منو
 کاربر Online
907 کاربر online
تاریخچه ی: پیش بینی در بازی تنیس

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-69Lines: 1-47
 V{maketoc} V{maketoc}
-~~maroon:پیش بینی +~~maroon:__پیش بینی__
 
 
 
 
  
 {picture=_ggttqq_forcast.jpg} {picture=_ggttqq_forcast.jpg}
  
 
 
 
 
-!تعریف و اهمیت
پیش بینی شامل حدس درباره آینده توپ قبل از زدن ((توپ)) توسط حریف و همچنین استفاده از این اطلاعات برای انجام واکنش مناسب است . در بالاترین سطح بازی بازیکنان بطور وسیعی بر پیش بینی تکیه می کنند . آمار مهمترین مسابقات نشان می دهد :

*__به طور متوسط 4/0 ثانیه طول می کشد تا توپ از یک انتهای زمین به انتهای دیگر آن برود .__
*__به طور متوسط 3/0 الی 5/0 ثانیه طول می کشد تا بازیکن از حالت آماده به سوی توپ حرکت کند .__
+پیش بینی شامل حدس درباره آینده توپ قبل از زدن ((توپ)) توسط حریف و همچنین استفاده از این اطلاعات برای انجام واکنش مناسب است . در بالاترین سطح بازی بازیکنان بطور وسیعی بر پیش بینی تکیه می کنند .
 بنابر این بسیاری از اوقات برای رسیدن به موقعیت ضربه باید بازیکن قبل از آنکه حریفش ضربه را بزند ، آنرا پیش بینی کند . بنابر این بسیاری از اوقات برای رسیدن به موقعیت ضربه باید بازیکن قبل از آنکه حریفش ضربه را بزند ، آنرا پیش بینی کند .
 __دو نوع پیش بینی وجود دارد :__  __دو نوع پیش بینی وجود دارد :__
 *پیش بینی کامل : اینکه حریف در یک موقعیت چکار خواهد کرد . *پیش بینی کامل : اینکه حریف در یک موقعیت چکار خواهد کرد .
 *پیش بینی بخشی : اینکه حریف در یک موقعیت چکار نخواهد کرد .  *پیش بینی بخشی : اینکه حریف در یک موقعیت چکار نخواهد کرد .
 پیش بینی بسیار موثر است زیرا با تقلیل و کاهش احتمالات بازیکن سریعتر می تواند نسبت به توپ واکنش دهد . پیش بینی بسیار موثر است زیرا با تقلیل و کاهش احتمالات بازیکن سریعتر می تواند نسبت به توپ واکنش دهد .
   
   
-!انواع و ویژگی های پیش بینی +!انواع پیش بینی
-||__::انواع::__|__::ویژگی::__
پیش بینی ذهنی مسیر توپ|شامل تخمین مسیر توپ بعد از ضربه حریف به توپ ، قابلیت پیش بینی حرکت توپ بعد از اصابت به زمین و تخمین سرعت ، ارتفاع
|جهت و گردش توپی که جلو می آید . توجه به هوا و باد و نوع زمین مهم است ( معمولاً پیش بینی بعد از ضربه )

پیش بینی موقعیتی/تاکتیکی|واکنشهای مهارتی ، تمایلات تاکتیکی و الگو های رفتاری بازیکن در موقعیتهای تاکتیکی خاص ، یعنی اینکه پیش بینی کنید که حریف چه کاری را خواهد کرد یا نخواهد کرد
|توجه و دیدن بازیهای حریف کمک می کند تا بازیکن نسبت به ضربه های ترجیحی حریف آگاهی پیدا کند

پیش بینی موقعیتی/هندسی|از روی موقعیت حریف در زمین متوجه نیت او شدن . شامل پیش بینی تکنیکی تاکتیکی ، موقیعتی و ذهنی و همچنین آگاهی نسبت به درصدهای مربوط به مناطق مختلف زمین و زاویه ها . این پیش بینی شامل پوشش زمین و چگونگی آن ( موقعیتی که زاویه احتمالی توپ را قطع می کند ، پیشروی برای والی به جلو ) و حرکات پا ( دویدن ، شکسته گام برداشتن ، اولین گام ، رسیدن به توپ )
|فراین دائمی درک ، تعمیم ، اجرا و پس خورد تا حدود زیادی به تجربه بازیکن مربوط می شود . این پیش بینی قبل از ضربه توسط حریف انجام می شود

