منو
 کاربر Online
651 کاربر online
تاریخچه ی: کروماتوگرافی کاغذی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-27Lines: 1-49
-__کروماتوگرافی کاغذی (paper chromatoghraphy)__
!اطلاعات اولیه
انواع جداسازی های مختلف و ساده بر روی کاغذ به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شده اند. این سیستم معمولا به عنوان نمونه بارزی از سیستم تقسیمی در نظر گرفته می شود که در آن فاز ساکن آب است و به وسیله جذب سطحی بر روی مولکول های سلولز قرار می گیرد و مولکول های سلولز نیز به نوبه خود به وسیله ساختار الیافی کاغذ در وضعیت های ثابت نگه داشته می شود. امروزه ، به هر حال ، مشخص شده است که جذب سطحی اجزای فاز متحرک و حل شونده ها و اثرات تبادل یون نیز نقش هایی را ایفا می کنند و کاغذ به هیچ عنوان تنها به صورت تکیه گاه بی اثر نیست.
+__کروماتوگرافی کاغذی (paper chromatoghraphy)__
!اطلاعات اولیه
انواع جداسازیهای مختلف و ساده بر روی ((کاغذ)) به عنوان پیشروان کروماتوگرافی کاغذی توصیف شدهاند. این سیستم معمولا به عنوان نمونه بارزی از ((کروماتوگرافی تقسیمی|سیستم تقسیمی)) در نظر گرفته میشود که در آن فاز ساکن ((آب)) است و به وسیله ((جذب سطحی)) بر روی ((سلولز|مولکولهای سلولز)) قرار میگیرد و مولکولهای سلولز نیز به نوبه خود به وسیله ((ساختار کاغذ|ساختار الیافی کاغذ)) در وضعیتهای ثابت نگه داشته میشود. امروزه ، به هر حال ، مشخص شده است که جذب سطحی اجزای فاز متحرک و حل شوندهها و ((تبادل یونی|اثرات تبادل یون)) نیز نقشهایی را ایفا میکنند و کاغذ به هیچ عنوان تنها به صورت ((تکیه گاه)) بی اثر نیست.
 !سیر تحولی رشد !سیر تحولی رشد
-روش پیشنهادی رانگ در سال 1850و فریندی که آن را تجزیه مویینه ای می نامند ، از جمله آنها می باشند. چنین روش هایی در واقع بیشتر شبیه کروماتوگرافی جذب سطحی بودند و کروماتوگرافی کاغذی به مفهوم فعلی ، گسترش سیستم تقسیمی است که به وسیله مارتین و سینج در سال 1941 ارائه شد. در سال 1944 کونسدن ، گوردن و مارتین اسیدهای آمینه و پپتید های موجود در محصول آبکافت پروتئین پشم را به وسیله روشی جدا کردند که در آن به جای ستون پودر از یک صفحه یا نوار کاغذی آویزان در داخل یک ظرف سرپوش دار استفاده شده بود.در ابتدا کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی مخلوط های ترکیبا آلی به کار رفت ولی بعد از آن ، عمدتا به وسیله برستال و پولارد وهمکاران آنها ، برای جداسازی یون های معدنی به سرعت به کار گرفته شد. هم آنیون ها و هم کاتیون ها را به وسیله این روش میتوان جدا کرد. +روش پیشنهادی ((رانگ)) در سال 1850 و فریندی که آن را ((تجزیه موئینهای)) مینامند، از جمله آنها میباشند. چنین روشهایی در واقع بیشتر شبیه ((کروماتوگرافی جذب سطحی)) بودند و کروماتوگرافی کاغذی به مفهوم فعلی ، گسترش سیستم تقسیمی است که به وسیله ((مارتین)) و ((سینج)) در سال 1941 ارائه شد. در سال 1944 ((کونسدن)) ، گوردن و مارتین ((آمینو اسید|اسیدهای آمینه)) و پپتیدهای موجود در محصول آبکافت ، ((ساختار سلولی پشم|پروتئین پشم)) را به وسیله روشی جدا کردند که در آن به جای ستون پودر از یک صفحه یا نوار کاغذی آویزان در داخل یک ظرف سرپوشدار استفاده شده بود.
