منو
 صفحه های تصادفی
پای خر
دعوت به کتاب و سنت و ولایت
شهر با توپوگرافی جلگه‌ای و ساحلی
رابطه علم ودین از نظر استاد جوادی آملی
رضایت مردم به اجرای عدالت
آیا با تسلیم شاه سلطان حسین به افغانان عمر سلسله صفویه به پایان آمد ؟
ریسه داران
جوانه زدن
این ورزش‌ها برای همه سودمند است-قسمت اول
حکومت ناصر الدین شاه
 کاربر Online
1550 کاربر online
تاریخچه ی: پیوند سیگما

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-38
-!اطلاعات اولیه
اوربیتال ( ) به شکل کره است و مرکز آن دو هسته اتم قرار دارد. برای تشکیل پیوند، دو هسته باید به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک شوند تا همپوشانی مولکولهای اوربیتال های اتمی صورت پذیرد. نشان دادن اوربیتال های اتمی با حروف ( ) مرسوم است. اوبیتال ها مولکولی نیز با حروف یونانی ( ) سیگما ، ( ) (پی) و غیره نشانه گذاری می شوند.

!تشکیل پیوند سیگما
اور
بیتال های مولکولی ( )، از همپوشانی و اوربیتال ( ) ز دو اتم هیدروژ حاصل شده اند اگر همپوشانی طوری بین دو اوربیتال صورت پذیرد که ابر اکترونی بین دو هسته، همدیگر را تقویت کنند. چگالی اکترونی در ناحیه بین دو هسته زیاد خواهد بود. جاذبه دو هسته با بار مثبت نسبت به ابر کترون اضافه با بار نفی، مولکول ا به هم نگه می دارد و مولکول پایدار تر از اتم های هیدروژن می شود. اوربیتال های پیوندی یا اوربیتال مولکولی حاصل، اوربیتال های سگم و این پیوند ها را پیوند ای سگم می نامند و با نماد ( ) نشان داده می دهند.
+!اطلاعات اولیه
((اوربیتال اتمی|اوربیتال S)) به شکل کره است و مرکز آن در ((اتم|هسته اتم)) قرار دارد. برای تشکیل پیوند ، دو ((هسته)) باید به اندازه کافی به یکدیگر نزدیک شوند تا ((همپوشانی اوربیتالها|همپوشانی مولکولهای اوربیتالهای اتمی)) صورت پذیرد. نشان دادن اوربیتالهای اتمی با حروف (P , S , ...) مرسوم است. ((اوبیتال مولکولی|اوبیتالهای مولکولی)) نی با رو یونانی __σ__ (سیگما) ، п (ی) و یره نشانهگاری یوند.
 +
 +{picture=CH_P_S2.jpg}
 +
 +!تشکیل پیوند سیگما
 +اوربیتال‌های مولکولی (H2)، از همپوشانی دو اوربیتال (S) از دو ((هیدروژن|اتم هیدروژن)) حاصل شده‌اند. اگر همپوشانی طوری بین دو اوربیتال صورت پذیرد که ((ابر الکترونی)) بین دو هسته ، همدیگر را تقویت کنند، ((چگالی الکترونی)) در ناحیه بین دو ((هسته)) زیاد خواهد بود. جاذبه دو هسته با بار مثبت نسبت به ابر الکترونی اضافه با بار منفی ، ((مولکول)) را به هم نگه می‌دارد و مولکول پایدارتر از اتم‌های هیدروژن می‌شود.

اوربیتال‌های پیوندی یا اوربیتال مولکولی حاصل را ، اوربیتال‌های سیگما و این پیوندها را پیوندهای سیگما می‌نامند و با نماد (σ) نشان داده می‌شوند.
 !تشکیل اوربیتال ضد پیوندی سیگما !تشکیل اوربیتال ضد پیوندی سیگما
-چون دو اوربیتال اتمی با یکدیگر ترکیب شده اند، باید دو اوربیتال مولکولی به دست آید. اوربیتال مولکولی دیگر حاصل از ترکیب که در آن ابر الکترونی بین دو هسته، هم دیگر را تضعیف کنند. در این حالت چگالی اکترونی در ناحیه بین دو هسته خیلی کم است. چون دو هسته مثبت همدیگر را دفع می کنند و در فاصله بین آنها چگالی کم الکترونی قادر به جبران این دافعه با ایجاد جاذبه ای قوی نیست، لذا نزدیک نگاه داشتن دو هسته در این حالت نیازمند انرژی است. این اوربیتال مولکولی را اوربیتال ضد پیوندی سیگما ( با نشان ( ) ) می نامند. />چون نه تنها در به هم نگه داشتن دو اتم کمک نمی کند بلکه عمل آن در جهت دور کردن دو اتم از یکدیگر است .

!تقارن اوربیتال های سیگما :
اوربیتال های سیگما ( ) هر دو)، به دور محوری که دو هسته را به یکدیگر متصل می کند، تقارن استوانه ای دارند و چرخش مولکول دور این محور، تغییر قابل مشاهده ای در شکل اوربیتال به وجود نمی آورد .

