منو
 کاربر Online
864 کاربر online
تاریخچه ی: کلاسیسم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-18Lines: 1-52
-مکتب کلاسیسیسم در واقع نوعی احیای شیوه هنری یونان و روم به شمار می رود که هر چند در ایتالیا متولد می شود اما در فرانسه رشد می کند و به ثمر می رسد. +مکتب کلاسیسیسم در واقع نوعی احیای شیوه هنری یونان و روم به شمار می رود که هر چند در ایتالیا متولد شد اما در فرانسه رشد کرد و به ثمر نشست.
{img src=img/daneshnameh_up/1/1d/Moliere_12.jpg}مولیر
/>اصول این مکتب عبا
رت است از تقلید از ~~green:طبیعت، تبعیت و تقلید از قدما، اهمیت دادن به عقل، خوشایندی و وضوح و زیبایی کلام~~
-اصول این مکتب عبارت است از تقلید از ~~green:طبیعت، تبعیت و تقلید از قدما، دوست داری و رعایت عقل، حقیقت نمایی و آموزندگی و خوشایندی و وضوح و زیبایی کلام~~ از مهمترین شاعرات و نویسندگان فرانسوی که بدین مکتب ی گریند می توان ن "مولیر"، "لافونتن"، "راسین" و از همه مهمتر و معروفتر "بوالو" را کر کرد، بوالو بزرگتری مدافع مکتب کلاسیک و معروف ترین نقاد این مکتب است. +از مهمترین شاعرات و نویسندگان که بدین مکتب ر آورند می توان "مولیر"، "لافونتن"، "راسین" و از همه مهمتر و معروفتر "بوالو" اار کرد.
-وی در سال 1674 در منظومه "فن شعر" خود اصل مکتب کلاسیی را یان می ا. +بوالو زرترین مداع مکتب کلاسیک و مف ترین نقاد ین مکب ا.
-ب اعتقاد او شعر اید تابع یعت عل اشد و از هر امری که آن ز ی اصل منف ک ی اناب کرد. +ی در ال 1674 ومه ن " د اصول مک کییم را ین کرد.
-و می گوید: "جز حقیقت هیچ چیز زیبا نیت" و این حقیقت ا نظر او چیی یت نی طبیعتی که کلی و عمی باشد و ین حا هنرمند آن را ه ک و و من انا و تلی کرده باشد. +ه اتقا او ی ت طبیعت و ع باشد و ه اری که آن را ز ی صو منر کن ای اجتب کرد.
-هنمد جز چه لی و بیی است د نی ن. ه ع آن نیست که یزی تعیم یا اثبا کد، لکه ی به و در دلها برانگید. +و می گید: "جز یق یچ یز یا نیست" این حیقت ز ن چیی ز طبیع نیست، طبیعتی که لی و عومی باد د عن ال هنرمند ن به کم وق و منق خاب و تقلید کرده باد.
-به عتاد آنچه ی تواند لذت و سرور را در خاطر مردم سبب گردد چیزی جز طبیعت نیست و برای جستی آ طبیعی و یقی ت لاکی نداری عقل و منق که همن ذق سلیم است. اما برای آن که بتوایم ین وق لیم را بی و تقویت کنیم هیچ چیز سودمنتر ز مطالعه ی ثا نیست زیرا قدما بهتر ز ا توانسته اند طبیعت را اراک و توصیف نمیند. +هنند ز ب آنچه کی و طبیعی است نی . د ع ن یست که یی لیم یا بت کند لکه باید ای ی را در ها برانید.
-ر انگلتان ا آن ه کسای انند " یکن" از یک رف یلیم کسیر وی دیگ ول کلیک قی ما را ز دست و پای ی می گسلند و قول "سمل دانی" ی أل خود ا به بد قدما در نمی ور بی سب از آها مابت نمی کن و نای فهم و ادراک و را ر میاهای ومی ینا و وم بنیا ی گارد اما نقادانی منن "ان درایدن" "کسانر وپ" و حتی "دکتر مول انسن" عی می کنند نوی نق کلسیک را در عر و ب انگیس وارد سازند. +ه اتقا او آنه ی تاند ی را ر ذن دم وو ورید چیی یعت یت رای ستجوی چه طبیی و یقی اس مکی نداری ز ل و منق که مان و یم اس. اا ای آن ک بونیم این وق لیم را ربی ویت کنی ی یز سومندتر ا طاعه ی ثار دما نی یرا ا تر م وانست ند بی را ادرک و ویف نایند.
-الکساندر پوپ مند بواو در منوه ای که عنوان ن "مقا ای در ا یو اناد" ی اد تأکید می کند که در شعر، اصل کلی پیروی از طبیعت و عقل است و طبیعت عقل را امری واحد می داند. به عقیده ی وی قدما زودتر و بهتر از ما این قانون را دریافته اند و از این جهت توجه به آثار قدما در نظر وی فواید بسیار دارد. +در انگلستان با آن که کسانی مانند "((فرانسس بیکن))" از یک طرف و "((ویلیام شکسپیر))" از سوی دیگر اصول کلاسیک را از دست و پای خویش می گند و به راحتی خود را ب بند گفته ها و اعتقادات قدما در نمی آورن و بی سبب از آها پیروی نمی کنند و بنای فهم و ادراک خود را در میدان های عمومی یونان و روم بنیاد نمی گارند، اما نقادای انند "جان درایدن" و "الکساندر پوپ" و " امول انسون" سعی می کنند نوعی قد کلاسیک را در شعر و ادب انگلی ارد سازند.
{img src=img/daneshnameh_up/4/40/lafonton.jpg}


/>افونتن/>"لکسانر پوپ" مانند "والو" تأکید می کند که در شعر، اصل کلی پیروی از طبیعت و عقل است و طبیعت عقل را امری واحد می داند. به عقیده ی وی قدما زودتر و بهتر از ما این قانون را دریافته اند و از این جهت توجه به آثار قدما در نظر وی فواید بسیار دارد.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 01 آبان 1385 [08:19 ]   11   حمیده کاشیان      جاری 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:02 ]   10   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:02 ]   9   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 سه شنبه 21 شهریور 1385 [09:00 ]   8   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [09:35 ]   7   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [09:34 ]   6   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [09:33 ]   5   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [09:11 ]   4   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [09:09 ]   3   حمیده کاشیان      v  c  d  s 
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [11:17 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 مرداد 1385 [09:29 ]   1   حمیده کاشیان      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..