منو
 کاربر Online
1015 کاربر online
تاریخچه ی: چرخه اپتیک و لیزوژنیک

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-25Lines: 1-26
 ||V{maketoc}|| ||V{maketoc}||
 ||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/biologycontentlist.html|فهرست مطالب زیست‌شناسی] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__|| ||__~~navy:@#13::: این مطلب از بخش آموزش وب‌سایت المپیاد زیست‌شناسی رشد،انتخاب شده که با فرمت pdf نیز در [http://olympiad.roshd.ir|وب‌سایت المپیاد رشد]موجود می‌باشد. برای مشاهده این موضوعات در وب‌سایت المپیاد، به آدرس [http://olympiad.roshd.ir/biologycontentlist.html|فهرست مطالب زیست‌شناسی] مراجعه کنید. همچنین می‌توانید با کلیک ((مطالب علمی سایت المپیاد رشد|اینجا))‌ ، با ویژگی‌های بخش آموزش این وب‌سایت آشنا شوید.:: #@~~__||
 ^@#16: ^@#16:
 !@@{TEX()} {\lambda} {TEX}Lytic and lysogenic cycles in phage @@ !@@{TEX()} {\lambda} {TEX}Lytic and lysogenic cycles in phage @@
 {* وقتی که یک فاژ یک سلول را مورد حمله قرار می دهد باید به ترتیب خاصی ژن هایش را بیان کند ژن هایی وجود دارند که محصولاتشان در مراحل اولیه ابتلا لازم است و برخی محصولات ژن ها تا مراحل پایانی مورد نیاز نیستند. ژن های اولیه معمولاً همانند سازیDNA فاژ را کنترل می کنند در حالی که ژن های پایانی معمولاً ساخت پوشش پروتئینی و لیز سلول باکتریایی را کنترل می کنند اگر در فرآیند ابتلا یک فاژ ژن های اولیه را در ابتدا و ژن های پایانی را در انتها بیان کند بسیار اثر گذارتر خواهد بود. حتی فاژهای میانه این توانایی را دارند که بوسیله لیز کردن سلول میزبان (lysis) و یا کافت زایی(lysogeny) از آن خارج شوند. در این جا نیز فرآیندهای کنترلی تعیین می کند کدام مسیر در پیش گرفته شود. یک خصوصیت عمومی که در اکثر فاژها صدق می کند این است که ژن هایی آن ها به صورت دو کلاستر اپرون های اولیه و اپرون های پایانی تجمع کرده اند که برای هر کدام مکانیسم های کنترل رونویسی مجزایی وجود دارد. {* وقتی که یک فاژ یک سلول را مورد حمله قرار می دهد باید به ترتیب خاصی ژن هایش را بیان کند ژن هایی وجود دارند که محصولاتشان در مراحل اولیه ابتلا لازم است و برخی محصولات ژن ها تا مراحل پایانی مورد نیاز نیستند. ژن های اولیه معمولاً همانند سازیDNA فاژ را کنترل می کنند در حالی که ژن های پایانی معمولاً ساخت پوشش پروتئینی و لیز سلول باکتریایی را کنترل می کنند اگر در فرآیند ابتلا یک فاژ ژن های اولیه را در ابتدا و ژن های پایانی را در انتها بیان کند بسیار اثر گذارتر خواهد بود. حتی فاژهای میانه این توانایی را دارند که بوسیله لیز کردن سلول میزبان (lysis) و یا کافت زایی(lysogeny) از آن خارج شوند. در این جا نیز فرآیندهای کنترلی تعیین می کند کدام مسیر در پیش گرفته شود. یک خصوصیت عمومی که در اکثر فاژها صدق می کند این است که ژن هایی آن ها به صورت دو کلاستر اپرون های اولیه و اپرون های پایانی تجمع کرده اند که برای هر کدام مکانیسم های کنترل رونویسی مجزایی وجود دارد.
 شاید فاژ{TEX()} {\lambda} {TEX} از سایر فاژها بهتر مورد مطالعه قرار گرفته باشد. و از آنجا که یک فاژ میانه است می تواند هم به صورت منفرد و هم به صورت ترکیب شده با کروموزوم میزبان وجودداشته باشد. این فاژ از آنجا که دارای راه جالب و پیچیده ای برای انتخاب چرخه حیاتش می باشد مورد توجه ما است. این فاژ یک مدل برای کنترل های اپرونی می باشد و پیچیدگی آن نتیجه داشتن در انتخاب متفاوت برای چرخه حیات می باشد. شاید فاژ{TEX()} {\lambda} {TEX} از سایر فاژها بهتر مورد مطالعه قرار گرفته باشد. و از آنجا که یک فاژ میانه است می تواند هم به صورت منفرد و هم به صورت ترکیب شده با کروموزوم میزبان وجودداشته باشد. این فاژ از آنجا که دارای راه جالب و پیچیده ای برای انتخاب چرخه حیاتش می باشد مورد توجه ما است. این فاژ یک مدل برای کنترل های اپرونی می باشد و پیچیدگی آن نتیجه داشتن در انتخاب متفاوت برای چرخه حیات می باشد.