!کاربرد
در ابتدا کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی مخلوطهای ((موا آلی)) به کار رفت. ولی بعد از آن ، عمدتا به وسیله برستال و پولارد و همکاران آنها ، برای جداسازی ((یون|یون‌های معدنی)) به سرعت به کار گرفته شد. هم ((آنیون|آنیون‌ها)) و هم ((کاتیون|کاتیون‌ها)) را به وسیله این روش متوان جدا کرد.
 !خصوصیت ویژه !خصوصیت ویژه
-یک خصوصیت ویژه روش کروماتوگرافی کاغذی این است که چیزی مربوط به محلول یا گاز خارج شده از ستون که در سیستم های معمول مایع یا گاز با آن برخورد می کنیم وجود ندارد.ترکیبات جدا شده روی کاغذ مکان یابی و شناسایی می شوند در نتیجه ، جداسازی به طور نسبتا دائم در روی کاغذ ثبت می شود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمی شوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست. اندازه گیری کمی ترکیبات جدا شده را می توان روی کاغذ انجام داد ولی اگر بخواهند اجرای را از کاغذ خارج کنند تنها کار لازم این است که قسمت مربوط به هر یک از اجسام را از کاغذ ببرند و هر یک را به طور جداگانه بشویند.
!نک مهم ر کرماتوگرافی کذی
* کاذ: اولی کذ این است که به نون نه داده ای برای فاز ساکن می کن. سر ر ف متحرک تگی ه گرانری این ته و بری یک مخلط حلا عین ، عت بستگی به اهیت فییکی کاغذ ارد. ر برای فزایش چگای ، ایاف کذ ندیکتر به هم ساخته وند ، ات سطح آزاد اندازه فضاها کاهش می ی رعت ب ک می . کس خی ر نمون کاذ بدن تییر چگی ، سرعت عبو زایش ی یاد. ر اتخاب کاغذ ید تنسبی ی کاایی مسیمم و ما لازم و داشت باشد.
تخاب و ی لال (از تحرک) :ال متحرک عمولا مخلوطی است که مل یک لی لی ، آب ، ترکیبات مختلف اضافه ده انند اسیدا ، بازها ی عامل کمپک کننده ی افایش لیت عض ا اجام ی کاه بعضی یگر است. من ست ضد اکسند ها یز افه شوند. یک حلال مملا باید ارزان شد ، زیرا غالب مقدا زیادی از آن مر می شود ، به طور خال قابل تهی باشد ، و نبای ی از فرار باشد زیرا در آن ور حتاج به راری عال با دت بیش است ز طر دیگ فراری یاد می شود که حلا ا ورقه عد ا آمای ان خا ی ش و عت و به یان یا حت ای تغییت دم باد. />*تعادل ر اتخاب شه :از ا بری د که چ د مخلو حل لیه و ک بل ز شرو عم ، باید ا حیط ر ا اد قار بگیر. مان لام برای به ا رسین یط ب حال ی به اازه م فراریت حلال دا. اگر مخلوط های خیلی فرر به کار د بخیر از کاغذ یع ر وهد برراری تعادل حا همی . />*تهی نمه : ونه هی اد ، اند خاک ها یا سلول های یسی ی موا افی را حلال خیس می کند ، یا از بعضی از روش ای استانار استراج ستاده ی کد نمونه ی مم زی اند ار یا سایر میعات زیستی در محیط های آبی د. />*ز عمل رش) و مکان یبی نسایی : وفقیت یک داازی کومتورافی د ایت ستگی فراین کان یابی دارد. بته اا نگ به صوت لکه های ما در زی قابل ماهده هستد. اام بی نگ اتیاج ه کاازی یمییی یا یزیکی دارند. کروماتوگرافی ها ا باید ب عد ا اعمال ه و یگری ه و ادی زیر ور فرابنفش بررسی کد. رش فییک که فقط برای اام پرتوزا ابل استاده هستند عبارت اد ز رتونگاری خوکر و مارش. و ه یمیای آشکارسازی دارای یرین اهمی هتن و واکنشگر های به کار برده ه را معمول واکنشگهی مک یب ی