منو
 صفحه های تصادفی
قوم اولمک
حرام بن ملحان انصاری
درس حسابداری شرکت ها
فرانک دارابونت
تشعشعات خورشید
قایم خلیفه عباسی
پای شیر
آشامیدن
گاموکارپیک
زمان ظهور در بیان معصومین علیهم السلام
 کاربر Online
493 کاربر online
تاریخچه ی: پیش درآمد

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-21Lines: 1-21
 @#20:::بسمه تعالی::#@ @#20:::بسمه تعالی::#@
 @#17:سپاس آن آفریدگار را که هرچه آفرید درست و خوب آفرید و ستایش آن کردگار را که هرچ کرد بسنده و پسندیده کرد.داننده پیدا و نهان،سازنده کار هر دو جهان،هر گونه چیزها آفرید و دانست که از هر یکی چه آید و هر دوئی را چه زاید.آسمانها بیافرید به قدرت و در میان اشیان زمین نهاد به حکمت،آسمانها بر هم نهاد و در میان زمین ایستاده،یکی را جنبش و یکی را آرام و هر دو بخواست و فرمان او رام.و درود بر فرستادگان او کی گزیدگان و پاکان بودند و مردم را به پرستش او راه نمودند هر چه گفتند راست گفتند و بهترین مردم جستند،و درود خدای تعالی بر ایشان باد و ما را از نادانی و گمراهی نگاه داراد. @#17:سپاس آن آفریدگار را که هرچه آفرید درست و خوب آفرید و ستایش آن کردگار را که هرچ کرد بسنده و پسندیده کرد.داننده پیدا و نهان،سازنده کار هر دو جهان،هر گونه چیزها آفرید و دانست که از هر یکی چه آید و هر دوئی را چه زاید.آسمانها بیافرید به قدرت و در میان اشیان زمین نهاد به حکمت،آسمانها بر هم نهاد و در میان زمین ایستاده،یکی را جنبش و یکی را آرام و هر دو بخواست و فرمان او رام.و درود بر فرستادگان او کی گزیدگان و پاکان بودند و مردم را به پرستش او راه نمودند هر چه گفتند راست گفتند و بهترین مردم جستند،و درود خدای تعالی بر ایشان باد و ما را از نادانی و گمراهی نگاه داراد.
-::تمحیدیه از کتاب" کیهان شناخت " اثر عین الزمان حسن بن علی قطان ادیب و حکیم و پزشک اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم:: +::تحمیدیه از کتاب" کیهان شناخت " اثر عین الزمان حسن بن علی قطان ادیب و حکیم و پزشک اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم::
 بخش عظیمی از جهان زنده را گروههای گیاهی تشکیل می دهند.گروهی که خاموش ترین موجودات و در عین حال گویا ترین مظهر عظمت آفرینش و آیات الهی هستند.آیاتی که با الوان و اشکال بدیع و بی بدیل خود سفره طبیعت را زینت می بخشند و آنرا چنان سرشار از نیروی حیاتی می سازند که هیچ بساطی را یارای رقابت با آن نیست. بخش عظیمی از جهان زنده را گروههای گیاهی تشکیل می دهند.گروهی که خاموش ترین موجودات و در عین حال گویا ترین مظهر عظمت آفرینش و آیات الهی هستند.آیاتی که با الوان و اشکال بدیع و بی بدیل خود سفره طبیعت را زینت می بخشند و آنرا چنان سرشار از نیروی حیاتی می سازند که هیچ بساطی را یارای رقابت با آن نیست.
 گیاهان در مسیر تکاملی خود از مراحل مختلفی گذشته و در هر یک از این مراحل عده ای در همان سطح تکاملی باقی مانده و گروه دیگر،گیاهان دیگری را در سطح تکاملی بالاتر بوجود آورده اند.تاکنون بیش از 450000 ((گونه))گیاه را نام برده اند.از گذشته های دور ضرورت نظم و دسته بندی این حجم وسیع گونه ها همیشه مورد توجه بوده است. در بررسیهای تاریخی مشخص می شود که پایه های علم رده بندی به 6 تا 8 هزار سال پیش وبه تمدن مصر و زمانی مربوط می شود که انسان به شیوه کشاورزی دست یافته بود.در پاپیروسهای کشف شده از این دوران تا حدودی گیاهان زراعی شناخته شده به گیاهان علوفه ای،گیاهان غذایی و گیاهان مفید و سمی و همچنین بر حسب نوع و چگونگی کشت تقسیم شده بودند. گیاهان در مسیر تکاملی خود از مراحل مختلفی گذشته و در هر یک از این مراحل عده ای در همان سطح تکاملی باقی مانده و گروه دیگر،گیاهان دیگری را در سطح تکاملی بالاتر بوجود آورده اند.تاکنون بیش از 450000 ((گونه))گیاه را نام برده اند.از گذشته های دور ضرورت نظم و دسته بندی این حجم وسیع گونه ها همیشه مورد توجه بوده است. در بررسیهای تاریخی مشخص می شود که پایه های علم رده بندی به 6 تا 8 هزار سال پیش وبه تمدن مصر و زمانی مربوط می شود که انسان به شیوه کشاورزی دست یافته بود.در پاپیروسهای کشف شده از این دوران تا حدودی گیاهان زراعی شناخته شده به گیاهان علوفه ای،گیاهان غذایی و گیاهان مفید و سمی و همچنین بر حسب نوع و چگونگی کشت تقسیم شده بودند.
