منو
 کاربر Online
329 کاربر online
تاریخچه ی: کروژن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-26Lines: 1-101
-!تعریف +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان زمین شناسی نف
ت))
__مقالات مرتبط__
*((زمین شناسی نفت))
*((حوضه نفتی))
*((نفتگیر دیاپیری))
*((منشا تشکیل نفت))
*((مهاجرت نفت))
*((سنگ مخزن نفت))
*((شیل نفتی))
*((نفتگیر))
__کتابهای مرتبط__
*(( کتابهای زمین شناسی نفت))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=46|انجمن زمین شناسی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.ngdir.ir/GeoportalInfo/PSubjectInfoDetail.asp?PID=411&index=0|تاریخچه نفت در پایگاه داده های
علوم زمین ]
**[www.gsi-info.com |سایت محققین و دانشجویان علوم زمین]
**[www.gsoi.ir|انجمن زمین شناسی ای
ران]
**[http://www.nioc.org/findex.asp |سا
یت وزارت نفت ایران ]
*سایتهای خارجی
**[http://www.jpg.co.uk/ | مجلات زمین شناسی نفت ]
**[http://132.175.127.176/apt/apt.htm |آزمایشگاههای علوم زمین ملی سندیا، تگزاس، تکنولوژی گاز و نفت طبیعی، آمریکا ]
**[ http://www.spe.org/| انجمن مهندسی نفت امریکا]
**[ http://bcpg.geoscienceworld.org/|زمین شناسی نفت کانادا ]
**[http://www.geologyshop.co.uk/oil&ga~1.htm | همه چیز درباره نفت]
__گالری تصویر__
*[http://217.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=15|گالری کانیها و زمین شناسی]

body=

|~|
{DYNAMICMENU}

||
 کروژن به ((مواد آلی)) فاسد نشده در رسوبها گفته می‌شود. کروژن در حلالهای متعارف ((مواد نفتی)) مانند ((‌سولفید کربن|بی‌سولفید کربن)) غیر قابل حل است. کروژن مشتمل بر ((کربن)) ، ((هیدروژن)) و ((اکسیژن)) بوده و به مقدار کمتر دارای سولفید و ((گاز ازت)) می‌باشد.  کروژن به ((مواد آلی)) فاسد نشده در رسوبها گفته می‌شود. کروژن در حلالهای متعارف ((مواد نفتی)) مانند ((‌سولفید کربن|بی‌سولفید کربن)) غیر قابل حل است. کروژن مشتمل بر ((کربن)) ، ((هیدروژن)) و ((اکسیژن)) بوده و به مقدار کمتر دارای سولفید و ((گاز ازت)) می‌باشد.
-!ز تشکیل کروژن />مواد آلی راسب شده در حهای رسوی ا گشت مان د له‌لای وبا دن می‌شود. ایا م دنگی با فایش ((شا)) و ((|دمای)) ی اتا متی ارد. ((تیسو)) ( 1977) توا مود آی در ماب ای عم را ت محه به ر ی تری می‌کن :

/>*__مه دیاژن : __
توا موا ی ر ره یاژنز بهی کم مر زیر زمین و ت ((دا)) و ار متارف ان می‌شود. این توات ال ری یوویی تو اکتریها ف و انعات غیر یاتی می‌ا. ((متا)) اکید کربن و(( ب)) از اده ی جا مابقی و ی یچیه هیدروکربری وا کروژن بق می‌مد. در محله یاژز متیات اکیژن مده لی اسه می‌شود لی ست یدژن به کر اده ی م و بیش بون ییر بای میمند.


*__رله کاتاژن :__
حولا مواد آلی در مرح کتنز در م یشر مای یا رت می‌گی. ایش وا نتی کروژن در ره کاتاز ه وو می‌یوند. در ابتد ((نت)) و پ ((گاز بیی)) از کروژن مت میو. نسب یدروژن به کربن اده آل که یافت وی ر قدار کسیژن ه کربن یی مدهای صورت نمی‌گیرد.