نمند. با انخاب صح صحیح وک مل شکارسازی شناسایی را می توان به طو هممان ام داد. قسمی ز ک را که مل سم مهول بریده و س را با یک ال مناسب شستشو ی هندمحلول حاصل را می وان ه و شیمیایی برسی کرد ی می وان ی سی خوط ، ک هر ام ز آن ا متشکل جس شاهد است تهیه نموه و کروماتوگرا ن ها را به دست آود. />به مایت کا و حلال عوامل صلی ثر ر جداسازی عبارت ان : دم ، ادازه ر ، زمان مل و جهت ریان حلال ، موفقیت ایی آزمایش بستگی به کارایی ر شارسازی دارد. />!ارزیابی اجسام روی کاغذ
*
مایه چی ک: مول های اهد ، ارای مادیر ملومی ز مود نر هستند ، باید ز چین محلول اه با غلظت های متلف ستده شود هر یک از این محلول ه تم ازای موود ر مول مورد زایش شته باش. این ر بستی ب ستانداد کرن لی دقیق داد. در صرت استاندارد کرد ین ش مخصوصا ر ایای فلات ، به طور شت آوری دقیق می باشد.
*ادا گیری فیزیکی لکه های ر : برای اندازه گیری مقدار جسم به کمک نعکاس یا به وسیه ور نور از آها می توان از طیف س های نوری به طور ستق یا با اکی غیر استفاه کرد.
*
انا گیری مساحت که: مساحت لکه متناب ا گاریت غظت جم در محلول اولیه می باشد. نداه گیری سات ب ت دان مر دقی شکل می اش. />*اندزه یری ی پتوزای : اده تی راه آشکار سازی جسام پروی ، بررسی نوا ، علامت ذاری حل لکه ه می باشد.
!خارج
کردن سم ز کاغذ
ر
وش ی ارائه شد مست به کاگیی یک واکن ر مکن یا ییایی رای عیین مل لکه هستند ، که های رنگی اسس زیابی ا تشکیل می ند. بعضی اوقات ی ون کمپلک را شستش اد و به ویه ر گ سنجی خمین زد ، ولی اگ تغیی شیمیای اب قول نشد ماده تغییر یا ا باید تشو داد. ل ستشو را ی تان ا وارد کدن ه کاغذ ر یک حل ، به ویله اخرا یک تاه وکسیله ، یا افاده راش خاصی که ر کذ یک ری نولی کروماتگرای یجاد می نماید جا داد. برای جداای های عدنی تکه ی کاغذ ا ی توا به صورت خاکسر دروره ، باقیمانده ها ا در اسی حل کر. نتایج این وش به انزه رش شتش خوب نیستند. از ایرو محلول ای ست آه را می‌تان ویله هر روش مناسی جزیه ک و هیی که الب ه نبال و هی کروماتوگرافی ه کا می وند عبارت از رن سنی طبش گای. یدا کدن یک ش کروماتوگرافی ، ک بتوان ه ور کمی تممی ازای یک لو را کند ، مطلا ضروی نیست. ارزیابی کی فلزات با ب نگی و زیای کمی ام آلی مشکل ر ز لزا است زیرا ، برای اجسا آلی وش های مو برای آزای ملو حاصل از شسو محدودتر هستن. رزیبی مود آلی ممولا ر روی کاغذ رت می گیرن و باراین لزم است ک هر جسمی جسام دیگر ب و کم دا شود.
+یک خصوصیت ویژه روش کروماتوگرافی کاغذی این است که چیزی مربوط به ((محلول)) یا گاز خارج شده از ستون که در سیستمهای معمول ((مایع)) یا ((گاز)) با آن برخورد میکنیم وجود ندارد. ترکیبات جدا شده روی کاغذ مکانیابی و شناسایی میشوند در نتیجه ، جداسازی به طور نسبتا دائم در روی ((کاغذ)) ثبت میشود. در این روش اجزای جدا شده جمع آوری نمیشوند و احتیاجی به وسایل پیچیده کنترل پیوسته نیست. اندازه گیری کمی ترکیبات جدا شده را میتوان روی کاغذ انجام داد ولی اگر بخواهند اجرای را از کاغذ خارج کنند. تنها کار لازم این است که قسمت مربوط به هر یک از اجسام را از کاغذ ببرند و هر یک را به طور جداگانه بشویند.
