منو
 صفحه های تصادفی
مخاطرات در ایمنی پرواز
تفکیک یا تباین میان علم ودین
گریه پیامبر بر شهادت امام حسین علیه السلام بعد از ولادت
فسفات در آّبهای طبیعی
کیوی قهوه ای
D
حرکت در منظومه شمسی
احیای حیات شهری و شهر نشینی در اندلس
دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت
وصیت امام علی به امام حسن علیهماالسلام
 کاربر Online
547 کاربر online
تاریخچه ی: کاربر:حسین خادم

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-538Lines: 1-17
-*((کاربران))
-----------------------
-----------------------
::__فیزیک__::
-------------------
*
((آشکارسازی نوترون))
*((آینه تخت))
*((چگونه
می‌نوشیم؟))
*((انواع برهمکنش فوتون با الکترون))
*((ابیراهی کروی))
*((رشد بلور))
*((چه فصلی از سال زیر پای ماست؟))
*((اوربیتال اتمی))
*((عدسی نازک))
*((منابع طبیعی تشعشع))
*((
قانون القای فارادی))
*((
اتاقک یونیزاسیون))
*((علت بو
جود آمدن باد چیست؟))
*((موا
د پارا مغناطیس))
*((بعد پنجم))
*((سحابی سیاره‌ای))
*((مواد دیا مغناطیس))
*((قانون آمپر))
*((اشعه فرابنفش))
*((رن
گ اجسام))
*((لامپ تصوی
ر))
*((عدسی ضخیم))
*((آشکارساز س
وسوزن))
*((قندیل یخ))
*((از واگن در حال حرکت چگون
ه باید پرید؟))
*((لیوانی که
هر آنچه در آن بریزید جا می‌گیرد!))
*((قابلمه کاغذی))
*((چرا دو چشم داریم؟))
*((نوشته نامرئی))
*((فوتون))
*((قوانین حرکت نیوتن))
*((آشکارسازی با فیلم
عکاسی))
*((جدا
ل با هلیوم))
*((کدام
یک سنگین تر است؟))
*((آثار بیولوژیکی امواج ماورای صوت))
*((خواص امواج ماورای صوت))
*((اشعه مادون قرمز))
*((فوتوتراپی))
*((اندازه گیری اشعه فرابنفش))
*((حلقه‌های زحل))
*((چرا دو چشم داریم؟))
*((تحولات
ستاره))
*((
مواد بین ستاره‌ای))
*((
مرگ ستاره))
*((ناهنجاری
کروی چشم))
*((کمربند سی
ارک))
*((کهکش
ان انفجاری))
*((پیدایش منظومه شمسی))
*((فعالت
خورشیدی))
*((طیف ست
اره))
*((کویزار))
*((زن
دگی ستاره))
*((تکا
مل جهان))
*((حرکت پرتابی))
*((نظریه جنبشی گازها))
*((تحلیل ابعادی))
*((تفنگ الکترونی))
*((بار الکتریکی))


--------------------------------------
::__شیمی__::
-------------------------------------
*
((عنصر))
*((واکنش
برگشت پذیر))
*((نیر
وی لاندن))
*((ال
ترو شیشه‌ای))
*((انعقاد آب))
*((پی‌پت))
*((ت
رموشیمی))
*((تولید صنعتی چسب))
*((ج
امد مولکولی))
*((خواص غیر عادی آب))
*((دی‌اکسید کربن محلول در آب))
*((سینتیک شیمیایی))
*((کمپلکس))
*((منشا چسبندگی چسب))
*((نیترید آلومینیوم))
*((شیشه سلیکاتی
فتوکرومیک)) />*((شیمی عناصر واسطه))
*((بنزن))
*((لینوس پاولینگ))
*((
خمیر دندان))
*((شیمی
دارویی))
*((دی‌اکسید کربن))
*((الکترود شناساگر فلزی))
*((جابر بن حیان))

----------------------
::__ز
مین شناسی__::
--------------------------------------
*((گاز کامل
))
*((تابش جسم سیاه))
*((آتشفشان سبلان))
*((آتشفشان سهند))
*((آتشفشان دماوند))
*((آتشفشان در اقیانوس))
*((آتشفشان جزایر هاوایی))
*((آتشفشان تفتان))
*((آب زیرزمینی))
*((استخراج نفت))
*((سنگ شناسی))
*((طبقه‌بندی سنگهای شیمایی و بیوشیمیایی))--------------------------------------
::__روانشناسی__::
--------------------------------------
*((رشد حرکتی پا))
--------------------------------------
::__علوم اجتماعی__::
--------------------------------------
*((لزوم اطاعت از قوانین طبیعی))

----------------------------------------
::__علوم خانگی__::
--------------------------------------
