منو
 کاربر Online
633 کاربر online
Lines: 1-27Lines: 1-30
 V{maketoc} V{maketoc}
-((کار را به قسمت های کوچک تر تقسیم کنید)) 
-
^~~green:__هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد
+^~~cc00cc:__هر عادتی در ابتدا مانند یک نخ نازک است. اما هر بار که یک عمل را تکرار می کنیم ما این نخ را ضخیم تر می کنیم و با تکرار عمل نهایتاً این نخ تبدیل به طناب ضخیم و بلندی می شود که برای همیشه به دور فکر و عمل ما می پیچد
 (اُریسون یووِِت ماردِن)__~~^ (اُریسون یووِِت ماردِن)__~~^
-یکی از دلایل سستی و تنبلی در انجام کارهای بزرگ و مهم آن است که هنگامی که برای اولین بار با آنها مواجه می شویم بسیار بزرگ و سخت به نظر می رسند. یکی از تکنیکهایی که می توانید از آن برای تقسیم کردن کارهای بزرگ به قطعات کوچکتر استفاده کنید روش «بریدن کالباس» است. با استفاده از این روش می توانید هر کاری را به قطعات کوچکتر تقسیم کنید و هر بار یک قسمت از آن را انجام دهید. درست مثل بریدن یک کالباس بزرگ و تبدیل آن به برش های کوچک و خوردن آنها و یا مثل خوردن هر بار یک تکه از قورباغه. 
-ز نظر روانی شروع قسمتی از یک کر بزرگ آسا ر از شروع تمام آن کر است. اغلب اوقات هنگامی که یک قسمت از کاری را روع می کنید به اتمام می سانید, مشتاق می شوید که قسمت بعدی را شروع کنید و ب همین رتیب اید ی که تی قبل از نه خوتان متوجه بشوید تمام کار به اتمام سید است. />نکته مهمی که باید به خاطر بسپارید این ست که «ضرورت تمام کردن کر» یا آه اغلب «اجبار در تما کردن کا» نامیده می شود در جود اغلب انسانه هست. به ین منی ه وقتی کی ا رع می کنی و ه اتمام می رسانید احساس خوشحالی و قدرت بیشتری می کنید. انسان به طور ناخود آگاه از تمام کردن یک کار یا پروژه احساس رضایت و خشنودی می کند. این احساس تمام کردن به شما انگیزه ترشح آندوین در مز می د که حساس شعف را ر اسان ایجاد می کند.
ر قدر کاری که شروع و تمام می کنید بزرگ تر باشد, ز اتمام آن احساس خوشحالی بیشتری به شما دست ی هد. هر چه قورباغه ای ک می خورید بزرگ تر باشد احساس قدرت فردی و نرژی بیشتری خواهید کرد.
ه
نگامی که ق کوچکی ا کا ا وع و تام می کنید, انگیزه شما برای شروع و تمام کردن قسمت بعدی کار بیشتر ی شود و همین روال را تا آخر کار ادامه خواید داد. هر قدمی که به جلو بر می دارید برای پیشروی به ش نیو می دهد. به این ترتیب, در خود شوق و ایه ی رنی یجاد می کنید ک شا را ودار می ک تا اتمم کا فالیت اامه دهید و تم ین کار بزر به شما من احساس دی و یتی را ی د که همیه با هر موفقیی همراه است.
تکنیک دیگر
ی ک به شما در تمام رد یک کار کک می کن, «سوراخ کردن پنی سوئیسی» است. یعنی همانطور که یک قعه بزرگ نی سئیسی ا سوراخ می کنیم, اراده کنیم که با درگیر کردن ود با کار, یا به اطلاح با ایجاد سورخی در آن, کا را شرع کنیم.
+!کنیک لب ر تنلی />یکی ا دایل ستی و تنبی ر جا کهی بزگ و مهم است که هنگامی که برای اولین ار ا آنها ماه می شوی بسیا ب و ن می رسند. یکی از تکنیکهایی که می توید ز رای سیم کردن کارهای بزرگ به ات ککتر استده کید رو «بریدن کا» ات. ا تاده از این رش می تواید هر کاری را به ات کو یم کنید ر ار یک م ا ا انام دهید. رست م ریدن یک ((ااس)) و ی ه بر های کچک وردن نها و ی وردن هر بار یک که ا قورا.