-به طور خلاصه بیان یکی از دو چرخه حیات ( لیزوژنیک یا لیتیک ) بستگی به دسترسی دو بازدارنده به جایگاه های اپراتور دارد دو پروتئین بازدارنده با نام هایcro,CIشناخته می شوند. بازدارندهCI به نفع لیزوژنی عمل می کند و چرخه لیتیک را متوقف می کند. بازدارنده cro به نفع چرخه لیتیک عمل نموده و چرخه لیزوژنی را متوقف می نماید. جایگاه های اپراتور می توانند به هر یک از دو پروتئین cro,CI متصل شوند و در نتیجه رونویسی را متوقف سازند. مکانیسم های کنترلی دیگری نیز در تعیین جنبه های چرخه حیات فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} دخیل هستند که شامل multiple promoters mulantitermination برای همان ژن ها می باشد.
اپرون های فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX}:
فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX}یک سیستم پیچیده از کنترل های اپرون های اولیه و پایانی را نشان می دهد.
+به طور خلاصه بیان یکی از دو چرخه حیات ( لیزوژنیک یا لیتیک ) بستگی به دسترسی دو بازدارنده به جایگاه های اپراتور دارد دو پروتئین بازدارنده با نام هایcro,CIشناخته می شوند. بازدارندهCI به نفع لیزوژنی عمل می کند و چرخه لیتیک را متوقف می کند. بازدارنده cro به نفع چرخه لیتیک عمل نموده و چرخه لیزوژنی را متوقف می نماید. جایگاه های اپراتور می توانند به هر یک از دو پروتئین cro,CI متصل شوند و در نتیجه رونویسی را متوقف سازند. مکانیسم های کنترلی دیگری نیز در تعیین جنبه های چرخه حیات فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} دخیل هستند که شامل multiple promoters mulantitermination برای همان ژن ها می باشد.*}
!اپرون های فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX}:

{*
فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX}یک سیستم پیچیده از کنترل های اپرون های اولیه و پایانی را نشان می دهد.
 همین طور سیستم های کنترلی برای تعیین اینکه ابتلا از نوع لیتیک باشد یا لیزوژنیک ژن های فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} در چهار اپرون دسته بندی شده اند، راست، چپ، پایانی و بازدارنده.  همین طور سیستم های کنترلی برای تعیین اینکه ابتلا از نوع لیتیک باشد یا لیزوژنیک ژن های فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} در چهار اپرون دسته بندی شده اند، راست، چپ، پایانی و بازدارنده.
 ::{picture=img/daneshnameh_up/a/af/mbio0063a.jpg}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/a/af/mbio0063a.jpg}::
 اپرون های راست و چپ ژن های مربوط به همانند سازیDNAو نو ترکیبی و ترکیب فاژ با کروموزوم را در بردارند و اپرون پایانی محتوی ژن هایی است که پروتئین های سر و دم پوشش پروتئینی و نیز لیز سلول میزبان را کد می نماید. مراحل اتفاقاتی که در طول حمله فاژ اتفاق می افتد نسبتاً شناخته شده است نقشه فاژ{TEX()} {\lambda} {TEX} یک حلقه ایست ولی کروموزوم {TEX()} {\lambda} {TEX} دو مرحله خطی در چرخه حیات خود دارد. این کروموزوم درون قسمت سر پوشش پروتئین به صورت خطی می باشد و نیز هنگامی که با کروموزوم میزبان ترکیب می شود تا یک پروفاژ را تشکیل دهد باز هم به شکل خطی می باشد. اپرون های راست و چپ ژن های مربوط به همانند سازیDNAو نو ترکیبی و ترکیب فاژ با کروموزوم را در بردارند و اپرون پایانی محتوی ژن هایی است که پروتئین های سر و دم پوشش پروتئینی و نیز لیز سلول میزبان را کد می نماید. مراحل اتفاقاتی که در طول حمله فاژ اتفاق می افتد نسبتاً شناخته شده است نقشه فاژ{TEX()} {\lambda} {TEX} یک حلقه ایست ولی کروموزوم {TEX()} {\lambda} {TEX} دو مرحله خطی در چرخه حیات خود دارد. این کروموزوم درون قسمت سر پوشش پروتئین به صورت خطی می باشد و نیز هنگامی که با کروموزوم میزبان ترکیب می شود تا یک پروفاژ را تشکیل دهد باز هم به شکل خطی می باشد.
