منو
 کاربر Online
708 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند کووالانسی

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-33Lines: 1-48
 +
 +||یک ((جفت الکترون پیوندی|جفت الکترون مشترک بین دو هسته)) یک پیوند کووالانسی تشکیل می‌دهند.||
 +
 +{picture=support.gif}
 +
 !اطلاعات اولیه  !اطلاعات اولیه
-میلیون‌ها ((ماده مرکب)) شناخته شده فقط از ((غیر فلزات)) ترکیب یافته‌اند. این مواد مرکب فقط شامل عناصری هستند که در هر ((اتم)) 4 ، 5 ، 6 یا 7 ((الکترون ظرفیت|الکترون والانس)) دارند. بنابراین الکترون‌های والانس اتم‌های غیر فلزی آنقدر زیاد است که اتم‌ها نمی‌توانند با از دست دادن آنها ساختار یک ((گاز بی اثر|گاز نجیب)) را به دست آورند. معمولا غیر فلزات با ((جفت الکترون پیوندی|جفت کردن الکترون‌ها)) پیوند ایجاد می‌کنند و در این فرآیند به ساختار یک گاز نجیب می‌رسند.
!تعریف پیوند کووالانسی
یک ((جفت الکترون پیوندی|جفت الکترون مشترک بین دو هسته)) یک پیوند کووالانسی تشکیل می‌ده
ند.
+میلیون‌ها ((ماده مرکب)) شناخته شده فقط از ((غیر فلزات)) ترکیب یافته‌اند. این مواد مرکب فقط شامل عناصری هستند که در هر ((اتم)) 4 ، 5 ، 6 یا 7 ((الکترون ظرفیت|الکترون والانس)) دارند. بنابراین الکترون‌های والانس اتم‌های غیر فلز آنقدر زیاد است که اتم‌ها نمی‌توانند با از دست دادن آنها ساختار یک ((گاز بی اثر|گاز نجیب)) را به دست آورند. معمولا غیر فلزات با ((جفت الکترون پیوندی|جفت کردن الکترون‌ها)) پیوند ایجاد می‌کنند و در این فرآیند به ساختار یک گاز نجیب می‌رسند.
 !استحکام پیوند کووالانسی !استحکام پیوند کووالانسی
-آنچه اتم‌های یک ((ملکول)) را به هم نگه می‌دارد، پیوند کووالانسی است، در تشکیل پیوند کووالانسی الکترون‌ها ، به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته می‌شوند. استحکام پیوند کووالانسی ناشی از جاذبه متابل دو ((هسته|هسته مثبت)) و ((ابر الکترونی|ابر منفی الکترون‌های پیوندی)) است. یا به عبارت دیگر مربوط به آن است که هر دو هسته الکترونهای مشترکی را جذب می‌کنند.مشترکی را جذب می‌کنند. +آنچه اتم‌های یک ((ملکول)) را به هم نگه می‌دارد، پیوند کووالانسی است، در تشکیل پیوند کووالانسی الکترون‌ها ، به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته می‌شوند. استحکام پیوند کووالانسی ناشی از جاذبه متابل دو ((هسته|هسته مثبت)) و ((ابر الکترونی|ابر منفی الکترون‌های پیوندی)) است. یا به عبارت دیگر مربوط به آن است که هر دو هسته الکترونهای مشترکی را جذب می‌کنند.
 !نحوه تشکیل ((اوربیتال مولکولی)) !نحوه تشکیل ((اوربیتال مولکولی))
 دو اوربیتال به نحوی ((همپوشانی اوربیتالها|همپوشانی)) می‌کنند که ((ابر الکترونی|ابرهای الکترونی)) ، در ناحیه بین دو هسته ، یکدیگر را تقویت می‌کنند و احتمال یافتن ((الکترون)) در این ناحیه افزایش می‌یابد طبق ((اصل طرد پاولی)) دو الکترون این پیوند باید اسپین مخالف داشته باشند. در نتیجه تشکیل پیوند ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) به اوربیتال مولکولی تبدیل می‌شود. دو اوربیتال به نحوی ((همپوشانی اوربیتالها|همپوشانی)) می‌کنند که ((ابر الکترونی|ابرهای الکترونی)) ، در ناحیه بین دو هسته ، یکدیگر را تقویت می‌کنند و احتمال یافتن ((الکترون)) در این ناحیه افزایش می‌یابد طبق ((اصل طرد پاولی)) دو الکترون این پیوند باید اسپین مخالف داشته باشند. در نتیجه تشکیل پیوند ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) به اوربیتال مولکولی تبدیل می‌شود.
 +

 +
 +{picture=covalent.jpg}
 +
 !انواع پیوند کووالانسی !انواع پیوند کووالانسی
-*__پیوند یگانه کووالانسی:__
متشکل از یک جفت الکترون (دارای ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف) است، که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را اشغال می‌کند. ساده‌ترین نمونه اشتراک در مولکول‌های دو اتمی گازهای از قبیل F2 ، H2 و Cl2 دیده می‌شود. اتم ((هیدروژن)) فقط یک ((الکترون)) دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترون‌های خود را به اشتراک بگذارند یک جفت الکترون حاصل می‌شود. این ((جفت الکترون پیوندی)) متعلق به کل ((مولکول هیدروژن)) است و به ((آرایش الکترونی)) پایدار گاز نجیب ((هلیم)) می‌رسد. هر الکترون ((هالوژن)) هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتم‌ها ، هر اتم به ((آرایش الکترونی)) هشت تای ، که ویژه گازهای نجیب است، می‌رسد.


