منو
 کاربر Online
1112 کاربر online
تاریخچه ی: کربن

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-200Lines: 1-198
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
 
 
 
 
 
 
 
((Boron)) - __Carbon__ - ((Nitrogen)) 
((Boron)) - __Carbon__ - ((Nitrogen))
 
 
 
 
__C__
((Silicon|Si))  
 
 
 
 
__C__
((Silicon|Si))  
 
 
-
{picture file=img/daneshnameh_up/a/a4//C_TableImage.png}
+
{picture=C_TableImage.png}
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
((جدول استاندارد|جدول کامل))
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Carbon, C, 6
 ((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Carbon, C, 6
 
 
 ((گروه شیمیایی)) ((نا فلز))
 ((گروه شیمیایی)) ((نا فلز))
 
 
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 14|14 «IVA))), ((عنصر دوره 2|2)) , ((بلوک p|p))
 ((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 14|14 «IVA))), ((عنصر دوره 2|2)) , ((بلوک p|p))
 
 
 ((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 2267 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3)),
0.5 (گرافیت)
10.0 (الماس)
 ((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 2267 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3)),
0.5 (گرافیت)
10.0 (الماس)
 
 
-((رنگ)) سیاه (گرافیت)
بی رنگ (الماس)
{picture file=img/daneshnameh_up/b/ba//125pxC2C6.jpg}
+((رنگ)) سیاه (گرافیت)
بی رنگ (الماس)
{picture=125pxC2C6.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
 ((وزن اتمی)) 12.0107 ((واحد جرم اتمی|amu))
 ((وزن اتمی)) 12.0107 ((واحد جرم اتمی|amu))
 
 
 ((شعاع اتمی)) (calc.) 70 (67)((پیکومتر|pm))
 ((شعاع اتمی)) (calc.) 70 (67)((پیکومتر|pm))
 
 
 ((شعاع کووالانسی)) 77 pm
 ((شعاع کووالانسی)) 77 pm
 
 
 ((شعاع وندروالس)) 170 pm
 ((شعاع وندروالس)) 170 pm
 
 
 ((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Helium|He))~np~]~/np~2((اوربیتال s|s))22p2]
 ((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Helium|He))~np~]~/np~2((اوربیتال s|s))22p2]
 
 
 ((الکترون|-e)) بازای هر(( سطح انرژی))2, 5
 ((الکترون|-e)) بازای هر(( سطح انرژی))2, 5
 
 
 ((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) __4__, 2 ((«اسید)) ملایم)
 ((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) __4__, 2 ((«اسید)) ملایم)
 
 
 ((ساختار کریستالی)) شش گوش
 ((ساختار کریستالی)) شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
 
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|غیر مغناطیسی)))
 
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|غیر مغناطیسی)))
 
 
 ((نقطه ذوب)) 3773 ((کلوین|K)) (6332 °((فارنهایت|F)))
 ((نقطه ذوب)) 3773 ((کلوین|K)) (6332 °((فارنهایت|F)))
 
 
 ((نقطه جوش)) 5100 K (8721 °F)
 ((نقطه جوش)) 5100 K (8721 °F)
 
 
 ((حجم مولی)) 5.29 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 ((حجم مولی)) 5.29 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
 ((گرمای تبخیر)) 355.8 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol)) ((«تصعید|تصعید می شود)))
 ((گرمای تبخیر)) 355.8 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol)) ((«تصعید|تصعید می شود)))
 
 
 ((گرمای هم جوشی)) N/A ((«تصعید|تصعید می شود)))
 ((گرمای هم جوشی)) N/A ((«تصعید|تصعید می شود)))
 
 
 ((فشار بخار)) 0 ((پاسکال|Pa))
 ((فشار بخار)) 0 ((پاسکال|Pa))
 
 
 ((سرعت صوت)) 18350 ((متر بر ثانیه|m/s))
 ((سرعت صوت)) 18350 ((متر بر ثانیه|m/s))
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 2.55 ((«درجه پائولینگ)))
 ((الکترونگاتیویته)) 2.55 ((«درجه پائولینگ)))
 
 
 ((ظرفیت گرمایی ویژه)) 710 ((ژول بر کیلو گرم کلوین|J/«kg*K)))
 ((ظرفیت گرمایی ویژه)) 710 ((ژول بر کیلو گرم کلوین|J/«kg*K)))
 
 
 ((رسانائی الکتریکی)) 0.061 נ106/m ((اهم))
 ((رسانائی الکتریکی)) 0.061 נ106/m ((اهم))
 
 
 ((رسانائی گرمایی)) 129 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
 ((رسانائی گرمایی)) 129 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
 
 
 1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 1086.5 kJ/mol
 1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 1086.5 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2352.6 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 2352.6 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 4620.5 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 4620.5 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 6222.7 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 6222.7 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 37831 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 37831 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون 47277.0 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون 47277.0 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 12C__98.9%__C با 6 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
 12C__98.9%__C با 6 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
 
 
 13C1.1%C با 7 نوترون پایدار است
 13C1.1%C با 7 نوترون پایدار است
 
 
 ((Carbon-14|14C))((رادیو ایزوتوپ کمیاب|کمیاب))5730 ((سال|y))((انتشار بتا|beta-))0.156((Nitrogen|14N)) ((Carbon-14|14C))((رادیو ایزوتوپ کمیاب|کمیاب))5730 ((سال|y))((انتشار بتا|beta-))0.156((Nitrogen|14N))
 
