منو
 کاربر Online
927 کاربر online
تاریخچه ی: کازولیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-71Lines: 1-71
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/_ggttqq_Kasolite.jpg} +{picture=_ggttqq_Kasolite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-کازولیت - آگرگات های شعاعی(تا 15 میلیمتر) +(کازولیت - آگرگات های شعاعی(تا 15 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::کازولیت (Kasolite)::__ ||__::کازولیت (Kasolite)::__
-:: Pb2 [UO2|SiO4]2. 2H2O:: +:: ((سرب|Pb))2(UO2 ((سیلیکن|Si))O4)2. 2H2O::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__ ::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل- مطابق با سطح /100/ ::|__::((رخ))::__
::نیمه الماسی - مات::|__::((جلا))::__
+::/کامل- مطابق با سطح /100 ::|__::((رخ))::__
::نیمه ((الماس))ی - مات::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-:: شفاف - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__ +:: ((شفاف)) - نیمه کدر::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; آلمان غربی ، فرانسه ، زئیر و کانادا ::|__::((ژیزمان))::__
::.به سختی در اسیدها حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::PbO=37.54% UO3=49.26% SiO2=10.17% H2O=3.03% و ادخال های Ba, P, As::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - ((آگرگات)) شعاعی - توده ای ::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((آلمان)) غربی ، ((فرانسه)) ، ((زئیر)) و ((کانادا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.به سختی در ((اسید))ها حل می شود::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((PbO))=37.54% ((UO3))=49.26% ((SiO2))=10.17% H2O=3.03% و ادخال های ((باریم|Ba)), P, ((آرسنیک|As))::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::قهوه ای زرد - قرمز نارنجی::|__::رنگ ((کانی))::__ ::قهوه ای زرد - قرمز نارنجی::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::روشن - قهوه ای زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::روشن - قهوه ای زرد::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::توربرنیت - سروزیت - اورانینیت و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
::((زون های اکسیدان ثانویه))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشوری)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((توربرنیت)) - ((سروزیت)) - ((اورانینیت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((زون)) های اکسیدان ثانویه ::|__::منشا تشکیل::__
:: ((منشور))ی ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((زئیر))::|__::محل پیدایش::__  ::((زئیر))::|__::محل پیدایش::__
-::رادیواکتیویته قوی دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.از نام محل Kasolo در زئیر اقتباس شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.((رادیواکتیویته)) قوی دارد::|__::سایر مشخصات::__
::.در زئیر اقتباس شده است Kasolo از نام محل ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|4|6.5|ــ|| ــ|4|6.5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:46 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:43 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:08 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [07:46 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..