منو
 کاربر Online
840 کاربر online
تاریخچه ی: کاربرد رادیوداروها

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-89Lines: 1-89
-!دید کلی 
-همانند روشهای دیگر ردیابی ، طرز عمل ((پزشکی هسته‌ای)) ، غالبا قادر به تامین اطلاعات مهمی است که نمی‌توانند بطریق دیگری حاصل شوند. این قضاوتی است برای پرتوگیری مریض در مقابل ((شیمی تابش|تشعشع)). حدود خالصی برای بکار بردن تشعشع برای پزشکی وجود ندارد. طرق عمل پزشکی هسته‌ای یا برای تشخیص است یا برای درمان و ممکن است تشعشع از چشمه‌های داخلی یا خارجی حاصل گردد.

چشمه های خارجی تشعشع ، شامل چشمه‌های ((الکترون|الکترونهای)) با انرژی بالا یا ((اشعه گاما|گاما)) است. تشعشع داخلی از تزریق رادیوداروها حاصل می‌شود.
 
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/f/f4/smh-mri.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/f/f4/smh-mri.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 دستگاه MRI که در آن ، از رادیوداروها استفاده می‌شود. دستگاه MRI که در آن ، از رادیوداروها استفاده می‌شود.
  
  
  
 
 
 
 
 +!دید کلی
 +همانند روشهای دیگر ردیابی ، طرز عمل ((پزشکی هسته‌ای)) ، غالبا قادر به تامین اطلاعات مهمی است که نمی‌توانند بطریق دیگری حاصل شوند. این قضاوتی است برای پرتوگیری مریض در مقابل ((شیمی تابش|تشعشع)). حدود خالصی برای بکار بردن تشعشع برای پزشکی وجود ندارد. طرق عمل پزشکی هسته‌ای یا برای تشخیص است یا برای درمان و ممکن است تشعشع از چشمه‌های داخلی یا خارجی حاصل گردد.

چشمه های خارجی تشعشع ، شامل چشمه‌های ((الکترون|الکترونهای)) با انرژی بالا یا ((اشعه گاما|گاما)) است. تشعشع داخلی از تزریق رادیوداروها حاصل می‌شود.
 !چگونگی استفاده از رادیو داروها !چگونگی استفاده از رادیو داروها
 رادیودارویی که به مریض تزریق می‌شود، باید برای مدت طولانی کافی در ((عنصر|عناصر)) هدف بماند، ولی نه طولانی‌تر از حد ، تا جذب در تشعشع در حداقل باشد. مدت زمانی که در آن ، دارو مفید است، بستگی به نیم عمر ((رادیولوژی|رادیولوژیکی)) و نیم عمر بیولوژیکی دارد، یعنی مدت زمانی که دارو در بدن می‌ماند قبل از آنکه بوسیله فرآیندهای ((متابولیسم|متابولیکی)) از فعالیت افتاده یا از سیستم بدن خارج شود. رادیودارویی که به مریض تزریق می‌شود، باید برای مدت طولانی کافی در ((عنصر|عناصر)) هدف بماند، ولی نه طولانی‌تر از حد ، تا جذب در تشعشع در حداقل باشد. مدت زمانی که در آن ، دارو مفید است، بستگی به نیم عمر ((رادیولوژی|رادیولوژیکی)) و نیم عمر بیولوژیکی دارد، یعنی مدت زمانی که دارو در بدن می‌ماند قبل از آنکه بوسیله فرآیندهای ((متابولیسم|متابولیکی)) از فعالیت افتاده یا از سیستم بدن خارج شود.
 !ردیاب های رادیو دارویی !ردیاب های رادیو دارویی
 جدول زیر بعضی از انواع شیمیایی و کاربردهای آنها را در پزشکی هسته‌ای و به عنوان رادیودارو نشان می‌دهد.

 جدول زیر بعضی از انواع شیمیایی و کاربردهای آنها را در پزشکی هسته‌ای و به عنوان رادیودارو نشان می‌دهد.