 
 
 
 
 
  واحدهای ((SI))& (( دما و فشار استاندار|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.  واحدهای ((SI))& (( دما و فشار استاندار|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
 :''{ معنی جایگزین: ((کربن « کامپیوتر)))'' :''{ معنی جایگزین: ((کربن « کامپیوتر)))''
 کربن عنصری شیمیائی در ((جدول تناوبی)) است ، با نشان C و عدد اتمی 6. کربن عنصری غیر فلزی و فراوان ، چهارظرفیتی ودارای سه ((صورت مختلف))( آلوتروپی ) می باشد:
 کربن عنصری شیمیائی در ((جدول تناوبی)) است ، با نشان C و عدد اتمی 6. کربن عنصری غیر فلزی و فراوان ، چهارظرفیتی ودارای سه ((صورت مختلف))( آلوتروپی ) می باشد:
 * __الماس__ ( سخت ترین __کانی__ شناخته شده) * __الماس__ ( سخت ترین __کانی__ شناخته شده)
 *گرافیت( یکی از نرم ترین مواد) *گرافیت( یکی از نرم ترین مواد)
 *Covalend bound sp1 orbitals are of chemical interest only *Covalend bound sp1 orbitals are of chemical interest only
 فولریت ( ((فولرینز))، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند که در شکل ساده آن ، 60 اتم کربن یک لایه گرافیتی با ساختمان 3 بعدی منحنی ، شبیه به روروئک (روروئکی که قسمت جلوی آن مانند چوب اسکی خم شده) ، تشکیل می دهند . فولریت ( ((فولرینز))، مولکولهایی در حد بیلیونیوم متر هستند که در شکل ساده آن ، 60 اتم کربن یک لایه گرافیتی با ساختمان 3 بعدی منحنی ، شبیه به روروئک (روروئکی که قسمت جلوی آن مانند چوب اسکی خم شده) ، تشکیل می دهند .
 دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده . این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن ((ایزوتروپیک)) است .  دوده چراغ از سطوح کوچک گرافیت تشکیل شده . این سطوح بصورت تصادفی توزیع شده، به همین دلیل کل ساختمان آن ((ایزوتروپیک)) است .
 چنین کربنی ایزوتروپیک و مانند شیشه محکم است. لایه های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند ، بلکه مانند کاغذ خرد شده می باشند. چنین کربنی ایزوتروپیک و مانند شیشه محکم است. لایه های گرافیت آن مانند کتاب مرتب نشده اند ، بلکه مانند کاغذ خرد شده می باشند.
 الیاف کربن شبیه کربن شیشه ای می باشند . تحت مراقبتهای خاص ( کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن) می توان لایه های صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد . هیچ لایه کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمی گیرد . نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد می باشد . الیاف کربن شبیه کربن شیشه ای می باشند . تحت مراقبتهای خاص ( کشیدن الیاف آلی و کربنی کردن) می توان لایه های صاف کربن را در جهت الیاف مرتب کرد . هیچ لایه کربنی در جهت عمود بر محور الیاف قرار نمی گیرد . نتیجه الیافی با استحکام بیشتر از فولاد می باشد .
 کربن در تمامی جانداران وجود داشته و پایه ((شیمی آلی)) را تشکیل می دهد.همچنین این غیر فلز ویژگی جالبی دارد که می تواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند( تشکیل دهنده بیش از ده میلیون ترکیب ).در صورت ترکیب با ((اکسیژن)) تولید دی اکسید کربن می کند که برای رشد گیاهان ، حیاتی می باشد.در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام ((هیدرو کربن|هیدرو کربنها)) را بوجود می آورد که به شکل سوختهای فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با ((هیدروژن)) ترکیب گردد ،گروه زیادی از ترکیبات را از جمله ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) را می سازند که برای حیات و استر ، که طعم دهنده بسیاری از میوه ها است ، ضروری است.((ایزوتوپ)) ((C-14)) به طور متداول در ((سن یابی رادیواکتیو)) کاربرد دارد. کربن در تمامی جانداران وجود داشته و پایه ((شیمی آلی)) را تشکیل می دهد.همچنین این غیر فلز ویژگی جالبی دارد که می تواند با خودش و انواع زیادی از عناصر دیگر پیوند برقرار کند( تشکیل دهنده بیش از ده میلیون ترکیب ).در صورت ترکیب با ((اکسیژن)) تولید دی اکسید کربن می کند که برای رشد گیاهان ، حیاتی می باشد.در صورت ترکیب با هیدروژن ترکیبات مختلفی بنام ((هیدرو کربن|هیدرو کربنها)) را بوجود می آورد که به شکل سوختهای فسیلی، در صنعت بسیار بنیادی هستند. وقتی هم با اکسیژن و هم با ((هیدروژن)) ترکیب گردد ،گروه زیادی از ترکیبات را از جمله ((اسید چرب|اسیدهای چرب)) را می سازند که برای حیات و استر ، که طعم دهنده بسیاری از میوه ها است ، ضروری است.((ایزوتوپ)) ((C-14)) به طور متداول در ((سن یابی رادیواکتیو)) کاربرد دارد.
