منو
 کاربر Online
435 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند فلزی

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-31Lines: 1-44
-!الاا اولیه
((خواص ویژه فلزات)) و ((اعداد کوئوردیناسیون)) به نسبت بالای ((شبکه بلوری|شبکه بلور)) فلزها ، نشان می‌دهد که پیوند بین اتمهای فلز در شبکه بلور با سایر ((پیوند شیمیایی|پیوندهای شیمیایی)) تفاوت دارد. پیوند درشبکه بلور فلزی نمی‌تواند از نوع یونی باشد زیرا تمام ذره‌ها در شبکه بلور فلزی یکسان‌اند فلزها درحالت جامد و مذاب ((جریان الکتریکی)) را ازخود عبور می‌دهند درمقابل ضربه و فشار مقاوم‌اند.
!تعریف
بین اتمهای فلز در شبکه بلور پیوند ویژه‌ای وجود دارد که در اصطلاح پیوند فلزی نامیده می‌شود.
+

||بین
امهای فلز در شبکه بلور پیوند ویژه‌ای وود داد که در اصطلاح پیوند فلزی نامیده می‌شود.||
!دید کلی

((خواص ویژه فلزات)) و ((اعداد کوئوردیناسیون)) به نسبت بالای ((شبکه بلوری|شبکه بلور)) فلزها ، نشان می‌دهد که پیوند بین اتمهای فلز در شبکه بلور با سایر ((پیوند شیمیایی|پیوندهای شیمیایی)) تفاوت دارد. پیوند درشبکه بلور فلزی نمی‌تواند از نوع یونی باشد زیرا تمام ذره‌ها در شبکه بلور فلزی یکسان‌اند. فلزها درحالت جامد و مذاب ((جریان الکتریکی)) را ازخود عبور می‌دهند درمقابل ضربه و ((فشار)) مقاوم‌اند.

dir align=left> />{picture=MoCo2Se.gif} />
 !توجیه پیوند فلزی !توجیه پیوند فلزی
-انرژی یونش ((فلزات)) نسبت به ((غیر فلزات)) به نسبت کمتر و تعداد اوربیتالهای خالی لایه ظرفیت اتم آنها نسبت به تعداد الکترونهای لایه ظرفیت نیز کماست. از این رو ، تعدادی از الکترونهای سست ((لایه ظرفیت)) اتم فلز ، که در اصطلاح ((دریای الکترون منفی|دریای الکترون فلزی)) نیز نامیده می‌شوند، باقیمانده اتمهای فلز را که دارای بارمثبت خواهند بود، فرا می‌گیرد. جاذبه الکتروستاتیک حاصل بین این ذره‌های مثبت فلزی و بارمنفی توده ((ابر الکترونی)) آزاد فلزی که سرتاسر ((شبکه بلور)) فلز را گرفته است.

عامل پیوند بین ذره‌های فلز محسوب می‌شود و اتصال ذره‌های فلز را در شبکه و انسجام ((بلور فلزی)) را تأمین می‌کند. چون چنین پیوندی دارای جهت خاصی نیست و ذره‌های فلز نیز جابجا شدن در داخل توده ابر الکترون آزاد فلزی را در شبکه بلور دارند، از این رو ، به روشنی می‌توان بسیاری ازخواص ویژه مکانیکی فلزها ، مانند قابلیت چکش خواری ، مفتول شدن ، تورق و غیره را توجیه کرد.
!توجیه ((خواص فلزات)) با پیوند فلزی
*__((رسانایی الکتریکی)) :__
جریان برق نتیجه جابجایی الکترون است. وقتی دو سر سیم برق رابه یک تکه فلز متصل کنیم از قطب مثبت جریان تعدادی ((الکترون)) از فلز خارج می‌شود، این کمبود الکترونی بر الکترونهای غیرمستقر در ((فلزات)) اثر گذاشته به نوبه خود آنها را به سمت خود می‌کشند. این امر باعث می‌شود که همان تعداد الکترون که از یک طرف خارج شده بود از طرف دیگر وارد شود و به این وسیله جریان الکتریسته انتقال یابد.


*__((رسانایی گرمایی)) :__
بر اثر گرم کردن فلز ، جنبش الکترونهای غیر مستقر افزایش می‌یابد و این جنبش از یک گوشه فلز به سایر قسمتهای آن منتقل می‌شود.


*__((خواص فلزات|درخشندگی و جلای فلزات)) :__
تابش ((نور)) به سطح فلز باعث می‌شود که الکترونهای غیر مستقر در سطح فلز برانگیخته شده و به ترازهای بالاتر انرژی بروند. بازگشت این الکترونها باعث می‌شود که ((موج نوری|امواج نور مرئی)) از سطح فلز بازتابیده شود. در مورد فلزات رنگین بازگشت الکترونها تنها طول موج معینی را که مربوط به رنگ فلز است بازتاب می‌کند.