 پس از این دوره شکل تازه ای از رده بندی در تاریخ ثبت شده است که به 350 سال پیش از میلاد مسیح و به(( ارسطو)) وسپس به ((دیوسکورید)) Dioscorides و ((تئوفراست)) Theophrastus / Theophraste ( حدود 370 تا 258 پیش از میلاد) پس از این دوره شکل تازه ای از رده بندی در تاریخ ثبت شده است که به 350 سال پیش از میلاد مسیح و به(( ارسطو)) وسپس به ((دیوسکورید)) Dioscorides و ((تئوفراست)) Theophrastus / Theophraste ( حدود 370 تا 258 پیش از میلاد)
 مربوط می شود.تئوفراست فیلسوف یونانی و شاگرد ارسطو را اغلب پدر علم گیاه شناسی نامیده اند. تئوفراست در کتابی بنام، Enquiry into plants،گیاهان را به سه دسته درختی،درختچه ای و علفی تقسیم نموده و بر حسب برخی ویژگیهای گل و خواص دارویی آنها را از هم متمایز نموده بود و با شعار معروف : خودت را بشناس و سرزمینت را،،و عمل به این شعار را اساس رشد هر نوع خرد دانسته که با رشد خرد بیماریهای زندگی بهبود می یافت. مربوط می شود.تئوفراست فیلسوف یونانی و شاگرد ارسطو را اغلب پدر علم گیاه شناسی نامیده اند. تئوفراست در کتابی بنام، Enquiry into plants،گیاهان را به سه دسته درختی،درختچه ای و علفی تقسیم نموده و بر حسب برخی ویژگیهای گل و خواص دارویی آنها را از هم متمایز نموده بود و با شعار معروف : خودت را بشناس و سرزمینت را،،و عمل به این شعار را اساس رشد هر نوع خرد دانسته که با رشد خرد بیماریهای زندگی بهبود می یافت.
 تاریخ رده بندی در واقع تاریخ تکامل فکری انسان در اعصار مختلف و همراه با توسعه بینش و اندیشه اوست و بیانگر پیشرفت منطق فکری انسان در ارائه رده بندیها در هر دوره بوده است.حاصل این تحول فکری ظهور رشته جدیدی مثل تاکسونومی (Taxonomy) را باعث گردیده است.تاکسونومی علمی است که در آن از تشخیص یا شناسایی،نامگذاری و رده بندیclassification) )گیاهان بحث میشود.امروزه بخصوص در مورد گیاهان تاکسونومی معادل با سیستماتیک گیاهی Systemic botany بکار می رود و منظور دانشی است که با نامگذاری،شناسایی و تقسیم بندی گیاهان و احیانا جمع آوری آنها به صورت یک مجموعه یا ((هرباریوم))سروکار دارد. تاریخ رده بندی در واقع تاریخ تکامل فکری انسان در اعصار مختلف و همراه با توسعه بینش و اندیشه اوست و بیانگر پیشرفت منطق فکری انسان در ارائه رده بندیها در هر دوره بوده است.حاصل این تحول فکری ظهور رشته جدیدی مثل تاکسونومی (Taxonomy) را باعث گردیده است.تاکسونومی علمی است که در آن از تشخیص یا شناسایی،نامگذاری و رده بندیclassification) )گیاهان بحث میشود.امروزه بخصوص در مورد گیاهان تاکسونومی معادل با سیستماتیک گیاهی Systemic botany بکار می رود و منظور دانشی است که با نامگذاری،شناسایی و تقسیم بندی گیاهان و احیانا جمع آوری آنها به صورت یک مجموعه یا ((هرباریوم))سروکار دارد.
 منظور از رده بندی گیاهی آنست که بدانیم گیاه نامگذاری شده در کدام گروه یا دسته از یک سیستم طبقه بندی خاص قرار دارد.تاکنون سه نوع رده بندی مورد بحث بوده است که شامل ((رده بندی مصنوعی)) و ((رده بندی طبیعی)) و ((رده بندی خویشاوندی)) (فیلوژنی) می باشد.ولی در کل میتوان مشاهده نمود که هر ((گونه)) (Species)  منظور از رده بندی گیاهی آنست که بدانیم گیاه نامگذاری شده در کدام گروه یا دسته از یک سیستم طبقه بندی خاص قرار دارد.تاکنون سه نوع رده بندی مورد بحث بوده است که شامل ((رده بندی مصنوعی)) و ((رده بندی طبیعی)) و ((رده بندی خویشاوندی)) (فیلوژنی) می باشد.ولی در کل میتوان مشاهده نمود که هر ((گونه)) (Species)
 به عنوان عضوی از یک جنس ((Genus)) است و هر جنس به یک ((تیره)) (Family) به عنوان عضوی از یک جنس ((Genus)) است و هر جنس به یک ((تیره)) (Family)
 و هر تیره به یک ((راسته)) (Order) و هر راسته به یک ((رده)) (Class) و هر رده به ((شاخه))ای خاص (Division) تعلق دارد. و هر تیره به یک ((راسته)) (Order) و هر راسته به یک ((رده)) (Class) و هر رده به ((شاخه))ای خاص (Division) تعلق دارد.