 
 
 
 
  
 || ||
 رادیو نوکلید|شکل شیمیایی|کاربرد  رادیو نوکلید|شکل شیمیایی|کاربرد
 99mTc|پرتکنتات سدیم|مغز ، تیروئید ، غدد بزاقی ، عکس برداری استخر خونی ، مکان یابی ، جفت جنین  99mTc|پرتکنتات سدیم|مغز ، تیروئید ، غدد بزاقی ، عکس برداری استخر خونی ، مکان یابی ، جفت جنین
 99mTc|کلوئید آلبومین|جگر ، طحال ، عکسبرداری مغز استخوان  99mTc|کلوئید آلبومین|جگر ، طحال ، عکسبرداری مغز استخوان
 99mTc|اتی درونات EHDP|عکسبرداری استخوان  99mTc|اتی درونات EHDP|عکسبرداری استخوان
 99mTc| پنتتات DTPA|عکسبرداری مغز ، ریزش کلیوی ، عکسبرداری تنفس شش  99mTc| پنتتات DTPA|عکسبرداری مغز ، ریزش کلیوی ، عکسبرداری تنفس شش
 99mTc|پیروفسفات PPi|عکسبرداری استخوان ، عکسبرداری آرواره  99mTc|پیروفسفات PPi|عکسبرداری استخوان ، عکسبرداری آرواره
 131I|یدید سدیم|تشخیص کار تیروئید ، عکسبرداری تیروئید  131I|یدید سدیم|تشخیص کار تیروئید ، عکسبرداری تیروئید
 125I|آلبومین|تعیین حجم خون و پلاسما ، بررسیهای تیروئید  125I|آلبومین|تعیین حجم خون و پلاسما ، بررسیهای تیروئید
 123I|یدید سدیم|تشخیص کار تیروئید ، عکسبرداری تیروئید  123I|یدید سدیم|تشخیص کار تیروئید ، عکسبرداری تیروئید
 201Tl|کلرید تالوس|عضلات قلب ، گردش خون  201Tl|کلرید تالوس|عضلات قلب ، گردش خون
 133Xe|گاز|عکسبرداری تنفسی ، مطالعات جریان خون  133Xe|گاز|عکسبرداری تنفسی ، مطالعات جریان خون
 67Ga|سیترات گالیم|عکسبرداری تومور 67Ga|سیترات گالیم|عکسبرداری تومور
 ||  ||
  
 
 
 
 
