منو
 صفحه های تصادفی
خطبه های امام حسین علیه السلام در روز عاشورا
اتانول
اندازه گیری فشار آب
حاضر سازی تخت عظیم بلقیس درنزد سلیمان
نشانه‌های مردمک چشم
امام خمینی - پرهیز از رفاه طلبی
فرمان ابن زیاد به قتل امام سجاد علیه السلام
حق پدر بر فرزند
اسپریلیت
لشکر کشی مرداویج زیاری به دینور
 کاربر Online
1583 کاربر online
تاریخچه ی: کلسیت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-43Lines: 1-34
-کلسیت 
 !ریشه لغوی !ریشه لغوی
 نام کلسیت از کلمه لاتین کالکس (Calx) به معنی آهک سوزان گرفته شده است. نام کلسیت از کلمه لاتین کالکس (Calx) به معنی آهک سوزان گرفته شده است.
 !سیستم تبلور !سیستم تبلور
-کلسیت در ((سیستم تری‌گونال)) ، ((رده اسکالنوئدریک)) متبلور می‌شود. دارای بلورهای درشت و مشخص و یا بصورت توده‌های دانه‌ای می‌باشد. فرمهای ((رومبوئدر)) و ((اسکالنوئدر)) کلسیت فراوانتر است. دارای ((ماکل|ماکلهای)) گوناگون و متنوع نیز می‌باشد. +کلسیت در ((ساختار بلوری تری‌گونال|سیستم تری‌گونال)) ، ((ساختار بلوری اسکالنوئدریک|رده اسکالنوئدریک)) متبلور می‌شود. دارای بلورهای درشت و مشخص و یا بصورت توده‌های دانه‌ای می‌باشد. فرمهای ((ساختار بلوری رومبوئدریک|رومبوئدر)) و اسکالنوئدر کلسیت فراوانتر است. دارای ماکلهای گوناگون و متنوع نیز می‌باشد.
 !ساختار کلسیت !ساختار کلسیت
-ساختار کلسیت بهصورت رومبوئدر است و در آن یونهای ((کلسیم)) و بنیان (CO3)2- بطور یک در میان قرار دارند. در بنیان CO3 هر ((کربن)) به وسیله سه ((اکسیژن)) ، به صورت مثلث احاطه شده است و مثلثها در صفحه‌های عمود بر محور C قرار دارند. این ساختار را می‌توان با شبکه تبلوری ((نمک طعام)) مقایسه نمود که در آن یونهای کلسیم در موقعیت یونهای سدیم و مثلثهای CO3 در موقعیت مکانی یونهای کلر قرار دارند. +ساختار کلسیت به صورت رومبوئدر است و در آن یونهای ((کلسیم)) و بنیان (CO3)2- بطور یک در میان قرار دارند. در بنیان CO3 هر ((کربن)) بوسیله سه ((اکسیژن)) ، به صورت مثلث احاطه شده است و مثلثها در صفحه‌های عمود بر محور C قرار دارند. این ساختار را می‌توان با شبکه تبلوری ((نمک طعام)) مقایسه نمود که در آن یونهای کلسیم در موقعیت یونهای سدیم و مثلثهای CO3 در موقعیت مکانی یونهای ((کلر)) قرار دارند.
 !مشخصات ماکروسکوپی کلسیت !مشخصات ماکروسکوپی کلسیت
-*((کلیواژ)) :
دارای کلیواژ کامل موازی با سطوح رومبوئدری (1011) است و زاویه بین سطوح کیلواژ 74 درجه می‌باشد. در اثر کلیواژ کلسیت به آسانی بهصورت متوازی‌السطوح لوزی می‌شکند.


*((سختی)) :
سختی کلسیت در سطح کلیواژ 3 می‌باشد و در سطوح دیگر 2.5 است. که به آسانی توسط چاقو خط برمی‌دارد، ولی توسط ناخن خط برنمی‌دارد.


*رنگ :
رنگ آن سفید یا بی‌رنگ است، اما در اثر وجود بعضی ناخالصیها می‌تواند به رنگهای سبز ، زرد ، آبی و حتی قهوه‌ای تا سیاه نیز دیده شود، رنگ خاکه آن نیز بی‌رنگ است.


