منو
 کاربر Online
656 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند کووالانسی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-21Lines: 1-48
 +
 +||یک ((جفت الکترون پیوندی|جفت الکترون مشترک بین دو هسته)) یک پیوند کووالانسی تشکیل می‌دهند.||
 +
 +{picture=support.gif}
 +
 !اطلاعات اولیه  !اطلاعات اولیه
-میلیون ها ماده مرکب شناخته شده فقط از غیر فلزات ترکیب یافته اند. این مواد مرکب فقط شامل عناصری هستند که در هر اتم ( ) الکترون والانس دارند. بنابر این الکترون های والانس اتم های غیر فلزی آنقدر زیاد است که اتم ها نمی توانند با از دست دادن آنها ساختار یک گاز نجیب را به دست آورند. معمولا غیر فلزات با جفت کردن الکترون ها پیوند ایجاد می کنند و در این فرآیند به ساختار یک گاز نجیب می رسند.
!تعر
ف :
یک جفت الکت
رون مشترک بین دو هسته یک پیوند کووالانسی تشکیل می دهند .
!استحکام پیوند کووالانسی
آنچه اتم های یک ملکول را به هم نگه می دارد ، پیوند کووالانسی است، در تشکیل پیوند کووالانسی الکترون ها ، به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته می شوند. استحکام پیوند کووالانسی ناشی از جاذبه متابل دو هسته الکترون های مشترکی را جذب می کنند.
!نحوه تشکیل اوربیتال مولکولی
دو اوربیتال به نحوی همپوشانی می کنند که ابرهای الکترونی ، در ناحیه بین دو هسته، یکدیگر را تقویت می کنند و احتمال یافتن الکترون در این ناحیه افزایش می یابد طبق اصل طرد پاولی دو الکترون این پیوند باید اسپین مخالف داشته باشند. در نتیجه تشکیل پیوند اوربیتال های اتمی به اوربیتال مولکولی تبیل می شود.
+میلیونها ((ماده مرکب)) شناخته شده فقط از ((غیر فلزات)) ترکیب یافتهاند. این مواد مرکب فقط شامل عناصری هستند که در هر ((اتم)) 4 ، 5 ، 6 یا 7 ((الکترون ظرفیت|الکترون والانس)) دارند. بنابراین الکترونهای والانس اتمهای غیر فلز آنقدر زیاد است که اتمها نمیتوانند با از دست دادن آنها ساختار یک ((گاز بی اثر|گاز نجیب)) را به دست آورند. معمولا غیر فلزات با ((جفت الکترون پیوندی|جفت کردن الکترونها)) پیوند ایجاد میکنند و در این فرآیند به ساختار یک گاز نجیب میرسند.
!استحکام پیوند کووالانسی
آنچه اتمهای یک ((ملکول)) را به هم نگه میدارد، پیوند کووالانسی است، در تشکیل پیوند کووالانسی الکترونها ، به جای آنکه از اتمی به اتم دیگر منتقل شوند، میان دو اتم به اشتراک گذاشته میشوند. استحکام پیوند کووالانسی ناشی از جاذبه متابل دو ((هسته|هسته مثبت)) و ((ابر الکترونی|ابر منفی الکترون‌های پیوندی)) است. یا به عبارت دیگر مربوط به آن است که هر دو هسته الکترونهای مشترکی را جذب میکنند.
!نحوه تشکیل ((اوربیتال مولکولی))
دو اوربیتال به نحوی ((همپوشانی اوربیتالها|همپوشانی)) می‌کنند که ((ابر الکترونی|ابرهای الکترونی)) ، در ناحیه بین دو هسته ، یکدیگر را تقویت میکنند و احتمال یافتن ((الکترون)) در این ناحیه افزایش مییابد طبق ((اصل طرد پاولی)) دو الکترون این پیوند باید اسپین مخالف داشته باشند. در نتیجه تشکیل پیوند ((اوربیتال اتمی|اوربیتال‌های اتمی)) به اوربیتال مولکولی تبیل میشود.
{picture=covalent.jpg}
 !انواع پیوند کووالانسی !انواع پیوند کووالانسی
-*پیوند یگانه کووالانسی: متشکل از یک جفت الکترون (دارای اسپین مخالف) است،که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را اشغال می کند. ساده ترین نمونه اشتراک در مولکول های دو اتمی گازهای از قبیل ( )،( ) و ( ) دیده می شود . اتم هیدروژن فقط یک الکترون دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترون های خود را به اشتراک بگذارند یک جفت الکترون حاصل می شود. این جفت الکترون پیوندی متعلق به کل مولکول هیدروژن است و به آرایش الکترونی پایدار گاز نجیب هلیم می رسد. />هر الکترون هالوژن هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتم ها، هر اتم به آرایش الکترونی هشت تای، که ویژه گاهای نجیب است، می رسد.
*پیوند چند گانه: بین دو اتم، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته می شود که اتم ها با پیوند چند گانه به هم متصل اند. دو جفت المترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه می نامند. اغلب می تئان تعداد پیوند های جفت الکترونی را که یک اتم در یک مولکول به وجود می آورد از تعداد الکترون های مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم،یش بینی کرد. چون برای فلزات شماره گروه در جدول با تعداد الکترون های والانس برابر است، می توان پیش بینی کرد که عناصر گروه ( ) مثل ( )
(با هفت الکترون والانس)، برای رسیدن به هشت تای پایدار یک پیوند کووالانسی، عناصر ( ) مثل ( ) و ( ) (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی، عناصر ( ) مثل ( ) و ( )
(با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر ( ) مثل ( ) (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد.
!نماد ساختار مولکول
در ساختار اول، جفت الکترون مشترک با دو نقطه و ساختار دوم با یک خط کوتاه نشان داده شده است.
مانند : ( ) ( ) پیوند یگانه
( ) پیوند سه گانه ( ) پیوند د گانه
( ) پیوند اان