--------------------------------------
::__زیست شناسی__::
--------------------------------------
*((فشار اسمزی))
---------------------
::__علوم مهندسی__::
-----------------------------------------
+*@#20:((مقالات جدید گروههای علمی))#@
*@#20:((اسامی همکاران خادم))#@
*@#20:((بیوگرافی خادم))#@
 --- ---
-::__علوم رنی__:: +*((آزمایشگاه اپتیک))
*((آزمایشگاه شیمی آلی))
*((آزمایشگاه گیاه شناسی))
*((مجله
علوم ایه))
*((مجله ژنتیک))
*((فیزیک هسته‌ای ب
ری همه|کتاب فیزیک هسته‌ای برای همه))
*((درس کمکهای اولیه))
*((جعبه ابزار دا
نشنامه))
*((واژه‌نامه علوم))
*((کتابخانه د
یجیتال رشد))
 --- ---
-*((آثار و موانع ذکر))
*((ارکان
سعادت بشر))
*((پدیده
مرگ))
*((صفات قلوب کفار از د
یدگاه قرآن))
*((سوره بقره))
*((سوره حمد))
*((تشبیهات در مورد عالم بی عمل))
*((تفاوت دو جهان))
*((معاد جسمانی))
*((مجازات اعمال))
*((زندگی دوباره از دیدگاه قرآن))
*((هدف آفرینش از دیدگاه قرآن))
*((لطایف قرآنی 1))
*((محتوی و مطالب قرآن))
*((قرآن و مساله تفکر))
*((عناوین و اسامی قرآن کریم))
*((لغزش اندیشه از نظر قرآن))
*((حسادت از دیدگاه قرآن))
----
-----
::__سایر__::
----
*((قورمه سبزی))
*((قسمتهای مختلف یک سیستم کامپیوتری))
*((سیستم ماوس))
*((حافظه دی‌رم))
*((ساختمان ماوس))
*((حافظه نهان))
*((اخلاق پزشکی))
*((هواپیمای آلفا جت))
*((ساختمان موشک))
*((امتیاز تنباکو))
*((انواع برهمکنش فوتون با الکترون))
*((اشعه فرابنفش))
*((رنگ اجسام))
*((حلقه‌های زحل))
*((خوا
ص امواج ماورای صوت))
*((اشعه مادون قرمز))
*((آثار بیولوژیکی امواج ماورای صوت))
*((اندازه گیری اشعه
فرابنفش))
*((فوتوتراپی))
*((ناهنجاری کروی چشم))
*((کهکشان انفجاری))
*((زندگی ستاره))
*((مرگ ستاره))
*((کمربند سیارک))
*((فعالت خورشیدی))
*((تکامل جهان))
*((طیف ستاره))
*((ت
حولات ستاره))
*((پیدایش منظومه شمسی))
*((مواد بین ستاره‌ای))
*((کویزار (معمای کویزار)))
*((
حرکت پرتابی))
*((نظریه جنبشی گازها))
*((تحلیل ابعادی))
*((تفنگ الکترونی))
*((بار الکتریکی))
*((جابر بن حیان))
*((ساختمان موشک))
*((گاز کامل))
*((تابش جسم سیاه))
*((امتیاز تنباکو))
*((آتشفشان سبلان))
*((آتشفشان سهند))
*((آتشفشان دماوند))
*((آتشفشان در اقیانوس))
*((آتشفشان جزایر هاوایی))
*((آتشفشان تفتان))
*((آب زیرزمینی))
*((استخراج نفت))
*((سنگ شناسی))
*((طبقه‌بندی سنگهای شیمایی و بیوشیمیایی))
----
-----
*((سنگ گچ))
*((فلدسپات))
*((رخساره دگرگونی ناحیه‌ای))
*((آلودگی صوتی))
*((آیرودینامیک پرواز))
*((انواع روشهای تاریخ نگاری))
*((ابومسلم خراسانی))
*((امتیاز لاتاری))
*((واکنش جانشینی متقابل))
*((بار قراردادی))
*((جرم اتمی))
*((فرمول شیمیایی))
*((خاطرات قرآنی علامه طباطبایی))
*((خاطرات قرآنی از مقام شهید))
*((خاطرات قرآنی 1))
*((تکریم قاریان نوجوان))
*((حکمت تقسیم قرآن به سوره‌‌ها))
*((تورات و انجیل در قرآن))
*((استفاده از رنگ‌های شاد از دیدگاه قرآن))
*((از مرگ تا قیامت))
*((خاطرات قرآنی))
*((نوشت افزارهایی که نام آنها در قرآن آمده))
*((نگرانی از مرگ))
*((نسبیت زمان در قرآن))
*((معانی لغوی و اصطلاحی آیه))
*((معانی لغوی سوره))
*((فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن))
*((غیبت از دیدگاه قرآن))
*((خمر و میسر در قرآن))
*((خصوصیات کلی آیات و سور مکی))
*((قارچ))
*((فیکوس))
*((فلفل))
*((سفر دانه ها))
*((ریواس))
*((روان سنجی و اندازه گیری))
*((رخساره‌ دگرگونی مجاورتی))
*((دیفن باخیا))
*((درخت افرا))