*__((پدیده فوتوالکتریک|پدیده‌های فوتوالکتریک)) و ((پدیده ترموالکتریک|ترموالکتریک)) :__
وقتی انرژی کافی (نورانی یا گرمایی) به فلز داده شود برانگیخته شدن الکترون بدان حد می‌رسد که الکترون از فلز جدا شود. هرگاه دستگاه مناسبی فراهم کنیم می‌توانیم الکنرون جدا شده را درمدار به جریان در آورده الکتریسته تولید کنیم.


*__((خواص فلزات|چکش خواری)) :__
وقتی ضربه‌ای به فلز وارد می‌شود یونهای مثبت در ((دریای الکترون منفی)) جابجا می‌شوند ولی دریای بار منفی پیوستگی تکه فلز را حفظ می‌کند.
+انرژی یونش ((فلزات)) نسبت به ((غیر فلزات)) ، به نسبت کمتر و تعداد اوربیتالهای خالی لایه ظرفیت اتم آنها نسبت به تعداد الکترونهای لایه ظرفیت نیز کم است. از این رو ، تعدادی از الکترونهای سست ((لایه ظرفیت)) اتم فلز که در اصطلاح ((دریای الکترون منفی|دریای الکترون فلزی)) نیز نامیده می‌شوند، باقیمانده اتمهای فلز را که دارای بارمثبت خواهند بود، فرا می‌گیرد. جاذبه الکتروستاتیک حاصل بین این ذره‌های مثبت فلزی و بار منفی توده ((ابر الکترونی)) آزاد فلزی که سرتاسر ((شبکه بلور)) فلز را گرفته است.

عامل پیوند بین ذره‌های فلز محسوب می‌شود و اتصال ذره‌های فلز را در شبکه و انسجام ((بلور فلزی)) را تأمین می‌کند. چون چنین پیوندی دارای جهت خاصی نیست و ذره‌های فلز نیز جابجا شدن در داخل توده ابر الکترون آزاد فلزی را در شبکه بلور دارند، از این رو ، بروشنی می‌توان بسیاری ازخواص ویژه مکانیکی فلزها ، مانند قابلیت چکش خواری ، مفتول شدن ، تورق و غیره را توجیه کرد.
!توجیه خواص فلزات با پیوند فلزی
*__((رسانایی الکتریکی)) :__ جریان برق نتیجه جابجایی الکترون است. وقتی دو سر سیم برق را به یک تکه فلز متصل کنیم، از قطب مثبت ، جریان تعدادی الکترون از فلز خارج می‌شود، این کمبود الکترونی بر الکترونهای غیرمستقر در ((فلزات)) اثر گذاشته به نوبه خود آنها را به سمت خود می‌کشند. این امر باعث می‌شود که همان تعداد الکترون که از یک طرف خارج شده بود از طرف دیگر وارد شود و به این وسیله جریان الکتریسته انتقال یابد.


*__((رسانایی گرمایی)) :__ بر اثر گرم کردن فلز ، جنبش الکترونهای غیر مستقر افزایش می‌یابد و این جنبش از یک گوشه فلز به سایر قسمتهای آن منتقل می‌شود.


*__((خواص فلزات|درخشندگی و جلای فلزات)) :__تابش ((نور)) به سطح فلز باعث می‌شود که الکترونهای غیر مستقر در سطح فلز برانگیخته شده و به ترازهای بالاتر انرژی بروند. بازگشت این الکترونها باعث می‌شود که ((موج نوری|امواج نور مرئی)) از سطح فلز بازتابیده شود. در مورد فلزات رنگین بازگشت الکترونها تنها طول موج معینی را که مربوط به رنگ فلز است بازتاب می‌کند.


*__((پدیده فوتوالکتریک|پدیده‌های فوتوالکتریک)) و ((پدیده ترموالکتریک|ترموالکتریک)) :__ وقتی انرژی کافی (نورانی یا گرمایی) به فلز داده شود، برانگیخته شدن الکترون بدان حد می‌رسد که الکترون از فلز جدا شود. هرگاه دستگاه مناسبی فراهم کنیم، می‌توانیم الکنرون جدا شده را درمدار به جریان در آورده الکتریسته تولید کنیم.


*__((خواص فلزات|چکش خواری)) :__ وقتی ضربه‌ای به فلز وارد می‌شود، یونهای مثبت در ((دریای الکترون منفی)) جابجا می‌شوند ولی دریای بار منفی پیوستگی تکه فلز را حفظ می‌کند.