! کی و
طری ا حولاوی لوی که بید جدا د را روی یک ح یا نور کذ ی محل لمت گذاری ده قرار ی‌دهند. در این ل قه ه صور یک لک حلی پش میو. وقتی که که شک شده کاغذ ا در یک رف ا ربسته و ا دند که یک ر (()) ه نون فا ترک ف رو. ا ا ریق ایاف کاغذ نی ((خایت موینی|م مویی)) و ی‌ک ک مم این است که ح ک نی کاملا ه سیه ال پانده و. یرا ر این ت ، الا ((جا ای)) ورت می‌ید یا ناحی خیی پ می‌شوند.

وقت
ی که جبهه حلال مافت ماسبی را ی کد یا بد ا یک زم ا قبل تعیی شده ، کاذ از ف بیرون وره ، جبهه ل را ا لاتی مش م‌کنن مگارن ا فه ک شود. وقتی که محل‌های ناق دا ده آکا ند لم ا ک یک به ط دانه نایی ون. د واد ایده‌آل هر با اکنشگ کا‌یا ((رنگ)) موصی می‌د که ود ((مود ی)) ی رمود ((ماد ی)) کمر ماه می‌و. سادرین ر ناایی بر ا قدار Rf ینی ب اصله ی ده به یله حلال ا. />!خار کر م از ((کاغذ)) />و‌های ره شده مت ب کارگیری یک واکنر مکان ی یمییی ی تعیی مح ((که ا|که)) هد، کههای نگی اس ایای را کیل می‌دند. بعضی اوات میتوان ((رکیات کمپلک|کمپلکس)) را ستش داد و به سی وش ((رنگ سی)) تخمی ز، ی ار ((ییر یمیایی)) ل نش ما ییر یافته ا اید تشو اد. ست را میان با وارد کد تکه کا در یک حلا ، به ویله اخراج در یک ((گاه کیله)) یا ب استاده ا رای خای که کا یک یان زولی کروماتوگرافی ایاد ی‌ید، انام . رای ازیای مدی کههای کا را ی‌تان ب رت خکتر ر وده ، اقیماندهها را در ((ای)) ل کرد. نتای ین وش به انده رو ش وب یتند. از اینو محلولهی د م را میتوان به ویله ه مناسی ((جزیه)) ک روش‌هایی که ل ه نل روای کماتوگرای ه کار میون ارند ن سنی ((ط گای)). /> />یدا ک یک رو ((کروماتوگرای)) که بتوند به و کمی تمای اای ک مل ر جدا کن مقا ر نیت. رزیا کمی ((زات)) با ش ناری و ارزیابی کمی ما ی شک‌تر ز لزات است زیا ، رای ((ماد لی)) وای موود رای زیش محلول ال ا ستش مدودر هت. ازیابی مود لی مولا بر ی کذ وت ی‌یرد نارین ، لا است ک ه ا اام یگ به طور ی جدا شود.
!نقایص کرماگرافی کاغذی />*__((لکهها|ههای چند تایی)) :__
در کووگرای ((یون فی|یوا لی)) ، ار داای یونی متاوت ا ین وجو در محلول اولیه باشد ممکن ات رات بی ین‌ا بری ((ین لزی)) وود داشه باشد که ر یجه و لکه ه دست می‌ید ک هر یک از نها مرو ه یکی ا ((مهای لی)) میباشد. ممکن س یون لی د کمپلکس متت با لل ایجاد کن. ر ((نتز موا ی|جدا ازی‌هی لی)) ، کن اس م و شکل ماوت و اشت اشد. به عنو یک ((مینو ای)) میتاند ب و کاتیون ین قبی شد.