*__پیوند چند گانه:__
بین دو اتم ، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته می‌شود که اتم‌ها با پیوند چند گانه به هم متصل‌اند. دو جفت الکترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه می‌نامند. اغلب می‌توان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک ((مولکول)) به وجود می‌آورد از تعداد الکترون‌های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم ، پیش بینی کرد. چون برای ((فلزات)) شماره گروه در جدول با تعداد الکترون‌های والانس برابر است، می‌توان پیش بینی کرد که عناصر گروه VIIA مثل Cl (با هفت الکترون والانس) ، برای رسیدن به هشت تای پایدار یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه IVA مثل O و S (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر VA مثل N و P (با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه IVA مثل C (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد.


*__نماد ساختار مولکول__
در ساختار اول ، ((جفت الکترون)) مشترک با دو نقطه و ساختار دوم با یک خط کوتاه نشان داده شده است.
+!!پیوند یگانه کووالانسی />متشکل از یک جفت الکترون (دارای ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف) است که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را اشغال می‌کند. ساده‌ترین نمونه اشتراک در مولکول‌های دو اتمی گازهایی از قبیل __F2__ ، __H2__ و __Cl2__ دیده می‌شود. اتم ((هیدروژن)) فقط یک ((الکترون)) دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترون‌های خود را به اشتراک بگذارند، یک جفت الکترون حاصل می‌شود.

این ((جفت الکترون پیوندی)) متعلق به کل ((مولکول هیدروژن)) است و به ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش الکترونی)) پایدار گاز نجیب ((هلیم)) می‌رسد. هر الکترون ((هالوژن)) ، هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتم‌ها ، هر اتم به آرایش الکترونی هشت تایی ، که ویژه گازهای نجیب است، می‌رسد.
!!پیوند چند گانه />بین دو اتم ، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته می‌شود که اتم‌ها با پیوند چند گانه به هم متصل‌اند. دو جفت الکترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه می‌نامند. اغلب می‌توان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک ((مولکول)) بوجود می‌آورد از تعداد الکترون‌های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم ، پیشبینی کرد.

چون برای ((فلزات)) شماره گروه در جدول با تعداد الکترون‌های والانس برابر است، می‌توان پیش بینی کرد که عناصر گروه __VIIA__ مثل Cl (با هفت الکترون والانس) ، برای رسیدن به هشت تای پایدار ، یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه __VIA__ مثل O و S (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر __VA__ مثل N و P (با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه __IVA__ مثل C (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد. />{picture=image006.gif}

!!
نماد ساختار مولکول /
>در ساختار اول ، ((جفت الکترون)) مشترک با دو نقطه و ساختار دوم با یک خط کوتاه نشان داده شده است.
 مانند : :: H ― H H : H پیوند یگانه :: مانند : :: H ― H H : H پیوند یگانه ::
 :: :Ö=C=Ö: پیوند دو گانه:: :: :Ö=C=Ö: پیوند دو گانه::
 :: :N Ξ N: پیوند سه گانه :: :: :N Ξ N: پیوند سه گانه ::
 :: C===Ξ===C پیوند چهارگانه :: :: C===Ξ===C پیوند چهارگانه ::
 !مباحث مرتبط با عنوان  !مباحث مرتبط با عنوان
-*((آرایش الکترونی ام)) +*((آرایش الکترونی عنار))
 *((ابر الکترونی)) *((ابر الکترونی))
 *((اصل طرد پاولی)) *((اصل طرد پاولی))
 +*((الکترون))
 *((الکترون آزاد)) *((الکترون آزاد))
 *((اوربیتال اتمی)) *((اوربیتال اتمی))
 *((اوربیتال مولکولی)) *((اوربیتال مولکولی))
 +*((اوربیتال هیبریدی))
 *((پیوند پی)) *((پیوند پی))
 *((پیوند سیگما)) *((پیوند سیگما))
 +*((پیوند شیمیایی و انواع آن))
 *((پیوند فلزی)) *((پیوند فلزی))
 *((پیوند مولکولی)) *((پیوند مولکولی))
 *((پیوند یونی)) *((پیوند یونی))
 *((جفت الکترون پیوندی)) *((جفت الکترون پیوندی))
 *((مولکول هیدروژن)) *((مولکول هیدروژن))
-*((هسته)) 
-*((همپوشانی اوربیتالها)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [08:22 ]   8   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [08:17 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:57 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:54 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:19 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:58 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:22 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..