 !!تکنسیم !!تکنسیم
 __99mTl __، رادیونوکلیدی است که در روشهای تشخیص پزشکی هسته‌ای بیشتر از همه رادیونوکلیدها مورد استفاده قرار گرفته‌است. ((تکنسیم)) ، دارای خواصی است که کاربرد آن را در تشخیص امراض مناسب می‌سازد. نیمه‌عمر آن __6.01h__ است که برای گرفتن اطلاعات پزشکی مدت ‌زمان کافی است، ولی آن اندازه طولانی نیست که مریض دچار پرتوگیری تشعشعی غیرضروری گردد. اشعه گاما با انرژی __142.7KeV__ نشر شده بوسیله تکنسیم دارای انرژی کافی برای نفوذ به نسوج و آشکارسازی ضعیف است. هزینه تولید __99mTl__ در حد معقولی است. __99mTl __، رادیونوکلیدی است که در روشهای تشخیص پزشکی هسته‌ای بیشتر از همه رادیونوکلیدها مورد استفاده قرار گرفته‌است. ((تکنسیم)) ، دارای خواصی است که کاربرد آن را در تشخیص امراض مناسب می‌سازد. نیمه‌عمر آن __6.01h__ است که برای گرفتن اطلاعات پزشکی مدت ‌زمان کافی است، ولی آن اندازه طولانی نیست که مریض دچار پرتوگیری تشعشعی غیرضروری گردد. اشعه گاما با انرژی __142.7KeV__ نشر شده بوسیله تکنسیم دارای انرژی کافی برای نفوذ به نسوج و آشکارسازی ضعیف است. هزینه تولید __99mTl__ در حد معقولی است.
 !!ید  !!ید
 سه ((ایزوتوپ)) از ((ید)) وجود دارد که برای عکسبرداری جهت تشخیص بکار می‌روند. این ایزوتوپها عبارتند از __131I ، 125I ، 123I__. کشش خاص__ I __برای تیروئید ، آن را مفیدترین ایزوتوپ برای عکسبرداری و درمان این غده ساخته است. این رادیوایزوتوپ‌ها معمولا بطرق شیمیایی به محلولی از __یدید سدیم__ تبدیل می‌شوند. ید نیز دارای خواص غنی و گوناگون شیمیایی همانند تکنسیم است، لذا می‌تواند با بسیاری از ((مولکول|مولکولهای)) مختلف همراه باشد. سه ((ایزوتوپ)) از ((ید)) وجود دارد که برای عکسبرداری جهت تشخیص بکار می‌روند. این ایزوتوپها عبارتند از __131I ، 125I ، 123I__. کشش خاص__ I __برای تیروئید ، آن را مفیدترین ایزوتوپ برای عکسبرداری و درمان این غده ساخته است. این رادیوایزوتوپ‌ها معمولا بطرق شیمیایی به محلولی از __یدید سدیم__ تبدیل می‌شوند. ید نیز دارای خواص غنی و گوناگون شیمیایی همانند تکنسیم است، لذا می‌تواند با بسیاری از ((مولکول|مولکولهای)) مختلف همراه باشد.
 !!تالیم !!تالیم
 __201Tl__ از فروپاشی __201Pb__حاصل می‌شود. ((سرب)) ابتدا بوسیله بمباران پروتونی فلز ((تالیم)) حاصل می‌گردد و سپس __201Tl __ بوسیله E__C__ به __201Hg __پایدار با نیمه‌عمر 79.9 ساعت فروپاشی می‌کند. با توجه به این‌که ((یون)) ، __+Tl __از نظر شیمیایی ، مشابه __+K__ است ، __ 201Tl__ غالبا برای عکسبرداری از ((قلب)) استفاده می‌شود. ((پتاسیم)) در کار عادی قلب در هنگام فعالیت‌های بدنی در آنجا جمع می‌گردد. __201Tl__ از فروپاشی __201Pb__حاصل می‌شود. ((سرب)) ابتدا بوسیله بمباران پروتونی فلز ((تالیم)) حاصل می‌گردد و سپس __201Tl __ بوسیله E__C__ به __201Hg __پایدار با نیمه‌عمر 79.9 ساعت فروپاشی می‌کند. با توجه به این‌که ((یون)) ، __+Tl __از نظر شیمیایی ، مشابه __+K__ است ، __ 201Tl__ غالبا برای عکسبرداری از ((قلب)) استفاده می‌شود. ((پتاسیم)) در کار عادی قلب در هنگام فعالیت‌های بدنی در آنجا جمع می‌گردد.
 !!گرنون !!گرنون
 این ((گاز بی‌اثر)) از نظر شیمیایی ، یک محصول جانبی از ((شکافت هسته‌ای|شکافت)) است. با توجه به این که __133Xe __ ((گاز)) است ، می‌تواند استنشاق شده و ابتدائا برای تشریح و عکسبرداری شش ، مانند بررسی تهویه موضعی شش‌ها مورد استفاده قرار گیرد. این ((گاز بی‌اثر)) از نظر شیمیایی ، یک محصول جانبی از ((شکافت هسته‌ای|شکافت)) است. با توجه به این که __133Xe __ ((گاز)) است ، می‌تواند استنشاق شده و ابتدائا برای تشریح و عکسبرداری شش ، مانند بررسی تهویه موضعی شش‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
 !!گالیم !!گالیم
 ((گالیم)) در ((جدول تناوبی)) در گروه ((آلومینیوم)) قرار دارد. ردیاب تشعشعی __67Ga__بوسیله جذب الکترون با نشر اشعه گاما ( __93.3__ ، __184.6__ ، __300.2__ کیلو الکترون‌ولت) به __67Zn__ فروپاشی می‌کند.