 بعضی از دانشمندان پوشش گیاهی جهان را از نظر فیتوژئو گرافیک بررسی و دسته بندی کرده اند.کشور ما ایران ما بین ( 5 دقیقه ، 25 درجه) و( 45 دقیقه ، 39 درجه) عرض جغرافیایی قرار گرفته است و در بین کشورهای خاورمیانه به لحاظ(( ژئوبتانیک)) مقام ویژه ای را دارا می باشد و از حیث تعداد گونه های گیاهی بسیار قوی بوده و متجاوز از هشت هزار گونه در آن وجود دارد. بعضی از دانشمندان پوشش گیاهی جهان را از نظر فیتوژئو گرافیک بررسی و دسته بندی کرده اند.کشور ما ایران ما بین ( 5 دقیقه ، 25 درجه) و( 45 دقیقه ، 39 درجه) عرض جغرافیایی قرار گرفته است و در بین کشورهای خاورمیانه به لحاظ(( ژئوبتانیک)) مقام ویژه ای را دارا می باشد و از حیث تعداد گونه های گیاهی بسیار قوی بوده و متجاوز از هشت هزار گونه در آن وجود دارد.
 ایران چون پلی نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک را به یکدیگر متصل می سازد. نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک به قرار زیر می باشند: ایران چون پلی نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک را به یکدیگر متصل می سازد. نواحی پنج گانه فیتوژئوگرافیک به قرار زیر می باشند:
-ناحیه ایرانی تورانی Irano – touranian region
ناحیه ارو سیبری و شمال آمریکای شمالی Euro – siberian region
ناحیه سودانی دکانی Soudano – decanian region
ناحیه مدیترانه ای Mediterranian region
ناحیه صحارا سندی Saharo – Sindian region
+((ناحیه ایرانی تورانی)) Irano – touranian region
((ناحیه اروپ سیبری )) و شمال آمریکای شمالی Euro – siberian region
((ناحیه سودانی دکانی )) Soudano – decanian region
((ناحیه مدیترانه ای)) Mediterranian region
((ناحیه صحارا سندی)) Saharo – Sindian region
 طبق نظر زهری دانشمند معاصر از بین 2400 گونه گیاهان مختلف ایران که وی مورد مطالعه قرار داده است 69 درصد از فلور ایران را عناصر ایرانی تورانی، 5 درصد آنرا عناصر سودانی – دکانی، نیم درصد آنرا عناصر مدیترانه ای، نیم درصد آنرا عناصر صحارا – سندی تشکیل می دهد و بیست درصد بقیه یا در عداد گیاهان عادی و یا از عناصر مشترک آن نواحی محسوب می شوند. طبق نظر زهری دانشمند معاصر از بین 2400 گونه گیاهان مختلف ایران که وی مورد مطالعه قرار داده است 69 درصد از فلور ایران را عناصر ایرانی تورانی، 5 درصد آنرا عناصر سودانی – دکانی، نیم درصد آنرا عناصر مدیترانه ای، نیم درصد آنرا عناصر صحارا – سندی تشکیل می دهد و بیست درصد بقیه یا در عداد گیاهان عادی و یا از عناصر مشترک آن نواحی محسوب می شوند.
 علت اصلی چنین وضعیت محتملا تغییراتی است که طی دورانهای مختلف زمین شناسی در کشور صورت گرفته است.دریای مدیترانه که زمانی تا ایران پیش رفته بود ، عقب نشینی نموده و شبه جزیره عربستان که با فلات ایران پیوستگی داشته بود با پیشروی خلیج فارس و دریای عمان از یکدیگر جدا شده اند. علت اصلی چنین وضعیت محتملا تغییراتی است که طی دورانهای مختلف زمین شناسی در کشور صورت گرفته است.دریای مدیترانه که زمانی تا ایران پیش رفته بود ، عقب نشینی نموده و شبه جزیره عربستان که با فلات ایران پیوستگی داشته بود با پیشروی خلیج فارس و دریای عمان از یکدیگر جدا شده اند.
 در بانک اطلاعاتی حاضر بخشی از گونه های گیاهی موجود در کشور ارائه شده است تا به لطف حق مقدمه ای باشد بر عرضه ی بانک جامع تمامی گونه های موجود در کشور در آینده ای نه چندان دور.#@ در بانک اطلاعاتی حاضر بخشی از گونه های گیاهی موجود در کشور ارائه شده است تا به لطف حق مقدمه ای باشد بر عرضه ی بانک جامع تمامی گونه های موجود در کشور در آینده ای نه چندان دور.#@

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [10:35 ]   3   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [10:33 ]   2   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 27 مهر 1385 [07:42 ]   1   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..