*((ختمی چینی گل سرخی))
*((چمن و چمن کاری))
*((جامعه شناسی روستایی))
*((تجارت ابریشم در زمان شاه عباس))
*((پیوند زدن))
*((پیاز خوراکی))
*((پالایش نفت))
*((بیماری سرخک))
*((بنفشه آفریقایی))
*((بنزین))
*((برنامه درسی پنهان))
*((برگ انجیری))
*((بافت بدن))
*((انواع رویکردهای جامعه شناختی))
*((آناناس))
*((آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی))
*((آموزش و پرورش در محیط اجتماعی))
*((آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر))
*((آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم))
*((آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم))
*((اکوسیستم))
*((اعمال کلیه در هموستازی))
*((ازدواج و اعمال آن در روستا))
*((تغ
ذیه دام با محصولات جانبی نخل خرما))
*((یاس آبی))
*((یاس))
*((هواپیمای F-16))
*((منشا تاریخ نگاری اسلامی))
*((گیاهان مناسب بالارونده از دیوار))
*((گل یوکا))
*((گل قهوه))
*((گل آویز))
*((کاهو))
*((شیشه و انواع آن))
*((تولید شیشه تخت))
*((شیمی و محا
فظت از میراث فرهنگی))
*((ساختمان پنی سیلین))
*((ذره بین قوی با یک قطره آب))
*((الکل))
*((استر))
*((مهمان فضایی))
*((مواد فرومغناطیس))
*((قوانین کپلر))
*((ستاره دنباله دار))
*((ستارگان دوتایی))
*((یاکبوس هنریکوس وانت هوف ))
*((
شیمی و پوشاک))
*((تطابق زمین شناسی))
*((نحوه تولی
د اشعه ایکس))
*((تعیی
ن سن آثارتاریخی باکربن14))
*((مواد ناشی آتشفشان))
*((گاز طبیعی))
*((کانی))
*((فرایندهای شیمیایی موثر در ر
سوبگذاری))
*((ساختار و ترکیبات ز
مین))
*((دوران پرکامبرین))
*((بافت رسوبات آواری))
*((اسید اسیتیک))
*((کوه انواع آن))
*((فراورده های نفت خام))
*((اسید سولفوریک))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((نفت خام))
*((اوربیتال مولکولی))
*((آمید))
*((نفت در علوم مختلف زمین شناسی))
*((تخلخل و نفوذپذیری))
*((آلکیل هالید))
*((الکترود))
*((استون))
*((دگرگونی))
*((جامعه شناسی آموزش و پرورش ))
*((جامعه شناسی تربیتی ))
*((جامعه شناسی شهری ))
*((شهر
صنعتی ))
*((شهر قبل از انقلاب صنعتی))
*((شهری شدن در آغاز انقلاب صنعتی))
*((شیشه و شکل دهی آن))
*((شیمی و مسکن))
*((عدد آووگادرو))
*((کلان شهر))
*((نشاسته))
*((پلی اتیلن ))
*((
فلزات قلیایی خاکی))
*((اتانول))
*((انواع بوته))
*((لامپروفیر))
*((ترکیبات فسفردار))
*((ایزومر نوری))
*((پرمنگنات پتاسیم))
*((آمین آروماتیک))
*((همجوشی خورشیدی))
*((خواص نوترون آزاد))
*((ساختار هسته اتم))
*((آشکار ساز گایگر مولر))
*((لک خورشیدی))
*((سالیابی هسته ای))
*((مواد در خدمت بشر))
*((فریت))
*((ضد ماده))
*((شگفتیهای جهان علم))
*((نیروی مرکزی))
*((نقشه زمین شناسی))
*((دینامیک سنگ))
*((پریدوتیت))
*((گابروها))
*((بازالت))
*((دیاباز))
*((سنگهای آهکی))
*((اجزا غیر اسکلتی سنگ آهک))
*((رسوبات تبخیری))
*(( کانیهای موجود در گل سنگ ))
*((دیاژنز در گل سنگ ))
*((دیاژنز دریایی در رسوبات کربناته عصر
حاضر))
*((چشمه ))
*((ژیپس و انیدری
ت)) />*((دولومیت))
*((کر
بناتیت))
*((
رخساره دگرگونی تدفینی))
*((دگرگونی مجاورتی (حرارتی)))
*((زمین شناسی منابع انرژِی))
*((رده بندی سنگهای آهکی))
*((طبقه بندی سنگهای آتشفشانی))
*((بلو
غ بافتی در ماسه سنگ))
*((طبقه بند
ی سنگهای آهکی توسط دانهام))
*((طبقه بندی دولومیتها))
*((تکامل گیاهان))
*((ف
رایندهای بیولوژیکی در رسوبگذاری))
*((تکامل جا
نوران))
*((
منشا تشکیل نفت))
*((انواع جلبک و سیانو باکتریا در سنگ آهک))
*((رسوبگذاری در محیط بادی))