__67Ga__بصورت ترکیب __سیترات__ در بسیاری از ((تومور|انواع تومورها)) مورد استفاده قرار گرفته و برای نشان دادن تومورهای نسوج نرم بکار می‌رود. ایزوتوپ __72Ga__ نشان‌دهنده کشش بیشتری برای نسوج اسکلتی نسبت به نسوج نرم است و برای اسکن ‌کردن تومورهای استخوانی بکار رفته‌است.
 ((گالیم)) در ((جدول تناوبی)) در گروه ((آلومینیوم)) قرار دارد. ردیاب تشعشعی __67Ga__بوسیله جذب الکترون با نشر اشعه گاما ( __93.3__ ، __184.6__ ، __300.2__ کیلو الکترون‌ولت) به __67Zn__ فروپاشی می‌کند.

__67Ga__بصورت ترکیب __سیترات__ در بسیاری از ((تومور|انواع تومورها)) مورد استفاده قرار گرفته و برای نشان دادن تومورهای نسوج نرم بکار می‌رود. ایزوتوپ __72Ga__ نشان‌دهنده کشش بیشتری برای نسوج اسکلتی نسبت به نسوج نرم است و برای اسکن ‌کردن تومورهای استخوانی بکار رفته‌است.
 !روشهای تشخیص زنده !روشهای تشخیص زنده
 روشهای تشخیص زنده ، آن روشهایی هستند که در آنها یک رادیودارو در سیستم یک مریض زنده بطریق خوراندن ، تزریق یا با استنشاق وارد می‌گردد. اشعه گاما نشر شده بوسیله رادیوداروها برای تامین اطلاعات مورد نظر مونیتور می‌شوند. آشکارسازهای اشعه گاما بکار رفته در تشریح و عکسبرداری طبی غالبا به نام "~~green:دوربین‌های گاما~~" هستند. اکثر آشکارسازهای یدید سدیم جفت شده با لوله های فتومولتی پلایر بکار می‌روند ، چرا که در این مورد بازدهی بالا مهم‌تر از تفکیک خوب انرژی است.

روشهای زنده ممکن است اطلاعات آناتومی (ساختمانی) یا فیزیولوژیکی (کاری) بدهند.
 روشهای تشخیص زنده ، آن روشهایی هستند که در آنها یک رادیودارو در سیستم یک مریض زنده بطریق خوراندن ، تزریق یا با استنشاق وارد می‌گردد. اشعه گاما نشر شده بوسیله رادیوداروها برای تامین اطلاعات مورد نظر مونیتور می‌شوند. آشکارسازهای اشعه گاما بکار رفته در تشریح و عکسبرداری طبی غالبا به نام "~~green:دوربین‌های گاما~~" هستند. اکثر آشکارسازهای یدید سدیم جفت شده با لوله های فتومولتی پلایر بکار می‌روند ، چرا که در این مورد بازدهی بالا مهم‌تر از تفکیک خوب انرژی است.

روشهای زنده ممکن است اطلاعات آناتومی (ساختمانی) یا فیزیولوژیکی (کاری) بدهند.
 
 
 
 
  
 
 
 {img src=img/daneshnameh_up/d/d3/mri_skull.jpg} {img src=img/daneshnameh_up/d/d3/mri_skull.jpg}
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 اسکن مغز  اسکن مغز
  
  
  
 
 
 
 
