منو
 صفحه های تصادفی
قرآن پیش از ظهور حضرت مهدی عج
کرم خاکی
افول آزتکها و مایاها
ماجرای اعمش با منصور
داستان کوتاه
سودومالاکیت
سطوح تماس
شمس الدوله
طاهره صفار زاده
بنی ملیح
 کاربر Online
658 کاربر online
تاریخچه ی: کبالت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-185Lines: 1-152
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left">
 
 
 
 
 
((Iron)) - __Cobalt__ - ((Nickel)) 
((Iron)) - __Cobalt__ - ((Nickel))
 
 
-
__Co__
((Rhodium|Rh))  
 
 
+
__Co__
Rhodium

 
{picture=Co_TableImage.png} 
{picture=Co_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Cobalt, Co, 27
+نام, علامت اختصاری, شمارهCobalt, Co, 27
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
-((گروه جدول تناوبی |گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 9|9 )), ((عنصر دوره 4|4)) , ((بلوک d|d))
+((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 9|9 )), ((عنصر دوره 4|4)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 8900 ((کیلوگرم بر متر مکعب|kg/m3)), 5.0
+جرم حجمی, سختی 8900 kg/m3, 5.0
 
 
-((رنگ)) فلزی با ته مایه خاکستری
{picture=125pxCo2C27.jpg}
+رنگ فلزی با ته مایه خاکستری
{picture=125pxCo2C27.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-_ kg| 58.933200 amu))
+وزن اتمی 1 E-_ kg
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-_ m|135 «152» pm))
+شعاع اتمی calc. 1 E-_ m
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 126 ((پیکومتر|pm))
+شعاع کووالانسی 126 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) n/a pm
+شعاع واندروالس n/a pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Argon|Ar))~np~]~/np~3d74s2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Argon|Ar))~np~]~/np~3d74s2]
 
 
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 15, 2
 ((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 15, 2
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) __2__,3 (آمفوتریک)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) __2__,3 (آمفوتریک)
 
 
-((ساختار کریستالی)) شش گوش
+ساختار کریستالی شش گوش
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|فرومغناطیس)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد (فرومغناطیس)
 
 
-((نقطه ذوب)) 1768 ((کلوین|K)) (2723 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 1768 K (2723 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 3200 K (5301 °F)
+نقطه جوش 3200 K (5301 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 6.67 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 6.67 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 376.5 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 376.5 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 16.19 kJ/mol
+گرمای هم جوشی 16.19 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 175 ((پاسکال|Pa)) at 1768 K
+((فشار بخار)) 175 Pa at 1768 K
 
 
-((سرعت صوت)) 4720 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 4720 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 1.88 (درجه پائولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.88 (درجه پائولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 420 ((ژول بر کیلوگرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 420 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 17.2 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 17.2 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 100 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 100 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 760.4 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 760.4 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیو.ن 1648 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیو.ن 1648 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3232 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 3232 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4950 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4950 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 56Co((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E_ s|77.27 روز)) e capture4.56656((iron|Fe))
 56Co((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))((1 E_ s|77.27 روز)) e capture4.56656((iron|Fe))
 
 
 57Co{syn.}((1 E_ s|271.79 روز))e capture0.83657((iron|Fe))
 57Co{syn.}((1 E_ s|271.79 روز))e capture0.83657((iron|Fe))
 
 
 58Co{syn.}((1 E_ s|70.86روز))e capture2.30758((iron|Fe))
 58Co{syn.}((1 E_ s|70.86روز))e capture2.30758((iron|Fe))
 
 
 59Co100%Co با 32 نوترون پایدار است
 59Co100%Co با 32 نوترون پایدار است
 
 
 60Co{syn.}((1 E_ s|5.2714 سال))β-2.82460((nickel|Ni))
 60Co{syn.}((1 E_ s|5.2714 سال))β-2.82460((nickel|Ni))
 
 
 
 
 
