منو
 کاربر Online
814 کاربر online
تاریخچه ی: کاربر:حسین خادم

تفاوت با نگارش: 21

Lines: 1-1205Lines: 1-17
-*((اسامی همکاران خادم))
-----------------------
*((مقالات جدید خادم))

__
::مقالات جدید::__
-----------------------
-----------------------
::__فیزیک__::
-------------------
*
((آشکارسازی نوترون))
*((آینه تخت))
*((چگونه
می‌نوشیم؟))
*((انواع برهمکنش فوتون با الکترون))
*((ابیراهی کروی))
*((رشد بلور))
*((چه فصلی از سال زیر پای ماست؟))
*((اوربیتال اتمی))
*((عدسی نازک))
*((منابع طبیعی تشعشع))
*((
قانون القای فارادی))
*((
اتاقک یونیزاسیون))
*((علت بو
جود آمدن باد چیست؟))
*((موا
د پارا مغناطیس))
*((بعد پنجم))
*((سحابی سیاره‌ای))
*((مواد دیا مغناطیس))
*((قانون آمپر))
*((اشعه فرابنفش))
*((رن
گ اجسام))
*((لامپ تصوی
ر))
*((عدسی ضخیم))
*((آشکارساز س
وسوزن))
*((قندیل یخ))
*((از واگن در حال حرکت چگون
ه باید پرید؟))
*((لیوانی که
هر آنچه در آن بریزید جا می‌گیرد!))
*((قابلمه کاغذی))
*((چرا دو چشم داریم؟))
*((نوشته نامرئی))
*((فوتون))
*((قوانین حرکت نیوتن))
*((آشکارسازی با فیلم
عکاسی))
*((جدا
ل با هلیوم))
*((کدام
یک سنگین تر است؟))
*((آثار بیولوژیکی امواج ماورای صوت))
*((خواص امواج ماورای صوت))
*((اشعه مادون قرمز))
*((فوتوتراپی))
*((اندازه گیری اشعه فرابنفش))
*((حلقه‌های زحل))
*((چرا دو چشم داریم؟))
*((تحولات
ستاره))
*((
مواد بین ستاره‌ای))
*((
مرگ ستاره))
*((ناهنجاری
کروی چشم))
*((کمربند سی
ارک))
*((کهکش
ان انفجاری))
*((پیدایش منظومه شمسی))
*((فعالت
خورشیدی))
*((طیف ست
اره))
*((کویزار))
*((زن
دگی ستاره))
*((تکا
مل جهان))
*((حرکت پرتابی))
*((نظریه جنبشی گازها))
*((تحلیل ابعادی))
*((تفنگ الکترونی))
*((بار الکتریکی))


--------------------------------------
::__شیمی__::
-------------------------------------
*
((عنصر))
*((واکنش
برگشت پذیر))
*((نیر
وی لاندن))
*((ال
ترو شیشه‌ای))
*((انعقاد آب))
*((پی‌پت))
*((ت
رموشیمی))
*((تولید صنعتی چسب))
*((ج
امد مولکولی))
*((خواص غیر عادی آب))
*((دی‌اکسید کربن محلول در آب))
*((سینتیک شیمیایی))
*((کمپلکس))
*((منشا چسبندگی چسب))
*((نیترید آلومینیوم))
*((شیشه سلیکاتی
فتوکرومیک)) />*((شیمی عناصر واسطه))
*((بنزن))
*((لینوس پاولینگ))
*((
خمیر دندان))
*((شیمی
دارویی))
*((دی‌اکسید کربن))
*((الکترود شناساگر فلزی))
*((جابر بن حیان))

----------------------
::__ز
مین شناسی__::
--------------------------------------
*((گاز کامل
))
*((تابش جسم سیاه))
*((آتشفشان سبلان))
*((آتشفشان سهند))
*((آتشفشان دماوند))
*((آتشفشان در اقیانوس))
*((آتشفشان جزایر هاوایی))
*((آتشفشان تفتان))
*((آب زیرزمینی))
*((استخراج نفت))
*((سنگ شناسی))
*((طبقه‌بندی سنگهای شیمایی و بیوشیمیایی))--------------------------------------
::__روانشناسی__::
--------------------------------------
*((رشد حرکتی پا))
--------------------------------------
::__علوم اجتماعی__::
--------------------------------------
*((لزوم اطاعت از قوانین طبیعی))

----------------------------------------
::__علوم خانگی__::
--------------------------------------
--------------------------------------
::__زیست شناسی__::
--------------------------------------
*((فشار اسمزی))
---------------------
::__علوم مهندسی__::
-----------------------------------------
+*@#20:((مقالات جدید گروههای علمی))#@
*@#20:((اسامی همکاران خادم))#@
*@#20:((بیوگرافی خادم))#@
 --- ---
-::__علوم رنی__:: +*((آزمایشگاه اپتیک))
*((آزمایشگاه شیمی آلی))
*((آزمایشگاه گیاه شناسی))
*((مجله
علوم ایه))
*((مجله ژنتیک))
*((فیزیک هسته‌ای ب
ری همه|کتاب فیزیک هسته‌ای برای همه))
*((درس کمکهای اولیه))
*((جعبه ابزار دا
نشنامه))
*((واژه‌نامه علوم))
*((کتابخانه د
یجیتال رشد))
 --- ---
-*((آثار و موانع ذکر))
*((ارکان
سعادت بشر))
*((پدیده
مرگ))
*((صفات قلوب کفار از د
یدگاه قرآن))
*((سوره بقره))
*((سوره حمد))
*((تشبیهات در مورد عالم بی عمل))