/>*__ا ار دن :__
گر لو یه مقدا یا د وی کا قرا اده و، ی ر بور ل متات اشد، جسم نمیاد برای ایا یک که زا تعاد برس. در ین صور این لکه در سح بزری ا ((کا)) خش ش و از حلا در حال یری می‌اند. اله‌دار شدن ممکن اس ه ا بی ی تر ایا ود.

/>*__اثرات ه یا نر :__
ک‌ها یی ندیک کنار نوار ، ممک ا ر امتا ک کاغذ پ وند، عمل فو ممکن است ب علت با بون لت موی فا مک ر ن ایه ، ی ه باار ود ((حلال|ست تی لل)) ر کنار کاغذ ک منر ب ارا تسیمی یادی ی‌وند، اشد.
 !روش کمی کروماتوگرافی کاغذی !روش کمی کروماتوگرافی کاغذی
-کاربرد کمی این روش نه تنها احتیاج به یک جداسازی کمی ، بلکه مکان یابی و ارزیابی کمی اجسام موجود نیز دارد. یک جداسازی کیفی رضایت بخش ، الزاما برای کار کمی مفید نیست. اندازه گیری کمی را می توان یا با سنجش مقدار جسم موجود در لکه روی کاغذ ، یا با خارج کردن جسم از کاغذ و تجزیه اجزای جدا شده به وسیله روش های کمی متداول انجام داد. لکه اولیه از نمونه مناسب روی کاغذ قرار می دهند، خشک کردن لکه باید تحت شرایط استاندارد زمان و دما صورت گیرد. در تهیه حلال باید دقت زیادی روی نسبت های اجزای صورت گیرد، برقرار ساختن تعادل باید به طور استاندارد انجام گیرد ، طول عبور حلال در تمامی نوبت ها یکسان باشد ، در طول آزمایش ، دما باید ثابت بماند ، و خشک کردن ورقه باید در یک زمان و دمای استاندارد انجام گیرد. واکنشگرمکان یاب (در صورت استفاده از لکه های رنگی) باید به طریق کاملا تکرارپذیر افزوده شود. و هر عمل بعدی ، مانند خشک کردن یا قراردادن در معرض بخار آمونیاک ، باید در مدت استاندارد انجام گیرد. مقدار جسمی که در یک جداسازی کروماتوگرافی باید روی کاغذ قرار گیرد ، متغیر است. +کاربرد کمی این روش نه تنها احتیاج به یک ((جداسازی کمی)) ، بلکه مکانیابی و ارزیابی کمی اجسام موجود نیز دارد. یک جداسازی کیفی رضایت بخش ، الزاما برای کار کمی مفید نیست. ((اندازه گیری|اندازه گیری کمی)) را میتوان یا با سنجش مقدار جسم موجود در لکه روی کاغذ ، یا با خارج کردن جسم از کاغذ و تجزیه اجزای جدا شده به وسیله روشهای کمی متداول انجام داد. لکه اولیه از نمونه مناسب روی کاغذ قرار میدهند، خشک کردن لکه باید تحت شرایط استاندارد ((زمان)) و ((دما)) صورت گیرد. />
در تهیه حلال باید دقت زیادی روی نسبتهای اجزای صورت گیرد، برقرار ساختن تعادل باید به طور استاندارد انجام گیرد، طول عبور ((حلال)) در تمامی نوبتها یکسان باشد، در طول آزمایش ، دما باید ثابت بماند، و خشک کردن ورقه باید در یک زمان و دمای استاندارد انجام گیرد. واکنشگر مکانیاب (در صورت استفاده از لکههای رنگی) باید به طریق کاملا تکرارپذیر افزوده شود. و هر عمل بعدی ، مانند خشک کردن یا قراردادن در معرض ((آمونیاک|بخار آمونیاک)) ، باید در مدت استاندارد انجام گیرد. مقدار جسمی که در یک ((جداسازی اجزا در کروماتوگرافی|جداسازی کروماتوگرافی)) باید روی کاغذ قرار گیرد، متغیر است.