 ! ویژگیهای قابل توجه  ! ویژگیهای قابل توجه
 کربن به دلایل زیادی قابل توجه است. اشکال مختلف آن شامل یکی از نرم ترین ( گرافیت ) و یکی از سخت ترین ( الماس) موادر شناخته شده توسط انسان می باشد. بعلاوه کربن میل زیادی به ((پیوند)) با ((اتم|اتمهای)) کوچک دیگر از جمله اتمهای دیگر کربن ، داشته و اندازه بسیار کوچک آن امکان پیوندهای متعدد را بوجود می آورد. این خصوصیات باعث شکل گیری ده میلیون ترکیبات کربنی شده است .ترکیبات کربن زیر بنای حیات را در ((زمین)) می سازند و چرخه ((کربن – نیتروژن)) قسمتی از انرژی تولید شده توسط ((خورشید)) و ((ستاره|ستارگان)) دیگر را تامین می کند. کربن به دلایل زیادی قابل توجه است. اشکال مختلف آن شامل یکی از نرم ترین ( گرافیت ) و یکی از سخت ترین ( الماس) موادر شناخته شده توسط انسان می باشد. بعلاوه کربن میل زیادی به ((پیوند)) با ((اتم|اتمهای)) کوچک دیگر از جمله اتمهای دیگر کربن ، داشته و اندازه بسیار کوچک آن امکان پیوندهای متعدد را بوجود می آورد. این خصوصیات باعث شکل گیری ده میلیون ترکیبات کربنی شده است .ترکیبات کربن زیر بنای حیات را در ((زمین)) می سازند و چرخه ((کربن – نیتروژن)) قسمتی از انرژی تولید شده توسط ((خورشید)) و ((ستاره|ستارگان)) دیگر را تامین می کند.
 کربن در اثر ((انفجار بزرگ))( ((Big Bang))) حاصل نشده ، چون این عنصر برای تولید نیاز به یک برخورد سه مرحله ای ذرات آلفا ( هسته اتم ((هلیم))) دارد. جهان در ابتدا گسترش یافت و به چنان به سرعت سرد شد که امکان تولید آن غیر ممکن بود. به هر حال ، کربن درون ستارگانی که در رده افقی ((نمودار H-R)) قرار دارند ، یعنی جائی که ستارگان هسته ((هلیم)) را با ((فرایند سه گانه آلفا)) به کربن تبدیل می کنند ، تولید شد. کربن در اثر ((انفجار بزرگ))( ((Big Bang))) حاصل نشده ، چون این عنصر برای تولید نیاز به یک برخورد سه مرحله ای ذرات آلفا ( هسته اتم ((هلیم))) دارد. جهان در ابتدا گسترش یافت و به چنان به سرعت سرد شد که امکان تولید آن غیر ممکن بود. به هر حال ، کربن درون ستارگانی که در رده افقی ((نمودار H-R)) قرار دارند ، یعنی جائی که ستارگان هسته ((هلیم)) را با ((فرایند سه گانه آلفا)) به کربن تبدیل می کنند ، تولید شد.
 ! کاربردهـــــــــا  ! کاربردهـــــــــا
 کربن بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده است و تا آنجا که می دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت( به ((برتر پنداری کربن)) مراجعه کنید).عمده ترین کاربرد اقتصادی کربن ، فرم هیدروکربنها می باشد که قابل توجه ترین آنها ((سوختهای فسیلی)) ، ((گاز متان)) و ((نفت خام)) است.نفت خام در ((صنایع پتروشیمی)) برای تولید محصولات زیادی از جمله مهمترین آنها ((بنزین)) ، ((گازوئیل)) و ((نفت سفید)) بکار می رود که از طریق فرآیند ((تقطیر)) در ((پالایشگاه|پالایشگاهها)) بدست می آیند. از نفت خام مواد اولیه بسیاری از مواد مصنوعی ، که بسیاری از آنها در مجموع ((پلاستیک)) نامیده می شوند ، شکل می گیرد. کربن بخش بسیار مهمی در تمامی موجودات زنده است و تا آنجا که می دانیم بدون این عنصر زندگی وجود نخواهد داشت( به ((برتر پنداری کربن)) مراجعه کنید).عمده ترین کاربرد اقتصادی کربن ، فرم هیدروکربنها می باشد که قابل توجه ترین آنها ((سوختهای فسیلی)) ، ((گاز متان)) و ((نفت خام)) است.نفت خام در ((صنایع پتروشیمی)) برای تولید محصولات زیادی از جمله مهمترین آنها ((بنزین)) ، ((گازوئیل)) و ((نفت سفید)) بکار می رود که از طریق فرآیند ((تقطیر)) در ((پالایشگاه|پالایشگاهها)) بدست می آیند. از نفت خام مواد اولیه بسیاری از مواد مصنوعی ، که بسیاری از آنها در مجموع ((پلاستیک)) نامیده می شوند ، شکل می گیرد.
 سایر کاربردها : سایر کاربردها :