*((تفاوت دو جهان))
*((معاد جسمانی))
*((مجازات اعمال))
*((زندگی دوباره از دیدگاه قرآن))
*((هدف آفرینش از دیدگاه قرآن))
*((لطایف قرآنی 1))
*((محتوی و مطالب قرآن))
*((قرآن و مساله تفکر))
*((عناوین و اسامی قرآن کریم))
*((لغزش اندیشه از نظر قرآن))
*((حسادت از دیدگاه قرآن))
----
-----
::__سایر__::
----
*((قورمه سبزی))
*((قسمتهای مختلف یک سیستم کامپیوتری))
*((سیستم ماوس))
*((حافظه دی‌رم))
*((ساختمان ماوس))
*((حافظه نهان))
*((اخلاق پزشکی))
*((هواپیمای آلفا جت))
*((ساختمان موشک))
*((امتیاز تنباکو))
*((انواع برهمکنش فوتون با الکترون))
*((اشعه فرابنفش))
*((رنگ اجسام))
*((حلقه‌های زحل))
*((خوا
ص امواج ماورای صوت))
*((اشعه مادون قرمز))
*((آثار بیولوژیکی امواج ماورای صوت))
*((اندازه گیری اشعه
فرابنفش))
*((فوتوتراپی))
*((ناهنجاری کروی چشم))
*((کهکشان انفجاری))
*((زندگی ستاره))
*((مرگ ستاره))
*((کمربند سیارک))
*((فعالت خورشیدی))
*((تکامل جهان))
*((طیف ستاره))
*((ت
حولات ستاره))
*((پیدایش منظومه شمسی))
*((مواد بین ستاره‌ای))
*((کویزار (معمای کویزار)))
*((
حرکت پرتابی))
*((نظریه جنبشی گازها))
*((تحلیل ابعادی))
*((تفنگ الکترونی))
*((بار الکتریکی))
*((جابر بن حیان))
*((ساختمان موشک))
*((گاز کامل))
*((تابش جسم سیاه))
*((امتیاز تنباکو))
*((آتشفشان سبلان))
*((آتشفشان سهند))
*((آتشفشان دماوند))
*((آتشفشان در اقیانوس))
*((آتشفشان جزایر هاوایی))
*((آتشفشان تفتان))
*((آب زیرزمینی))
*((استخراج نفت))
*((سنگ شناسی))
*((طبقه‌بندی سنگهای شیمایی و بیوشیمیایی))
----
-----
*((سنگ گچ))
*((فلدسپات))
*((رخساره دگرگونی ناحیه‌ای))
*((آلودگی صوتی))
*((آیرودینامیک پرواز))
*((انواع روشهای تاریخ نگاری))
*((ابومسلم خراسانی))
*((امتیاز لاتاری))
*((واکنش جانشینی متقابل))
*((بار قراردادی))
*((جرم اتمی))
*((فرمول شیمیایی))
*((خاطرات قرآنی علامه طباطبایی))
*((خاطرات قرآنی از مقام شهید))
*((خاطرات قرآنی 1))
*((تکریم قاریان نوجوان))
*((حکمت تقسیم قرآن به سوره‌‌ها))
*((تورات و انجیل در قرآن))
*((استفاده از رنگ‌های شاد از دیدگاه قرآن))
*((از مرگ تا قیامت))
*((خاطرات قرآنی))
*((نوشت افزارهایی که نام آنها در قرآن آمده))
*((نگرانی از مرگ))
*((نسبیت زمان در قرآن))
*((معانی لغوی و اصطلاحی آیه))
*((معانی لغوی سوره))
*((فلسفه حجاب از دیدگاه قرآن))
*((غیبت از دیدگاه قرآن))
*((خمر و میسر در قرآن))
*((خصوصیات کلی آیات و سور مکی))
*((قارچ))
*((فیکوس))
*((فلفل))
*((سفر دانه ها))
*((ریواس))
*((روان سنجی و اندازه گیری))
*((رخساره‌ دگرگونی مجاورتی))
*((دیفن باخیا))
*((درخت افرا))
*((ختمی چینی گل سرخی))
*((چمن و چمن کاری))
*((جامعه شناسی روستایی))
*((تجارت ابریشم در زمان شاه عباس))
*((پیوند زدن))
*((پیاز خوراکی))
*((پالایش نفت))
*((بیماری سرخک))
*((بنفشه آفریقایی))
*((بنزین))
*((برنامه درسی پنهان))
*((برگ انجیری))
*((بافت بدن))
*((انواع رویکردهای جامعه شناختی))
*((آناناس))
*((آموزش و پرورش و تحرک اجتماعی))
*((آموزش و پرورش در محیط اجتماعی))
*((آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر))
*((آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم))
*((آموزش و پرورش از دیدگاه مانهایم))
*((اکوسیستم))
*((اعمال کلیه در هموستازی))
*((ازدواج و اعمال آن در روستا))
*((تغ
ذیه دام با محصولات جانبی نخل خرما))
*((یاس آبی))
*((یاس))
*((هواپیمای F-16))
*((منشا تاریخ نگاری اسلامی))
*((گیاهان مناسب بالارونده از دیوار))
*((گل یوکا))
*((گل قهوه))
*((گل آویز))
*((کاهو))
*((شیشه و انواع آن))
*((تولید شیشه تخت))
*((شیمی و محا
فظت از میراث فرهنگی))
*((ساختمان پنی سیلین))
*((ذره بین قوی با یک قطره آب))
*((الکل))
*((استر))
*((مهمان فضایی))
*((مواد فرومغناطیس))
*((قوانین کپلر))
*((ستاره دنباله دار))
*((ستارگان دوتایی))
*((یاکبوس هنریکوس وانت هوف ))
*((
شیمی و پوشاک))
*((تطابق زمین شناسی))
*((نحوه تولی
د اشعه ایکس))
*((تعیی
ن سن آثارتاریخی باکربن14))
*((مواد ناشی آتشفشان))
*((گاز طبیعی))
*((کانی))