{picture=rnp19.jpg}
 !طول و شعاع پیوند فلزی !طول و شعاع پیوند فلزی
-در مورد فلزها اصطلاح طول پیوند فلزی به فاصله تعادلی بین هسته دو اتم مجاور در ((بلور فلزی|شبکه بلور فلزها)) اطلاق می‌شود. بر حسب قرار داد نصف طول پیوند فلزی را ، شعاع فلزی می‌نامند که گاهی شعاع اتمی فلز نیز نامیده می‌شود. باید توجه داشت که شعاع فلزی به سیستم بلوری فلز وابستگی دارد. یعنی اگر فلزی در چند سیستم متمایز متبلور شود شعاع فلزی آن در سیستمهای گوناگون یکسان نخواهد بود. بررسی‌ها و محاسبه‌ها نشان داده است که هرچند ((اعداد کوئوردیناسیون|عدد کوئوردیناسیون)) اتم فلز در شبکه بلور بزرگتر باشد طول شعاع فلزی آن افزایش می یابد.

با توجه به اینکه در پیوند فلزی بر خلاف ((پیوند کوالانسی)) همپوشانی بین اوربیتالهای دو اتم صورت نمی‌گیرد، انتظار می‌رود که طول پیوند کوالانسی آن بیشتر باشد که تجربه نیز چنین رویدادی را تأیید می‌کند. بدیهی است که شعاع فلزی نیز از شعاع کوالانسی بزرگتر است. شعاع اتمی فلز قلیایی در هر دوره نسبت به شعاع اتمی عنصرهای دیگر آن دوره به نسبت بزرگتر است. و پس از ((فلزات قلیایی خاکی)) در هر دوره بویژه از دوره چهارم به بعد اندازه شعاع اتمی به شدت کاهش می‌یابد.

این کاهش شدید اندازه شعاع را باید از یک طرف به بالا بودن سطح تراز S لایه ظرفیت اتم عنصرهای قلیایی خاکی و قلیایی و پایین بودن سطح تراز d لایه ظرفیت ((فلزات واسطه)) و گسترده بودن اوربیتالهای d در این عنصر بت داد. زیرا به دلیل عمقی و گسترده بودن اوربیتالهای d ، ابر بار الکترونها در آنها گسترده است و اثر پوششی ناچیزی در مقابل تأثیر بار هسته اتم برلایه خارجی اتم اعمال می‌کنند. از این رو بر اثر بالا رفتن بیش ازحد انتظار مقدار بار مؤثر هسته اتم فلزهای واسطه اندازه شعاع آنها به شدت کاهش می‌یابد.

روند تغییر اندازه شعاع‌ها در مورد فلزهای واسطه هر دوره جالب توجه و برخلاف روند عادی آن در مورد تغییر شعاع عنصرهای اصلی در دوره‌ هاست. البته این روند به وضعیت الکترونی ویژه آنها بستگی دارد. با توجه به قابلیت انعطاف و تغییر شکل ناپذیری که نتیجه قابلیت تحرک پیوند فلزی است انتظار می‌رود که قدرت پیوند بین دو اتم فلز در بلور فلزی از قدرت ((پیوند کوالانسی)) بین دو اتم آن در حالت گازی کمتر باشد.
+در مورد فلزها ، اصطلاح طول پیوند فلزی به فاصله تعادلی بین هسته دو اتم مجاور در ((بلور فلزی|شبکه بلور فلزها)) اطلاق می‌شود. بر حسب قرار داد نصف طول پیوند فلزی را ، شعاع فلزی می‌نامند که گاهی شعاع اتمی فلز نیز نامیده می‌شود. باید توجه داشت که شعاع فلزی به سیستم بلوری فلز وابستگی دارد. یعنی اگر فلزی در چند سیستم متمایز متبلور شود، شعاع فلزی آن در سیستمهای گوناگون یکسان نخواهد بود.

بررسی‌ها و محاسبه‌ها نشان داده است که هرچند ((اعداد کوئوردیناسیون|عدد کوئوردیناسیون)) اتم فلز در شبکه ((بلور)) بزرگتر باشد، طول شعاع فلزی آن افزایش مییابد. با توجه به اینکه در پیوند فلزی بر خلاف ((پیوند کوالانسی)) همپوشانی بین اوربیتالهای دو اتم صورت نمی‌گیرد، انتظار می‌رود که طول پیوند کوالانسی آن بیشتر باشد که تجربه نیز چنین رویدادی را تأیید می‌کند.

بدیهی است که شعاع فلزی نیز از شعاع کوالانسی بزرگتر است. شعاع اتمی ((فلزات قلیایی|فلز قلیایی)) در هر دوره نسبت به شعاع اتمی عنصرهای دیگر آن دوره به نسبت بزرگتر است و پس از ((فلزات قلیایی خاکی)) در هر دوره بویژه از دوره چهارم به بعد اندازه شعاع اتمی بشدت کاهش می‌یابد.