 *ایزوتوپ ((C-14)) که در 27 فوریه 1930 کشف شد در ((سن یابی کربن پرتوزا)) مورد استفاده است. *ایزوتوپ ((C-14)) که در 27 فوریه 1930 کشف شد در ((سن یابی کربن پرتوزا)) مورد استفاده است.
 *گرافیت در ترکیب با خاک رس بعنوان مغز مداد بکار می رود. *گرافیت در ترکیب با خاک رس بعنوان مغز مداد بکار می رود.
 *الماس جهت تزئین ونیز در مته ها و سایر کاربردهایی که سختی آن مورد استفاده است کاربرد د ارد. *الماس جهت تزئین ونیز در مته ها و سایر کاربردهایی که سختی آن مورد استفاده است کاربرد د ارد.
 *برای تولید ((فولاد))، به ((آهن)) کربن اضافه می کنند. *برای تولید ((فولاد))، به ((آهن)) کربن اضافه می کنند.
 کربن در ((میله کنترل)) در ((رآکتورهای اتمی)) بکار می رود. کربن در ((میله کنترل)) در ((رآکتورهای اتمی)) بکار می رود.
 *گرافیت به شکل پودر و سفت شده بعنوان ذغال چوب برای پخت غذا ،در آثار هنری و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. *گرافیت به شکل پودر و سفت شده بعنوان ذغال چوب برای پخت غذا ،در آثار هنری و موارد دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.
 *قرصهای ذغال چوب در پزشکی که به صورت قرص یا پودر وجود دارند برای ((جذب)) سم از دستگاه گوارشی مورد استفاده اند. *قرصهای ذغال چوب در پزشکی که به صورت قرص یا پودر وجود دارند برای ((جذب)) سم از دستگاه گوارشی مورد استفاده اند.
 خصوصیات ساختمانی و شیمیایی ((فولرن)) به شکل ((ریزتیوب کربن)) ، کاربردهای بالقوه امیدوار کننده ای در رشته در حال شکل گیری نانوتکنولوژی ذارد. خصوصیات ساختمانی و شیمیایی ((فولرن)) به شکل ((ریزتیوب کربن)) ، کاربردهای بالقوه امیدوار کننده ای در رشته در حال شکل گیری نانوتکنولوژی ذارد.
 ! تاریخچـــــه  ! تاریخچـــــه
 کربن ( واژه ((زبان لاین|لاتین)) ''carbo'' به معنی ذغال چوب) در دوران ماقبل تاریخ کشف شد و برای مردم باستان که آنرا از سوختن مواد آلی در اکسیژن ضعیف تولید می کردند ، آشنا بود.( تولید ((ذغال چوب))).مدت طولانی است که ((الماس)) بعنوان ماده ای زیبا و کمیاب به حساب می آید. فولرن ،آخرین آلوتروپ شناخته شده کربن در دهه 80 بعنوان محصولات جانبی آزمایشات پرتو مولکولی کشف شدند. کربن ( واژه ((زبان لاین|لاتین)) ''carbo'' به معنی ذغال چوب) در دوران ماقبل تاریخ کشف شد و برای مردم باستان که آنرا از سوختن مواد آلی در اکسیژن ضعیف تولید می کردند ، آشنا بود.( تولید ((ذغال چوب))).مدت طولانی است که ((الماس)) بعنوان ماده ای زیبا و کمیاب به حساب می آید. فولرن ،آخرین آلوتروپ شناخته شده کربن در دهه 80 بعنوان محصولات جانبی آزمایشات پرتو مولکولی کشف شدند.
 ! اشکال مختلف، ( آلوتروپها)  ! اشکال مختلف، ( آلوتروپها)
 تاکنون چهار ((آلوتروپ|شکل)) مختلف از کربن شناخته شده است: ((غیر متبلور))(آمورف) ، ((گرافیت)) ، ((الماس)) و ((فولرن)) . تاکنون چهار ((آلوتروپ|شکل)) مختلف از کربن شناخته شده است: ((غیر متبلور))(آمورف) ، ((گرافیت)) ، ((الماس)) و ((فولرن)) .
 کربن در نوع غیر بلورین آن اساسا ((گرافیت)) است اما بصورت ساختارهای بزرگ بلورین وجود ندارد.این شکل کربن ، بیشتر بصورت پودر است که بخش اصلی موادی مثل ((ذغال چوب)) و سیاهی چراغ ( ((دوده)) ) را تشکیل می دهد. کربن در نوع غیر بلورین آن اساسا ((گرافیت)) است اما بصورت ساختارهای بزرگ بلورین وجود ندارد.این شکل کربن ، بیشتر بصورت پودر است که بخش اصلی موادی مثل ((ذغال چوب)) و سیاهی چراغ ( ((دوده)) ) را تشکیل می دهد.
 در فشار معمولی کربن به شکل ((گرافیت)) در می آید که در آن هر اتم با سه اتم دیگر بصورت حلقه های ((شش وجهی))- درست مثل ((هدروکربنهای مطر)) - به هم متصل شده اند. هردو گونه شناخته شده از گرافیت ، آلفا (شش ضلعی ) و ((گرافیت بتا|بتا)) ( منشور شش وجهی که سطوح آن لوزی است) خصوصیات فیزیکی مشابه دارند تنها تفاوت آنها در ساختار بلوری آنها می باشد.گرافیتهای طبیعی شامل بیش از 30% نوع بتا هستند در حالیکه گرافیتهای مصنوعی تنها حاوی نوع آلفا می باشند.