منو
 صفحه های تصادفی
دودمان دوم پادشاهی
پریودونتیت«پیوره»
زفاف امام علی و فاطمه علیهماالسلام
ترک امر به معروف و نهی از منکر در عهد غیبت
چینه شناسی
اثر مغناطیسی جریان الکتریکی
سازه هسته برشی
تکامل جانوران
مراسم شب عروسی حضرت زهرا علیهاسلام
کوراک
 کاربر Online
358 کاربر online
Lines: 1-33Lines: 1-38
 +
 +||((کاتالیزور)) ماده‌ای است که سرعت یک ((مواد شیمیایی|ماده شیمیایی)) را زیاد می‌کند، بدون اینکه ، خود ، در ((واکنش شیمیایی)) مصرف شود. کاتالیزور را می‌توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی کرد.||
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/8/86/reaction.gif}
 +
 !نگاه اجمالی !نگاه اجمالی
-بسیاری ازفرآیندهای صنعتی به روشهای کاتالیزوی وابسته هست. ولی کاتالیزوهای طبیعی که ((آریم)) نام دارند حتی بیشتر از این برای بشر حائز اهمیت است. این موارد فوق العاده پیچیده ، فرایندهای حیاطی مانند هضم ، وسنتز یاخته‌ای را کاتالیز می‌کنند. تعداد زیادی از واکنش‌های شیمیایی که در بدن صورت می‌گیرند و برای حیات ضروری هستند می‌توانند به کمک آریم‌ها در دمای نسبتا پایین بدن انجام شوند. هزاران نوع ریم شناخته شده است که هر یک وظیفه خاصی دارند. پژوهش درباره ساختار و کار آریمها به درک عمیق‌تر علل امراض و مکانیسم رشد کمک خواهد کرد.
!تعریف ((کاتالیزور))
کاتالیزور ماده‌ای است که سرعت یک ماده شیمیایی را زیاد می‌کند، بدون اینکه خود در ((واکنش شیمیایی)) مصرف شود. کاتالیزور را می‌توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی
کرد.
+بسیاری ازفرآیندهای صنعتی به روشهای کاتالیزوی وابسته هست. ولی کاتالیزوهای طبیعی که ((آنیم)) نام دارند، حتی بیشتر از این برای بشر حائز اهمیت است. این موارد فوقالعاده پیچیده ، فرایندهای حیاطی مانند هضم ، ازدم و سنتز یاخته‌ای را کاتالیز می‌کنند. تعداد زیادی از ((واکنش شیمیایی|واکنش‌های شیمیایی)) که در بدن صورت می‌گیرند و برای حیات ضروری هستند، می‌توانند به کمک آنیم‌ها در دمای نسبتا پایین بدن انجام شوند.

هزاران نوع نیم شناخته شده است که هر یک وظیفه خاصی دارند. پژوهش درباره ساختار و کار آنیمها به درک عمیق‌تر علل امراض و مکانیسم رشد کمک خواهد کرد.
 !نقش کاتالیزر در واکنش‌های شیمیایی !نقش کاتالیزر در واکنش‌های شیمیایی
-چون کاتالیزور در ((استوکیومتری)) واکنش تاثیری ندارد آن را بالای پیکان در معادله واکنش قرار می‌دهند، کاتالیزور را می‌توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی کرد. تاثیری که کاتالیزور بر روی ((سرعت)) واکنش می‌گذارد به صرف حضور آن نیست. یک واکنش کاتالیز شده ب یقی ی با مکانیسم متفاوت از واکنش کاتالیز نشده صورت می‌گیرد. واکنش در حضور کاتالیزور ممکن هست بامکانیسم دو مرحله‌ای انجام گیرد. کاتالیزور در مرحله واکنش مصرف شده و در مرحله دوم واکنش تولید می‌شود. بنابراین ، کاتالیزور به کرات مصرف می‌شود. در نتیجه ، برای انجام یک واکنش فقط مقدار اندکی از کاتالیزور مورد نیازاست. بنابراین ، نقش کاتالیزور ایجاد سیر جدیدی است که از طریق آن واکنش می‌توان صورت گیرد.
!انرژی فعال سازی کاتالیزور
انرژی فعال سازی کل برای یک سیر کاتالیز شده کمتر از این انرژی برای مسیر کاتالیز نشده است، این اختلاف ، افزایش قابل توجه سرعت واکنش در حضور کاتالیزور را توجیه می‌کند. برای واکنش‌های برگشت‌پذیر ، تاثیر کاتالیزور بر واکنش‌های مستقیم و معکوس یکسان است. کاهش افزایش فعال سازی برای ((واکنش معکوس)) ، توسط کاتالیزور به اندازه کاهش برای واکنش مستقیم است.
+چون کاتالیزور در ((استوکیومتری)) واکنش تاثیری ندارد، آن را بالای پیکان در معادله واکنش قرار می‌دهند. کاتالیزور را می‌توان بدون تغییر ، در پایان واکنش بازیابی کرد. تاثیری که کاتالیزور بر روی ((سرعت واکنش)) می‌گذارد، به صرف حضور آن نیست. یک واکنش کاتالیز شده مکن با مکانیسم متفاوت از واکنش کاتالیز نشده صورت ‌گیرد. همینطور واکنش در حضور کاتالیزور ممکن هست با مکانیسم دو مرحله‌ای انجام گیرد.