*((فرایندهای شیمیایی موثر در ر
سوبگذاری))
*((ساختار و ترکیبات ز
مین))
*((دوران پرکامبرین))
*((بافت رسوبات آواری))
*((اسید اسیتیک))
*((کوه انواع آن))
*((فراورده های نفت خام))
*((اسید سولفوریک))
*((اوربیتال هیبریدی))
*((نفت خام))
*((اوربیتال مولکولی))
*((آمید))
*((نفت در علوم مختلف زمین شناسی))
*((تخلخل و نفوذپذیری))
*((آلکیل هالید))
*((الکترود))
*((استون))
*((دگرگونی))
*((جامعه شناسی آموزش و پرورش ))
*((جامعه شناسی تربیتی ))
*((جامعه شناسی شهری ))
*((شهر
صنعتی ))
*((شهر قبل از انقلاب صنعتی))
*((شهری شدن در آغاز انقلاب صنعتی))
*((شیشه و شکل دهی آن))
*((شیمی و مسکن))
*((عدد آووگادرو))
*((کلان شهر))
*((نشاسته))
*((پلی اتیلن ))
*((
فلزات قلیایی خاکی))
*((اتانول))
*((انواع بوته))
*((لامپروفیر))
*((ترکیبات فسفردار))
*((ایزومر نوری))
*((پرمنگنات پتاسیم))
*((آمین آروماتیک))
*((همجوشی خورشیدی))
*((خواص نوترون آزاد))
*((ساختار هسته اتم))
*((آشکار ساز گایگر مولر))
*((لک خورشیدی))
*((سالیابی هسته ای))
*((مواد در خدمت بشر))
*((فریت))
*((ضد ماده))
*((شگفتیهای جهان علم))
*((نیروی مرکزی))
*((نقشه زمین شناسی))
*((دینامیک سنگ))
*((پریدوتیت))
*((گابروها))
*((بازالت))
*((دیاباز))
*((سنگهای آهکی))
*((اجزا غیر اسکلتی سنگ آهک))
*((رسوبات تبخیری))
*(( کانیهای موجود در گل سنگ ))
*((دیاژنز در گل سنگ ))
*((دیاژنز دریایی در رسوبات کربناته عصر
حاضر))
*((چشمه ))
*((ژیپس و انیدری
ت)) />*((دولومیت))
*((کر
بناتیت))
*((
رخساره دگرگونی تدفینی))
*((دگرگونی مجاورتی (حرارتی)))
*((زمین شناسی منابع انرژِی))
*((رده بندی سنگهای آهکی))
*((طبقه بندی سنگهای آتشفشانی))
*((بلو
غ بافتی در ماسه سنگ))
*((طبقه بند
ی سنگهای آهکی توسط دانهام))
*((طبقه بندی دولومیتها))
*((تکامل گیاهان))
*((ف
رایندهای بیولوژیکی در رسوبگذاری))
*((تکامل جا
نوران))
*((
منشا تشکیل نفت))
*((انواع جلبک و سیانو باکتریا در سنگ آهک))
*((رسوبگذاری در محیط بادی))
*((رسوبات آتشفشانی کلاستیک))
*((طبقه بندی سنگهای آواری))
*((انواع رخساره در محیط رسوبی کربناته))
*((رده بندی سنگهای آذرین))
*((مونوزونیت))
*((فوئید سینیت))
*((رسوبگذاری در محیط بادی))
*((طبقه بندی D.M.S از اختلالات روانی))
*((ساختا سیستم غدد داخلی))
*((ساختار سیستم عصبی پیرامونی))
*((انواع خانواده))
*((سطوح زبان))
*((رشته زبان))
*((سید حسن تقی زاده))
*((شخصیت نوع A,B و استرس))
*((عوامل بازدارنده خلاقیت))
*((پرورش خلاقیت))
*((روان شناسی بازی))
*((عوامل موثر در بازی))
*((تاثیر بازی در رشد انسان))
*((اثر استارک خطی))
*((درمان کمرویی))
*((دستاوردهای نظریه یادگیری پاولف))
*((روان شناسی خانواده))
*((رشد اندام بیرونی))
*((نونه های تاریخی از رفتار نابهنجار در افراد برجسته))
*((تعویق رشد حرکتی))
*((باورهای غلط رایج در باره رفتار نابهجار))
*((اختلالات زبان))
*((لکنت زبان))
*((ساختار سیستم عصبی مرکزی))
*((رشد جسمی))
*((مصاحبه بالینی - تشخیصی در روان شناسی))
*((آمار استنباطی))
*((شخصیت قدرت طلب))
*((انواع نظریه تدایی گرایانه))
*((آمار توصیفی))
*((عزت نفس))
*((یادگیری))
*((سازگاری و ناسازگاری))
*((نظریه یادگیری پاولف))
*((ارتباط))
*((سفر ناصرالدین شاه به اروپا))
*((شهر و ده از دیدگاه جامعه شناسان))
*((نقش))
*((تعاریف آموزش و پرورش))
*((شهر در کشورهای توسعه نیافته))
*((دلایل وقوع جنگ جهانی اول))
*((ارتباط جامعه شناسی روستایی با دیگر علوم))
*((روابط خانوادگی در روستاهای ایران))
*((خانواده در روستا))
*((دگرگونی روابط کوچندگان و مردم روستانشین))
*((دوران بزرگ مالکی جامعه روستایی ایران))
*((روستانشینی))
*((نقش معلم در جامعه عشایری))
*((نظریه زیمل در مورد کلان شهر و حیات ذهنی))
*((نظام سیاسی))
*((آموزش و پرورش توسعه اجتماعی))
*((انواع رویکردهای نوین در جامعه شناسی آموزش و پرورش))
*((انواع نظریه‌های جامعه شناسی شهری))
*((انگیزه ، آرزو در روستا))
*((تاریخ پیدایش شهر))
*((تعادل یونی در سیستم ناهمگن))
*((الکترود شاهد))
*((مفاهیم اولیه غلظت))
*((سلامتی و بیماری))
*((غده تیروئید))