نوع آلفا از طریق پردازش مکانیکی می تواند به بتا تبدیل شود و نوع بتا نیز براثر حرارت بالای 1000 درجه سانتیگراد دوباره بصورت آلفا بر می گردد. در فشار معمولی کربن به شکل ((گرافیت)) در می آید که در آن هر اتم با سه اتم دیگر بصورت حلقه های ((شش وجهی))- درست مثل ((هدروکربنهای مطر)) - به هم متصل شده اند. هردو گونه شناخته شده از گرافیت ، آلفا (شش ضلعی ) و ((گرافیت بتا|بتا)) ( منشور شش وجهی که سطوح آن لوزی است) خصوصیات فیزیکی مشابه دارند تنها تفاوت آنها در ساختار بلوری آنها می باشد.گرافیتهای طبیعی شامل بیش از 30% نوع بتا هستند در حالیکه گرافیتهای مصنوعی تنها حاوی نوع آلفا می باشند.نوع آلفا از طریق پردازش مکانیکی می تواند به بتا تبدیل شود و نوع بتا نیز براثر حرارت بالای 1000 درجه سانتیگراد دوباره بصورت آلفا بر می گردد.
 گرافیت به سبب پراکندگی(( ابر pi)) هادی ((الکتریسیته)) است. این ماده نرم بوده و ورقه های آن که اغلب بوسیله اتمهای دیگر تفکیک شده اند ، تنها بوسیله ((نیروهای وان در والس)) به هم چسبیده اند به گونه ایکه به راحتی یکدیگر را کنار می زنند. گرافیت به سبب پراکندگی(( ابر pi)) هادی ((الکتریسیته)) است. این ماده نرم بوده و ورقه های آن که اغلب بوسیله اتمهای دیگر تفکیک شده اند ، تنها بوسیله ((نیروهای وان در والس)) به هم چسبیده اند به گونه ایکه به راحتی یکدیگر را کنار می زنند.
 در فشارهای خیلی بالا آلوتروپ کربن به صورت ((الماس)) در می آید که در آن هر اتم با چهار اتم دیگر پیوند دارد.الماس ساختار مکعبی همانند ((سیلیکن)) و ((جرمانیم)) دارد و ( به سبب نیروی پیوندهای کربن – کربن) با ((نیترید بورون)) ((ایزوالکترونیک))(BN) در کنارهم بوده و سخت تریم جسم از نظر مقاومت در برابر خراشیدگی به شمار می رود.تبدیل الماس به ((گرافیت)) در حرارت اطاق به قدری کند است که محسوس نمی باشد.در بعضی شرایط کربن به شکل ((Lonsdaleite )) متبلور می شود که مشابه الماس ولی شش ضلعی است.  در فشارهای خیلی بالا آلوتروپ کربن به صورت ((الماس)) در می آید که در آن هر اتم با چهار اتم دیگر پیوند دارد.الماس ساختار مکعبی همانند ((سیلیکن)) و ((جرمانیم)) دارد و ( به سبب نیروی پیوندهای کربن – کربن) با ((نیترید بورون)) ((ایزوالکترونیک))(BN) در کنارهم بوده و سخت تریم جسم از نظر مقاومت در برابر خراشیدگی به شمار می رود.تبدیل الماس به ((گرافیت)) در حرارت اطاق به قدری کند است که محسوس نمی باشد.در بعضی شرایط کربن به شکل ((Lonsdaleite )) متبلور می شود که مشابه الماس ولی شش ضلعی است.
 فولرین ساختاری مثل گرافیت دارد اما بجای بخشهای تماما" شش ضلعی ، حاوی پنج ضلعیها ( یا احتمالا" هفت ضلعیهای) اتمهای کربن نیز می باشند که ورقه را به شکل کره ، بیضی یا استوانه بوجود می آوند..خصوصیات فولورین (buckyballs یا buckytubes هم نامیده می شود) هنوز کاملا" تجزیه و تحلیل نشده است. کل اسامی فولرین برگرفته از نام Buckminster Fuller ، توسعه دهنده گنبد میله ای می باشد که از ساختارهــــــای buckyballs تقلید کرد.  فولرین ساختاری مثل گرافیت دارد اما بجای بخشهای تماما" شش ضلعی ، حاوی پنج ضلعیها ( یا احتمالا" هفت ضلعیهای) اتمهای کربن نیز می باشند که ورقه را به شکل کره ، بیضی یا استوانه بوجود می آوند..خصوصیات فولورین (buckyballs یا buckytubes هم نامیده می شود) هنوز کاملا" تجزیه و تحلیل نشده است. کل اسامی فولرین برگرفته از نام Buckminster Fuller ، توسعه دهنده گنبد میله ای می باشد که از ساختارهــــــای buckyballs تقلید کرد.
 ! پیدایــــــــــش  ! پیدایــــــــــش
 تقریبا" ده میلیون ترکیبات کربنی که برای ((علم)) شناخته شده اند وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرآیندهای حیاتی و واکنشهای آلی بسیار مهم اقتصادی ، ضروری می باشند.این عنصر به مقدار فراوان در ((خورشید)) ، ((ستاره|ستارگان)) ، ((ستاره دنباله دار|ستاره های دنباله دار)) و نیز در ((جو «سیارات»|جو)) بیشتر ((سیاره|سیارات)) یافت می شود.بعضی از ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) حاوی الماسهای میکروسکپی هستند که در زمانیکه ((منظومه شمسی)) هنوز یک ((دیسک گازی شکل)) بود شکل گرفته اند.کربن به صورت ترکیب با سایر عناصر در جو زمین وجود دارد و در همه گونه آب حل می شود.