منو
 صفحه های تصادفی
تیره بلوط
فضیلت امام حسین از دیدگاه معصومین
و.....دیگران
اسکنر
اتوی بخار
امام رضا علیه السلام و خبر از غیب
متولیان امر ولایت از زبان پیامبر اکرم
روایتی در باب پول خواستن
Yttrium
عکسبرداری الکترواستاتیکی
 کاربر Online
1172 کاربر online
تاریخچه ی: کروماتوگرافی ژلی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-22Lines: 1-78
-__کروماتوگرافی ی Gel Cromatography__ +{DYNAMICMENU()}
__واژه‌نامه__
*((واژگان شیمی تجزیه))
*((واژگان شیمی آلی))
*((واژگان شیمی معدنی))
*((واژگان شیمی فیزیک))
*((واژگان شیمی صنعتی))
__مقالات مرتبط__
*((شیمی تجزیه))
*((شیمی تجزیه کمی))
*((مراحل تجزیه شیمیایی))
*((معرف PH))
*((معرف رنگی))
*((آشنایی با تبادلگرهای یونی))
*((الکترود شاهد))
*((الکترود شیشه‌ای))
*((مقالات جدید شیمی|شیمی))
__کتابهای مرتبط__
*((کتابهای شیمی فیزیک))
__[http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=47|انجمن شیمی]__
__سایتهای مرتبط__
*سایتهای داخلی
**[http://www.shimi.ir|شیمی عمومی]
**[http://www.chemistmag.com |مجله شیمی]
*سایتهای خارجی
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Analytical_chemistry|تعریفی از شیمی تجزیه]
**[http://en.wikipedia.org/wiki/Chromatography|
کروماتوگرافی] />**[http://www.shu.ac.uk/schools/sci/chem/tutorials/chrom/gaschrm.htm|رماتوگرافی گازی] />**[http://www.islandnet.com/~yesmag/projects/paper_chroma.html|کروماتوگرافی کاغذی]
**[http://www.pharm.uky.edu/ASR
G/HPLC/hplcmytry.html|راهنمای HPLC]
**[http://www.chm.davidson.
edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/AbsorbanceSpectrum.html|طیف جذبی در اسپکتروفتومتری]
**[http://www.chm.davidson.edu/
ChemistryApplets/spectrophotometry/BeersLaw.html|اسپکتروفتومتری-قانون بیر]
**[http://www.chm.davids
on.edu/ChemistryApplets/spectrophotometry/UnknownSolution.html|آنالیز یک ماده ناشناخته-تعیین غلظت آنالیت]
**[http://www.wwnorton.com/colle
ge/chemistry/chemconnections/Rain/pages/titr.html|منحنی تیتراسیون اسید باز]
**[http://www.carlton.srsd119.ca/chemical/equilibrium/abindicators.htm|شناساگرهای اسید باز]
bod
y=
 +|~|
 +{DYNAMICMENU}
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/e/ed/slide.jpg}
 +
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-در مطالعات جذب سطحی بر روی سیلیکاتل و کربن فعال اثرات الک مولکولی با موادی که جرم مولکولی بالایی دارند، مشاهده شده است. جداسازی‌های مبتنی بر الک کردن، مولکولی را می‌توان بر روی اجسام بی‌بار در جریان مهاجرت الکترو ـ اسمزی از داخل ژل‌ها انجام داد. این اساس جداسازی‌های را که مبتنی بر اندازه‌های نسبی مولکول‌ها هستند، تشکیل می‌دهند و از اصطلاح صاف کردن به وسله ژل استفاده می‌شود.
!سیر تحولی رشد
در سال 1954 مولد وسینچ نشان دادند که جداسازی‌ها مبتنی بر الک کردن مولکولی را می‌توان بر روی اجسام بی‌بار از داخل ژل‌ها انجام داد. در سال 1959 پورات و فلودین اصل معینی را ارائه دادند و از اصطلاح، صاف کردن به وسیله ژل برای شرح روش خودشان در مورد جداسازی مولکول‌هایی با منشا ژزیستی در سیستم‌های آبی به وسیله ژل‌های پلی‌ساارید استفاده کردند. ولی دترمان در سال 1964 پیشنهاد کرد که کروماتوگرافی ژلی، عمومی‌ترین اسم برای این شیوه است.
!نکات ه ر روش
در کروماتوگرافی ژلی، فاز ساکن از یک قالب بسپار متخلخل تشکیل شده که منفذهای آن به وسیله حلالی که به عنوان فاز متحرک به کار می‌رود کاملا پر شده است. اندازه نف بسیار مهم است چون اساس جدایی بر این است که مولکولی‌های بزرگتر از یک اندازه معین اصلا وارد نف‌ها نشوند و تمام یا قسمتی از نف‌ها برای ورود مولکول‌های کوچکتر آماده است. جریان فاز متحرک موجب می‌شود که مولکول‌های بزرگتر بدون برخورد با مانعی، بدون نفوذ در قالب ژل از ستون عبور کنند، در حالی که مولکول‌های کوچک‌تر بر حسب شدت نفوذ آنها در ژل در ستون نگه داشته می‌شوند.
