است. هرچه نزدیکتر بنگریم تنوع بیشتری در آن مشاهده می‌کنیم. کمرو بودن نشانگر صفت فردی است که بخاطر «ترسویی ، احتیاط کاری و اطمینانی » نزدیک شدن به او مشکل است. فرد کمرو هشیارانه از مواجحه با افراد یا چیزهایی مشخص یا انجام کاری همراه با آن بیزار است. در گفتار یا کردار خود ملاحظه کار است و توانایی «ابراز وجود» (self-assertion) نداشته و بطور مخصوصی می‌ترسد. بخصوص ترس از افرادی که به دلایل عاطفی تهدید کننده بشمار می‌آیند. بیگانگان یا افراد ناشناس بدلیل تازگی حضورشان یا عدم اطمینان به آنان یا مسئولان یا افراد با قدرت و افراد جنس مخالف.پی آمدهای منفی و شدت کمرویی هر قدر باشد باز هم می‌توان بر مشکل غلبه کرد و برای انجام این کار لازم است ریشه‌های کمرویی را بشناسیم و آنوقت برنامه‌ای مناسب برای تغییر پایه‌ای آن طرح ریزی کنیم.
 !کمرویی در بین مردم !کمرویی در بین مردم
 !!بزرگ یا خردسال !!بزرگ یا خردسال
 کمرویی در میان ((دانش آموزان)) خردسال شایعتر از بزرگ سالان است. بسیاری از بزرگ سالانی که خود کمرو نیستند با برنامه ریزی بر کمرویی دوران کودکی خود غلبه کرده‌اند، اما کمرویی در میان بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت بزرگ سالان ادامه دارد. کمرویی در میان ((دانش آموزان)) خردسال شایعتر از بزرگ سالان است. بسیاری از بزرگ سالانی که خود کمرو نیستند با برنامه ریزی بر کمرویی دوران کودکی خود غلبه کرده‌اند، اما کمرویی در میان بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت بزرگ سالان ادامه دارد.
 !!دختر یا پسر !!دختر یا پسر
 برخی شواهد تحریک آمیز نشان می‌دهد که در دوران نوجوانی کمرویی بیشتر در میان دختران پدید می‌آید تا پسران. شاید دلیل این امر آن باشد که نیاز به محبوب بودن در مدرسه و از نظر جسمانی جذاب بودن بگونه‌ای جا افتاده است که فشار بیشتری بر دختران وارد می‌شود تا پسران. برخی شواهد تحریک آمیز نشان می‌دهد که در دوران نوجوانی کمرویی بیشتر در میان دختران پدید می‌آید تا پسران. شاید دلیل این امر آن باشد که نیاز به محبوب بودن در مدرسه و از نظر جسمانی جذاب بودن بگونه‌ای جا افتاده است که فشار بیشتری بر دختران وارد می‌شود تا پسران.
 !!زنان یا مردان !!زنان یا مردان
 آیا این موضوع درست است که «تعداد زنان کمرو بیشتر از مردان است.» تحقیقات هیچ تفاوت معناداری از نظر شیوع کمرویی در میان زنان یا مردان نشان نمی‌دهد. این یکی از تعلیم‌های کاذب است که حتما بر پایه ملاحظاتی همچون قاطعتر بودن پرخاشگر بودن و قابل رویت بودن در روابط اجتماعی پدید امده است. آیا این موضوع درست است که «تعداد زنان کمرو بیشتر از مردان است.» تحقیقات هیچ تفاوت معناداری از نظر شیوع کمرویی در میان زنان یا مردان نشان نمی‌دهد. این یکی از تعلیم‌های کاذب است که حتما بر پایه ملاحظاتی همچون قاطعتر بودن پرخاشگر بودن و قابل رویت بودن در روابط اجتماعی پدید امده است.
 !حالت‌های کمرویی !حالت‌های کمرویی
 !!حالت‌های عمومی !!حالت‌های عمومی