کربن به همراه مقادیر کمتر ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((آهن)) ، عنصر اصلی سازنده جرم زیادی از ((سنگ)) ((کربنات)) ( ((سنگ آهک)) ، ((دولمیت)) ، ((سنگ مرمر)) و ...) می باشد. این عنصر در صورت ترکیب با ((هیدروژن)) تولید ((ذغال سنگ)) ، ((نفت خام)) و ((گاز طبیعی )) می کند که آنها را هیدرو کربن می نامند. تقریبا" ده میلیون ترکیبات کربنی که برای ((علم)) شناخته شده اند وجود دارد که هزاران نوع آنها در فرآیندهای حیاتی و واکنشهای آلی بسیار مهم اقتصادی ، ضروری می باشند.این عنصر به مقدار فراوان در ((خورشید)) ، ((ستاره|ستارگان)) ، ((ستاره دنباله دار|ستاره های دنباله دار)) و نیز در ((جو «سیارات»|جو)) بیشتر ((سیاره|سیارات)) یافت می شود.بعضی از ((شهاب سنگ|شهاب سنگها)) حاوی الماسهای میکروسکپی هستند که در زمانیکه ((منظومه شمسی)) هنوز یک ((دیسک گازی شکل)) بود شکل گرفته اند.کربن به صورت ترکیب با سایر عناصر در جو زمین وجود دارد و در همه گونه آب حل می شود.کربن به همراه مقادیر کمتر ((کلسیم)) ، ((منیزیم)) و ((آهن)) ، عنصر اصلی سازنده جرم زیادی از ((سنگ)) ((کربنات)) ( ((سنگ آهک)) ، ((دولمیت)) ، ((سنگ مرمر)) و ...) می باشد. این عنصر در صورت ترکیب با ((هیدروژن)) تولید ((ذغال سنگ)) ، ((نفت خام)) و ((گاز طبیعی )) می کند که آنها را هیدرو کربن می نامند.
 گرافیت به مقدار فراوان در ((نیویورک)) و ((تگزاس)) ، ((آمریکا)) ، ((روسیه)) ، ((مکزیک)) ، ((گرینلند)) و ((هند)) یافت می شود. گرافیت به مقدار فراوان در ((نیویورک)) و ((تگزاس)) ، ((آمریکا)) ، ((روسیه)) ، ((مکزیک)) ، ((گرینلند)) و ((هند)) یافت می شود.
 الماس طبیعی در ((کیمبرلیت)) معدنی موجود درچینه ها یا ستونهای سنگهای ((آذرین)) یافت می شوند.بیشترین الماس در ((آفریقا)) بویژه ((آفریقای جنوبی)) ، ((نامیبیا)) ، ((بوتسوانا)) ، ((جمهوری کنگو)) و ((سیرالئون)) وجود دارد. همچنین ((کانادا)) ، قسمتهای قطبی ((روسیه)) ، ((برزیل)) و بخشهای غربی و شرقی ((استرالیا)) دارای الماس می باشد. الماس طبیعی در ((کیمبرلیت)) معدنی موجود درچینه ها یا ستونهای سنگهای ((آذرین)) یافت می شوند.بیشترین الماس در ((آفریقا)) بویژه ((آفریقای جنوبی)) ، ((نامیبیا)) ، ((بوتسوانا)) ، ((جمهوری کنگو)) و ((سیرالئون)) وجود دارد. همچنین ((کانادا)) ، قسمتهای قطبی ((روسیه)) ، ((برزیل)) و بخشهای غربی و شرقی ((استرالیا)) دارای الماس می باشد.
 ! ترکیبات غیر آلــــــــی  ! ترکیبات غیر آلــــــــی
 ( به ((شیمی آلی)) هم مراجعه کنید) ( به ((شیمی آلی)) هم مراجعه کنید)
 معروف ترین اکسید کربن ، ((دی اکسید کربن)) ( CO2) است که به مقدار کمتری در ((اتمسفر زمین)) وجود دارد . این اکسید توسط موجودات زنده ، و برخی موارد دیگر تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. ((آب)) مقدار کمی ((اسید کربنیک)) تولید می کند اما دی اکسید کربن مانند بیشتر ترکیباتی که دارای پیوندهای ساده چندگانه با اکسیژنهای روی یک کربن هستند، ناپایدار است . به هر حال ، از طریق این واسطه، ((یون|یونهای)) ((کربنات)) با تشدید تثبیت شده ، بوجود می آیند. تعدادی از مواد معدنی مهم ، کربناتها هستند که معروف ترین آنها ((کلسیت)) است. ((دی سولفید کربن)) ، (2 CS) ، هم مانند آن می باشد. معروف ترین اکسید کربن ، ((دی اکسید کربن)) ( CO2) است که به مقدار کمتری در ((اتمسفر زمین)) وجود دارد . این اکسید توسط موجودات زنده ، و برخی موارد دیگر تولید شده و مورد استفاده قرار می گیرد. ((آب)) مقدار کمی ((اسید کربنیک)) تولید می کند اما دی اکسید کربن مانند بیشتر ترکیباتی که دارای پیوندهای ساده چندگانه با اکسیژنهای روی یک کربن هستند، ناپایدار است . به هر حال ، از طریق این واسطه، ((یون|یونهای)) ((کربنات)) با تشدید تثبیت شده ، بوجود می آیند. تعدادی از مواد معدنی مهم ، کربناتها هستند که معروف ترین آنها ((کلسیت)) است. ((دی سولفید کربن)) ، (2 CS) ، هم مانند آن می باشد.
