منو
 کاربر Online
382 کاربر online
تاریخچه ی: کعب بن زهیر

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-30Lines: 1-24
-کعب بن زهیر بن ابی سلم از شاعران بلند مرتبه عرب و از قصیده سرایان بزرگ ت. او در خاندانی شاعر متولد شد. پدرش زهیر بن ابی سلم از شعرای بزرگ عرب در دوران جاهلیت و سراینده یکی از معلقات هفتگانه می باشد که مدتها پیش از نزول قرآن، به دیوار ((کعبه)) آویخته شده و مایه مباهات ادبیات جهان عرب بود.

مدتی از عمر کعب نیز در عصر جاهلیت سپری شد و چون کار پیامبر اسلام بالا گرفت، برادرش « بحیر » را نزد پیامبر فرستاد تا اوضاع را بررسی کند. بحیر نزد پیامبر رسید و اسلام آورد و دیگر نزد کعب بازنگشت.
+کعب بن زهیر بن ابی سلمی از شاعران بلندمرتبه عرب و از قصیده سرایان بزرگ و. او در خاندانی شاعر متولد شد. پدرش زهیر بن ابی سلمی از شعرای بزرگ عرب در دوران جاهلیت و سراینده یکی از معلقات هفتگانه بود که مدتها پیش از نزول قرآن، به دیوار ((کعبه)) آویخته شده و مایه مباهات ادبیات جهان عرب بود.
مدتی از عمر کعب نیز در عصر جاهلیت سپری شد و چون کار پیامبر اسلام بالا گرفت، برادرش « بحیر » را نزد پیامبر فرستاد تا اوضاع را بررسی کند. بحیر نزد پیامبر رسید و اسلام آورد و دیگر نزد کعب بازنگشت.
 این واقعه در کعب اثر نامطلوبی گذارد و او را تحریک کرد که قصیده ای در ملامت پیامبر و هجو اسلام و پیامبر آن بسراید. به این ترتیب دشمنی با پیامبر را آغاز کرد و با استفاده از قریحه قوی و نیرومند خود در اشعارش به پیامبر طعن می زد و بر ضد اسلام تحریک می نمود.  این واقعه در کعب اثر نامطلوبی گذارد و او را تحریک کرد که قصیده ای در ملامت پیامبر و هجو اسلام و پیامبر آن بسراید. به این ترتیب دشمنی با پیامبر را آغاز کرد و با استفاده از قریحه قوی و نیرومند خود در اشعارش به پیامبر طعن می زد و بر ضد اسلام تحریک می نمود.
-
هنگامی که اشعارش به گوش پیامبر رسید، حضرت برآشفتند و خونش را هدر اعلام کردد. پیامبر پس از ((فتح مکه)) وارد مکه شدند. برادر کعب نیز در رکاب پیامبر بود و چون این امر را مشاهده کرد و دید که چند تن از شعرای دیگر نیز از سوی پیامبر خونشان هدر اعلام شد و بعضی متواری شده اند، بر جان برادر ترسید و جریان را طی نامه ای به او اطلاع داد.
در پایان نامه به عنوان خیر خواهی تذکر داد که اگر در حالت بغض و دشمنی با پیامبر باقی بماند، خونش ریخته می شود. اما اگر به نزد رسول خدا بیاید و از کرده خود اظهار ندامت کند، پیامبر از او در خواهد گذشت.

کعب با اطمینان به سخنان پیامبر به سوی مدینه حرکت کرد. هنگامی وارد مسجد شد که پیامبر آماده خواندن نماز صبح بود. او با پیامبر برای نخستین بار نماز گزارد. سپس در کنار پیامبر نشست و خود را معرفی کرد و از گذشته اظهار ندامت کرد و پیامبر نیز از او درگذشت.
کعب سپس برای جبران طعن و توهین های گذشته، قصیده شیوایی را که قبلا در مدح و ثنای رسولخدا سروده بود، در محضر پیامبر و اصحاب ایشان در مسجد قرائت کرد. این قصیده از بهترین قصائد کعب است ک سیار شهور بوده و 58 بیت می باشد.