 
- واحدهای (( واحدهای سیستم بین المللی|SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP )) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__کبالت__ ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان Co و ((عدد اتمی)) 27 در ((جدول تناوبی)) قرار دارد. +!اطلاعات اولیه
__کبالت__ ، ((عنصر شیمیایی)) است که با نشان Co و ((عدد اتمی)) 27 در ((جدول تناوبی)) قرار دارد.
!تاریخچه
کبالت و ترکیبات آن در دوران باستان شناخته شد که برای آبی کردن رنگ شیشه از آنها استفاده می‌کردند. "__George Brand__" به خاطر کشف کبالت شهرت یافت. تاریخ کشف این عنصر در منابع مختلف ، متفاوت است، اما این کشف بین سالهای 1730 و 1737 اتفاق افتاده است. او موفق به اثبات این نکته شد که منبع رنگ آبی شیشه‌ها کبالت است. قبلا" بیسموت همراه کبالت را عامل رنگ آبی شیشه‌ها می‌دانستند.

در خلال قرن نوزدهم ، کبالت آبی (80 -70% کبالت جهان ) در Blaafarvaerket در نروژ ، به رهبری صنعتگر پروسی "__Benjamin Wegner__" تولید شد. "__John Livingood__" و "__Glenn Seaborg__" در سال 1938 کبالت 60 را کشف کردند. کلمه کبالت از واژه آلمانی kobalt یا kobold ، به معنی روح شیطان گرفته شده است. این نام را کارگران معدن به‌علت سمی و دردسرساز بودن این عنصر برای آن انتخاب کردند. ( کبالت سایر عناصر معدن را آلوده و کم عیار می‌کرد. )
!پیدایش
کبالت ، بصورت فلز آزاد وجود ندارد و عموما" به‌صورت سنگ معدن یافت می‌شود. کبالت معمولا" به‌تنهایی استخراج نمی‌شود و به‌عنوان محصول جانبی فعالیتهای استخراج مس و نیکل بدست می‌آی
د.
-! خصوصیات قابل توجه  
-کبالت عنصر ((فرومغناطیس)) سختی است که دارای رنگ خاکستری براقی می باشد.((دمای کوری)) آن K1388 با ممنتم بور 6/1 – 7/1 در هر ((اتم)) است. این عنصر اغلب با ((نیکل)) همراه است وهر دوی آنها از اجزا مشخص ((آهن شهاب سنگی)) می باشند.((پستانداران)) نیازمند مقدار بسیار کمی از ((نمک|نمکهای)) کبالت هستند.کبالت 60 که ((ایزوتوپ رادیواکتیو)) و مصنوعی کبالت است یک ردیاب رادیواکتیو مهم و عامل معالج ((سرطان)) به شمار می آید. ((نفوذ پذیری نسبی )) کبالت دو سوم آهن است.کبالت ((فلزی)) عموما" دارای مخلوطی از دو ((ساختار شکل بلورین)) fcc و hcp با دمای انتقال fcc -> hcp K722 می باشد. 
-((حالت اکسیداسیون|حالات اکسیداسیون)) عادی کبالت شامل 2+ و3+ است گرچه 1+ نیز دیده شده است. 
-! کاربردها  
-* ((آلیاژهائی|آلیاژهایی)) از قبیل : 
-** ((آلیاژهای دیرگداز)) ، برای قطعات ((توربین)) گاز ((موتور|موتورهای)) ((هواپیما)) 
-**آلیاژهای مقاوم در مقابل ((فرسایش)) و آسیب بر اثر کارکرد بالا. 
-**فولاد، در سرعتهای بسیار زیاد 
-**((کاربید|کاربیدهای)) روکشدار( فلزات سخت هم نامیده می شوند) و ابزارهای ((الماس|الماسه)). 
-*آهن ربا و ((واسطه ضبط)) مغناطیسی (ازقبیل نوار کاست و ویدئو). 
-*((کاتالیزور)) برای مصرف در صنایع شیمیایی و ((نفت|نفتی)). 
-*در ((آبکاری الکتریکی)) برای ظاهر، استحکام و مقاوت در برابر اکسیاسیون . 
-*عامل خشک کننده در ((رنگ|رنگها))، جوهر و براق کننده ها. 
