منو
 کاربر Online
517 کاربر online
تاریخچه ی: کالکوزین

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Chalcosine.jpg} +{picture=_ggttqq_Chalcosine.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کالکوزین - تجمع بلورهای پسودوهگزاگونال که بزرگترین آنها 7 میلیمتر است +کالکوزین - تجمع بلورهای پسودوهگزاگونال
که بزرگترین آنها 7 میلیمتر است
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کالکوزین (Chalcosine)::__ ||__::کالکوزین (Chalcosine)::__
-::Cu2S::
::(( دوشکلی - ارترومبیک در زیر 103 درجه سانتی گراد - هگزاگونال در بالاتر از 103 درجه))::|__::سیستم ((تبلور))::__
+::((مس|Cu))2S::
:: دوشکلی - ((ارترومبیک)) در زیر 103 درجه
سانتی گراد - هگزاگونال در بالاتر از 103 درجه::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 :: نا کامل ::|__::((رخ))::__ :: نا کامل ::|__::((رخ))::__
 :: ((فلز))ی::|__::((جلا))::__ :: ((فلز))ی::|__::((جلا))::__
-::صدفی - نامساوی::|__::شکستگی::__ +::((صدف))ی - نامساوی::|__::شکستگی::__
 :: (کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ :: (کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-:: بلوری - تجمع توده ای - دانه ای - خاکه ای - ((اندود)) - ((پسودومرفوز)) ::|__::اشکال ظاهری::__ +:: ((بلور))ی - تجمع توده ای - دانه ای - خاکه ای - ((اندود)) - ((پسودومرفوز)) ::|__::اشکال ظاهری::__
 :: فراوان ; در ((انگلستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((آلمان)) ، ((شیلی)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__ :: فراوان ; در ((انگلستان)) ، ((روسیه)) ، ((امریکا)) ، ((آلمان)) ، ((شیلی)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
-::. درشعله گاز پراکنده میشود درشعله آتش با قطرات مس ذوب میشود دراسید نیتریک محلول است - با آب تمیز میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Cu=79.8% S=20.2% با انکلوزیون های Fe,Ag ::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::. درشعله گاز پراکنده میشود درشعله آتش با قطرات مس ذوب میشود
.
دراسید نیتریک محلول است - با آب تمیز میشود ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((مس|Cu))=79.8%(( گوگرد|S))=20.2% با انکلوزیون های ((آهن|Fe)),((جیوه|Ag)) ::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::.خاکستری سربی که فوراْ ‌تیره شده و به آبی یا به سبز میزند::|__::رنگ ((کانی))::__ ::.خاکستری سربی که فوراْ ‌تیره شده و به آبی یا به سبز میزند::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری تیره::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری تیره::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((آکانتیت)) - ((تترائدریت)) - ((بورنیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((آکانتیت)) - ((تترائدریت)) - ((بورنیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 ::((مس)) - ((کالکوپیریت)) - ((بورنیت)) - ((کوپریت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ ::((مس)) - ((کالکوپیریت)) - ((بورنیت)) - ((کوپریت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 ::((هیدروترمال)) - ثانوی - در((کلاهک)) ((آهن)) معادن آهن::|__::منشا تشکیل::__ ::((هیدروترمال)) - ثانوی - در((کلاهک)) ((آهن)) معادن آهن::|__::منشا تشکیل::__
-:: پهن و نسبتاْ ضخیم - منشورهای کوتاه - گاه بی پیرامیدال - ماکله ::|__::شکل ((بلور))ها::__ +:: پهن و نسبتاْ ضخیم - ((منشور))های کوتاه - گاه بی پیرامیدال - ((ماکله)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 ::((کانسار)) ((مس))::|__::((کاربرد))::__ ::((کانسار)) ((مس))::|__::((کاربرد))::__
 ::(( ترکیه))::|__::محل پیدایش::__  ::(( ترکیه))::|__::محل پیدایش::__
-::.در((اسیدنیتریک)) محلول است-با آب تمیز میشود-کانیهای مشابه آن آکانتیت،تترائدریت و بورنیت است که ازنظر رنگ خاکه ازیکدیگر قابل تفکیک می باشند ::|__::سایر مشخصات::__
::.ز کلمه ینانی Khalkos ه عنای مس است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::در((اسیدنیتریک)) محلول است - با آب تمیز میشود - کانیهای مشابه آن آکانتیت
.
تترائدریت و بورنیت است که ازنظر رنگ خاکه ازیکدیگر قابل تفکیک می باشند ::|__::سایر مشخصات::__
::.ه عنای ((مس)) است Khalkos ز کلمه ینانی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 2.5|3|5.7|5.8|| 2.5|3|5.7|5.8||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 16 شهریور 1384 [05:37 ]   5   نفیسه ناجی      جاری 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [13:28 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [13:00 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [11:59 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 15 شهریور 1384 [10:30 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..