 در حالت عمومی شخص کمرو به تاثیرش بر دیگران توجه می‌کند. در این حالت شخص سؤالاتی مانند « درباره من چه فکر می‌کنند؟ ، چه تاثیری بر آنها می‌گذارم؟، ایا مرا دوست دارند؟ و …. » در ((ذهن)) می‌پرسد. بدین ترتیب کسانی که از نظر عمومی کمرو هستند می‌توانند «((ترس)) ، عدم اطمینان و خصوصیات خوب و خواسته‌های خود را با افراد دیگر در میان بگذارند. بنظر می‌رسد شدت کمرویی در این افراد بیشتر از افراد گروه دیگر است. احساسات آنها بر عملکردشان تاثیر می‌گذارد که در پی آن بر ارزیابی دیگران از آنان تاثیر می‌گذارد. که در نهایت بر طرز تفکرشان درباره خودشان تاثیر می‌گذارد. احساسات بد ، ((عملکرد پایین)) ، گفتار و رفتار ضعیف ، ((عزت نفس)) پایین و … . فقط نمونه‌ای از احساسات و رفتار ناشی از کمرویی آنان است. در حالت عمومی شخص کمرو به تاثیرش بر دیگران توجه می‌کند. در این حالت شخص سؤالاتی مانند « درباره من چه فکر می‌کنند؟ ، چه تاثیری بر آنها می‌گذارم؟، ایا مرا دوست دارند؟ و …. » در ((ذهن)) می‌پرسد. بدین ترتیب کسانی که از نظر عمومی کمرو هستند می‌توانند «((ترس)) ، عدم اطمینان و خصوصیات خوب و خواسته‌های خود را با افراد دیگر در میان بگذارند. بنظر می‌رسد شدت کمرویی در این افراد بیشتر از افراد گروه دیگر است. احساسات آنها بر عملکردشان تاثیر می‌گذارد که در پی آن بر ارزیابی دیگران از آنان تاثیر می‌گذارد. که در نهایت بر طرز تفکرشان درباره خودشان تاثیر می‌گذارد. احساسات بد ، ((عملکرد پایین)) ، گفتار و رفتار ضعیف ، ((عزت نفس)) پایین و … . فقط نمونه‌ای از احساسات و رفتار ناشی از کمرویی آنان است.
 !!حالت‌های خصوصی !!حالت‌های خصوصی
 در حالت خصوصی فرد کمرو به درون خود متمرکز می‌شود. احساسات و تفکر او نسبت به خود و توانایی‌هایش به صورت جملاتی نظیر «من بی لیاقت هستم، من پست هستم، من احمق هستم، من زشت هستم و من بی‌ارزش هستم» بیان می‌شود. با این حال این افراد چنانچه با استعداد باشند ممکن است در حرفه خود به سرعت پیشرفت کنند و حتی به افراد سرشناس تبدیل شوند اما هیچ کس نمی‌داند برای این پیشرفت‌ها چه نیرویی صرف شده است. در واقع انرژی روانی زیادی برای شرکت در این رویدادها و کارها صرف شده است حتی برای اجرای جزئیّات بسیار کوچک نیز ((انرژی روانی)) بکار رفته است. در حالت خصوصی فرد کمرو به درون خود متمرکز می‌شود. احساسات و تفکر او نسبت به خود و توانایی‌هایش به صورت جملاتی نظیر «من بی لیاقت هستم، من پست هستم، من احمق هستم، من زشت هستم و من بی‌ارزش هستم» بیان می‌شود. با این حال این افراد چنانچه با استعداد باشند ممکن است در حرفه خود به سرعت پیشرفت کنند و حتی به افراد سرشناس تبدیل شوند اما هیچ کس نمی‌داند برای این پیشرفت‌ها چه نیرویی صرف شده است. در واقع انرژی روانی زیادی برای شرکت در این رویدادها و کارها صرف شده است حتی برای اجرای جزئیّات بسیار کوچک نیز ((انرژی روانی)) بکار رفته است.
 !تاثیرات کمرویی !تاثیرات کمرویی
 کمرویی یک ((ناتوانی ذهنی)) است که نتایج و تاثیرات ویرانگری از قبیل موارد زیر را به بار می‌آورد:

