منو
 کاربر Online
1610 کاربر online
Lines: 1-13Lines: 1-24
-*((چرا انسان زنگ نمی زند؟))
!دیدکلی:
این پرسش ادپیش ازتوجه به آنکه هرروز بطور متوسط یک درصدگلبولهای قرمز دربدن انسان ازبین می رود وبا گلبولهای جانشین می شود,بی معنی بنظر می رسد.هموگلوبین موجود در گلبولهای قرمزشامل 30 میلی گرمFe(III) است که درآب نا محلول است.اگربدن انسان ترتیب به خصوصی برای دفع این آهن نا محلول نداشته باشد احتیاج به مقدار زیادی ,حدود10 تریلیون لیتر آب در روز خواهد داشت تا از مسدود شدن کلیه ها زنگ آهن جلوگیری کند.
!فریتین:
به خاطر فعالیت پروتئینی مرسوم به فریتین انسانها احتیاج به نوشیدن این حجم عظیم از آب در روز را ندارند.فریتین در گیاهان و جانوران وجود دارد و در بعضی از باکتریها نیز یافت می شود. احتمالاً از نخستین روزهای حیات در زمین که موجودات زنده شروع به افزودن اکسیژن به اتمسفرکردند,وجود داشته است.
!نقش فریتین:
محلولترین شکل آهنFe(II)است اما این شکل با اکسیژن موجود در خون و سایر مایعات زیست شناختی به سرعت به Fe(III) اکسید می شود.بطور معمول یونهای Fe(III) توده های عظیم شبیه به زنگار در خون ایجاد خواهند کرد.ولی فریتین با ایجاد یک پوشش محافظ اطراف یونهای Fe(III) آنها را پایدار خواهد کرد. یونهای Fe(II) ابتدا در خون به قسمت خارجی که پوسته ای از پروتئین شامل 24 اسید آمینه است,متصل شده و در این قسمت به Fe(III) اکسید می شوند.وقتی یونهای Fe(III) با اکسیژن ترکیب می شوند که توده ها را به وجود آورندبه قسمت میانی پوشش پروتئینی و سپس به هستة پروتئینی انتقال می یابند.این هسته قادر است بیش از 4000 اتم آهن را درخودنگه دارد بنابراین پروتئین شامل فریتین کمپلکس آهن به صورت محلول باقی می ماند.
!نحوة ورود آهن به پروتئین:
در پژوهش های اولیه نشان داده است که پوستة خارجی پروتئین به شکل کرة بزرگ توخالی است که کانال های زیادی به آن وارد شده است .تصور می رود که یونهای Fe(II) ازطریق این کانال ها به هستة پروتئین می رسند.نتایج همچنین نشان داده است که مقدار فریتین تولید شده ازطریق سلولهای بدن توسط غلظت آهن درسلولها تعیین می شود.همچنین تصوربراین است که آهن به طور غیر مستقیم با بخشهای ژنتیکی سلوب برخودمی کند وموجب می شود ژنهای تولیدکنندة پروتئین فعال یا غیرفعال شوند.
!شکل فریتین:
سلولهای بخشهای مختلف شکل های متنوعی فریتین می سازند.مثلاًاسیدآمینه فریتینی ی اد ک درسلولهای جگرساخته می شود.مقدار کمی با فریتین لولهای قرمز خون تفاوت دارد.علت این تفاوتها هنوزناشناخته است ولی تصورمی شودمربوط به این باشد که سرعت وارد شدن آهن به فریتین گلبولهای خون بیشتر از فریتین سلولهای جگراست.