این کاهش شدید اندازه شعاع را باید از یک طرف به بالا بودن سطح تراز __S__ لایه ظرفیت اتم عنصرهای قلیایی خاکی و قلیایی و پایین بودن سطح تراز __d__ لایه ظرفیت ((فلزات واسطه)) و گسترده بودن اوربیتالهای d در این عنصر بت داد. زیرا به دلیل عمقی و گسترده بودن اوربیتالهای d ، ابر بار الکترونها در آنها گسترده است و اثر پوششی ناچیزی در مقابل تأثیر بار هسته اتم برلایه خارجی اتم اعمال می‌کنند. از این رو ، بر اثر بالا رفتن بیش ازحد انتظار مقدار بار مؤثر هسته اتم فلزهای واسطه ، اندازه شعاع آنها بشدت کاهش می‌یابد.

روند تغییر اندازه شعاع‌ها در مورد فلزهای واسطه هر دوره جالب توجه و برخلاف روند عادی آن در مورد تغییر شعاع عنصرهای اصلی در دوره‌ هاست. البته این روند به وضعیت الکترونی ویژه آنها بستگی دارد. با توجه به قابلیت انعطاف و تغییر شکل ناپذیری که نتیجه قابلیت تحرک پیوند فلزی است انتظار می‌رود که قدرت پیوند بین دو اتم فلز در بلور فلزی از قدرت پیوند کوالانسی بین دو اتم آن در حالت گازی کمتر باشد.
 !انرژی پیوند فلزی !انرژی پیوند فلزی
-اندازه گیری گرمای تفکیک نشان می‌دهد که انرژی مولی پیوند فلزی در ((شبکه بلوری)) از انرژی مولی تفکیک پیوند کوالانسی آن به صورت مولکول دو اتمی بیشتر است. این رویداد را این طور می‌توان توجیه کرد که پیوند فلزی به تعداد نامحدود در تمام راستا در شبکه بلور فلزی تشکیل می‌شود در صورتی که چنین وضعیتی در حالت گازی فلزها وجود ندارد. از این رو با وجود اینکه بلور فلزی پیوستگی و پایداری زیادی دارد و پیوند فلزی در مجموع پیوندی قوی محسوب می‌شود. بدیهی است در هر گروه با افزایش ((عدد اتمی)) و بزرگتر شدن طول پیوند فلزی انرژی پیوند و گرمای تفکیک مولی فلز کاهش می‌یابد. +اندازه گیری گرمای تفکیک نشان می‌دهد که انرژی مولی پیوند فلزی در ((بلور|شبکه بلوری)) از انرژی مولی تفکیک پیوند کوالانسی آن بصورت مولکول دو اتمی بیشتر است. این رویداد را این طور می‌توان توجیه کرد که پیوند فلزی به تعداد نامحدود در تمام راستا در شبکه بلور فلزی تشکیل می‌شود، در صورتی که چنین وضعیتی در حالت گازی فلزها وجود ندارد. از این رو با وجود اینکه بلور فلزی پیوستگی و پایداری زیادی دارد، پیوند فلزی در مجموع پیوندی قوی محسوب می‌شود. بدیهی است در هر گروه با افزایش ((عدد اتمی)) و بزرگتر شدن طول پیوند فلزی انرژی پیوند و گرمای تفکیک مولی فلز کاهش می‌یابد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اعداد کوئوردیناسیون))  *((اعداد کوئوردیناسیون))
 *((بلور فلزی))  *((بلور فلزی))
 *((پدیده فوتوالکتریک)) *((پدیده فوتوالکتریک))
 *((پدیده ترموالکتریک)) *((پدیده ترموالکتریک))
 *((پیوند شیمیایی)) *((پیوند شیمیایی))
 *((پیوند کووالانسی)) *((پیوند کووالانسی))
 *((پیوند هیدروژنی)) *((پیوند هیدروژنی))
 *((پیوند یونی)) *((پیوند یونی))
 *((خواص فلزات)) *((خواص فلزات))
 *((دریای الکترون فلزی)) *((دریای الکترون فلزی))
 *((دریای الکترون منفی)) *((دریای الکترون منفی))
 *((رسانایی الکتریکی)) *((رسانایی الکتریکی))
 *((رسانایی گرمایی)) *((رسانایی گرمایی))
 *((شبکه بلوری)) *((شبکه بلوری))
 +*((فلز))
 +*((فلزات))
 +*((فلزات قلیایی))
 +*((فلزات قلیایی خاکی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [17:52 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [17:48 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 دی 1383 [07:20 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [06:47 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..