*((گروههای خونی))
*((تنظیم بیان ژن در پروکایوتها))
*((تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها))
*((انواع سلولهای خون))
*((موفولوژی ریشه))
*((موفولوژی ساقه))
*((کنترل موضعی جریان خون بوسیله بافتها))
*((گزش حشرات))
*((قارچ شناسی))
*((اختلالات اسیدی - بازی))
*((ساختمان لوله گوارش))
*((شاخه اسفنج))
*((خواص عمومی سلول))
*((رگ))
*((دستگاه ایمنی بدن))
*((اثر هماتوکریت بر ویسکوزیته خون))
*((تولید مثل قارچ))
*((بیماری سرخچه))
*((جهش نقطه ای))
*((معنای مکی و مدنی بودن سوره قرآن))
*((خصوصیات قطعی آیات و سور مدنی))
*((توبه از دیدگاه قرآن ))
*((گناهان کبیره))
*((فواید شناخت آیات سوره مکی و مدنی))
*((پدیده وحی))
*((نخستین آیاتی که بر پیامبر نازل شد))
*((آخرین آیاتی که بر پیامبر نازل شد))
*((نماز و استفاده از ظرایف قرآنی))
*((خاطرات قرآنی))
*((لطایف قرآنی 2))
*((لطایف قرآنی 3))
*((شهاب))
*((عطارد))
*((زهره))
*((ذره آلفا))
*((ساقه))
*((مورفولوژِ برگ))
*((برگ))
*((طبقه بندی ماسه سنگها توسط فولک))
*((طبقه بندی ماسه سنگها توسط پتی جان و دیگران))
*((طبقه بندی سنگهای آهکی توسط فولک))
*((ترکیبات هالوژندار))
*((فولرن‌))
*((هیدرازین و اثرات زیست محیطی و زیست شناختی آن))
*((ترکیبات نیتروژندار))
*((واکنش گرمازا))
*((کوانتش فضایی))
*((اثر بهنجار زیمن))
*((مکانیک لاگرانژی))
*((تابش ترمزی))
*((حرکت ذره در میدان الکترومغناطیسی))
*((آشکارساز گرمایی))
*((همدوسی))
*((اصل طرد پاولی))
*((آنالیز برداری))
*((اتصال بیس مشترک))
*((تراز فرمی))
*((تداخل سنج فابری _ پرو))
*((خازن استوانه‌ای))
*((مخروط نوری))
*((کولیس))
*((تکنولوژی ابررسانا))
*((جریان شاره))
*((پراکندگی رادرفورد))
*((آونگ بالستیک))
*((ربات‌های میکروسکوپی))
*((مدارات مجتمع))
*((جسم صلب))
*((ترازوی کاوندیش ))
*((تولید برق))
*(( کاربرد مواد مغناطیسی))
*((مدل‌های ساختمان هسته‌ای))
*((آشکاساز تناسبی))
*((مادون قرمز از نجوم تا طب))
*((فهرست شیشه های ویژه))
*((اکتشاف نفت خام))
*((شیمی میوگلوبین و هموگلوبین))
*((تفکیک بازهای ضعیف در آب))
*((تعادل یونی در سیستم ناهمگن))
*((الکترود شاهد))
*((مفاهیم اولیه غلظت))
*((بهینه سازی میکروارگانیسمها در تصفیه بیولوژیکی فاظلابهای صنعتی))
*((تصفیه آب با صافی شنی تند خود شستشو))
*((فیلم رادیوگرافی))
*((چرا برای ذوب یخ نمک می ریزند؟))
*((زندگی در اعماق اقیانوس))
*((روشن کردن شمع با آب))
*((قضیه لارمور))
*((طیف سنجی تشدید مغناطیسی هسته))
*((طیف سنجی تشدید مغناطیسی کربن 13))
---
---
---
*((برگ))
*((عزت نفس))
*((فراورده‌های نفت خام))
*((کوه انواع آن))
*((مفاهیم اولیه غلظت))
*((رگ))
---
::__آ__::
---
*((آب بند و انواع آن ))
*((آبکشی))
*((آثار هیدرازین بر ارگانیسمهای محیط))
*((آزبست و مصارف آن))
---
::__ا__::
---
**((اتساع زمان))
*((اتعاشات یک صفحه تخت))
*((اتم اولیه))
*((اثرات بیولوژیک اشعه ماورای صوت))
*((اجسام کجا سنگین تر هستند))
*((اسید اوریک))
*((اسید کربوکسیلیک))
*((اشکال حاصل از فرسایش و رسوبگذاری رودخانه))
*((اعمال نورون))
*((اکسیداسیون))
*((اکوستیک ساختمانی))
**((اکوسیستم))
*((الکترو فورز))
*((انبساط جهان))
*((انرژی شبکه))
*((انقلاب اپتیکی))
*((انواع تخریب زمین لرزه))
*((انواع خاک مشکل آفرین))
*((انواع روشهای تشخیص رسوبات دریایی از غیر دریایی))
*((انواع روشهای ژئوتکنیکی شناسایی مستقیم زیر زمینی))
*((انواع روشهای ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوتکنیکی))
*((انواع روشهای مبارزه با استرس))
*((انواع ستاره))
*((انواع سوال درباره ماهیت انسان))
*((انواع فرآیند تغییر دهنده پوسته زمین))

*((انواع محطهای دریایی رسوبی))
*((انواع محیط های رسوبی حدواسط))
*((انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای))
*((انواع مستی))
*((انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی))
**((ایزومری))
*((ایستگاه لرزه نگاری))
*((این مسئله شوخی نیست))
---
::__ب__::
----
*((باتری لیموترش))
*((بافت آوند چوبی))
*((برخیزید))
*((بمب آتشفشان))