 کمرویی یک ((ناتوانی ذهنی)) است که نتایج و تاثیرات ویرانگری از قبیل موارد زیر را به بار می‌آورد:

 || ||
 *__کمرویی ملاقات با افراد جدید ، ((دوست یابی)) و بدست آوردن لذت واقعی را از تجربیات خوب ، را دشوار می‌سازد.__

*__کمرویی مانع دفاع از حقوق بر حق خود و ابراز عقیده و بیان ارزشهای فردی می‌گردد.__

*__کمرویی ارزیابی مثبت از ویژگی‌های شخصیتی را محدود می‌سازد.__

*__کمرویی باعث اشتغال شدید فکری در مورد روش رفتار فردی در موقعیتهای اجتماعی را باعث می‌شود.__

*__کمرویی تفکر مثبت و سازنده و برقراری ارتباط ثمر بخش را دشوار می‌سازد.__

*__احساسات منفی مانند ((افسردگی)) ، ((اضطراب)) و احساس تنهایی همراهان کمرویی هستند.__||
 *__کمرویی ملاقات با افراد جدید ، ((دوست یابی)) و بدست آوردن لذت واقعی را از تجربیات خوب ، را دشوار می‌سازد.__

*__کمرویی مانع دفاع از حقوق بر حق خود و ابراز عقیده و بیان ارزشهای فردی می‌گردد.__

*__کمرویی ارزیابی مثبت از ویژگی‌های شخصیتی را محدود می‌سازد.__

*__کمرویی باعث اشتغال شدید فکری در مورد روش رفتار فردی در موقعیتهای اجتماعی را باعث می‌شود.__

*__کمرویی تفکر مثبت و سازنده و برقراری ارتباط ثمر بخش را دشوار می‌سازد.__

*__احساسات منفی مانند ((افسردگی)) ، ((اضطراب)) و احساس تنهایی همراهان کمرویی هستند.__||
 !علائم کمرویی !علائم کمرویی
 !علائم فیزیولوژیکی (جسمی) !علائم فیزیولوژیکی (جسمی)
 افراد کمرو در سطح فیزیولوژیک نشانه‌ها و علائم زیر را گزارش داده‌اند: « ((نبض|نبض تند)) ، ((ضربان قلب|تپش قلب)) ، عرق کردن زیاد ، ((دلشوره)) و ((التهاب درونی)).» از دیگر علائم جسمانی افراد کمرو ، ((سرخ شدن)) است که نمی‌توانند این نشانه را پنهان کنند. سرخ شدن احساس دست پاچگی، یعنی احساس کوتاه مدت و شدیداز دست دادن ((عزت نفس)) ختم می‌شود. از طرف دیگر تحسین دور از انتظار نیز باعث دستپاچگی می‌شود. دستپاچگی باعث بروز شش نوع رفتار زیر برای حفظ ظاهری می‌شود:

 افراد کمرو در سطح فیزیولوژیک نشانه‌ها و علائم زیر را گزارش داده‌اند: « ((نبض|نبض تند)) ، ((ضربان قلب|تپش قلب)) ، عرق کردن زیاد ، ((دلشوره)) و ((التهاب درونی)).» از دیگر علائم جسمانی افراد کمرو ، ((سرخ شدن)) است که نمی‌توانند این نشانه را پنهان کنند. سرخ شدن احساس دست پاچگی، یعنی احساس کوتاه مدت و شدیداز دست دادن ((عزت نفس)) ختم می‌شود. از طرف دیگر تحسین دور از انتظار نیز باعث دستپاچگی می‌شود. دستپاچگی باعث بروز شش نوع رفتار زیر برای حفظ ظاهری می‌شود:

 || ||
 *__عوض کردن موضوع صحبت با حالت دفاعی: «چقدر طول می‌کشد؟ من قرار ملاقات دارم.»__

*__بهانه آوردن در نحوه اجرای برنامه: « نور چراغها تمرکز مرا به هم می‌زند.»__

*__عوض کردن دیدگاه و موضوع مورد علاقه : « تنیس ورزش مطلوب من نیست شطرنج بازی می‌کنم.» __