/>*__رله متان :__
تحوات ماده آی در مرله ماژ ت ما ار بلات نب ب مرا بلی نام می‌شود. بیای هیدکربن بخصو ((مان)) ا مه لی دا میود. نب یدون ه کب کاش یات ، به وی که ر نهایت کن ور ((افیت)) بای ه مان. تخ و ایی ن ر این مرحل د اب چشم شی می‌د.
+||
!یکلی />کروژنها مواد آلی رسوبی شکننده‌ای هستند که در ((حل|حلالها واد آلی)) غیرمحلول هستند و ارای اتمان پلیمی می‌باشند. مود آلی کننه‌ای که در حلالهای لی ملول باند، بیتمن نامیده می‌شوند. ولی کروژنها متوان وسط سیدهایی ماند HCL HF از سنگها وبی باز پ گرف. همچنین مکن ات توسط دایه و اتفده ا میعات سگی توان کروژن را جد اساخت. چون کروژن نسبت به کانیها دیگر سبک بوه و وزن مخصوص کمتی دارد.
وشای مالعه کروژن
ت
مرکز کروژن وجود آده را می‌تان با یکروسکوپهای با و بوری ی انعکاسی مرد بررسی قرار د و هویت یلوژیکی و منا و نحه بوجود آمدن اولیه نها ر مالعه نمود. همچنین ا استفده از میکروسکوپهای ا نور ماورای بنف و مده کردن رنگهای فلورسان ، اجزا اصلی تکیل دهنده کروژها ا مشخص ساخت و ا ((سکرسکوپ|اسپکتروکپهی مادون قرمز)) نی هت بی ترکیب شیمیایی و اختما کوژنها کمک گرفت. />
!تج
زیه ک{img src=img/daneshnameh_up/c/c4/crude.jpg}


روژن />مولکولهای بزرگ پییده کروژن ه ختی ابل تجزیه بوده لی ر اثرحرارت ادن در اتمسفر به ذرات ککی شکست می‌شوند که بعدا آنها را می‌توان توط ((کرواتوگای گی|تگاههای کرواتورافی ازی)) و ((اسپکتروم رمی|اسپکترومترهای جری)) جزی ن.
!
تغییرشکل کوژنهای مفون در ا ایش حرات
تب
دیل کروژنها به ((نفت)) و ((گاز بیعی|گاز)) رایندی است که درجه رارت ایی یازمند است. برای رع بدیل مو یونی و یی آلی ه هیدروکربها درزیف 1-2 کیوتر رسوب ، حرارتی رحدد 70-50 دره انتیگراد ازم ست. درج حرارت نهایی رای این بدیل که لوغ یا موراسیون نمیده می‌شود. حتی ب بیش از 150 درج سنتیگراد رسد. لز به ذکر ست ک در وای با رادان ین رمایی بیشتر ، به نوان مل نواحی با جریان حرارتی باا ، امکان دارد مواد آلی درعمق کمتری به درجه بلوغ (مچویتی) برسند.
!تاثیر شار ر ساختمان کروژنه /
>با فزایش حرارت در اثر افزایش بار رسوبی فوقانی عاملهای اندی C- C مولکولهای آلی موجود در کرژ شکته می‌وند و از نیز در ین مرحه شکل میشو. ناین ا ل تن حرارت همگم ا فایش شا ، باندای C- C بیشتری کروژن و مولکولهای هیدرکری که قبلا تی ده بود، شکسته می‌شد. این کتی راهنمایی برای تشکیل هیدوکربنای سبک تر ، ((زنجیره‌ هیروکربنی|نجیره‌های هیدروکربنی)) طویل و از کروژن ست. جدا شد ((متان)) و دیگر هروکبنها سب شود که کروژن باقیمانده نسبتا از ((کربن)) غی شود. زیرا در آغاز کوژنهی تی 1و 2 سبت H/C رابر 1.7 1.3 دارند.
!
یاژن کروژن />وع دیژنز ا درجه حرارت 70-60 صورت می‌گیرد ازدیاد دره حرارت تا زمانی ه نبت H/C =0.6 و نسبت O/C =0.1 باشد تا حدود 150 درج سانتیگراد ادامه ی‌یابد. در دره رارتی یتر ما زیره‌های هیدروکربنی ویل تقریبا شکسته می‌وند و بنباین بایمان آ بطور کلی نه از ((گاز متان)) (گازخشک) می‌باشد و ترکیب کرژن دریجا به ت کربن خالص میل خوهدکرد. ( H/C=0 )
!
ماسب موریتی />محابه مچویی (به لوغ رسیدن) نگ مادر برای پیشگویی اینکه چه سنگهای مادری برا ولید ((نف)) بقر کای رسیده هتند و همنین هت ماسب کاپیتری رح ریز بکار ی‌ود که ینها یک قسمت مهم آنیز وضه بری اشافات نفت می‌باشد و مهمترین ه ز این ماسبات تیی تاریخچ فرونشینی ک از ثبت ((چینه شناسی)) و خمین ((گرادیان زمین گرایی)) مت می‌ود. بابرای تاریخه فروشینی تابعی از زمان زی شناسی می‌شد.
 !انواع کروژن !انواع کروژن
 بطور کلی سه نوع کروژن قابل تشخیص است. وجه تمایز این سه نوع کروژن به نوع ماده آلی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد.