*((بی‌خوابی))
*((بیماری انگلی))
*((بیماریزایی ویروسی))
*((بیماریهای انگلی))
---
::__پ__::
---
*((پاشندگی نور))
*((پایداری سازه‌های کنار آبی))
*((پایداری سدها))
*((پایداری سنگ در برابر هوازدگی))
*((پتانسیل الکتریکی))
*((پدیده تولید زوج))
*((پدیده نابودی زوج))
*((پدیده‌های ناشی از زلزله))
*((پراش الکترون))
*((پراکندگی سنگهای دگرگونی در ایران))
*((پرچم و چگونگی تشکیل سلول جنس نر))
*((پرلیت و کاربردهای آن))
*((پرواز مغناطیسی))
*((پروفوسور عبدالسلام))
*((پرلیت))
*((پروژکتور))
*((پزشکی هسته‌ای))
*((پسروی و پیشروی دریا))
*((پگماتیت))
*((پل وتستون))
*((پلاست))
*((پلاسمای خون))
*((پله اکوسیستم و انتقال انرژی))
*((پوست بدن))
*((پوسته اقیانوسی))
*((پیاز و تنوع آن))
*((پیامد فشار روانی))
*((پیدایش علل آتشفشان))
*((پیدایش لیزر))
*((پیرایش لیزر))
*((پیش بینی و کنترل زمین لرزه))
*((پیشرس کردن سبزیجات))
*((پیشگویی آتشفشان))
*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
---
::__ت__::
---
*((تئوری انقباض زمین))
*((تئوری کامل زمین))
*((تاج خورشیدی))
*((تار مرتعش))
*((تاریخ روان شناسی))
*((تاریخچه آزمون‌های روانی))
*((تاریخچه روانشناسی مرضی))
*((تاریخچه قرآن))
*((تاسیسات و ساختمانهای باغبانی))
*((تاکسی پرنده))
*((تالک))
*((تالوفیت))
*((تثبیت دامنه‌های خاکی))
*((تثبیت دامنه‌های سنگی))
*((تجمع مواد آلی جهت تشکیل نفت))
*((تجمع هیدروکربن و تکتونیک صفحه‌ای))
*((تحرک اجتماعی در جامعه روستایی))
*((تحلیل تغییر شکل سنگها))
*((تخمیر))
*((تداخل امواج))
*((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین))
*((ترکیب خطی ارتعاشات))
*((ترکیب سیارات))
*((ترکیبات خوشه‌ای))
*((تشکیلات پسین در گیاهان ، رشد قطری))
*((تصویربرداری پزشکی))
*((تعادل جسم صلب))
*((تعادل ژنتیکی))
*((تعادل یونی))
**((تعادل))
*((تعاریف روستا))
*((تعرق))
*((تعیین سن طبقات زمین))
*((تغییر شکل یا دگر ریختی))
*((تفاوتهای رفتاری زن و شوهرهای شادکام و ناراضی))
*((تفکیک اسیدهای ضعیف))
*((تقویم زمین شناسی))
*((تک نگاری))
*((تکثیر ویروسها))
*((تکنیک حفاری))
*((تکنیک حفر تونل))
*((تکنیک حفر چاه))
*((تنظیم فعالیت ژنها بوسیله هورمونها))
*((توازن آب بدن))
*((توالی و تحول اکوسیستم))
*((توپوگرافی کف اقیانوس))
*((توده سنگهای آذرین))
*((تورق))
*((توزیع جغرافیایی آتشفشانها))
*((توزیع کویرها))
*((تولید انرژی الکتریکی سه فاز))
*((تولید صنعتی هیدروژن))
*((تولید مثل انواع جلبک))
*((تولید مثل))
*((تولید نوترون))
*((تونالیت))
---
::__ث__::
---
*((ثواب موعضه و نصیحت))
---
__ج__
---
*((جامدات بلوری))
*((جامدات فلزی))
*((جامعه اطلاعاتی و انقلاب تکنولوژی رسانه‌ای))
*((جانداران و پرواز))
*((جانشینی))
*((جایگاه انسان در تغییرات زمین))
*((جبر برداری))
*((جبهه موج))
*((جرم گرانشی))
*((جرم لختی))
*((جریان اقیانوسی))
**((جریان الکتریکی))
*((جریان دریایی))
*((جسم رسانا))
*((جلبک سبز))
*((جلبک شناسی))
*((جلبک قهوه‌ای))
*((جهش))
---
::__چ__::
---
*((چپ دستی یا راست دستی))
*((چرخه زندگی خانوادگی))
*((چرخه سنگ))
*((چشم انداز ترمودینامیک))
*((چشمه معدنی و آبگرم))
*((چند گوگردی))
*((چین خوردگی))
*((چینه شناسی آب هوایی))
---
::__ح__::
---
*((حدشنوایی))
*((حرکت توده‌ای مواد))
*((حرکت در گیاهان))
*((حفاری در بستر اقیانوس))
*((حکایت اسمعی))
*((حمله خواب))
*((حیواناتی که اسامی آنها در قرآن آمده))
*((حوضه آبریز))
---
::__خ__::
---
*((خازن کروی))
*((خازن مسطح))
*((خاکستر آتشفشان))
*((ختنه کردن نوزادان پسر))
**((خزه))
*((خشنودی شغلی))
*((خواص اشعه رادیواکتیو))
*((خواص شیمیایی مافوق صوت))
*((خواص عمومی سنگ))
*((خواص فیزیولوژیکی صوت))
*((خوشه کهکشان))
*((خود شکوفایی در نظریه مزلو))
---
::__د__::
---
*((دانه))
*((درسهای آسمانی))
*((درمان بیماریهای ویروسی از طریق مواد شیمیایی))
*((دریاچه آتشفشان))
*((دستگاه تولید اشعه مادون قرمز))
*((دگرشیبی))
*((دگرریختی))
*((دل مومن))
*((دماسنج الکترونیک))
*((دماسنج گازی))
**((دندان))
*((دوران پالئوسونیک))