 !آزمایش تشخیص غیر زنده (رادیو ایمونواسی) !آزمایش تشخیص غیر زنده (رادیو ایمونواسی)
 روشهای غیر زنده آنهایی هستند که روی نمونه‌های برداشته شده از یک مریض انجام می‌گیرند. تعدادی از این روش‌ها مستلزم بکارگیری رادیوداروها است، ولی مهمترین آنها ~~green:روش رادیو ایمونواسی~~ (__RIA__) می‌باشد. رادیو ایمونواسی نوعی __IDA__ جزء ((استوکیومتری)) است که در آن، عنصر مورد ((شیمی تجزیه|تجزیه)) ، نشاندار و غیرنشاندار برای ((انرژی پیوند|پیوند)) با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. __RIA__ بطور گسترده‌ای در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین ((هورمون|هورمون‌ها)) ، داروها ، ویروس‌ها و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. روشهای غیر زنده آنهایی هستند که روی نمونه‌های برداشته شده از یک مریض انجام می‌گیرند. تعدادی از این روش‌ها مستلزم بکارگیری رادیوداروها است، ولی مهمترین آنها ~~green:روش رادیو ایمونواسی~~ (__RIA__) می‌باشد. رادیو ایمونواسی نوعی __IDA__ جزء ((استوکیومتری)) است که در آن، عنصر مورد ((شیمی تجزیه|تجزیه)) ، نشاندار و غیرنشاندار برای ((انرژی پیوند|پیوند)) با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. __RIA__ بطور گسترده‌ای در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین ((هورمون|هورمون‌ها)) ، داروها ، ویروس‌ها و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود.
 !کاربردهای درمانی تشعشع !کاربردهای درمانی تشعشع
 کاربردهای درمانی تشعشع و رادیوداروها نسبت به کاربردهای تشخیص محدودتر هستند. زمانی که تشعشع برای درمان بکار می‌رود، مقصود نابود نمودن یک قسمت خاصی از نسوج مریض با تشعشع است. چشمه تشعشع می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. چشمه‌های خارجی تشعشع در حال حاضر اساسا در شکل باریکه‌های الکترونی یا ((اشعه ایکس)) است. بسیاری از دستگاهها می‌توانند برای تولید این تشعشعات بکار روند، ولی شتاب‌دهنده‌های خطی کوچک بیشترین کاربرد را دارند.

الکترون‌ها با انرژیهای __4__ تا __15__ مگا الکترون‌ولت برای \درمان سرطانهایی که نزدیک سطح بدن هستند، مانند سرطانهای پوست ، سینه ، سر و گردن بکار می‌روند.
 کاربردهای درمانی تشعشع و رادیوداروها نسبت به کاربردهای تشخیص محدودتر هستند. زمانی که تشعشع برای درمان بکار می‌رود، مقصود نابود نمودن یک قسمت خاصی از نسوج مریض با تشعشع است. چشمه تشعشع می‌تواند داخلی یا خارجی باشد. چشمه‌های خارجی تشعشع در حال حاضر اساسا در شکل باریکه‌های الکترونی یا ((اشعه ایکس)) است. بسیاری از دستگاهها می‌توانند برای تولید این تشعشعات بکار روند، ولی شتاب‌دهنده‌های خطی کوچک بیشترین کاربرد را دارند.

الکترون‌ها با انرژیهای __4__ تا __15__ مگا الکترون‌ولت برای \درمان سرطانهایی که نزدیک سطح بدن هستند، مانند سرطانهای پوست ، سینه ، سر و گردن بکار می‌روند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((پزشکی هسته‌ای)) *((پزشکی هسته‌ای))
 *((توموگرافی فعالسازی با نوترون)) *((توموگرافی فعالسازی با نوترون))
 *((روشهای تشخیص زنده)) *((روشهای تشخیص زنده))
 *((رادیواکتیویته)) *((رادیواکتیویته))
 *((رادیوداروها)) *((رادیوداروها))
 *((شیمی تابش)) *((شیمی تابش))
 *((عکسبرداری MRI)) *((عکسبرداری MRI))
 *((عکسبرداری تومور)) *((عکسبرداری تومور))
 *((عکسبرداری مغز استخوان)) *((عکسبرداری مغز استخوان))
 *((فیزیک پزشکی)) *((فیزیک پزشکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [10:02 ]   3   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 09 آذر 1384 [10:00 ]   2   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مرداد 1384 [16:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..