منو
 کاربر Online
937 کاربر online
تاریخچه ی: کامرریت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kammererite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kammererite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کامرریت - تجمع بلورها(تا 3 میلیمتر) +(کامرریت - تجمع بلورها(تا 3 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::فنایت (Phenacite)::__
::Be2(SiO4)::
::((رمبوئدریک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
+||__::کامریت (Kammererite)::__
:: (( منیزیم|Mg)),((کروم|Cr)))6 (OH)8 (((آلومینیوم|Al)),((سیلیکن|Si)))3 O10)::
::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل - مطابق با /1020::|__::((رخ))::__ +:: الی ::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
+|__::شکستگی::__
:: ((شفاف)) - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))ی - ((گرگات)) دانه ای - عاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((اطریش)) ، ((روسیه)) ، ((وئیس)) ، ((نرو)) ، ((برزی)) ، ((نامیبیا)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. امحلول در ((اسید))ها - ذوب نمی شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::BeO=45.53% SiO2=54.47%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::ب
ی ن - ایل ه ی - ی - زر - وری قهوه ای::|__::رنگ ((کانی))::__
::ی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور))ی - گرگاتهای فلی ::|__::اشکال ظاهری::__
::بسیار کمیاب ; ((روسیه)) ، ((ری)) ، ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. ((HCl)) محلول درSO4H2::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((ترکیب شیمیائی)) پیچیده و ای::|__::ترکیب یییی::__ />::قرم روانی::|__::رنگ ((کانی))::__
::مایل ه قرمز::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::((کوارتز)) - ((توپاز))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((اتیت)) - کوارتز - ((بری)) - توپا و غیه ::|__::((پاراژنز))::__
::پماتیتی - ((هیروترمال)) - رگ ای تیپ آلپی::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))ی - ((رمبور)) سطح - اغلب به طور عموی یارار::|__::شکل ((بلور))ها::__
::.و به عنوان ((سنگ)) ظریف تزئیناتی مصرف می شودBe گاهی کانسار::|__::((کاربرد))::__
::((نرو))::|__::محل پیدایش::__
::.کایی بی ن کارز و ا ی باد::|__::سایر مشخصات::__
::.بمعنای دروغگو گرفته شده است Phenax از کمه ینی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کمیت)) - ((یواووی))::|__::((پاراژنز))::__
::دگرگی::|__::منشا تشکیل::__
::هن و کو- ((هاونال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::(( تریه))::|__::محل پیدایش::__
::.(())ی قب نعطا داری ((لومینسانس)) گی اجی ما::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده است A.A.Kammerer از ام یک دیر ((دن)) روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
--|8|3|-|| +2|2.5|2.64|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kammererite.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:37 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [08:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [07:25 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [06:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..