منو
 صفحه های تصادفی
صورت فلکی قیفاووس
خلقت نور حسین علیه السلام ازنور جلال خداوند
راهنمایی های معاویه به یزید
نفوذ قرآن در ادبیات فارسی
احسان به مردم
تشکیلات پسین در گیاهان ، رشد قطری
تیره شاهدانه
مقالات جدید زیست شناسی
تذکر دو نکته مهم
قطعات رایانه
 کاربر Online
642 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند یونی

V{maketoc}

اتمهای بعضی ((عناصر شیمیایی|عناصر)) به آسانی ((الکترون)) از دست می دهند تا لایه خارجی پایداری را تشکیل دهند، یعنی لایه ای را که حداکثر تعداد الکترونهای ممکن را در خود دارد. اتمهایی که الکترون به دست آورده یا از دست داده اند یون نامیده می شوند. به دست آوردن الکترون یون منفی ایجاد می کند و از دست دادن الکترون یون مثبت. جاذبه بین یونهای مثبت و منفی، که پیوند یونی خوانده می شود، منجر به یک ترکیب محکم و شبکه مانند می شود. به دلیل این استحکام، اکثر ((ترکیبات شیمیایی|ترکیبهای)) یونی جامدند.

{picture file=img/daneshnameh_up/c/c8//Vakonesh_yoni.jpg}


به عنوان مثال برای تشکیل کلرید ((سدیم))، سدیم یک الکترون به ((کلر)) می دهد. به این ترتیب لایه خارجی هر دو اتم پایدار می شود.
!منبع
__DK multimedia__
!اطلاعات اولیه:
ترکیبات یونی متشکل از تعداد زیادی آنیون کاتیون که با طرح معین هندسی در کنار هم قرار گرفته اند یک بلور بوجود می آورند.هربلور,به سبب جاذبه های منفی ـمثبت یونها به هم نگهداشته شده است.فرمول شیمیایی یک ترکیب یونی نشانة ساده ترین نسبت یونهای مختلف برای به وجود آوردن بلوری است که از نظرالکتریکی خنثی باشد.
!تعریف:
پیوند یونی جاذبه ای است که بین یونهای مثبت و منفی وجود دارد و آنها را دریک ساختار بلورین به هم نگه می دارد.این پیوند ناشی از انتقال الکترون بین اتم هاست.
!ما هیت یون:
وقتی اتم ها به یون تبدیل می شوند خواص آنها شدیداً تغییرمیکند مثلاً مجموعه ای از مولکولهای برم قرمز است.اما یونهایBr- در رنگ بلورمادة مرکب هیچ دخالتی ندارند.یک قطعه سدیم شامل اتم های سدیم,نرم است خواص فلزی دارد وبرآب به شدت اثرمی کند اما یونهایNa+ درآب پایدارند. مجموعة بزرگی از مولکولهای کلر,گازی سمّی به زرد مایل به سبز است ولی یونهای کلرید cl - مواد مرکب رنگ ایجاد نمی کنند و سمّی نیستند.به همین لحاظ است که یونهای سدیم و کلر را به صورت نمک طعام می توان بدون ترس از واکنش شدید روی گوجه فرنگی ریخت.وقتی اتم ها به صورت یون در می آیند ماهیت آنها آشکارا تغییر می کند.
!خواص مواد مرکب یونی:
*رسانایی الکتریکی: رسانایی الکتریکی مواد مرکب یونی مذاب به این علت است که وقتی قطب هایی با بارمخالف در این مواد مذاب قرار گیرد ومیدان الکتریکی برقرارشود یونها آزادانه به حرکت درمی آیند این حرکت یونها بار یا جریان را از یک جا به جای دیگر منتقل می کنند.درجسم جامد که یونها بی حرکت اند و نمی توانند آزادانه حرکت کنند جسم خاصیت رسانای الکتریکی ندارد.
*سختی:سختی موادمرکب یونی به علت پیوند محکم میان یونهای با بار مخالف است.برای پیوندهای قوی انرژی بسیاری لازم است تا یون ها از هم جدا شوند و امکان حرکت آزاد حالت مذاب را پیداکنند.انرژی زیاد به معنی نقطة جوش بالا است که خود از ویژگی های مواد مرکب یونی است.
*شکنندگی:مواد مرکب یونی شکننده اند زیرا که ساختار جامد آنها آرایة منظمی از یونهاست.مثلاً ساختار سدیم کلرید(NaCl) رادرنظر بگیرید.هرگاه یک سطح از یونها فقط به فاصلة یک یون درهرجهت جابجا شود یونهایی که بارمشابه دارند درکناریکدیگر قرارمی گیرند و یکدیگر را دفع می کنند و چون جاذبه ای درکار نیست بلورمی شکند .سدیم کلرید رانمی توان با چکش کاری به ورقه های نازک تبدیل کرد با چنین عملی بلور نمک خرد وازهم پاشیده می شود.