 اکسیدهای دیگر آن، ((مونوکسید کربن)) (CO) و زیرکسید (suboxide) نادر C3O2 هستند.مونوکسید کربن که گازی بی رنگ و بی بو است بوسیله اکسیده شدن ناقص بوجود می آید.هر یک از این مولکولها دارای یک پیوند سه گانه و نسبتا" ((قطبی)) هستند که ناشی از تمایل به یک پیوند دائمی با مولکولهای ((هموگلوبین)) می باشد به طوریکه این گاز بسیار سمی است.سیانید (CN-) دارای ساختار و رفتاری بسیار شبیه به یون ((هالید)) بوده و نیترید ((سیانوژن)) (CN2) نیز به آن مربوط است . اکسیدهای دیگر آن، ((مونوکسید کربن)) (CO) و زیرکسید (suboxide) نادر C3O2 هستند.مونوکسید کربن که گازی بی رنگ و بی بو است بوسیله اکسیده شدن ناقص بوجود می آید.هر یک از این مولکولها دارای یک پیوند سه گانه و نسبتا" ((قطبی)) هستند که ناشی از تمایل به یک پیوند دائمی با مولکولهای ((هموگلوبین)) می باشد به طوریکه این گاز بسیار سمی است.سیانید (CN-) دارای ساختار و رفتاری بسیار شبیه به یون ((هالید)) بوده و نیترید ((سیانوژن)) (CN2) نیز به آن مربوط است .
 کربن با ((فلز|فلزات)) قوی ، کاربید C- , و یا استیلید C22- ; بوجود می آورد که با ((متان)) و ((استیلن)) همراه بوده و هر دوی آنها اسیدهای به طور باور نکردنی ((پائتیک)) ((اسید)) هستند. در کل ،کربن با الکترو نگاتیوی 5/2 به تشکیل ((پیوند کووالانسی|پیوندهای کووالانسی)) تمایل دارد. تعداد کمی از کاربیدها مثل ((کربوراندوم)) و Sic ، که شبیه ((الماس)) می باشند ، بصورت شبکه های کوالانسی هستند. کربن با ((فلز|فلزات)) قوی ، کاربید C- , و یا استیلید C22- ; بوجود می آورد که با ((متان)) و ((استیلن)) همراه بوده و هر دوی آنها اسیدهای به طور باور نکردنی ((پائتیک)) ((اسید)) هستند. در کل ،کربن با الکترو نگاتیوی 5/2 به تشکیل ((پیوند کووالانسی|پیوندهای کووالانسی)) تمایل دارد. تعداد کمی از کاربیدها مثل ((کربوراندوم)) و Sic ، که شبیه ((الماس)) می باشند ، بصورت شبکه های کوالانسی هستند.
 ! زنجیره کربن  ! زنجیره کربن
 در ساختار اتمی هیدروکربنها ، گروهی از اتمهای کربن ( اشباع شده با اتمهای هیدروژن ) تشکیل یک زنجیره می دهند.روغنهای فرار زتجیره های کوچک تری دارند.چربیها دارای زنجیره های بلندتر و پارافینها زنجیره هایی فوق العاده بلندی دارند . در ساختار اتمی هیدروکربنها ، گروهی از اتمهای کربن ( اشباع شده با اتمهای هیدروژن ) تشکیل یک زنجیره می دهند.روغنهای فرار زتجیره های کوچک تری دارند.چربیها دارای زنجیره های بلندتر و پارافینها زنجیره هایی فوق العاده بلندی دارند .
 ! چرخه کربن ! چرخه کربن
 فرآیند مداوم ترکیب و آزادسازی کربن و اکسیژن که در آن انرژی و حرارت ذخیره و دفع می شود را چرخه کربن می گویند.((کاتابولیسم)) + ((آنابولیسم)) = ((متابولیسم)). به ((چرخه کربن)) مراجعه کنید  فرآیند مداوم ترکیب و آزادسازی کربن و اکسیژن که در آن انرژی و حرارت ذخیره و دفع می شود را چرخه کربن می گویند.((کاتابولیسم)) + ((آنابولیسم)) = ((متابولیسم)). به ((چرخه کربن)) مراجعه کنید
 ! ایزوتوپها  ! ایزوتوپها
 ((اتحادیه بین المللی شیمی کابردی و محض)) در سال 1961 ا((یزوتوپ)) کربن- 12 را برای ((اوزان اتمی)) اتخاذ کرد.کربن- 14 ((رادیو ایزوتوپی|رادیوایزوتوپی)) است با ((نیمه عمر)) 5715 سال و برای ((تاریخ یابی رادیو کربن)) چوب ، نقاط ((باستان شناسی)) و نمونه ها کاربرد بسیار زیادی دارد. ((اتحادیه بین المللی شیمی کابردی و محض)) در سال 1961 ا((یزوتوپ)) کربن- 12 را برای ((اوزان اتمی)) اتخاذ کرد.کربن- 14 ((رادیو ایزوتوپی|رادیوایزوتوپی)) است با ((نیمه عمر)) 5715 سال و برای ((تاریخ یابی رادیو کربن)) چوب ، نقاط ((باستان شناسی)) و نمونه ها کاربرد بسیار زیادی دارد.
 کربن دارای دو ایزوتوپ پایدار طبیعی می باشد: (C-12(%98.89 و C-13(%1.11) .نسبت این ایزوتوپها در ؟ به نسبت الگوی VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite from the Peedee Formation of South Carolina). کربن دارای دو ایزوتوپ پایدار طبیعی می باشد: (C-12(%98.89 و C-13(%1.11) .نسبت این ایزوتوپها در ؟ به نسبت الگوی VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite from the Peedee Formation of South Carolina).
 ((d)) C-13 در اتمسفر 7 - ؟ است است. هنگام ((فتوسنتز))، کربنی که در بافت گیاه تثبیت می شود ، به طور قابل ملاحظه ای به C-13 موجود در جو بستگی دارد. ((d)) C-13 در اتمسفر 7 - ؟ است است. هنگام ((فتوسنتز))، کربنی که در بافت گیاه تثبیت می شود ، به طور قابل ملاحظه ای به C-13 موجود در جو بستگی دارد.
