منو
 کاربر Online
518 کاربر online
تاریخچه ی: ژرمژوئیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-68Lines: 1-69
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture file=img/daneshnameh_up/Adular.jpg} +{picture=Jeremejevite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-جم بلورهای
(
آدولر ( صوی 21میلیمتر
+مژویت - بلورهای کوچک د کیه شده (3میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::د(Adular)::__
::((پتاسیم|K))((آلومینیوم|Al))((سیین|Si))3O8::
|__::سیستم ((تبلور))::__
::((ییکات))::|__::((رده بندی))::__
|__::((رخ))::__
+||__::ژژیت (Jeremejevite)::__
::((آلومینیوم|Al))BO3::
::
((زاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
::((رات))::|__::((رده بندی))::__
::ندارد::|__::((رخ))::__
 ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__ ::((شیشه)) ای::|__::((جلا))::__
-|__::شکستگی::__
|__::((شفافیت))::__
+::((صدف))ی::|__::شکستگی::__
::شفاف::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباََ کمیاب ; ((وئیس)) ، ((اطریش)) ، ((فرانسه)) ، ((رمای)) ((مکزیک))::|__::((ژیزمان))::__
::.و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
|__::ترکیب شیمیایی::__
|__::رنگ ((کانی))::__
|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::بلوری::|__::اشکال ظاهری::__
::کمیاب ; ((وسیه)) و ((اییا))::|__::((ژیزمان))::__
::و قلیاهای الکالن ((هافنیم|HF)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((Al2O3))=59.42% ((B2O3))=40.58%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد روشن - متمایل به آبی::|__::رنگ ((کانی))::__
::سفید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-|__::تشابه کانی شناسی::__
::((کیت))، ((تیتانیت)) ،((آلبیت))،((کوارز))::|__::((پاراژنز))::__
::((یرتمال))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))های اغلب شیاردار::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((اسفالریت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((آتیت))،((آلبیت))،((تورملین))::|__::((پاراژنز))::__
::((اتی))::|__::منشا تشکیل::__
::((منشور))ی::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ویس))::|__::محل پیدایش::__
::.خواص ((یزیک))ی ((شیمی))ایی آن شبیه ((رتز)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.در ((اتریش)) گرفته شده است Adula از نام ((ک))::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ویه))::|__::محل پیدایش::__
::.کای شابه آن ((ری)) است::|__::سایر مشخصات::__
::.گرفته شده استP.V.Jeremeiev از نام کای شاس روس ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|ــ|ــ|ــ|| +ــ|7|3.31|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:30 ]   6   فاطمه عیوضی      جاری 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [08:19 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:50 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:13 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [07:03 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 24 مرداد 1384 [06:39 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..