منو
 صفحه های تصادفی
رشته مهندسی هوا و فضا
نظریه طبیعی مجموعه‌ها
چگونه یک نیروسنج بسازیم؟
تعیین اجرت قبل از کار
صفر مطلق
Silver
همراه و همگام باپیامبر در قیامت
شیوه بازی
واپسین نبرد شاه عباس بزرگ با سنان پاشا
انواع روشهای مبارزه با استرس
 کاربر Online
643 کاربر online
تاریخچه ی: ژیبسیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Gibbsite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-ژیپسیت (هیدرارژیلیت) - آگرگاتهای رسوبات ژیپسیت که بطور قسمتی توسط هیدروکسیدآهن رنگین شده +ژیپسیت (هیدرارژیلیت) - آگرگاتهای رسوبات
ژیپسیت که بطور قسمتی توسط هیدروکسید
آهن رنگین شده
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ولر(Adular)::__
::((پتاسیم|K))((آلومینیوم|Al))((سییکن|Si))3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::((سییک))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+||__::ژیپی (Gibbsite)::__
::((آلومینیوم|Al))(OH)3::
::
((مونوکلییک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((یدروکی))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /001::|__::((رخ))::__
::((شیشه)) ای - ((صدف))ی::|__::((جلا))::__
::فلسی::|__::شکستگی::__
::شفاف - نیمه شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تریاَ کمیا ; ((سوئی)) ، ((اطری)) ، ((فرانسه)) ، ((روای)) ، ((مکیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((آگرگات)) نهان بلور- شعاعی::|__::اشکال ظاهری::__
::روا ; در ((آلمان)) ، ((روسیه)) (اوال) ، ((سوئ)) ، ((امریک)) ، ((برزیل)) ، ((فرانسه)) ، ((یوگسای)) ، ((مارستان)) و غیره::|__::((ژیزمان))::__
|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=65.4% ((H2O))=34.6% با انکلوزیون آهن ((آهن|Fe)) و گالیوم((گالیوم|Ga))::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید خاکستری - سفید -سفید مایل به سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 |__::تشابه کانی شناسی::__ |__::تشابه کانی شناسی::__
-::((کلیت))، ((تیتانیت)) ،((لبی))،((کوارز))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((نشور))ی اغل شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
|__::((کاربرد))::__
::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.وا ((فییک))ی و ((شیمی))ایی بیه ((ارت)) ات::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((کو))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((وهمیت))،((لیمونیت))،((یسپور))،((کرنون))::|__::((پاراژنز))::__
::((هیدروترمال)) - ثانوی::|__::منشا تشکیل::__
::هن و کاه - فلی - ماکله::|__::شکل ((بلور))ها::__
::ساخت ((آلومینیوم))::|__::((کاربرد))::__
::((زیل))::|__::محل پیدایش::__
::(ای لومینسانس گی بز یا ناری (اموج کوتاه::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استG.Gibbs از نام کلکسیور امریکایی::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +2.5|3|2.3|2.4||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [12:43 ]   5   فاطمه عیوضی      جاری 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [12:23 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [10:44 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [10:30 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 25 مرداد 1384 [09:47 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..