*((دوران سنوزوئیک))
*((دوران مزوزوئیک))
*((دوربین دوچشمی))
*((دی ان))
*((دی‌اکسید گوگرد))
*((دیدگاه فروید در مورد جنبه‌های هوشیار و ناهوشیار شخصیت))
*((دیواره سلول گیاهی))
**((دیوپتر))
*((دیود تونلی))
*((دیوریت))
---
::__ر__::
---
*((رابطه سحر خیزی با کار روزانه))
*((رابطه متقابل احترام و اعتماد))
*((رادیو ایزوتوپ))
*((رادیولوژی))
*((راهبردهای ایجاد رابطه در مصاحبه روانی تشخیص))
*((رده‌بندی انواع فسیل))
*((رده‌بندی گیاهان))
*((رسوبات اقیانوسی))
*((رسوبگذاری))
*((رشد حرکتی))
*((رشد ساقه))
*((رشد شخصیت از دیدگاه فروید))
*((رشد و تکثیر باکتریها))
*((رفتار‌های تشویق کننده در یادگیری کودکان))
*((رقابت میکرو ارگانیسم))
*((رمز وراثتی))
*((رنگ و پایداری آن))
*((رنگ کانی))
*((روان شناسی رشد))
*((روانشناسی انگیزش))
*((روانشناسی فیزیولوژیک))
*((روانشناسی کودک))
*((روانشناسی مرضی))
*((روانشناسی هیجان))
*((روشهای اندازه گیری در نیروها))
*((روشهای اندازه گیری سختی و دوام سنگ))
*((روشهای مقابله با نقش زیانبار آبهای سطحی))
*((روشهای نگهداری تونل))
*((رها کردن چند توپ با اندازهای متفاوت))
*((ریبورومها))
*((ریخت شناسی اجتماعی دهات ایران))
*((ریز سنج))
*((ریشتر))
*((ریشه و ساختمان آن))
---
::__ز__::
---
*((زلزله مصنوعی))
*((زمان وقوع زمین لرزه))
*((زنانی که اسامی آنها در قرآن آمده))
*((زنجیره و شبکه غذایی))
*((زندگی مشترک)) (سیمبیوزیس)
*((زندگینامه عبدالسلام))
*((زنگ کانی))
*((زهکشی ))
*((زیست گیاهی))
---
__ژ__
---
*((ژنوم در موجودات مختلف))
---
::__س__::
---
*((ساختمان DNA))
*((ساختمان RNA))
*((ساختمان درونی زمین))
*((ساختمان مو و پرخه رشد آن))
**((سازش))
*((سایه و نیم سایه))
*((سترون سازی))
*((سخاوت و فواید دنیوی و اخروی آن))
*((سرعت واکنش))
*((سطح شیبدار))
*((سکه‌های در حال تعادل روی خطکش))
*((سلول گیاهی))
*((سلولز))
*((سنگ آهک در مصارف صنعتی))
*((سنگ آهک))
*((سنگ تبخیری))
*((سنگ لایه لایه))
*((سنگ مخزن نفت))
*((سنگواره))
**((سیتوپلاسم))
*((سیستم ترمودینامیکی))
*((سیل و سیلاب))
---
::__ش__::
---
**((شار مغناطیسی))
**((شدت زلزله))
*((شکلهای مختلف همزیستی))
*((شمع اتومبیل))
*((شن درمانی))
*((شن و ماسه در بتن))
*((شناسایی انواع کانی))
**((شنوایی))
*((شیره پرورده))
*((شیره خام))
*((شیشه ایمنی))
*((شیل نفتی))
*((شیمی فیزیک))
*((شیوه های سنتی تعون در روستا))
---
::__ص__::
---

---
::__ط__::
---
*((طبقه بندی خاک))
*((طبقه بندی کهکشان))
*((طناب نخایی))
---
::__ظ__::
---
*((ظرفیت گرمایی))
---
::__ع__::
---
*((علل رایج تخریب سدهای خاکی))
*((عیبجو))
---
::__غ__::
---
*((غدد ریشه‌ای و نمود ساقچه‌ای))
*((غدد ساقهای))
*((غشا واکوئلی)) (تونو پلاست)
---
::__ف__::
---
*((فرآیند فرسایش))
*((فرآیند فشردگی در سنگ آهک))
*((فرآیند نئومورفیسم در سنگ آهک))
*((فرآیند یخچالی شدن))
*((فرسایش بادی و توسعه بیابان))
*((فرسایش دریایی))
**((فرکانس))
*((فرمالدیئد))
*((فعالیت آتشفشانی))
*((فلات قاره))
*((فلزات قلیایی))
*((فیزک خورشید))
*((فیزیولوژی خواب))
---
::__ق__::
---
*((قابلیت انبساطی رگ))
*((قانون بقای اندازه حرکت خطی))
*((قانون بقای اندازه حرکت زاویه ای))
*((قانون بقای انرژی))
*((قانون جهانی گرانش))
*((قانون ژول))
*((قانون کولن))
**((قانون لنز))
*((قدم و دو))
*((قربانیان مثلث برمودا))
---
::__ک__::
---
*((کابل و کابل کشی))
*((کاتالیزور زیگلر - ناتا))
*((کاربرد بازدارنده‌های هورمونی در باغبانی))
*((کاربرد کانیها در بخش زیست محیطی))
*((کاربرد هورمون اکیس در باغبانی))
*((کاربرد هورمون جیبرلین در باغبانی))
*((کاربرد هورمون سایتوکیتین در باغبانی))
*((کاربرد هومون اتیلن در باغبانی))
*((کانسارهای ایران))
*((کانی دگرگونی))
*((کانی رسوبی))
*((کانی گوهری))
*((کربنات کلسیم))
*((کربونیل فلزی))
*((کرم اسکاریس))
*((کرم کدو))
*((کروموزوم))
*((کشف کهکشان))
*((کلروپلاست))
*((کلیه و نقش آن در تشکیل ادرار))
*((کم توجهی و عدم تمرکز در کودکان))
---
::__گ__::
---
*((گره لنفی))