-*لایه زیرین در ((لعاب|لعابهای)) ((چینی)). 
-*رنگدانه( کبالت آبی و سبز). 
-*الکترودهای باطری. 
-*((تایر|تایرهای)) رادیال تسمه فولادی. 
-*کبالت –60 بعنوان منبع ((اشعه گاما)) دارای چندین کاربرد است : 
-**در ((پرتو درمانی)) (رادیوتراپی) بکار می رود. 
-**در استرلیزه کردن غذاها با روش تابشی ( ((پاستوریزه کردن)) سرد) بکار می رود. 
-**در ((رادیوگرافی)) صنعتی به منظور تشخیص عیوب ساختاری قطعات فلزات به کار می رود. 
-!!کاربردهای پزشکی  
-کبالت 60 ( Co-60) فلزی ((رادیواکتیو)) است که در پرتودرمانی کاربرد دارد.کبالت 60 دو ((اشعه X)) گاما با انرژیهای 1.17((MeV)) و 1.33MeV تولید می کند. منبع کبالت 60 تقریبا" به قطر 2 ((سانتیمتر)) است که نتیجه آن تشکیل یک نیم سایه هندسی می باشد ، که لبه میدان ((تشعشع)) را نامشخص می کند .از ویژگیهای بد این فلز تولید مقدارکمی غبار رقیق است که باعث بروز مشکلاتی در حفاظت مقابل اشعه می گردد. منبع کبالت 60 تقریبا" برای 5 سال مفید است اما بعد از این مدت هم بسیار رادیواکتیو می باشد و بنابراین دستگاههای کبالت در جوامع غربی که ((لیناکس)) متداول است، کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. اولین دستگاه کبالت 60 درمانی ( ''بمب کبالت'') برای اولین در ((کانادا)) ساخته و نیز برای اولین بار در همانجا مورد استفاده قرار گرفت. در واقع اولین دستگاه در مرکز سرطانی ((Saskatoon)) به نمایش در آمده است – هنگام ورود به سالن به این دستگاه توجه کنید. دومین دستگاه خارج از سالن ، کنار دالان ورود به مرکز قرار گرفته است. 
-! تاریخچه  
-کبالت و ترکیبات آن در دوران باستان شناخته شد که برای آبی کردن رنگ ((شیشه)) ازآنها استفاده می کردند. 
-((George Brand)) به خاطر کشف کبالت شهرت یافت.تاریخ کشف این عنصر در منابع مختلف ، متفاوت است امااین کشف بین سالهای 1730 و 1737 اتفاق افتاده است. او موفق به اثبات این نکته شد که منبع رنگ آبی شیشه ها کبالت است ،قبلا" بیسموت همراه کبالت را عامل رنگ آبی شیشه ها می دانستند. 
-در خلال ((قرن نوزدهم)) کبالت آبی (80-70% کبالت جهان) در ((Blaafarvaerket )) در نروژ ،به رهبری صنعتگر پروسی ((Benjamin Wegner)) تولید شد. 
-((John Livingood )) و ((Glenn Seaborg)) در سال 1938 کبالت 60 را کشف کردند. 
-کلمه کبالت از واژه آلمانی ''kobalt'' یا ((''kobold'')) ،به معنی روح شیطان گرفته شده ، این نام را کارگران معدن به علت سمی و دردسرساز بودن (کبالت سایر عناصر معدن را آلوده و کم عیار می کرد)این عنصر برای آن انتخاب کردند. 
-! نقش بیولوژیک  
-مقادیر کم کبالت برای بسیاری از ((موجود زنده|موجودات زنده)) از جمله ((انسان)) حیاتی است.وجـــــــــــــــــود 0.3 تا 0.13 ((قسمت در میلیون)) کبالت در خاک برای سلامتی حیوانات ((علف خوار)) مفید است.این عنصر جزء اصلی ((ویتامین)) ((کبالامین)) یا ((ویتامین B-12)) می باشد. 
-! پیدایش  
-کبالت بصورت فلز آزاد وجود ندارد و عموما" به صورت ((سنگ معدن)) یافت می شود.کبالت معمولا" به تنهایی استخراج نمی شود و به عنوان ((محصول جانبی)) فعالیتهای استخراج مس و نیکل به دست می آید. 
 