*ماکل :
ماکل در بلورهای کلسیت بصورت فراوان دیده می‌شود. فراوانترین آنها با سطح ماکل (0001) است که در این صورت شبیه به ((دی‌تری گونال پایرامیدال)) می‌باشد. همچنین ((ماکل پلی سنتتیک)) ، ((ماکل قلبی شکل)) و ((ماکل پروانه‌ای|پروانه‌ای)) نیز در آن دیده می‌شود.


*فرم :
کلسیت علاوه بر فرمهای بلوری ، به صورت دانه‌ای ، ساقه‌مانند ، رشته‌ای ، ((فرم استالاکتیتی|استالاکتیتی)) و توده‌ای نیز تشکیل می‌شود.


*خاصیت مشخصه کلسیت :
کلسیت در ((اسیدها)) ، حتی در حالت سرد ، با ایجاد گاز CO2 ، به آسانی حل می‌شود. اگر کمی ((اسید کلریدریک)) رقیق و سرد روی کلسیت بریزیم با آن واکنش داده و می‌جوشد.
+*__((کلیواژ)) :__ دارای کلیواژ کامل موازی با سطوح رومبوئدری (1011) است و زاویه بین سطوح کیلواژ 74 درجه می‌باشد. در اثر کلیواژ کلسیت به آسانی به صورت متوازی‌السطوح لوزی می‌شکند.

*__سختی :__ سختی کلسیت در سطح کلیواژ 3 می‌باشد و در سطوح دیگر 2.5 است. که به آسانی توسط چاقو خط برمی‌دارد، ولی توسط ناخن خط برنمی‌دارد.

*__رنگ :__ رنگ آن سفید یا بی‌رنگ است، اما در اثر وجود بعضی ناخالصیها می‌تواند به رنگهای سبز ، زرد ، آبی و حتی قهوه‌ای تا سیاه نیز دیده شود، رنگ خاکه آن نیز بی‌رنگ است.

*__((ماکل)) :__ ماکل در بلورهای کلسیت به صورت فراوان دیده می‌شود. فراوانترین آنها با سطح ماکل (0001) است که در این صورت شبیه به دی‌تری گونال پایرامیدال می‌باشد. همچنین ((ماکل|ماکل پلی سنتتیک)) ، ((ماکل|ماکل قلبی شکل)) و ((ماکل|پروانه‌ای)) نیز در آن دیده می‌شود.

*__فرم :__ کلسیت علاوه بر فرمهای بلوری ، به صورت دانه‌ای ، ساقه‌مانند ، رشته‌ای ، ((ساختار استالاکتیتی|استالاکتیتی)) و توده‌ای نیز تشکیل می‌شود.

*__خاصیت مشخصه کلسیت :__ کلسیت در ((اسیدها)) ، حتی در حالت سرد ، با ایجاد گاز CO2 ، به آسانی حل می‌شود. اگر کمی ((اسید کلریدریک)) رقیق و سرد روی کلسیت بریزیم با آن واکنش داده و می‌جوشد.
 !مشخصات میکروسکوپی کلسیت !مشخصات میکروسکوپی کلسیت
-*((نور طبیعی)) :
کلسیت در نور طبیعی بی‌رنگ است، اما بعضی اوقات به صورت مه‌آلود دیده می‌شود. گاهی به صورت ((االیت|االیتی)) یا ((اسفرولیت|اسفرولیتی)) دیده می‌شود. کلیواژ کامل آن به موازات سطح (1011) به صورت دو سری متقاطع با زاویه ́55 ˚74 دیده می‌شود. گاهی دارای جدایش به موازات سطح (0112) می‌باشد، که بهخاطر ماکل است. برجستگی بلور از جهات گوناگون ، متفاوت است. از اینرو ، برجستگی ضعیف تا متوسط ، منفی یا مثبت دارد. مقاطع موازی با سطح (0001) برجستگی ثابت دارد.


*((نور قطبیده)) :
((بیرفرژانس)) فوق‌العاده قوی دارد و رنگهای تداخلی آن رنگهای سفید سریهای فوقانی می‌باشد. خاموشی نسبت به اثر کلیواژ متقارن است. ماکل پلی‌سنتتیک زیاد دیده می‌شود. تیغه‌های ماکل به ویژه در کلیستهای تولید شده در اثر دگرگونی به‌طور معمول موازی با قطر بزرگ لوزی است، اما گاهی نسبت به آن مایل دیده می‌شود. این تیغه‌ها اغلب خیلی ظریف هستند و تیغه‌های ماکل به علت نازکی زیاد از خود رنگ تداخلی سری اول را نشان می‌دهند.