*((گسترش بستر اقیانوس))
**((گل))
*((گلسیرین))
*((گلو اسید یا قندها یا هیدراتهای کربنی))
*((گمانه))
*((گنبد نمکی))
---
::__ل__::
---
*((لرزه نگاری))
*((لرزه نگار))
---
::__م__::
---
*((ما با چه سرعتی حرکت می کنیم))
*((متابولیسم))
*((متافیزیک))
*((متانو))
*((مثلث برمودا و دریای شیاطین))
*((مثلث برمودا))
*((محافظت از خوردگی))
*((محلول بافر))
*((مدار RLC))
*((مدیریت استرس))
*((مدیریت پرخاشگری))
*((مراتب بیداری))
*((مراحل فیزیکی رسوبگذاری))
*((مشتقات هیدرو کربنی نفت خام))
*((مشتقات هیدروکربنی نفت خام))
*((مشخصات آتشفشان))
*((مشخصات جغرافیایی زمین))
*((مصارف صنعتی و ساختمانی شن و ماسه))
*((مصالح خرده سنگی در راه سازی))
*((مضرات سیگار و روش ترک آن))
*((مغناطیس دیرینه))
*((مکانیسم انعقاد خون))
*((مکانیک سنگ))
*((مواد آتشفشان))
*((مواد آلوده کننده اصلی هوا))
*((مواد عایق))
*((مواد کنتراست در رایولوژی))
*((مواد مصالح زمین شناسی از دیدگاه مهندسی))
*((مولاریته))
*((میتو کندری))
*((میکروب شناسی آب و پسابها))
*((میکروب شناسی خاک))
*((میکروب شناسی مواد غذایی))
---
::__ن__::
---
*((نارسا خوانی))
*((ناودیس))
*((نحوه انتشار موج در تار مرتعش))
*((نحوه مطالعه یک کتاب مشکل))
*((نطریات داروین))
*((نظریه یادگیری ژندایک))
*((نظریه یادگیری واتسون))
*((نفتگیر دیاپیری))
*((نقش کانی‌ها در تهیه آجر))
*((نقش کانی‌ها در تهیه سیمان))
*((نقش کانیها در تهیه کود شیمیایی))
*((نقشهای احتمالی روانشناسان در ایجاد جامعه بهتر))
*((نگارش قرآن))
*((نگاهی کوتاه به کمیتهای الکتریکی و اندازه گیری جریان ولتاژ مثبت))
**((نمک))
*((نیروی پایستار))
*((نیروی جانب مرکز))
---
__و__
---
*((واسیناسیون کودکان))
*((واکنش جانشینی نوکلئوفیلی آلیناتیک))
*((واکوئل))
*((وزن اکی والان))
_______________________________
---
::__آ__::
---
*((آنوریسم داخل جمجمه))
---
::__ا__::
---
*((اثر یون مشترک))
*((اجسام کجا سنگین تر هستند))
*((اختلالات مغزی - عروقی))
*((ارزش غذایی))
*((اشکال همزیستی))
*((اعمال نورون))
*((الکتروفوز))
*((الماس))
*((اندازه دانه رسوبی))
*((اندازه گیری فرکانس رادیوئی))
*((اندازه گیری فشار روانی))
*((انرژی شبکه))
*((انواع تخریب زمین لرزه))
*((انواع خاک مشکل آفرین))
*((انواع دگرگونی))
*((انواع روشهای ژئوتکنیکی شناسایی مستقیم زیرزمینی))
*((انواع روشهای ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوتکنیکی))
*((انواع روشهای مبارزه با استرس))
*((انواع ستاره))
*((انواع سنگهای آذرین))
*((انواع فرآیند تغییر دهنده پوسته زمین))
*((انواع محطهای دریایی رسوبی))
*((انواع محیط های رسوبی حدواسط))
*((انواع محیطهای رسوبی قاره‌ای))
*((انواع مصالح خرده سنگی در سد سازی))
**((ایزومری))
*((این مسئله شوخی نیست))
---
::__ب__::
----
*((باریت))
*((بافت ماهیچه‌ای))
*((برخیزید))
*((بمب آتشفشان))
*((بهمنهای برف))
*((بیماری التهاب روده))
---
::__پ__::
---
*((پایداری سازه‌های کنار آبی))
*((پایداری سنگ در برابر هوازدگی))
*((پدیده‌های ناشی از زلزله))
*((پسروی و پیشروی دریا))
*((پلاسمای خون))
*((پمپ جت))
*((پوست))
*((پوسته اقیانوسی))
*((پیدایش و تغییر گونه‌ها))
*((پیش بینی و کنترل زمین لرزه))
*((پیوند اعضا و عکس العمل دستگاه ایمنی))
---
::__ت__::
---
*((تئوری انقباض زمین))
*((تئوری تکامل))
*((تئوری کامل زمین))
*((تاثیر ناکامی بر بهداشت روانی))
*((تاج خورشید))
*((تاقدیس))
*((تثبیت دامنه‌های خاکی))
*((تثبیت دامنه‌های سنگی))
*((ترجمه یا بیوسنتز انواع پروتئین))
*((ترکیب خطی ارتعاشات))
*((ترکیب سیارات))
*((ترکیبات خوشه‌ای))
*((تشکیلات پسین در گیاهان ، رشد قطری))
*((تصویربرداری پزشکی))
*((تعادل ژنتیکی))
*((تعادل شیمیایی))
**((تعادل))
*((تفکیک اسیدهای ضعیف))
*((تکثیر ویروسها))
*((تکنیک حفاری))
*((توازن آب بدن))
*((توپوگرافی کف اقیانوس))
*((تورق))
*((توزیع جغرافیایی آتشفشانها))
*((توزیع کویرها))
*((تولید انرژی الکتریکی سه فاز))
---
::__ث__::
---
*((ثابت حاصلضرب انحلالی))
__ج__
---
*((جامدات بلوری))
*((جامدات فلزی))