 !موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی !موارد استعمال کروماتوگرافی کاغذی
-منابع علمی مربوط به روش های تجزیه ای و بررسی ترکیبات طبیعی نشان می دهد که کروماتوگرافی کاغذی در هر رشته ای
کاربرد دارد. با این همه ، این روش هنوز هم در جداسازی های مواد با ماهیت زیستی وسیع ترین کاربرد را دارد. کروماتوگرافی کاغذی اکثرا به عنوان یک وسیله تحقیقاتی به کار می رود ، و به طور گسترده ای در تجزیه های روزمره مخصوصا در جداسازی های جدیدی که هیچ روش کلاسیک برای آنها وجود ندارد ، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. کلینیکی
و زیست شیمیایی ، جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها در بررسی ساختارهای پروتئین. آزمایش روزمره ادرار و سایر مایعات بدن برای اسید آمینه و قند ، جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدهادر آزمایش اسیدهای نوکلئیک ، جداسازی استرئیدها ، تجزیه عمومی ، تجزیه بسپارها ، تشخیص و ارزیابی فلزات در خاک ها و نمونه های زمین شناسی ، بررسی موا فنولی در عصاره های گیاهی ، جداسازی آلکالوئیدها ، جداسازی ترکیبات علامت دار به وسیله رادیو ایزوتوپ ها، کروماتوگرافی کاغذی برای جداسازی اسام فرار غیر فعال مانند هیدروکربن ها و دیگری جداسازی اسیدهای چرب با فراریت بیشتر مناسب نمی باشد.
+*منابع علمی مربوط به روشهای تجزیهای و بررسی ترکیبات طبیعی نشان میدهد که کروماتوگرافی کاغذی در هر رشتهای کاربرد دارد. با این همه ، این روش هنوز هم در ((جداسازیهای مواد با ماهیت زیستی)) وسیعترین کاربرد را دارد.

/>*کروماتوگرافی کاغذی اکثرا به عنوان یک وسیله تحقیقاتی به کار میرود، و به طور گستردهای در تجزیههای روزمره مخصوصا در جداسازیهای جدیدی که هیچ روش کلاسیک برای آنها وجود ندارد، نیز مورد استفاده قرار می گیرد. روش اخیر در مسائل کلینیکی و ((زیست شیمیایی)) ، ((جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها)) در بررسی ((ساختار پروتئین|ساختارهای پروتئین)) کاربد دارد.

/>*آزمایش روزمره ((ادرار)) و سایر ((مایعات بدن)) برای اسید آمینه و ((قند)) ، جداسازی بازهای پورین و نوکلئوتیدها در آزمایش اسیدهای نوکلئیک ، ((جداسازی استرئیدها)) ، ((تجزیه عمومی)) ، تجزیه بسپارها ، تشخیص و ارزیابی فلزات در خاک ها و ((نمونه های زمین شناسی)) ، بررسی ((ترکیبا فنلی)) در عصاره های گیاهی ، ((جداسازی آلکالوئیدها)) ، جداسازی ترکیبات علامت دار به وسیله ((رادیو ایزوتوپها)) ، کروماتوگرافی کاغذی برای ((جداسازی موا فرار)) غیر فعال مانند ((هیدروکربنها)) و دیگری ((جداسازی اسیدهای چرب)) با فراریت بیشتر مناسب نمی باشد.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((انوع کاغذ))
*((تجزیه موئینه‌ای))
*((جداسازی آلکالوئیدها))
*((جداسازی استرئیدها))
*((جداسازی اسیدهای آمینه و پپتیدها))
*((جداسازی اسیدهای چرب))
*((جداسازی کمی))
*((جداسازی‌های مواد با ماهیت زیستی))
*((ساختار کاغذ))
*((سنتز مواد آلی))
*((کاغذ صافی))
*((کروماتوگرافی))
*((کروماتوگرافی جذب سطحی))
*((کروماتوگرافی تقسیمی))
*((کروماتوگرافی جامد-مایع»
*««کروماتوگرافی جامد-گاز))
*((قطبش نگاری))
*((لکه‌ها))
*((نکات مهم کروماتوگرافی کاغذی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 07 مهر 1384 [11:56 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [16:17 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 30 آبان 1383 [07:28 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:52 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..