 
 
 
  
 {picture=180pxCobalt_OreUSGOV.jpg} {picture=180pxCobalt_OreUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-
سنگ معدنهای اصلی کبالت عبارتند از ((کبالتیت))، ((اریتریت))،((گلائوکودوت)) ،و ((اسکوترودیت)).عمده ترین تولید کنندگان کبالت در جهان ((چین))، ((زامبیا)) ، ((روسیه)) ((واسترالیا)) هستند.

! ترکیبات

به علت وجود ((حالتهای اکسیداسیون)) مختلف ، تعداد زیادی از ترکیبات کبالت وجود دارد.هر دو اکسید در ((دما|دمای)) پایین ((دفرومغناطیس)) می باشند CaO.((«Neel temperature)): 291 K) and Co<sub>3</sub>O<sub>4</sub> (Neel temperature: 40 K).

! ایزووها

کبالت بصورت طبیعی دارای 1 ((ایزوتوپ)) پایدار ( 59 Co-) می باشد.22 ((رادیوایزوتوپ)) نیز شناخته شده که پایدارترین آنها Co-60 با ((نیمه عمر)) 2714/5 سال، CO-57 با نیمه عمر79/271 روز، Co-56 با نیمه عمر 27/77 روز و Co-58 با نیمه عمر 86/70 روز ی شند. مابقی ایزوتوپهای ((رادیواکتیو)) دارای نیمه عمری کمتر از 18 ساعت هستند که اکثریت آنها نیمه عمری کمتراز 1 ثانیه دارند.این عنصر همچنین دارای 4 ((حالت برانگیختگی)) می با ،که تمامی آنها نیمه عمری کمتر از 15 دقیقه دارند. /> />
>ایزوتوپهای کبالت از نظر ((وزن اتمی)) بین (50((amu)) (Co-50 و (amu73 ( Co-7) قرار دارند. ((حالت فروپاشی)) اصلی قبل از فراوانترین ایزوتوپ پایدار ،59-Co ، ((الکترون گیری)) و حالت اصلی بعد از آن ((کاهش بتا)) می باشد.((محصول فروپاشی)) اصلی پیش از 59-Co ایزوتوپهای عنصر 26 (آهن))) و محصولات اصلی بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 28 (نیکل))) می باشند.