*((رسوبات آتشفشانی کلاستیک))
*((طبقه بندی سنگهای آواری))
*((انواع رخساره در محیط رسوبی کربناته))
*((رده بندی سنگهای آذرین))
*((مونوزونیت))
*((فوئید سینیت))
*((رسوبگذاری در محیط بادی))
*((طبقه بندی D.M.S از اختلالات روانی))
*((ساختا سیستم غدد داخلی))
*((ساختار سیستم عصبی پیرامونی))
*((انواع خانواده))
*((سطوح زبان))
*((رشته زبان))
*((سید حسن تقی زاده))
*((شخصیت نوع A,B و استرس))
*((عوامل بازدارنده خلاقیت))
*((پرورش خلاقیت))
*((روان شناسی بازی))
*((عوامل موثر در بازی))
*((تاثیر بازی در رشد انسان))
*((اثر استارک خطی))
*((درمان کمرویی))
*((دستاوردهای نظریه یادگیری پاولف))
*((روان شناسی خانواده))
*((رشد اندام بیرونی))
*((نونه های تاریخی از رفتار نابهنجار در افراد برجسته))
*((تعویق رشد حرکتی))
*((باورهای غلط رایج در باره رفتار نابهجار))
*((اختلالات زبان))
*((لکنت زبان))
*((ساختار سیستم عصبی مرکزی))
*((رشد جسمی))
*((مصاحبه بالینی - تشخیصی در روان شناسی))
*((آمار استنباطی))
*((شخصیت قدرت طلب))
*((انواع نظریه تدایی گرایانه))
*((آمار توصیفی))
*((عزت نفس))
*((یادگیری))
*((سازگاری و ناسازگاری))
*((نظریه یادگیری پاولف))
*((ارتباط))
*((سفر ناصرالدین شاه به اروپا))
*((شهر و ده از دیدگاه جامعه شناسان))
*((نقش))
*((تعاریف آموزش و پرورش))
*((شهر در کشورهای توسعه نیافته))
*((دلایل وقوع جنگ جهانی اول))
*((ارتباط جامعه شناسی روستایی با دیگر علوم))
*((روابط خانوادگی در روستاهای ایران))
*((خانواده در روستا))
*((دگرگونی روابط کوچندگان و مردم روستانشین))
*((دوران بزرگ مالکی جامعه روستایی ایران))
*((روستانشینی))
*((نقش معلم در جامعه عشایری))
*((نظریه زیمل در مورد کلان شهر و حیات ذهنی))
*((نظام سیاسی))
*((آموزش و پرورش توسعه اجتماعی))
*((انواع رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش))
*((انواع نظریه‌های جامعه شناسی شهری))
*((انگیزه ، آرزو در روستا))
*((تاریخ پیدایش شهر))
*((تعادل یونی در سیستم ناهمگن))
*((الکترود شاهد))
*((مفاهیم اولیه غلظت))
*((سلامتی و بیماری))
*((غده تیروئید))
*((گروههای خونی))
*((تنظیم بیان ژن در پروکایوتها))
*((تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها))
*((انواع سلولهای خون))
*((موفولوژی ریشه))
*((موفولوژی ساقه))
*((کنترل موضعی جریان خون بوسیله بافتها))
*((گزش حشرات))
*((قارچ شناسی))
*((اختلالات اسیدی - بازی))
*((ساختمان لوله گوارش))
*((شاخه اسفنج))
*((خواص عمومی سلول))
*((رگ))
*((دستگاه ایمنی بدن))
*((اثر هماتوکریت بر ویسکوزیته خون))
*((تولید مثل قارچ))
*((بیماری سرخچه))
*((جهش نقطه ای))
*((معنای مکی و مدنی بودن سوره قرآن))
*((خصوصیات قطعی آیات و سور مدنی))
*((توبه از دیدگاه قرآن ))
*((گناهان کبیره))
*((فواید شناخت آیات سوره مکی و مدنی))
*((پدیده وحی))
*((نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد))
*((آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شد))
*((نماز و استفاده از ظرایف قرآنی))
*((خاطرات قرآنی))
*((لطایف قرآنی 2))
*((لطایف قرآنی 3))
*((شهاب))
*((عطارد))
*((زهره))
*((ذره آلفا))
*((ساقه))
*((مورفولوژِ برگ))
*((برگ))
*((طبقه بندی ماسه سنگها توسط فولک))
*((طبقه بندی ماسه سنگها توسط پتی جان و دیگران))
*((طبقه بندی سنگهای آهکی توسط فولک))
*((ترکیبات هالوژندار))
*((فولرن‌))
*((هیدرازین و اثرات زیست محیطی و زیست شناختی آن))
*((ترکیبات نیتروژندار))
*((واکنش گرمازا))
*((کوانتش فضایی))
*((اثر بهنجار زیمن))
*((مکانیک لاگرانژی))