!انرژی اوربیتال های سیگما :
انرژی اوربیتال پیوندی ( ) از انرژی هر یک از اوبیتال های اتمی که آن را به وجود آورده اند کمتر است، در حالی که انرژی اوربیتال ضد پیوندی ( ) بالاتر است. وقتی دو اوربیتال اتمی ترکیب می شوند، اوربیتال مولکولی پیوندی نشان دهنده کاهش انرژی سیستم و اوربیتال مولکولی ضد پیوندی نشان دهنده افزایش انرژی سیستم است.
!مرتبه پیوند :
هر اوربیتال ( اتمی یا مولکولی ) می تواند دو الکترون با اسپین مخالف را در خود جای دهد. در مولکول هیدروژن دو الکترون ( با اسپین های جفت شده ) اوربیتال ( ) را که اوربیتالی در دسترس با حداقل انرژی است اشغال می کنند. اوربیتال ( ) اشغال شده است. تعداد پیوند یا مرتبه پیوند، در هر مولکول عبارت است از نصف الکترون های ضد پیوندی از الکترون های پیوندی است که برای ( ) مرتبه پیوند 1 و برای ( ) صفر است .

!بررسی اوربیتال ( )
ترکیب دو اوربیتال ( )، اوربیتال های مولکولی ( ) و( ) را به وجود می آورد که با اوربیتال های ( ) و ( ) ناشی از ترکیب دو اوربیتال ( ) مابه اند .
+چون دو اوربیتال اتمی با یکدیگر ترکیب شدهاند، باید دو اوربیتال مولکولی بدست آید. ((اوربیتال مولکولی)) دیگر حاصل از ترکیب که در آن ابر الکترونی بین دو هسته ، همدیگر را تضعیف کنند. در این حالت چگالی الکترونی در ناحیه بین دو هسته خیلی کم است. چون دو هسته مثبت همدیگر را دفع میکنند و در فاصله بین آنها چگالی کم الکترونی قادر به جبران این دافعه با ایجاد جاذبهای قوی نیست، لذا نزدیک نگاه داشتن دو هسته در این حالت نیازمند ((انرژی)) است. این اوربیتال مولکولی را اوربیتال ضد پیوندی سیگما ( با نشان (*σ) مینامند. چون نه تنها در به هم نگه داشتن دو اتم کمک نمیکند، بلکه عمل آن در جهت دور کردن دو اتم از یکدیگر است.
!((تقارن اوربیتال اتمی|تقارن اوربیتال‌های سیگما))
اوربیتالهای سیگما ( σ و *σ هر دو)، به دور محوری که دو هسته را به یکدیگر متصل میکند، ((تقارن استوانهای)) دارند و ((چرخش مولکول)) دور این محور ، تغییر قابل مشاهدهای در شکل اوربیتال به وجود نمیآورد. />
>{picture=H2.jpg}
>
!انرژی اوربیتالهای سیگما
انرژی اوربیتال پیوندی (σ) از انرژی هر یک از اوبیتالهای اتمی که آن را بوجود آوردهاند کمتر است، در حالی که انرژی اوربیتال ضد پیوندی (*σ) بالاتر است. وقتی دو اوربیتال اتمی ترکیب میشوند، اوربیتال مولکولی پیوندی نشان دهنده کاهش انرژی سیستم و اوربیتال مولکولی ضد پیوندی نشان دهنده افزایش انرژی سیستم است.
!مرتبه پیوند
هر اوربیتال ( اتمی یا مولکولی ) میتواند دو ((الکترون)) با ((اسپین الکترون|اسپین)) مخالف را در خود جای دهد. در مولکول هیدروژن دو الکترون ( با اسپینهای جفت شده ) اوربیتال ( σ1S) را که اوربیتالی در دسترس با حداقل انرژی است اشغال میکنند. اوربیتال (1S*σ) اشغال شده است. تعداد پیوند یا مرتبه پیوند ، در هر مولکول عبارت است از نصف الکترون های ضد پیوندی از الکترون های پیوندی است که برای (H2) مرتبه پیوند 1 و برای (He) صفر است .
!بررسی اوربیتال (2S)
ترکیب دو اوربیتال (2S) ، اوربیتالهای مولکولی (2Sσ) و( *σ2S ) را بوجود میآورد که با اوربیتالهای (σ) و (*σ) ناشی از ترکیب دو اوربیتال (1S)مشابه‌اند. />!مباحث مرتبط با عنوان
*((ابر الکترونی
)) />*((اتم))
*((
تم اولیه))
*((الکترون))
*((اور
بیتال اتمی))
*((اوربیتال مولکولی))
*((اوربیتال
هیبریدی)) />*((پیوند پی))
*((پیوند شیمی
ایی و انواع آن))
*((پیو
ند کووالانسی)) />*((تقارن اوربیتال اتمی))
*((چگالی الکترونی))
*((جفت الکترون آزاد))
*((جفت الکترون پیوندی))
*((همپوشانی اوربیتالها))
*((هیبریداسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 28 شهریور 1384 [20:45 ]   9   فیروزه نجفی      جاری 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:38 ]   8   حسین خادم      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [09:35 ]   7   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 23 آبان 1383 [05:19 ]   6   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [17:46 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [17:23 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [16:51 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 یکشنبه 17 آبان 1383 [12:35 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 شنبه 16 آبان 1383 [12:55 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..