 دو حالت برای توزیع مقادیر dC-13 در گیاهان خشکی وجود دارد که ناشی از تفاوتهایی است که گیاهان در واکنشهای فتوسنتز بکار می برند.بیشتر گیاهان خشکی ، ((گیاهان مسیر C3)) هستند و دارای ارزشهای dC-13 بوده که بین 24- و 34- قرار دارند(؟).دومین گروه از گیاهان ( ((گیاهان مسیر C4)) ) می باشند که ترکیبی از گیاهان آبی ، صحرایی ، شوراب زار و مرغزارهای استوایی هستند ، و دارای ارزشهای dC-13 بین 6- و 19- می باشند. یک گروه واسطه ((«CAM plants))) ، متشکل از جلبک و گلسنگ ، دارای ارزشهای dC-13 می باشد که بین 12- و 23- ؟ هستند. dC-13 گیاهان و موجودات زنده اطلاعات مفیدی درباره ((ماده مغذی|مواد مغذی)) و ارتباطات شبکه غذایی ارائه می کند. دو حالت برای توزیع مقادیر dC-13 در گیاهان خشکی وجود دارد که ناشی از تفاوتهایی است که گیاهان در واکنشهای فتوسنتز بکار می برند.بیشتر گیاهان خشکی ، ((گیاهان مسیر C3)) هستند و دارای ارزشهای dC-13 بوده که بین 24- و 34- قرار دارند(؟).دومین گروه از گیاهان ( ((گیاهان مسیر C4)) ) می باشند که ترکیبی از گیاهان آبی ، صحرایی ، شوراب زار و مرغزارهای استوایی هستند ، و دارای ارزشهای dC-13 بین 6- و 19- می باشند. یک گروه واسطه ((«CAM plants))) ، متشکل از جلبک و گلسنگ ، دارای ارزشهای dC-13 می باشد که بین 12- و 23- ؟ هستند. dC-13 گیاهان و موجودات زنده اطلاعات مفیدی درباره ((ماده مغذی|مواد مغذی)) و ارتباطات شبکه غذایی ارائه می کند.
 ! هشدارها  ! هشدارها
 ترکیبات کربن گستره وسیعی از اثرات سمی دارند.((مونوکسید کربن)) ( C ((O))) موجود در اگزوز موتورهای احتراقی و سیانید (CN) که گاهی اوقات در آلودگیهای معدنی وجود دارد برای ((پستاندار|پستانداران)) بسیار سمی هستند. بسیاری از ترکیبات دیگر کربن نه تنها سمی نیستند بلکه در واقع برای حیات ضروری می باشند.((گاز|گازهای)) آلی مثل (( ethene| اتیلین)) ( H2C=CH2) و (( ethyne|اتان)) و (HCCH) ، و متان (CH4) در صورت مخلوط شدن با هوا قابلیت انفجار و اشتعال خطرناکی پیدا می کنند. ترکیبات کربن گستره وسیعی از اثرات سمی دارند.((مونوکسید کربن)) ( C ((O))) موجود در اگزوز موتورهای احتراقی و سیانید (CN) که گاهی اوقات در آلودگیهای معدنی وجود دارد برای ((پستاندار|پستانداران)) بسیار سمی هستند. بسیاری از ترکیبات دیگر کربن نه تنها سمی نیستند بلکه در واقع برای حیات ضروری می باشند.((گاز|گازهای)) آلی مثل (( ethene| اتیلین)) ( H2C=CH2) و (( ethyne|اتان)) و (HCCH) ، و متان (CH4) در صورت مخلوط شدن با هوا قابلیت انفجار و اشتعال خطرناکی پیدا می کنند.
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/6.html|Los|Alamos|National Laboratory - Carbon] *[http://periodic.lanl.gov/elements/6.html|Los|Alamos|National Laboratory - Carbon]
 ! اتصالات خارجی ! اتصالات خارجی
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/C/index.html WebElements.com - Carbon] * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/C/index.html WebElements.com - Carbon]
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/C.html EnvironmentalChemistry.com - Carbon] * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/C.html EnvironmentalChemistry.com - Carbon]
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele006.html It's Elemental - Carbon] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele006.html It's Elemental - Carbon]
 * [http://www.vincentherr.com/cf/ Carbon Fullerene and other Allotropes] models by Vincent Herr * [http://www.vincentherr.com/cf/ Carbon Fullerene and other Allotropes] models by Vincent Herr

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 24 شهریور 1384 [13:32 ]   3   حسین خادم      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [10:14 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [10:28 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..