*((نور متقارب)) :
یک محوری منفی است و اغلب دوایر رنگین دارد. گاهی به صورت دو محوری دیده می‌شود.
+*__((نور|نور طبیعی)) __

کلسیت در نور طبیعی بی‌رنگ است، اما بعضی اوقات به صورت مه‌آلود دیده می‌شود. گاهی به صورت ((االیت|االیتی)) یا ((اسفرولیت|اسفرولیتی)) دیده می‌شود. کلیواژ کامل آن به موازات سطح (1011) به صورت دو سری متقاطع با زاویه ́55 , ˚74 دیده می‌شود. گاهی دارای جدایش به موازات سطح (0112) می‌باشد، که به خاطر ماکل است. برجستگی بلور از جهات گوناگون ، متفاوت است. از اینرو ، برجستگی ضعیف تا متوسط ، منفی یا مثبت دارد. مقاطع موازی با سطح (0001) برجستگی ثابت دارد.


*__((نور قطبیده)) __

((بیرفرژانس)) فوق‌العاده قوی دارد و رنگهای تداخلی آن رنگهای سفید سریهای فوقانی می‌باشد. خاموشی نسبت به اثر کلیواژ متقارن است. ماکل پلی‌سنتتیک زیاد دیده می‌شود. تیغه‌های ماکل به ویژه در کلیستهای تولید شده در اثر دگرگونی بطور معمول موازی با قطر بزرگ لوزی است، اما گاهی نسبت به آن مایل دیده می‌شود. این تیغه‌ها اغلب خیلی ظریف هستند و تیغه‌های ماکل به علت نازکی زیاد از خود رنگ تداخلی سری اول را نشان می‌دهند.


*__((نور متقارب)) :__ یک محوری منفی است و اغلب دوایر رنگین دارد. گاهی به صورت دو محوری دیده می‌شود.
 !نحوه و محل پیدایش کلسیت !نحوه و محل پیدایش کلسیت
-کلسیت یکی از کانیهای فراوان ((سنگهای رسوبی)) و دگرگونی است. ((سنگ آهک)) ، ((تراورتن)) و ((مرمر)) فقط از کلسیت ساخته شده‌اند. حدود 50 درصد ترکیب ((مارنها)) ، کلسیت است. بخش اعظم ((ماسه‌سنگ‌های آهکی)) را کلسیت می‌سازد. کلسیت در ((سنگهای آذرین بیرونی)) بطور ثانوی تشکیل می‌شود. اسکلت آهکی موجودات زنده ، ممکن است کلسیتی باشد. ((گل سفید)) یک نوع آهک متخلخل و نرم و خاکی است که از پوسته آهکی ((روزن‌داران)) تولید شده ‌است. ((مرمر اونیکس)) یک نوع آهک است که از رشته‌های ظریف کلسیت ساخته شده ‌است. تراورتن نیز کلسیت است که در محل چشمه‌های آهکی تشکیل می‌شود. در ایران سنگهای آهکی که از کلسیت همراه با ناخالصی تشکیل شده‌اند، بسیار فراوان هستند و تقریبا در همه استانها وجود دارند. +کلسیت یکی از کانیهای فراوان ((سنگ رسوبی|سنگهای رسوبی)) و دگرگونی است. ((سنگ آهک)) ، ((تراورتن)) و ((مرمر)) فقط از کلسیت ساخته شده‌اند. حدود 50 درصد ترکیب ((مارن|مارنها)) ، کلسیت است. بخش اعظم ((انواع ماسه‌سنگها|ماسه‌سنگ‌های آهکی)) را کلسیت می‌سازد. کلسیت در ((انواع سنگهای آذرین|سنگهای آذرین بیرونی)) بطور ثانوی تشکیل می‌شود. اسکلت آهکی موجودات زنده ، ممکن است کلسیتی باشد.