عناصرگروه IA (فلزات قلیایی)یعنی Li,Na,K,Rb,Cs هریک به ترتیب یک الکترونبیشتر از گازهای نجیب He,Kr,Ne,Ar,Xe دارند.اگرهریک ازاین فلزات ازهر اتم یک الکترون از دست بدهند,جزء باقیمانده آرایش الکترونی گاز نجیب متناظرخود را پیدا می کند.مثلاً ,Li یک الکترون والانس درآرایش حالت پایه دارد از دست دادن یک الکترون موجب می شود که Li ساختار الکترونی He را پیداکند.یک اتم Li که فقط دو الکترون و سه پروتون داشته باشد بار 1+ خواهد داشت. یک اتم باردارمانند Li+ یا یک گروه ازاتم های باردار,مانند گروه سولفات -2so4 رایون می گویند.عناصرگروه IIA درجدول تناوبی(فلزات قلیایی خاکی) هریک دوالکترون والانس دارند.پس برای اینکه mg,ca,sr,ba ساختار گاز نجیب را به دست آورند اتم های هرعنصرباید دو الکترون ازدست بدهند.ازدست رفتن دو الکترون موجب می شودکه دو پروتون درهسته خنثی نشده بماند.پس هریون بار2+ خواهد داشت .برای جدا شدن سومین الکترون لازم است جفت الکترونهای تراز اصلی با انرژی پایین ترشکسته شود.این امرانرژی زیادتری می خواهد.جداشدن الکترونها ازفلزات و تشکیل یونهای مثبت حاصل ازآنها را می توان به راههای مختلف ترسیم کرد.پسجداشدن یک الکترون از یک اتم معین جداشدن الکترونهای بعدی به ترتیب
مشکلترمی شود.زیرا با ازدست رفتن هرالکترون بارمؤثر زیادتری می شود و الکترونهای باقیمانده رامحکمتر نگاه می دارد.به طور خلاصه یونهای مثبت وقتی تشکیل می شوند که اتم های فلزی یک الکترون(گروهIA ) دوالکترون(گروهIIA) ویا سه الکترون(گروهIIIA) به اتم های غیر فلزی می دهند.یونهای حاصل آرایش الکترونی یکسان با یک گاز نجیب دارند.
!ها لوژن ها:
تا یونهای مثبت درحضوریونهای منفی پایدار می شوند.خنثی شدن بار,بار هر دو نوع یون را پایدارمی کند. یونهای منفی پایدار,ازاتم هایی که شش یا هفت الکترون والانس دارند,تولید می شوند.این گونه اتم ها آنقدر الکترون بدست می آورند تا ساختارگاز نجیب را پیدا کنند.مثلاً اتم های عناصرگروهVIIA (هالوژن ها) هفت الکترون والانس دارند و هریک یکالکترون می خواهند آرایش الکترونی یک گاز نجیب را پیدا کنند.اگر اتم های F,Cl,Br,I هریک ,یک الکترون به دست آورند,یونهای حاصل یعنیF-,Cl-,Br-,I - به ترتیب آرایش الکترونیNe,Ar,Kr,Xe را خواهند داشت.
!گروه اکسیژن:
اتم عناصر VIA (O,D,Se) برای رسیدن به ساختار الکترونی یک گاز نجیب هریک دو الکترون نیازدارند.اضافه شدن دوالکترون به هم اتم سبب تولید – 2می شود.روند به دست آوردن الکترون توسط غیرفلزات ,مانند از دست دادن الکترون توسط فلزات رامی توان به راههای متفاوت ترسیم کرد.
به طورخلاصه غیرفلزات یک,دو,یا سه الکترون از فلزات می گیرند و یون منفی ایجاد می کنند این یونهای منفی همگی الکترونهای والانس جفت شده و آرایش هشت الکترونی پایدار گازهای نجیب را دارند.
فرمول شیمیایی یک ماده مرکب از لحاظ الکتریکی خنثی است.خنثی بودن الکتریکی مستلزم آن است که شمار بارهای مثبت و منفی دربلورماده مرکب برابر باشند.دو F - برای هرCa2+,سه یونO- برای دو یونAL3+ و الی آخر.در بلورنمک طعام یونهای Na+,Cl- با جاذبه الکتریکی میان بارهای مخالف درجای خود نگاه داشته شده اند.علاوه براین برای خنثی بودن این ماده مرکب باید نسبت یونهای سدیم به یونهای کلرید 1 به 1 باشد.دراین صورت ساده ترین فرمول آنNaCl خواهدبود .درساختار بلورین NaCl هر یون سدیم با هرشش یون کلریداطراف آن جذب می شود.به همین طریق هر یون کلرید با هر شش یون سدیم اطراف آن جذب می شود در ساختارهای یونی هیچ مولکول تک اتمی وجود ندارد,یعنی هیچ یون خاصی وجود ندارد که منحصراً به یک یون دیگر به پیوندد.
!مباحث مرتبط با عنوان


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [15:36 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 21 شهریور 1384 [15:33 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [06:19 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [05:56 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 شهریور 1383 [09:05 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..