*((جایگاه انسان در تغییرات زمین))
*((جدول توزیع فراوانی))
*((جریان اقیانوسی))
**((جریان الکتریکی))
---
::__چ__::
---
*((چرخه سنگ))
*((چشمه معدنی و آبگرم))
*((چند گوگردی))
*((چین خوردگی))
*((چینه شناسی آب هوایی))
---
::__ح__::
---
*((حدشنوایی))
*((حرکت توده‌ای مواد))
*((حرکت در گیاهان))
*((حفاری در بستر اقیانوس))
*((حوضه آبریز))
---
::__خ__::
---
*((خازن استوانه‌ای))
*((خاکستر آتشفشان))
**((خزه))
---
::__د__::
---
*((دریاچه آتشفشانی))
**((دیوپتر))
---
::__ر__::
---
*((رادیو ایزوتوپ))
*((رده‌بندی انواع فسیل))
*((رسوبگذاری))
*((رشد و تکثیر باکتریها))
*((رنگ و پایداری آن))
*((روان شناسی احساس))
*((روانشناسی ادراک))
*((روانشناسی مرضی کودک))
*((روش PCR))
*((روش تحقیق علی- مقایسه‌ای))
*((روشهای تحقیق همبستگی))
*((روشهای اندازه گیری در نیروها))
*((روشهای اندازه گیری سختی و دوام سنگ))
*((روشهای مقابله با نقش زیانبار آبهای سطحی))
*((روشهای نگهداری تونل))
*((رها کردن چند توپ با اندازهای متفاوت))
*((ریبوزوم))
*((ریشتر))
---
::__س__::
---
**((سازش))
*((سرعت واکنش))
*((سلولز))
*((سکه‌های در حال تعادل روی خط کش))
*((سنگ مخزن نفت))
---
::__ش__::
---
**((شار مغناطیسی))
**((شنوایی))
*((شیل نفتی))
---
::__ف__::
---
*((فرسایش))
*((فرکانس
))
+*((اسامی صفحات حذف شدنی))
*((اسامی صفحات برای تغییر نام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 03 بهمن 1385 [11:46 ]   30   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [11:20 ]   29   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 شهریور 1385 [08:17 ]   28   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 خرداد 1385 [12:58 ]   27   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 31 اردیبهشت 1385 [14:09 ]   26   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 08 بهمن 1384 [14:13 ]   25   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:18 ]   24   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:12 ]   23   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 خرداد 1384 [08:12 ]   22   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:37 ]   21   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 31 اردیبهشت 1384 [07:35 ]   20   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [12:45 ]   19   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 اردیبهشت 1384 [11:31 ]   18   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 اردیبهشت 1384 [15:45 ]   17   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 اردیبهشت 1384 [04:40 ]   16   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [12:26 ]   15   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [04:37 ]   14   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [04:24 ]   13   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [04:09 ]   12   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 03 اردیبهشت 1384 [14:05 ]   11   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 30 فروردین 1384 [07:17 ]   10   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 16 فروردین 1384 [07:44 ]   9   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:42 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:30 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [05:27 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 اسفند 1383 [18:26 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 دی 1383 [06:00 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 05 دی 1383 [06:40 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 آذر 1383 [16:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 01 شهریور 1383 [04:44 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..