+در مطالعات ((کروماتوگرافی جذب سطحی|جذب سطحی)) بر روی سیلیکاژل و ((کربن فعال)) ، اثرات الک مولکولی با موادی که ((جرم مولکولی)) بالایی دارند، مشاهده شده است. جداسازی‌های مبتنی بر الک کردن مولکولی را می‌توان بر روی اجسام بی‌بار در جریان مهاجرت الکترو اسمزی از داخل ژل‌ها انجام داد. این اساس جداسازی‌هایی را که مبتنی بر اندازه‌های نسبی مولکول‌ها هستند، تشکیل می‌دهند و از اصطلاح صاف کردن بوسیله ژل استفاده می‌شود.
!سیر تحولی و رشد
در سال 1954 ، "__مولد وسینچ__" نشان دادند که جداسازی‌ها مبتنی بر الک کردن مولکولی را می‌توان بر روی اجسام بی‌بار از داخل ژل‌ها انجام داد. در سال 1959 "__پورات__" و "__فلودین__" ، اصل معینی را ارائه دادند و از اصطلاح ، صاف کردن بوسیله ژل برای شرح روش خودشان در مورد جداسازی مواد مولکول‌هایی با منشاء زیستی در سیستم‌های آبی بوسیله ژل‌های پلی‌ساارید استفاده کردند.

ولی "__دترمان__" در سال 1964 پیشنهاد کرد که کروماتوگرافی ژلی ( Gel Cromatography ) ، عمومی‌ترین اسم برای این شیوه است.
!نکات قب وجه ین روش
در کروماتوگرافی ژلی ، فاز ساکن از یک قالب بسپار متخلخل تشکیل شده است که منفذهای آن بوسیله ((حلال|حلالی)) که به عنوان فاز متحرک بکار می‌رود، کاملا پر شده است. اندازه ساخ بسیار مهم است چون اساس جدایی بر این است که مولکولی‌های بزرگتر از یک اندازه معین اصلا وارد ساخ‌ها نشوند و تمام یا قسمتی از ساخ‌ها برای ورود مولکول‌های کوچکتر آماده است. جریان فاز متحرک موجب می‌شود که مولکول‌های بزرگتر بدون برخورد با مانعی ، بدون نفوذ در قالب ژل از ستون عبور کنند، در حالیکه مولکول‌های کوچک‌تر بر حسب شدت نفوذ آنها در ژل در ستون نگه داشته می‌شوند.
 !خروج اجزای مخلوط !خروج اجزای مخلوط
-بدین ترتیب اجزای مخلوط به ترتیب جرم مولکولی نسبی از ستون خارج می‌شوند، ابتدا بزرگترین مولکول خارج می‌شود. ترکیباتی که اصلا وارد ژل نمی‌شوند از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همچنین مولکول‌های کوچکی که کاملا در ژل نفوذ می‌کنند از یکدیگر جدا نمی‌شوند. مولکول‌های کوچکی که کاملا در ژل نفوذ می‌کنند از یکدیگر جدا نمی‌شوند. />مولکول‌های با اندازه متوسط بر حسب درجه نفوذ آنها در قالب در ستون نگه داشته می‌شوند. اگر مواد ترکیب شیمیایی مشابه داشته باشند به ترتیب جرم مولکولی نسبی از ستون شسته می‌شوند. +بدین ترتیب اجزای مخلوط به ترتیب جرم مولکولی نسبی از ستون خارج می‌شوند، ابتدا بزرگترین ((مولکول)) خارج می‌شود. ترکیباتی که اصلا وارد ژل نمی‌شوند از یکدیگر جدا نمی‌شوند و همچنین مولکول‌های کوچکی که کاملا در ژل نفوذ می‌کنند، از یکدیگر جدا نمی‌شوند. مولکول‌های کوچکی که کاملا در ژل نفوذ می‌کنند از یکدیگر جدا نمی‌شوند. مولکول‌های با اندازه متوسط بر حسب درجه نفوذ آنها در قالب در ستون نگه داشته می‌شوند. اگر مواد ((ترکیبات شیمیایی|ترکیب شیمیایی)) مشابه داشته باشند، به ترتیب جرم مولکولی نسبی از ستون شسته می‌شوند.
 !مقایسه با کروماتوگرافی تقسیمی !مقایسه با کروماتوگرافی تقسیمی
-از اثرات جذب سطحی بر روی ژل معمولا می‌توان رف نظر از کرد و در نتیجه کروماتوگرافی ژلی را می‌توان به عنوان نوعی کروماتوگرافی تقسیمی در نظر گرفت. مایع موجود در داخل قالب ژل، فاز ساکن و شوینده سیالی که بقیه ستون را پر می‌کند فاز متحرک را تشکیل می‌دهند به عبارت دیگر، یک ستون تقسیمی داریم که در آن دو فاز مایع، متحرک و ساکن، ترکیب یکسانی دارند.