 بطور کلی سه نوع کروژن قابل تشخیص است. وجه تمایز این سه نوع کروژن به نوع ماده آلی تشکیل دهنده و ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد.

 *__کروژن نوع اول :__
این نوع کروژن دارای منشا جلبکی بوده و نسبت هیدروژن به کربن موجود در آن از سایر کروژنها بیشتر می‌باشد ( نسبت هیدروژن به کربن حدود 1.2 تا 1.7 است ).

 *__کروژن نوع اول :__
این نوع کروژن دارای منشا جلبکی بوده و نسبت هیدروژن به کربن موجود در آن از سایر کروژنها بیشتر می‌باشد ( نسبت هیدروژن به کربن حدود 1.2 تا 1.7 است ).

 *__کروژن نوع دوم :__
کروژن نوع دوم یا لیپتینیک‌ها نوع حد واسط کروژن محسوب می‌شود. نسبیت هیدروژن به کربن نوع دوم ، بیش از 1 می‌باشد. قطعات سر شده جلبکی و مواد مشتق شده از ((پلانکتون|فیتو پلانکتونها و زئوپلانکتونها)) متشکلین اصلی (کروژن ساپروپل) کروژن نوع دوم است.

 *__کروژن نوع دوم :__
کروژن نوع دوم یا لیپتینیک‌ها نوع حد واسط کروژن محسوب می‌شود. نسبیت هیدروژن به کربن نوع دوم ، بیش از 1 می‌باشد. قطعات سر شده جلبکی و مواد مشتق شده از ((پلانکتون|فیتو پلانکتونها و زئوپلانکتونها)) متشکلین اصلی (کروژن ساپروپل) کروژن نوع دوم است.

 *__کروژن نوع سوم :__
کروژن نوع سوم یا هومیک دارای نسبت هیدروژن به کربن کمتر از 84 % می‌باشد. کروژن نوع سوم از لیگنیت و قطعات چوبی گیاهان که در خشکی تولید می‌شود به وجود می‌آید.
 *__کروژن نوع سوم :__
کروژن نوع سوم یا هومیک دارای نسبت هیدروژن به کربن کمتر از 84 % می‌باشد. کروژن نوع سوم از لیگنیت و قطعات چوبی گیاهان که در خشکی تولید می‌شود به وجود می‌آید.
 +!مراحل تشکیل کروژن
 +مواد آلی راسب شده در حوضه‌های رسوبی با گذشت زمان در لابه‌لای رسوبات دفن می‌شود. ازدیاد عمق دفن‌شدگی با افزایش ((فشار)) و ((دما|دمای)) محیط ارتباط مستقیم دارد. ((تی‌سوت)) ( 1977) تحولات مواد آلی در مقابل افزایش عمق را تحت سه مرحله به شرح زیر تشریح می‌کند :