کاتالیزور در یک مرحله از واکنش مصرف شده ، در مرحله دوم واکنش تولید می‌شود. بنابراین ، کاتالیزور به کرّات مصرف می‌شود. در نتیجه ، برای انجام یک واکنش ، فقط مقدار اندکی از کاتالیزور مورد نیاز است. بنابراین ، نقش کاتالیزور ، ایجاد سیر جدیدی است که از طریق آن ، واکنش می‌تواند صورت گیرد.
!انرژی فعالسازی کاتالیزور
((انرژی فعالسازی)) کل برای یک سیر کاتالیز شده ، کمتر از این انرژی برای مسیر کاتالیز نشده است. این اختلاف ، افزایش قابل توجه سرعت واکنش در حضور کاتالیزور را توجیه می‌کند. برای واکنش‌های برگشت‌پذیر ، تاثیر کاتالیزور بر واکنش‌های مستقیم و معکوس یکسان است. کاهش افزایش فعالسازی برای واکنش معکوس توسط کاتالیزور ، به اندازه کاهش برای واکنش مستقیم است.
 !انواع کاتالیزور !انواع کاتالیزور
-*__((کاتالیزور همگن)):__
یک کاتالیزور همگن با مواد واکنش دهنده در یک فاز قرار دارد.

*__((
کاتالیزور ناهمگن)):__
مواد واکنش دهنده و کاتالیزور در فازهای مختلف قرار دارند. در این فرآیند ((مولکول|مولکولهای)) واکنش دهنده بر سطح کاتالیزور جذب می شوند و واکنش در سطح آن انجام می‌شود. لایه مولکولها و اتم‌هایی که جذب سطح شیمیایی شده‌اند به عنوان واسط شیمیایی در واکنش کاتالیز شده سطحی عمل می‌کنند.
+!!کاتالیزور همگن />یک کاتالیزور همگن با مواد واکنشدهنده در یک فاز قرار دارد.
!!کاتالیزور ناهمگن />مواد واکنشدهنده و کاتالیزور در فازهای مختلف قرار دارند. در این فرآیند ، مولکولهای واکنشدهنده بر سطح کاتالیزور جذب میشوند و واکنش در سطح آن انجام می‌شود. لایه ((مولکول|مولکولها)) و اتم‌هایی که جذب سطح شیمیایی شده‌اند، به عنوان واسط شیمیایی در واکنش کاتالیز شده سطحی عمل می‌کنند.
 !اثر کاتالیزور بر مواد شیمیایی !اثر کاتالیزور بر مواد شیمیایی
-فعالیت یک کاتالیز ب ((آرش کترون|ساختار الکترونی)) و ((ساختار اتم|آرایش اتم‌ها)) در سطح آن کاتالیزور بستگی دارد. گمان می‌رود که نقصهای شبکه‌ای و ناهمواری سطح بلور مواضع فعال برای کاتالیز شدن باشند. با افزودن موادی مرسوم به پیشبرها می‌توان تغییراتی روی سطوح برخی از کاتالیزورها ایجاد کرده و فعالیت کاتالیزوری آنها را افزایش داد. +فعالیت یک کاتالیزر ، ساختار الکترونی و آرایش اتم‌ها در سطح آن کاتالیزور بستگی دارد. گمان می‌رود که نقصهای شبکه‌ای و ناهمواری سطح بلور ، مواضع فعال برای کاتالیز شدن باشند. با افزودن موادی موسوم به پیشبرها ، می‌توان تغییراتی روی سطوح برخی از کاتالیزورها ایجاد کرده ، فعالیت کاتالیزوری آنها را افزایش داد.