! هشدارهــــــــــا


فلز کبالت پودر شده __خطر آتش سوزی__ به همراه دارد.بهتر است همه ترکیبات کبالت را __سمی__ در نظر گرفت مگر اینکه خلاف آن ثابـت شده باشد. احتمالا"بیشتر ترکیبات کبالت خیلی زهرآگین نیستند. />کبالت 60 __ارسال کننده اشعه گامای__ قوی است لذا تماس با این نوع کبالت خطر ابتلا به __سرطان__ را ایجاد می کند. بلع کبالت 60 منجر به ورود مقداری کبالت درون بافتهای بدن شده که به کندی از بدن خارج می شود. کبالت 60 در مقابله های اتمی عاملی خطرساز است چون ارسالهای نوترونی مقداری از آهن را به این ایزوتوپ رادیواکتیو تبدیل می کند.بعضی ((طراحی سلاح اتمی|طراحهای تسلیحات اتمی)) عمدا" به گونه ای می باشد که ،میزان کبالت 60 را که بعنوان ((ذرات رادیواکتیو)) پراکنده می شوند ،افزایش دهند- گاهی اوقات آنها را ((بمب کثیف)) یا ((بمب کبالت)) می نامند. خطر در مواقع غیر از ((جنگ اتمی)) ،استفاده نادرست ( یا سرقت) از واحدهای رادیوتراپاتیک پزشکی است.
+سنگ معدنهای اصلی کبالت عبارتند از: کبالتیت ، اریتریت ، گلائوکودوت و اسکوترودیت. عمدهترین تولید کنندگان کبالت در جهان ، چین ، زامبیا ، روسیه و استرالیا هستند.
!ترکیبات
بهعلت وجود حالتهای اکسیداسیون مختلف ، تعداد زیادی از ترکیبات کبالت وجود دارد. هر دو اکسید در دمای پایین ، ضدفرومغناطیس می‌باشند؛ CaO ، Co3O4 .
!خصوصیات قابل توجه
کبالت ، عنصر فرومغناطیس سختی است که دارای رنگ خاکستری براقی می‌‌باشد.دمای کوری آن ، K1388 با ممنتم بور 6/1 – 7/1 در هر ((اتم
)) است. این عنصر اغلب با ((نیکل)) همراه است و هر دوی آنها از اجزای مشخص فلز شهاب سنگی می‌باشند. پستانداران ، نیازمند مقدار بسیار کمی از نمکهای کالت هستند. کبالت 60 که ایزوتوپ رادیواکتیو و مصنوعی کبالت است، یک ردیاب رادیواکتیو مهم و عامل معالج سرطان به‌شمار می‌آید. نفوذ پذیری نسبی کبالت ، دو سوم آهن است. کبالت ، فلزی عموما" دارای مخلوطی از دو ساختار شکل بلورین fcc و hcp با دمای انتقال fcc --> hcp K722 می‌باشد. حالات اکسیداسیون عادی کبالت ، شامل 2+ و3+ است، گرچه 1+ نیز دیده شده است.
!کاربردها
*آلیاژهایی از قبیل :
** آلیاژهای دیرگداز ، برای قطعات توربین گاز موتورهای هواپیما.
**آلیاژهای مقاوم در مقابل فرسایش و آسیب بر اثر کارکرد بالا.
**فولاد ، در سرعتهای بسیار زیاد.
**کاربیدهای روکشدار ( فلزات سخت هم نامیده می‌شوند ) و ابزارهای الماسه.
*آهن ربا و واسطه ضبط
مغناطیسی ( ازقبیل نوار کاست و ویدئو ).
*((کاتالیزور
)) برای مصرف در صنایع شیمیایی و نفتی.
*در ((آ
بکاری فلزات|آبکاری الکتریکی)) برای ظاهر ، استحکام و مقاوت در برابر ((اکسیداسیون-احیا|اکسیداسیون)).
*عامل خ
شک کننده در رنگها ، جوهر و براق‌کننده‌ها.
*لایه زیرین در لعابهای چینی.
*رنگدانه
( کبالت آبی و سبز ).r />*الکترودهای باطری.r />*تایرهای رادیال تسمه فولادی.
*کبالت –60 بعنوان منبع ((اشعه گاما
)) دارای چندین کاربرد است : />**در پرتو درمانی ( رادیوتراپی ) بکار می‌رود.r />**در استرلیزه کردن غذاها با روش تابشی ( پاستوریزه کردن سرد ) بکار می‌رود.r /
>**در رادیوگرافی صنعتی به‌منظور تشخیص عیوب ساختاری قطعات فلزات بکار می‌رود.r /
>!!کاربردهای پزشکیr />کبالت 60 ( Co-60) ، فلزی رادیواکتیو است که در پرتودرمانی کاربرد دارد. کبالت 60 دو اشعه X و گاما با انرژیهای 1.17MeV و 1.33MeV تولید می‌کند. منبع کبالت 60 تقریبا" به قطر 2 سانتیمتر است که نتیجه آن ، تشکیل یک نیم سایه هندسی است که لبه میدان تشعشع را نامشخص می‌کند. از ویژگیهای بد این فلز ،‌ تولید مقدار کمی غبار رقیق است که باعث بروز مشکلاتی در حفاظت مقابل اشعه می‌گردد.r>r>منبع کبالت 60 تقریبا" برای 5 سال مفید است، اما بعد از این مدت هم بسیار رادیواکتیو می‌باشد و بنابراین دستگاههای کبالت در جوامع غربی که لیناکس متداول است، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. اولین دستگاه کبالت 60 درمانی ( بمب کبالت ) برای اولین در __کانادا__ ساخته شد و نیز برای اولین بار در همانجا مورد استفاده قرار گرفت. در واقع اولین دستگاه در مرکز سرطانی __Saskatoon__ به نمایش در آمده است.
!نقش بیولوژیک
مقادیر کم کبالت برای بسیاری از موودات زده از جمله انسان ، حیاتی است. وجـــــــــــــــــود 0.3 تا 0.13 قسمت در میلیون کبالت در خاک برای سلامتی حیوانات علف‌خوار مفید است. این عنصر ، جزء اصلی ویتامین کبالامین یا ویتامین B-12 می‌باشد.
!ایزوتوپها
کبالت ، بصورت طبیعی دارای 1 ایزوتوپ پایدار ( 59- Co) میباشد.22 رادیوایزوتوپ نیز شناخته شده که پایدارترین آنها Co-60 با نیمه عمر 5,2714 سال ، CO-57 با نیمه عمر 271,79 روز ، Co-56 با نیمه عمر 77,27 روز و Co-58 با نیمه عمر 70,86 روز ند. مابقی ایزوتوپهای رادیواکتیو ، دارای نیمه عمری کمتر از 18 ساعت هستند که اکثریت آنها نیمه عمری کمتر از 1 ثانیه دارند. این عنصر همچنین دارای 4 حالت برانگیختگی ا که تمامی آنها نیمه عمری کمتر از 15 دقیقه دارند.