 +!!مرحله دیاژنز
 +تحولات مواد آلی در مرحله دیاژنز در بخشهای کم عمق‌تر زیر زمین و تحت ((دما)) و فشار متعارف انجام می‌شود. این تحولات شامل تخریب بیولوژیکی توسط باکتریها و فعل و انفعالات غیر حیاتی می‌باشد. ((متان)) ، دی‌اکسید کربن و(( آب)) از ماده آلی جدا شده و مابقی به صورت ترکیب پیچیده هیدروکربوری تحت عنوان کروژن باقی می‌ماند. در مرحله دیاژنز محتویات اکسیژن ماده آلی کاسته می‌شود ولی نسبت هیدروژن به کربن ماده‌ آلی کم و بیش بدون تغییر باقی می‌ماند.
 +
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/6/6b/oil shales.jpg}
 +
 +
 +
 +*__تاثیر مرحله دیاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها :__
در اوائل مرحله دیاژنز مقداری از مواد جامد از قبیل خرده فسیلها و یا ((کوارتز کانی صنعتی|کانیهای کوارتز)) و ((کربنات کلسیم)) و … ، ابتدا حل شده بعدا از آب روزنه‌ای اشباع گشته ، سپس به همراه سولفورهای آهن - سرب و ((روی)) و ((مس)) و غیره دوباره رسوب می‌کنند. در این مرحله مواد آلی نیز به سوی تعادل می‌روند. یعنی اول در اثر فعالیت باکتریها مواد آلی متلاشی شده و بعدا همزمان با سخت شدن رسوبات (سنگ شدگی) این مواد نیز پلیمریزه شده و مولکولهای بزرگتری را تشکیل داده سپس به تعادل می‌رسند که در این حالت تعادل آنها را کروژن می‌نامند.
 +!!مرحله کاتاژنز
 +تحولات مواد آلی در مرحله کاتاژنز در عمق بیشتر تحت دمای زیادتر صورت می‌گیرد. جدایش مواد نفتی از کروژن در مرحله کاتتاژنز به وقوع می‌پیوندد. در ابتدا ((نفت)) و سپس ((گاز طبیعی)) از کروژن مشتق می‌شود. نسبت هیدروژن به کربن ماده آلی کاهش یافته ولی در مقدار اکسیژن به کربن تغییر عمده‌ای صورت نمی‌گیرد.
 +*__تاثیر مرحله کاتاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها :__
در این مرحله مواد آلی تغییرات زیادی پیدا می‌کنند و حین تغییر وضع مداوم مولکولی در کروژنها در ابتدا نفتهای سنگین ، بعدا نفتهای سبک و در آخر گازهای مرطوب تولید می‌شوند. در آخر مرحله کاتاژنز تقریبا تمامی شاخه‌های زنجیری هیدروکربنها از مولکول کروژن جدا شده و مواد آلی باقیمانده در مقایسه با زغال سنگها از نظر درجه بلوغ ، شبیه به آنتراسیت بوده و ضریب انعکاسی بیش از 2% دارند.
 +!!مرحله متاژنز
 +تحولات ماده آلی در مرحله متاژنز تحت دما و فشار بالاتر نسبت به مراحل قبلی انجام می‌شود. بقایای هیدروکربن بخصوص ((متان)) از ماده آلی جدا می‌شود. نسبت هیدروژن به کربن کاهش یافته ، به نحوی که در نهایت کربن به صورت ((گرافیت)) باقی خواهد ماند. تخلخل و تراوایی سنگ در این مرحله به حد قابل چشم پوشی می‌رسد.
 +*__تاثیر مرحله متاژنز در بوجود آمدن هیدروکربنها :__
در مرحله متاژنز و متامورنیسم رسوبات در عمق بیشتر و تحت تاثیر حرارت و فشار بیش از حد قرار دارند. در این مرحله کانیهای رسی ، آب خودشان را از دست داده و در نتیجه ((تبلور)) مجدد در بافت اصلی سنگ تغییرات بوجود می‌آید. در این مرحله کروژن باقی مانده (موادآلی باقی مانده) تبدیل به متان و کربن باقیمانده می‌شود. این مواد را می‌توان قابل قیاس با تبدیل زغال سنگ به آنتراسیت دانست که ضریب انعکاسشان تا 4% می‌رسد. بالاخره در آخراین مرحله باقیمانده مواد آلی که به صورت کربن باقی مانده در آمده بود، تبدیل به ((گرافیت)) می‌شود.
 !رسیدگی کروژن !رسیدگی کروژن
 نفت و گاز در مرحله کاتاژنز از کروژن نیمه رسیده مشتق می‌شوند. اشتقاق هیدروکربور از کروژن نارس امکان پذیر نیست. به دنبال رسیدگی کروژن در ابتدا ((نفت)) و سپس ((گاز طبیعی)) از کروژن جدا می‌شود. هنگامی که کروژن کاملا برسد دیگر نفت و گازی از آن به وجود نمی‌آید. رسیدگی کروژن به ((دما)) ، زمان و احتمالا ((فشار)) بستگی دارد.