آغاز آ ای ست:
+هنگامی که اشعارش به گوش پیامبر رسید، حضرتش برآشفت و خونش را هدر اعلام فرود. پیامبر پس از ((فتح مکه)) وارد مکه شد. برادر کعب نیز در رکاب پیامبر بود و چون دید که چند تن از شعرای دیگر نیز از سوی پیامبر خونشان هدر اعلام شد و بعضی متواری شدند، بر جان برادر ترسید و جریان را طی نامهای به او اطلاع داد.
در پایان نامه به عنوان خیرخواهی تذکر داد که اگر در حالت بغض و دشمنی با پیامبر باقی بماند، خونش ریخته میشود؛ اما اگر به نزد رسول خدا بیاید و از کرده خود اظهار ندامت کند، پیامبر از او در خواهد گذشت.
کعب با اطمینان به سخنان پیامبر به سوی مدینه حرکت کرد. هنگامی وارد مسجد شد که پیامبر آماده خواندن نماز صبح بود. او با پیامبر برای نخستین بار نماز گزارد. سپس در کنار پیامبر نشست و خود را معرفی و از گذشته اظهار ندامت کرد و پیامبر نیز از او درگذشت.
کعب سپس برای جبران طعن و توهینهای گذشته، قصیده شیوایی را -که قبلا در مدح و ثنای رسول خدا سروده بود- در محضر پیامبر و اصحاب ایشان در مسجد قرائت کرد. این قصیده 58بیتی از بهترین قصائد کعب است ی گونه آغاز ی‌ش:
 __بانت سعاد فقلبی الیوم مقبول *** متیم اثرها لم یفد مکبول__ __بانت سعاد فقلبی الیوم مقبول *** متیم اثرها لم یفد مکبول__
 ترجمه: سعاد از من دور شده و قلب و دل من امروز پاره پاره و به دنبال غیبت او خوار و ذلیل است و هنوز از بند علاقه او آزاد نگردیده و در قید و بند او باقی است. ترجمه: سعاد از من دور شده و قلب و دل من امروز پاره پاره و به دنبال غیبت او خوار و ذلیل است و هنوز از بند علاقه او آزاد نگردیده و در قید و بند او باقی است.
-او به سان شعرای دوران جاهلیت که قصائد خود را خطاب به معشوقه آغاز می کردند، قصیده خود را به یاد « سعاد » که مورد علاقه و دخترعموی وی بود، آغاز نمود. +او به سان شعرای دوران جاهلیت -که قصائد خود را خطاب به معشوقه آغاز می کردند- قصیده خود را به یاد « سعاد » -که مورد علاقه و دخترعموی وی بود- آغاز نمود.
 تا آنجا که او در مقام عذرخواهی از کارهای زشت خود چنین می گوید: تا آنجا که او در مقام عذرخواهی از کارهای زشت خود چنین می گوید:
-__نبئت ان رسول الله اوعدنی *** والعفو عند رسول الله مأمول__
ترجمه: به من گزارش دادند که رسولخدا مرا تهدید کرده در حالی که عفو و گذشت از پیامبر مطلوب و مورد آرزوست.
+__نبئت ان رسول الله اوعدنی *** و العفو عند رسول الله مأمول__
ترجمه: به من گزارش دادند که رسول خدا مرا تهدید کرده در حالی که عفو و گذشت از پیامبر مطلوب و مورد آرزوست.
 __ان الرسول لنور یستضاء به *** مهند من سیوف الله مسلول__ __ان الرسول لنور یستضاء به *** مهند من سیوف الله مسلول__
-ترجمه: پیامبر مشعل فروزانی است که در پرتو آن جهانیان است که در پرتو آن جهانیان، به راه راست هدایت می شوند و از شمشیرهای برهنه الهی است که همه جا با پیروزی کامل توأم است. +ترجمه: پیامبر مشعل فروزانی است که در پرتو آن جهانیان، به راه راست هدایت می شوند و از شمشیرهای برهنه الاهی است که همه جا با پیروزی کامل توأم است.
-هنگامی که کعب از خواندن این قصیده فارغ شد، رسولخدا به عنوان جایزه به او خلعتی بخشید. بعدها ((معاویه)) خواست آنا به ده هزار دینار خریداری کند. او از فروختن ابا ورزید، آنگاه که درگذشت از ورثه او به بیست هزار دینار خرید و آن همان لباس رسمی خلفای عباسی ت که گاهی بر دوش می افکندند. +هنگامی که کعب از خواندن این قصیده فارغ شد، رسول خدا به عنوان جایزه به او خلعتی بخشید. بعدها ((معاویه)) خواست آن را به ده هزار دینار خریداری کند. او از فروختن ابا ورزید. آن گاه که درگذشت از ورثه او به بیست هزار دینار خرید و آن همان لباس رسمی خلفای عباسی و که گاهی بر دوش میافکندند.
 کعب در سال 26 هجری درگذشت.  کعب در سال 26 هجری درگذشت.
 منابع : منابع :
-سیره کلبی، ج 3، 242؛ فروغ ابدیت ص 373 و 375؛ لغت نامه دهخدا +سیره کلبی، ج 3، 242؛ فروغ ابدیت ص 373 و 375؛ لغتنامه دهخدا

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [14:54 ]   5   امیرحسین محمدیان      جاری 
 یکشنبه 27 دی 1383 [09:39 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [09:36 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:34 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 مرداد 1383 [11:26 ]   1   عبدالله حقیقت      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..