-رای ستفاه از این رو کافی است ک تمیم یرید ت ما معینی, ملا یا ده دیقه, خود ا گی کار مرد نر کید سپس کار را ت کنید و به سا کار یری روید. به این رتی یک مه واغه تا را می وری و د ز ن استرات کرد یا ه کر دیری می رداید. />درت یر این روش مان وش «بری کباس» ست. قی کار را شرو کید, ایل ک ه لو و انگیزه تمام کردن ک شما قویت می شود و به این رتی رای ادامه کا ا رژی واهید کر و با دات انگیزه درونی ا مام کرد کار به فعالیت ادامه واید داد. +وه کار
از نظر روانی روع قسمتی ا یک کار بزرگ آسان تر از شرو تمام آن کار است. اغب اوقات هنگمی که یک قسمت ز اری را شروع می کنید ه تما می رسانید, متا ی شی که قسمت بعدی را شروع کنید و به همین ترتیب خواهید دید ک حتی قبل از آنکه خودان موه بشوی تمام کار به اتما رسیده است.نکه مهمی ک باید ب خاطر بسپارید این است که «ضرورت تمام کردن کار» یا آچه اغلب «اجبار در تا کرد کار» نامیده می شود در وجود اغلب انسانها هس. به این منی که وقی اری ا شروع می کنید و به اتمام می رسانید حساس خوشحالی و قدرت بیتری می کنید. اسا به و اخو گاه از تما کردن یک کار یا پوژه احساس رضای و نودی می کن. ین احسا تمام کرد ب شما نگیزه رشح آندورفین ر مغز می شد که احساس شعف را در انان ایجاد ی کندر چ کری که شروع و تمام می کنید بزرگ تر باشد, س از اتما آن حساس وشحالی بیشتری ا ست می دهد. ر چه ((قوباغه)) ای که می خورید بزرگ تر باشد احساس قدرت فردی و انرژی بیشتری خوید کد.نگامی ک قت کچکی کر ا روع و تمام می کنید, انگیزه شما برای شروع و تمام کردن قم دی کار یشتر می شود و همین وال را ت خر کار ادامه خواهی دا. ه قمی که ه و بر می ارید بری پیشروی به شما نیرو می دهد. به این رتیب, در خد شوق و ((انگیزه)) ای درونی یجاد می کنی که شما را وادار می کند تا اتام کار به فعالیت ادامه هید و اتام این کر بزر به شما همان احساس شادی و رضایتی را می دهد که همیشه با هر موفقیتی همراه است.
-ش ی توانید ر «بریدن کالاس» ی «سوراخ کردن پنیر سوئیسی» ی هر کری ک اام ن در دای ا و یر مکن ه نر ی رد استفاده کید. ا تیر این کنیک ا ه ی و نی تجب خو کر. />م دوسان زیادی دارم که ق با اراد کردن و نوتن یک فه و یا ی یک پارار ر رو نویندا وی شده اند. شما می وانی هی کا را کنید. +!یک و تکیک />تکنیک دیگری که ه ما در تم کردن یک کا کک می کن, «سوراخ کردن پنیر سوئیسی» . یعنی همانطور که یک قعه بزرگ پنیر سئیسی را ساخ می کنیم, راده کنیم که با درگیر کن ود با کار, یا به اصطح یجاد سواخی در آ, کار ا روع کیم.بری استفاده از این روش کای ات که تمیم گیرید مدت زمان مینی, ثلاً پن ی قیقه, و رگیر کار مود نر کی و کار ا متقف کنید و به ساغ کار دیگری بروید. به این ترتیب یک قمه ز قورباغه تان را ی خورید و بعد از آن ستراحت که و یا ه کر دیگری می پردازید.قر أثیر این رو همانند روش «برین اباس» است. قتی کار را شروع کید, تایل و شوق رکت به جلو و انیزه تمام کردن کار در شما تیت می ود و به این ترتی برای ادامه کار احساس ارژی خاهید کرد و با اشتن انگیزه درونی تا مام کردن کار به فعالیت ادامه خواهید داد.
-نتیجه گیری: +شما می توانید از روش «بریدن کالباس» و یا «سوراخ کردن پنیر سوئیسی» برای هر کاری که انجام آن در ابتدای امر سخت و غیر ممکن به نظر می رسد استفاده کنید. از تأثیر این تکنیک ها در غلبه بر سستی و تنبلی تعجب خواهد ر.من دوستان زیادی دارم که فقط با اراده کردن و نوشتن یک صفحه و یا حتی یک پاراگراف در روز نویسندگان موفقی شده اند. شما هم می توانید همین کار را بکنید.


!نتیجه گیری
 برای شروع سریع یک کار بزرگ و پیچیده که از چندین کار کوچک تر تشکیل شده یکی از دو روش «بریدن کالباس» و یا «سوراخ کردن پنیر سوئیسی» را به کار بگیرید. برای شروع سریع یک کار بزرگ و پیچیده که از چندین کار کوچک تر تشکیل شده یکی از دو روش «بریدن کالباس» و یا «سوراخ کردن پنیر سوئیسی» را به کار بگیرید.
-ویژگی مشترک انسانهای موفق و خوشبخت آن است که همگی اهل عمل هستند. به این معنی که وقتی ایده خوبی را می شنوند فوراً آن را به کار می گیرند تا ببینند که تا چه حد این ایده می تواند برایشان سودمند باشد. پس وقت را تلف نکنید. همین امروز این روش ها را امتحان کنید. 
 +~~ff9900:__ویژگی مشترک انسانهای موفق و خوشبخت آن است که همگی اهل عمل هستند.__~~
 + به این معنی که وقتی ایده خوبی را می شنوند فوراً آن را به کار می گیرند تا ببینند که تا چه حد این ایده می تواند برایشان سودمند باشد. پس وقت را تلف نکنید. همین امروز این روش ها را امتحان کنید.
 +!همچنین ببینید
 +!منبع
 +*کتاب قورباغه را قورت بده

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 05 آذر 1384 [08:51 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [10:05 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [09:34 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [08:06 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 آبان 1384 [07:54 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..