((گل سفید)) یک نوع آهک متخلخل و نرم و خاکی است که از پوسته آهکی ((روزن‌داران)) تولید شده ‌است. ((مرمر اونیکس)) یک نوع آهک است که از رشته‌های ظریف کلسیت ساخته شده ‌است. تراورتن نیز کلسیت است که در محل چشمه‌های آهکی تشکیل می‌شود. در ایران سنگهای آهکی که از کلسیت همراه با ناخالصی تشکیل شده‌اند، بسیار فراوان هستند و تقریبا در همه استانها وجود دارند.
 !کاربرد کلسیت !کاربرد کلسیت
-کلسیت به صورت سنگ آهک در صنایع ((سیمان)) و کارخانجات آهکپزی به‌مقدار زیاد مصرف دارد. در صنایع شیمیایی مانند کارخانه قند ، برای تصفیه و جداسازی ترکیبات فسفاتی و ((اسیدهای آلی)) ، در صنایع نفت برای خنثی کردن ترکیبات آلی ، ((سولفیدها)) و بی اثر ساختن ((گاز انیدرید سولفوره)) و تهیه ((گریس)) ویژه بکار می‌رود. در کارخانه‌های ذوب فلزات ، به عنوان کمک ذوب ، در صنایع رنگ به عنوان پرکننده و نیز در صنایع چرم ، برای جدا کردن مو و پشم استفاده می‌شود. همچنین به صورت ((پودر مل)) در نقاشی و نیز در خمیردندان ، لاک ، عطر و لاستیکسازی مصرف می‌شود. در صنایع ساختمانی به عنوان سنگ نما به نام مرمریت یا تراورتن ، ((سنگ چینی)) ، مرمر و نیز در بتن به صورت سنگدانه مصرف می‌شود. انواع شفاف آن به نام ((اسپات دیسلند)) قبلا در ساخت وسایل نوری ، از جمله ((نیکل)) ، برای تولید نور پلاریزه به کار می‌رفت. اما امروزه به جای آن از صفحات ((پلاروید)) استفاده می‌شود. +کلسیت به صورت سنگ آهک در صنایع ((سیمان)) و کارخانجات ((آهکپزی)) به‌مقدار زیاد مصرف دارد. در صنایع شیمیایی مانند کارخانه قند ، برای ((سنتز ترکیبات فسفاتی|تصفیه و جداسازی ترکیبات فسفاتی)) و ((فهرست اسیدهای آلی|اسیدهای آلی)) ، در صنایع نفت برای خنثی کردن ترکیبات آلی ، ((گروه سولفید|سولفیدها)) و بی اثر ساختن ((گاز انیدرید سولفوره)) و تهیه ((گریس)) ویژه بکار می‌رود. در کارخانه‌های ذوب فلزات ، به عنوان کمک ذوب ، در صنایع رنگ به عنوان پرکننده و نیز در صنایع چرم ، برای جدا کردن مو و پشم استفاده می‌شود. همچنین به صورت ((پودر مل)) در نقاشی و نیز در ((خمیردندان)) ، ((لاک میایی)) ، ((عطر)) و ((صنعت لاستیک ساز|لاستیک سازی)) مصرف می‌شود. در صنایع ساختمانی به عنوان سنگ نما به نام مرمریت یا تراورتن ، ((سنگ چینی)) ، مرمر و نیز در ((بتن)) به صورت سنگدانه مصرف می‌شود. انواع شفاف آن به نام ((اسپات دیسلند)) قبلا در ساخت وسایل نوری ، از جمله ((نیکل)) ، برای تولید ((نور قطبیده|نور پلاریزه)) به کار می‌رفت. اما امروزه به جای آن از صفحات ((پلاروید)) استفاده می‌شود.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((االیت))  *((االیت))
 *((اسپات دیسلند)) *((اسپات دیسلند))
 *((اسفرولیت)) *((اسفرولیت))
-*((اسکالنودر)) +*((انو سنهای رسوبی))
 *((بیرفرژانس)) *((بیرفرژانس))
 *((تراورتن)) *((تراورتن))
-*((رده اسکالنوئدریک)) 
-*((رومبوئدر))  
-*((سختی)) 
 *((سنگ آهک)) *((سنگ آهک))
-*((سنهای رسوبی))
*((سیستم تری‌گو
نال))
*((فرم اس
تالاکتیتی)) />*((کلسیم))
+*((ربنات کلسیم))
 *((کلیواژ)) *((کلیواژ))
 *((ماکل))  *((ماکل))
-*((مارنها)) +*((مارن))
 *((مرمر)) *((مرمر))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 دی 1383 [14:40 ]   4   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 13 دی 1383 [16:41 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [15:50 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 آذر 1383 [12:22 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..