تولید عمده نفت از کروژن در دمای 60 تا 120 درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد. تولید عمده گاز از کروژن در دمای 120 تا 225 درجه سانتیگراد است. کروژن در دمای بالاتر از 230 درجه سانتیگراد کلیه ((مواد هیدروکربوری)) خود را از دست می‌دهد و تنها به صورت گرافیت باقی می‌ماند.
 نفت و گاز در مرحله کاتاژنز از کروژن نیمه رسیده مشتق می‌شوند. اشتقاق هیدروکربور از کروژن نارس امکان پذیر نیست. به دنبال رسیدگی کروژن در ابتدا ((نفت)) و سپس ((گاز طبیعی)) از کروژن جدا می‌شود. هنگامی که کروژن کاملا برسد دیگر نفت و گازی از آن به وجود نمی‌آید. رسیدگی کروژن به ((دما)) ، زمان و احتمالا ((فشار)) بستگی دارد.

تولید عمده نفت از کروژن در دمای 60 تا 120 درجه سانتیگراد صورت می‌گیرد. تولید عمده گاز از کروژن در دمای 120 تا 225 درجه سانتیگراد است. کروژن در دمای بالاتر از 230 درجه سانتیگراد کلیه ((مواد هیدروکربوری)) خود را از دست می‌دهد و تنها به صورت گرافیت باقی می‌ماند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پالایش نفت)) *((پالایش نفت))
 *((تی‌سوت)) *((تی‌سوت))
 +*((چینه شناسی))
 +*((سنگ رسوبی))
 *((صنایع پتروشیمی)) *((صنایع پتروشیمی))
 *((فراورده نفتی)) *((فراورده نفتی))
 +*((گرادیان زمین گرمایی))
 +*((گاز طبیعی))
 *((مشتقات نفت)) *((مشتقات نفت))
 *((مواد آلی)) *((مواد آلی))
 *((مواد نفتی))  *((مواد نفتی))
 *((مواد هیدروکربوری))  *((مواد هیدروکربوری))
 *((نفت خام)) *((نفت خام))
-*((نفت)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 تیر 1385 [11:13 ]   5   اصغر نامور      جاری 
 چهارشنبه 17 فروردین 1384 [08:49 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:46 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 11 آذر 1383 [16:08 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..