فعالیت کاتالیزورها عموما بسار اختصاصی است. در بعضی موارد ، یک ماده معین ممکن است سنتز یک دسته محصولات را از مواد اولیه خاصی کاتالیز کند، درصورتی که ماده دیگر ممکن است سنتز محصولات کاملا متفاوتی را از همان مواد اولیه کاتالیز کند. در این گونه موارد ، هر دو واکنش امکان‌پذیر است و محصولات بدست آمده آنهایی هستند که سریعتر تشکیل می‌شوند.
!سموم ک
اتالیزور />موادی هستند که کاتالیزورها را از فعالیت باز می‌دارند. برای مثال مقدار کمی ((آرسنیک)) ، توانایی ((پلاتین)) برای کاتالیز کردن واکنش تهیه تری‌اکسی گورد از دی‌اکسید گوگرد را از بین می‌برد.
-فعالیت کاتالیزورها عموما بسیار اختصاصی است. در بعضی موارد ، یک ماده معین ممکن است سنتز یک دسته محصولات را از مواد اولیه خاصی کاتالیز کند، درصورتی که ماده دیگر ممکن است سنتز محصولات کاملا متفاوتی را از همان مواد اولیه کاتالیز کند. در این گونه موارد ، هر دو واکنش امکان‌پذیر است و محصولات به دست آمده آنهایی هستند که سریعتر تشکیل می‌شوند.
!سموم کاتالیزور
موادی هستند که کاتالیزورها را از فعالیت باز می‌دارند. برای مثال مقدار کمی ((آرسینک)) توانایی ((پلاتین)) برای کاتالیز کردن واکنش تهیه ((تری اکسید گوگرد)) از ((دی اکسید گوگرد)) را از بین می‌برد.
+ dir align=left>
{img src=img/daneshnameh_up/b/bd/0011.jpg}
 !کاربردهای صنعتی کاتالیزور !کاربردهای صنعتی کاتالیزور
-*تبادلگر کاتالیزوری که به ((اگزوز)) خودروها نصب می‌شوند، یکی از کاربردهای جدید کاتالیز کردن سطحی است. ((منوکسید کربن)) و ((هیدرو کربن|هیدرو کربن‌های)) حاصل از سوخت ناقص ، از اگزوز خودورها خارج می‌شوند و بطور جدی هوا را آلوده می‌کنند. گازهای خروجی از موتور و هوای اضافی به تبادلگر هدایت شده از روی کاتالیزوری که مشتمل بر ((اکسید فلزی|اکسیدهای فلزی)) است، عبور داده می‌شود. Co و هیدروکربنها به CO2 و H2O که نسبتا بی‌ضررند تبدیل و در ((هوا)) رها می‌شوند.چون کاتالیزور توسط ((سرب)) مسموم می‌شوند، در خودروهای مجهز به این تبادلگر بایستی از ((بنزین بدون سرب)) استفاده شود.

*در فرآیندهای صنعتی روشهای کاتالیزوری بسیار اهمیت دارد. />
*((کاتالیزور طبیعی)) نام ((ریم)) که فرآینده‌های حیاتی مانند هضم ، وسنتز یاخته‌ای را کاتالیز می‌کنند.
+تبادلگرهای کاتالیزوری که به اگزوز خودروها نصب می‌شوند، یکی از کاربردهای جدید کاتالیز کردن سطحی است. ((منوکسید کربن)) و ((هیدروکربنها|هیدرو کربن‌های)) حاصل از سوخت ناقص ، از اگزوز خودورها خارج می‌شوند و بطور جد هوا را آلوده می‌کنند. گازهای خروجی از موتور و هوای اضافی به تبادلگر هدایت شده ، از روی کاتالیزوری که مشتمل بر اکسیدهای فلزی است، عبور داده می‌شود.

((دی‌اکسید
کربن)) و ((هیدروکربنها)) به __CO2__ و __H2O__ که نسبتا بی‌ضررند، تبدیل و در هوا رها می‌شوند. چون کاتالیزور توسط ((سرب)) مسموم می‌شود، در خودروهای مجهز به این تبادلگر ، بایستی از ((بنزین|بنزین بدون سرب)) استفاده شود.
!اهمیت کاتالیزور در فرایندهای صنعتی و حیاتی
*در فرآیندهای صنعت روشهای کاتالیزوری بسیار اهمیت دارند.>>
*کاتالیزور طبیعی ((آزیم)) نام رد که فرآینده‌های حیات مانند هضم ، ازدم و سنتز یاخته‌ای را کاتالیز می‌کنند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آیم)) +*((آنیم))
*((
ستوکیومتری))
 *((تبخیر)) *((تبخیر))
 *((تقطیر)) *((تقطیر))
-*((قطیر ب ز))
*((
کاتایور همگن))
*((کاتالیزور ناهمگن))
*((واکنش شیمیایی))
+*((ر ک))
*((کاتالیزور))
*((واکنش شیمیایی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [08:31 ]   6   فیروزه نجفی      جاری 
 چهارشنبه 05 بهمن 1384 [08:30 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [10:30 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 آذر 1383 [16:17 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:01 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [11:59 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..