+!دیدکلی
این پرسش که چرا نن زن نمی‌د؟ پیش از توجه به آنکه هر روز بطور متوسط یک درصد ((گلبول قرمز خون|گلبولهای قرمز)) در بدن انسان از بین میرود و با گلبولهای جدید جانشین میشود، بیمعنی به نظر میرسد. ((هموگلوبین خون|هموگلوبین)) موجود در گلبولهای قرمز شامل 30 میلی‌‌گرم (Fe(III است که در ((آب)) نامحلول است. اگر بدن انسان ترتیب بهخصوصی برای دفع این ((آهن|آهن نامحلول)) نداشته باشد، احتیاج به مقدار بسیار زیادی ، حدود 10 تریلیون لیتر ، آب در روز خواهد داشت، تا از مسدود شدن ((کلیه|کلیه‌ها)) ((زنگ آهن)) جلوگیری کند.
!فریتین
به خاطر فعالیت پروتئینی مرسوم به ((فریتین)) ، انسانها احتیاج به نوشیدن این حجم عظیم از آب در روز را ندارند. فریتین در گیاهان و جانوران وجود دارد و در بعضی از ((انواع باکتری|باکتریها)) نیز یافت میشود. احتمالا از نخستین روزهای حیات در زمین که ((موجودات زنده)) شروع به افزودن ((اکسیژن)) به اتمسفر کردند، وجود داشته است.
!نقش فریتین
محلولترین شکل ((آهن)) ، (Fe(II است، اما این شکل با اکسیژن موجود در ((خون)) و سایر مایعات زیست شناختی به سرعت به (Fe(III اکسید میشود. بطور معمول یونهای (Fe(III تودههای عظیمی شبیه به زنگار را در خون ایجاد خواهند کرد، ولی فریتین با ایجاد یک پوشش محافظ اطراف یونهای (Fe(III آنها را پایدار خواهد کرد. یونهای (Fe(II ابتدا در خون به قسمت خارج که پوستهای از ((پروتئین)) ، شامل 24 ((آمینو اسید|اسید آمینه)) است، متصل شده و در این قسمت به (Fe(III اکسید میشوند.

وقتی یونهای (Fe(III با اکسیژن ترکیب میشوند که تودهها را بوجود آورند، به قسمت میانی پوشش پروتئینی و سپس به هسته پروتئینی انتقال مییابند. این هسته قادر است بیش از 4000 اتم آهن را در خود نگه دارد. بنابراین پروتئین شامل فریتین ((ین کمپلکس|کمپلکس آهن)) به صورت محلول باقی میماند.
!نحوه ورود آهن به پروتئین
در پژوهشهای اولیه نشان داده شده است که پوسته خارجی پروتئین به شکل کره بزرگ توخالی است که کانالهای زیادی به آن وارد شده است. تصور میرود که یونهای (Fe(II از طریق این کانالها به هسته پروتئین میرسند. نتایج همچنین نشان داده است که مقدار فریتین تولید شده از طریق ((سلول انسان|سلولهای بدن)) توسط غلظت آهن در سلولها تعیین میشود. همچنین تصور بر این است که آهن بطور غیرمستقیم با بخشهای ژنتیکی سلول برخورد میکند و موجب میشود ژنهای تولیدکننده پروتئین ، فعال یا غیرفعال شوند.
!شکل فریتین
سلولهای بخشهای مختلف بدن اشکال متنوعی از فریتین میسازند. مثلا ترکیب اسید آمینه فریتینی ک ((سول ر|سلولهای جگر)) ساخته میشود، مقدار کمی با فریتین ((گلول قرمز خون|گلبولهای قرمز خون)) تفاوت دارد. علت این تفاوتها هنوز ناشناخته است ولی تصور میشود، مربوط به این باشد که سرعت وارد شدن آهن به فریتین گلبولهای خون بیشتر از فریتین سلولهای جگر است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 +*((آب))
 +*((آهن))
 +*((بافت خون))
 +*((پروتئین))
 +*((خون))
 +*((زنگ آهن))
 +*((سلول انسان))
 +*((فریتین))
 +*((گلبول سفید خون))
 +*((گلبول قرمز خون))
 +*((هموگلوبین خون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:28 ]   2   حسین خادم      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [07:09 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..