ایزوتوپهای کبالت از نظر وزن اتمی ، بین 50amu و amu 73 قرار دارند. حالت فروپاشی اصلی قبل از فراوانترین ایزوتوپ پایدار 59-Co ، الکترون گیری و حالت اصلی بعد از آن کاهش بتا میباشد.محصول فروپاشی اصلی پیش از 59-Co ایزوتوپهای عنصر 26 (آهن) و محصولات اصلی بعد از آن ایزوتوپهای عنصر 28 (نیکل) میباشند.
!هشدارهــــــــــا
فلز کبالت پودر شده ، __خطر آتش سوزی__ به همراه دارد. بهتر است همه ترکیبات کبالت را __سمی__ در نظر گرفت، مگر اینکه خلاف آن ثابـت شده باشد. احتمالا"بیشتر ترکیبات کبالت خیلی زهرآگین نیستند. کبالت 60 ، ارسال کننده اشعه گامای قوی است، لذا تماس با این نوع کبالت خطر ابتلا به __سرطان__ را ایجاد میکند. بلع کبالت 60 منجر به ورود مقداری کبالت درون بافتهای بدن می‌شود که بهکندی از بدن خارج میشود.

کبالت 60 در مقابلههای اتم عاملی خطرساز است، چون ارسالهای نوترونی مقداری از آهن را به این ایزوتوپ رادیواکتیو تبدیل میکند. بعضی طراحیهای تسلیحات اتمی ، عمدا" به گونه ای میباشد که میزان کبالت 60 را که بعنوان ذرات رادیواکتیو پراکنده میشوند، افزایش دهند. گاهی اوقات آنها را بمب کثیف یا بمب کبالت مینامند. خطر در مواقع غیر از جنگ اتمی ، استفاده نادرست ( یا سرقت ) از واحدهای رادیوتراپاتیک پزشکی است.
 !منبع !منبع
 *[http://periodic.lanl.gov/elements/27.html|Los|Alamos|National Laboratory - Cobalt] *[http://periodic.lanl.gov/elements/27.html|Los|Alamos|National Laboratory - Cobalt]
-
! اتصالات خارجی
+!اتصالات خارجی
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Co/key.html WebElements.com - Cobalt] * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Co/key.html WebElements.com - Cobalt]
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Co.html EnvironmentalChemistry.com - Cobalt] * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Co.html EnvironmentalChemistry.com - Cobalt]
 * [http://www.terraper.org/English_part/NU62CO_1/NU6_3/NU63cobalt.htm People affected by Cobalt 60 radiation to sue for compensation ] * [http://www.terraper.org/English_part/NU62CO_1/NU6_3/NU63cobalt.htm People affected by Cobalt 60 radiation to sue for compensation ]
 * [http://www.caro-acro.ca/caro/educ/publ/vig/vignettes/cobalt/Interactions.pdf London celebrates 50 years of Cobalt-60 Radiotherapy ] * [http://www.caro-acro.ca/caro/educ/publ/vig/vignettes/cobalt/Interactions.pdf London celebrates 50 years of Cobalt-60 Radiotherapy ]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 09 آبان 1385 [09:50 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [11:03 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..