 ::{picture=img/daneshnameh_up/1/17/mbio0063b.gif}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/1/17/mbio0063b.gif}::
 این دو فرم خطی انتهای یکسانی ندارند. DNA بالغ که در درون سه پوشش پروتئینی قرار دارد قبل از لیز سلول در کنار جایگاه های Cos قرار گرفته است و نتیجه آن ایجاد یک شکاف در نقشه حلقوی بین جایگاه های R,Aمی باشد. پروفاژ به جایگاه هایatt متصل می شود و لذا نقشه حلقوی در آن نقاط شکسته است. این دو فرم خطی انتهای یکسانی ندارند. DNA بالغ که در درون سه پوشش پروتئینی قرار دارد قبل از لیز سلول در کنار جایگاه های Cos قرار گرفته است و نتیجه آن ایجاد یک شکاف در نقشه حلقوی بین جایگاه های R,Aمی باشد. پروفاژ به جایگاه هایatt متصل می شود و لذا نقشه حلقوی در آن نقاط شکسته است.
 جایگاه های همولوگ اتصال در کروموزوم فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} و E.coliاز 15 جفت باز به عنوان هسته ( که در هر دو با نام O خوانده می شود ) تشکیل شده اند و در کنار آن ها در دو طرف توالی های متفاوتی قرار گرفته است. جایگاه های همولوگ اتصال در کروموزوم فاژ {TEX()} {\lambda} {TEX} و E.coliاز 15 جفت باز به عنوان هسته ( که در هر دو با نام O خوانده می شود ) تشکیل شده اند و در کنار آن ها در دو طرف توالی های متفاوتی قرار گرفته است.
 ::{picture=img/daneshnameh_up/1/10/mbio0063c.gif}:: ::{picture=img/daneshnameh_up/1/10/mbio0063c.gif}::
 در فاژ به این ناحیه {TEX()} {pop^\prime} {TEX} گفته می شود که در آن {TEX()} {p^\prime ,p} {TEX}دو ناحیه کنار هستهo در DNAفاژ می باشند. در باکتری به این ناحیه{TEX()} {BOB^\prime} {TEX}گفته می شود که {TEX()} {B^\prime ,B} {TEX} نواحی جانبی هسته oدر کروموزوم باکتری می باشند. ترکیب که بخشی از چرخه حیات لیزوژنیک می باشد به محصول ژن int نیاز دارد پروتئین به نام اینتگراز که به عنوان site_specific recombination خوانده می شود. بعدها جدا شدن پروفاژ در طی induction هنگامی که فاژ کروموزوم میزبان را ترک می کند تا وارد چرخه لیتیک شود به اینتگراز و پروتئین دیگری که محصول ژن xis می باشد ( پروتئین excisionase ) ‌نیاز دارد. در فاژ به این ناحیه {TEX()} {pop^\prime} {TEX} گفته می شود که در آن {TEX()} {p^\prime ,p} {TEX}دو ناحیه کنار هستهo در DNAفاژ می باشند. در باکتری به این ناحیه{TEX()} {BOB^\prime} {TEX}گفته می شود که {TEX()} {B^\prime ,B} {TEX} نواحی جانبی هسته oدر کروموزوم باکتری می باشند. ترکیب که بخشی از چرخه حیات لیزوژنیک می باشد به محصول ژن int نیاز دارد پروتئین به نام اینتگراز که به عنوان site_specific recombination خوانده می شود. بعدها جدا شدن پروفاژ در طی induction هنگامی که فاژ کروموزوم میزبان را ترک می کند تا وارد چرخه لیتیک شود به اینتگراز و پروتئین دیگری که محصول ژن xis می باشد ( پروتئین excisionase ) ‌نیاز دارد.
 پس از ابتلا سلولE.coli با فاژ {TEX()} {DNA, \lambda} {TEX} فاژ بوسیله جایگاه Cos مکمل حلقوی می شوند رونویسی آغاز می شود و در طی زمان کوتاهی فاژ به سوی وارد شدن به چرخ لیتیک و تولید نسل جدید ویروس رهنمون می شود و یا به چرخه لیزوژنیک وارد شده و با کروموزوم میزبان جفت می شود چه اتفاقاتی منجربه تعیین مسیر می شود و فاژ را به یکی از این دو راه هدایت می کند؟*} پس از ابتلا سلولE.coli با فاژ {TEX()} {DNA, \lambda} {TEX} فاژ بوسیله جایگاه Cos مکمل حلقوی می شوند رونویسی آغاز می شود و در طی زمان کوتاهی فاژ به سوی وارد شدن به چرخ لیتیک و تولید نسل جدید ویروس رهنمون می شود و یا به چرخه لیزوژنیک وارد شده و با کروموزوم میزبان جفت می شود چه اتفاقاتی منجربه تعیین مسیر می شود و فاژ را به یکی از این دو راه هدایت می کند؟*}
 --- ---
 ! پیوند های خارجی ! پیوند های خارجی
 [http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0131.pdf] [http://Olympiad.roshd.ir/biology/content/pdf/0131.pdf]
 #@^ #@^

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [11:18 ]   2   زینب معزی      جاری 
 شنبه 30 اردیبهشت 1385 [11:17 ]   1   زینب معزی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..