*__قبول نکردن شکست: « هیچ کس هم نمی‌توانست این کار را انجام دهد.»__

*__کنار گذاشتن کاری که نمی‌تواند انجام دهد: « وقتی چنگال وجود دارد لازم نیست از چوب برای ((غذا خوردن)) استفاده کنیم.»__

*__تلاش برای کسب اطمینان: « امیدارم شما را گیج نکرده باشم، کرده ام؟»__||
 *__عوض کردن موضوع صحبت با حالت دفاعی: «چقدر طول می‌کشد؟ من قرار ملاقات دارم.»__

*__بهانه آوردن در نحوه اجرای برنامه: « نور چراغها تمرکز مرا به هم می‌زند.»__

*__عوض کردن دیدگاه و موضوع مورد علاقه : « تنیس ورزش مطلوب من نیست شطرنج بازی می‌کنم.» __

*__قبول نکردن شکست: « هیچ کس هم نمی‌توانست این کار را انجام دهد.»__

*__کنار گذاشتن کاری که نمی‌تواند انجام دهد: « وقتی چنگال وجود دارد لازم نیست از چوب برای ((غذا خوردن)) استفاده کنیم.»__

*__تلاش برای کسب اطمینان: « امیدارم شما را گیج نکرده باشم، کرده ام؟»__||
 !علائم اجتماعی !علائم اجتماعی
 هشتاد درصد افراد کمرو به داشتن روابط اجتماعی بی‌میل هستند و نمی‌خواهند با کسی صحبت کنند. در واقع سکوت در موقعیتهای اجتماعی ویژگی بارز آنها است. حتی زمانیکه افراد کمرو روشهای ویژه‌ای را برای صحبت کردن در جمع را فرا می‌گیرند باز هم بعضی از آنها به سکوت خود ادامه می‌دهند شاید دلیل این امر آن است که هنوز هم در سطح فردی همگام برقراری ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می‌کنند. هشتاد درصد افراد کمرو به داشتن روابط اجتماعی بی‌میل هستند و نمی‌خواهند با کسی صحبت کنند. در واقع سکوت در موقعیتهای اجتماعی ویژگی بارز آنها است. حتی زمانیکه افراد کمرو روشهای ویژه‌ای را برای صحبت کردن در جمع را فرا می‌گیرند باز هم بعضی از آنها به سکوت خود ادامه می‌دهند شاید دلیل این امر آن است که هنوز هم در سطح فردی همگام برقراری ارتباط با دیگران احساس ناراحتی می‌کنند.
 !علائم فردی !علائم فردی
 کمرویی باعث می‌شودکه این افراد برداشت و دیدگاه درستی از توانایی خود نداشته باشند در واقع آنها به خود ارزش کمتری قائل هستند و به همین دلیل افراد کمرو افکار و احساسات و اعمال بسیاری را که ظاهر می‌شود سرکوب می‌کنند. افراد کمرو واقعاً در دنیای درونی خود زندگی می‌کنند. کمرویی باعث می‌شودکه این افراد برداشت و دیدگاه درستی از توانایی خود نداشته باشند در واقع آنها به خود ارزش کمتری قائل هستند و به همین دلیل افراد کمرو افکار و احساسات و اعمال بسیاری را که ظاهر می‌شود سرکوب می‌کنند. افراد کمرو واقعاً در دنیای درونی خود زندگی می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((التهاب درونی)) *((التهاب درونی))
 *((اضطراب)) *((اضطراب))
 *((افسردگی)) *((افسردگی))
 *((ترس)) *((ترس))
 *((تعرق)) *((تعرق))
 *((درمان کمرویی)) *((درمان کمرویی))
 *((دلشوره)) *((دلشوره))
 *((ذهن)) *((ذهن))
 *((سرخ شدن)) *((سرخ شدن))
 *((ضربان قلب)) *((ضربان قلب))
 *((علت شناسی کم رویی)) *((علت شناسی کم رویی))
 *((عملکرد پایین)) *((عملکرد پایین))
 *((ناتوانی ذهنی)) *((ناتوانی ذهنی))
 *((نبض)) *((نبض))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 27 دی 1384 [12:44 ]   2   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 19 اسفند 1383 [09:20 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..