!ماهیت ژل
ژل باید تا حد ممکن از نظر شیمیایی بی‌اثر و از نظر مکانیکی تا حد امکان پایدار باشد. مواد ژلی به صورت دانه تهیه می‌شوند و لازم است همانند رزین‌های تبادل یونی، اندازه ذرات نسبتا یکنواخت باشد و تخلخل یکنواختی داشته باشد.
+از اثرات جذب سطحی بر روی سطح ذرات ژل معمولا می‌توان رف نظر کرد و در نتیجه کروماتوگرافی ژلی را می‌توان بهعنوان نوعی کروماتوگرافی تقسیمی در نظر گرفت. مایع موجود در داخل قالب ژل ، فاز ساکن و شوینده سیالی که بقیه ستون را پر می‌کند، فاز متحرک را تشکیل می‌دهند. بهعبارت دیگر ، یک ستون تقسیمی داریم که در آن دو فاز مایع ، متحرک و ساکن ، ترکیب یکسانی دارند.
!ماهیت ژل کروماتوگرافی
ژل باید تا حد ممکن از نظر شیمیایی بی‌اثر و از نظر مکانیکی تا حد امکان پایدار باشد. مواد ژلی بصورت دانه تهیه می‌شوند و لازم است همانند ((رزین‌های مبادله کننده یون|رزین‌های تبادل یونی)) ، اندازه ذرات نسبتا یکنواخت باشد و تخلخل یکنواختی داشته باشد.


{img src=img/daneshnameh_up/a/ad/860041.jpg}
 !نمونه !نمونه
-گرانروی نمونه مهم است و نباید از دو برابر گرانروی شوینده بیشتر باشد. حجم نمونه نیز مهم است. هر قدر حجم نمونه کمتر باشد کاهش غلظت هر جز در محلول خارج شده بیشتر خواهد بود. این اثر رقیق شدن در تصمیم‌گیری در مورد اندازه‌های ستون و نمونه باید مد نظر قرار گیرد. +((گرانروی)) نمونه مهم است و نباید از دو برابر گرانروی شوینده بیشتر باشد. حجم نمونه نیز مهم است. هر قدر حجم نمونه کمتر باشد، کاهش غلظت هر جزء در محلول خارج شده بیشتر خواهد بود. این اثر رقیق شدن در تصمیم‌گیری در مورد اندازه‌های ستون و نمونه باید مد نظر قرار گیرد.
 !کاربرد کروماتوگرافی ژلی !کاربرد کروماتوگرافی ژلی
-با اینکه این روش بیشتر برای جداسازی‌هایی در مقیاس کوچک در کارهای تحقیقاتی و تجزیه‌های روزمره به کار می‌رود ولی کاربردهایی نیز در مقیاس بالاتر در تولیدات صنعتی دارد. کروماتوگرافی ژلی ابتدا برای جداسازی مولکول‌های بزرگی که منشا زیستی دارند مانند پروتئین‌ها، پلی‌ساکاریدها، اسیدهای نوکلئیک، آنریم‌ها به کار رفت و هنوز هم بیشترین کاربرد این روش در همین زمینه‌ها است. اخیرا جداسازی و بررسی بسپارهای مصنوعی حدود کاربرد این روش را افزایش داده‌اند و این روش قسمت مهمی از تکنولوژی بسپارها شده است. نمک‌زدایی از محلول‌ها برای مثال از پروتئین‌ها، یکی از کاربردها‌ی مهم محیط‌های ژلی است. +با اینکه این روش بیشتر برای جداسازی‌هایی در مقیاس کوچک در کارهای تحقیقاتی و تجزیه‌های روزمره بکار می‌رود، ولی کاربردهایی نیز در مقیاس بالاتر در تولیدات صنعتی دارد. کروماتوگرافی ژلی ابتدا برای ((جداسازی مواد)) مولکول‌های بزرگی که منشاء زیستی دارند، مانند ((پروتئین|پروتئین‌ها)) ، ((پلی‌ساکاریدها)) ، ((اسید نوکلئیک|اسیدهای نوکلئیک)) و ((آنریم‌ها)) بکار رفت و هنوز هم بیشترین کاربرد این روش در همین زمینه‌ها است.

اخیرا جداسازی مواد و بررسی بسپارهای مصنوع حدود کاربرد این روش را افزایش داده‌اند و این روش ، قسمت مهمی از تکنولوژی بسپارها شده است. نمک‌زدایی از محلول‌ها برای مثال از پروتئین‌ها، یکی از کاربردها‌ی مهم محیط‌های ژلی است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-
+*((جداسازی مواد))
*((روشهای جداسازی))
*((رزین‌های مبادله کننده یون))
*((ژل))
*((ژل‌ پلی‌ساگارید))
*((دنیای پلیمر))
*((شیمی پلیمر))
*((کروماتوگرافی))
*((کروماتوگرافی تبادل یونی))
*((کروماتوگرافی تقسیمی))
*((کروماتوگرافی جذب سطحی))
*((کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا))
*((کروماتوگرافی گاز - مایع))

*((گرانروی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:18 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [11:13 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [11:10 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 16 فروردین 1385 [11:08 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:59 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 21 آذر 1383 [17:35 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..