((تئوی اوبیتال مولکولی))
+!!پیوند یگانه کووالانسی />متشکل از یک جفت الکترون (دارای ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف) است که اوربیتالی از هر دو اتم پیوند شده را اشغال میکند. سادهترین نمونه اشتراک در مولکولهای دو اتمی گازهایی از قبیل __F2__ ، __H2__ و __Cl2__ دیده میشود. اتم ((هیدروژن)) فقط یک ((الکترون)) دارد هرگاه دو اتم هیدروژن تک الکترونهای خود را به اشتراک بگذارند، یک جفت الکترون حاصل میشود.

این ((جفت الکترون پیوندی)) متعلق به کل ((مولکول هیدروژن)) است و به ((آرایش الکترونی عناصر|آرایش الکترونی)) پایدار گاز نجیب ((هلیم)) میرسد. هر الکترون ((هالوژن)) ، هفت الکترون والانس دارد. با تشکیل یک پیوند کووالانسی بین دو تا از این اتمها ، هر اتم به آرایش الکترونی هشت تایی ، که ویژه گاهای نجیب است، میرسد.
!!پیوند چند گانه />بین دو اتم ، ممکن است بیش از یک پیوند کووالانسی تشکیل شود در این موارد گفته میشود که اتمها با پیوند چند گانه به هم متصلاند. دو جفت الکترون مشترک را پیوند دو گانه و سه جفت الکترون مشترک را پیوند سه گانه مینامند. اغلب میتوان تعداد پیوندهای جفت الکترونی را که یک اتم در یک ((مولکول)) بوجود میآورد از تعداد الکترونهای مورد نیاز برای پر شدن پوسته والانس آن اتم ، پیشبینی کرد.

چون برای ((فلزات)) شماره گروه در جدول با تعداد الکترونهای والانس برابر است، میتوان پیش بینی کرد که عناصر گروه __VIIA__ مثل Cl (با هفت الکترون والانس) ، برای رسیدن به هشت تای پایدار ، یک پیوند کووالانسی ، عناصر گروه __VIA__ مثل O و S (با شش الکترون والانس) دو پیوند کووالانسی ، عناصر __VA__ مثل N و P (با پنج الکترون والانس) سه پیوند کووالانسی و عناصر گروه __IVA__ مثل C (با چهار الکترون والانس) چهار پیوند کووالانسی به وجود خواهند آورد. />{picture=image006.gif}

!!نماد ساختار مولکول
در ساختار اول ، ((جفت الکترون)) مشترک با دو نقطه و ساختار دوم با یک خط کوتاه نشان داده شده است.
مانند : :: H H H : H پیوند یگانه ::
:: :Ö=C=Ö: پیوند دو گانه:: />:: :N Ξ N: پیوند سه گانه :: />:: C===Ξ===C پیوند چارگانه ::
!مباحث مرتبط با عنوان />*((آرایش الکترونی عناصر)) />*((ابر الکترونی)) />*((اصل طرد پاولی)) />*((الکترون)) />*((الکترون آزاد)) />*((اوربیتال اتمی)) />*((اوربیتال مولکولی)) />*((اوربیتال هیبریدی)) />*((پیوند پی)) />*((پیوند سیا))
*((پیون
د شیمیایی و اناع آن))
*((پیوند فلزی))
*((پیون مولکولی)) />*((پیون یونی))
*((جف
ت الکترون پیوندی))
*((
مولکول هیدروژن))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [08:22 ]   8   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [08:17 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:57 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 23 شهریور 1384 [07:54 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:19 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [07:58 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 18 آبان 1383 [09:22 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:54 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..