*((تابش ترمزی))
*((حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی))
*((آشکارساز گرمایی))
*((همدوسی))
*((اصل طرد پاولی))
*((آنالیز برداری))
*((اتصال بیس مشترک))
*((تراز فرمی))
*((تداخل سنج فابری _ پرو))
*((خازن استوانه‌ای))
*((مخروط نوری))
*((کولیس))
*((تکنولوژی ابررسانا))
*((جریان شاره))
*((پراکندگی رادرفورد))
*((آونگ بالستیک))
*((ربات‌های میکروسکوپی))
*((مدارات مجتمع))
*((جسم صلب))
*((ترازوی کاوندیش ))
*((تولید برق))
*(( کاربرد مواد مغناطیسی))
*((مدل‌های ساختمان هسته‌ای))
*((آشکاساز تناسبی))
*((مادون قرمز از نجوم تا طب))
*((فهرست شیشه های ویژه))
*((اکتشاف نفت خام))
*((شیمی میوگلوبین و هموگلوبین))
*((تفکیک بازهای ضعیف در آب))
*((تعادل یونی در سیستم ناهمگن))
*((الکترود شاهد))
*((مفاهیم اولیه غلظت))
*((بهینه سازی میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاظلابهای صنعتی))
*((تصفیه آب با صافی شنی تند خود شستشو))
*((فیلم رادیوگرافی))
*((چرا برای ذوب یخ نمک می ریزند؟))
*((زندگی در اعماق اقیانوس))
*((روشن کردن شمع با آب))
*((قضیه لارمور))
*((طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته))
*((طیف سنجی تشدید مغناطیسی کربن 13))
+*((اسامی صفحات حذف شدنی))
*((اسامی صفحات برای تغییر نام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 بهمن 1385 [12:46 ]   30   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [12:20 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [09:17 ]   28   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [13:58 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [15:09 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 بهمن 1384 [15:13 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:18 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:12 ]   23   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [09:12 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:37 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [08:35 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [13:45 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [12:31 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [16:45 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [05:40 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [13:26 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:37 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:24 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:09 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [15:05 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [08:17 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [08:44 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:42 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:30 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [06:27 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [19:26 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [07:00 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [07:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [17:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 شهریور 1383 [05:44 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..