پیش بینی تکنیکی یا حرکتی|پیش بینی اینکه حریف چه خواهد کرد ( کامل ) یا چه نخواهد کرد ( بخشی ) با خواندن و فهم فعالیتهای تکنیکی حریف مثل : گرفتن ((گریپ)) ، تعادل ، ((سوئینگ راکت)) ، حرکت بدن ، حرکت پا ، حالت بدن ، بالا انداختن توپ برای ((سرویس)) و نوع ضربه و... . این نوع پیش بینی معمولاً قبل از زدن ضربه به توپ انجام می شود||
+*پیش بینی ذهنی مسیر توپ
*پیش بینی موقعیتی/تاکتیکی
*پیش بینی موقعیتی/هندسی
*پیش بینی تکنیکی یا حرکتی
 !پیش بینی بر پایه زیر می باشد !پیش بینی بر پایه زیر می باشد
 *آگاهی از عادت های حریف : حریف های متفاوت ، عادت های متفاوتی دارند. *آگاهی از عادت های حریف : حریف های متفاوت ، عادت های متفاوتی دارند.
 *آگاهی نسبت به واکنش های حریف به موقعیت های معین . *آگاهی نسبت به واکنش های حریف به موقعیت های معین .
 *آگاهی نسبت به راه حل ها ، تغییر مسیرها و راه حل های جایگزین مناسب. *آگاهی نسبت به راه حل ها ، تغییر مسیرها و راه حل های جایگزین مناسب.
-__زمان هایی از ((مسابقه)) که می تواند بر پیش بینی موثر باشد:__ 
-*توپ در زمان 4/0 ثانیه از یک انتها به یک انهتی دیگر زمین می رود. 
-*بازیکن در فاصله 3/0 الی 5/0 ثانیه به توپ می رسد. 
-*حریفی که توپ را پاسخ می دهد در 2/0 ثانیه توپ را پیش بینی می کند. 
 طبق تحقیقاتی که انجام گرفته بازیکنان با تجربه توپ را وقتی می بینند که از ((زه)) ((راکت)) حریف جدا شده باشد ، آنگاه برای 1 الی 2 متر توپ را گم می کنند و سپس توپ را وقتی می بینند که در 1 الی 2 متری آنهاست و باز آن را گم می کنند . علت آن است که چشم انسان نمی تواند در تمام مسیر ، توپ را دنبال کند . طبق تحقیقاتی که انجام گرفته بازیکنان با تجربه توپ را وقتی می بینند که از ((زه)) ((راکت)) حریف جدا شده باشد ، آنگاه برای 1 الی 2 متر توپ را گم می کنند و سپس توپ را وقتی می بینند که در 1 الی 2 متری آنهاست و باز آن را گم می کنند . علت آن است که چشم انسان نمی تواند در تمام مسیر ، توپ را دنبال کند .
-بسیاری از عکسهای بازیکنان در زمان زدن ضربه نشان می دهد که اغلب آنها توپ را نگاه نمی کنند بلکه 1 الی 2 متری جلوی خود را نگاه می کنند . حتی وقت زدن ((والی)) سمت دیگر تور را می نگرند .  
-طبق تحقیقاتی که در یک زمین سر پوشیده در حالیکه بخشی از آن تاریک است انجام گرفته نشان می دهد که بازیکنان می توانند مسیر توپ را بخوانند و بسته به سطح بازیشان ضربه دقیق بزنند . 
 !چگونه بهتر پیش بینی کنیم !چگونه بهتر پیش بینی کنیم
 *یک بازیکن می تواند در تماشای مسابقه حریف ، در گرم کردن و در ((تمرین)) اطلاعات زیادی بدست آورد . *یک بازیکن می تواند در تماشای مسابقه حریف ، در گرم کردن و در ((تمرین)) اطلاعات زیادی بدست آورد .
 *تحقیقات نشان می دهد که دنبال کردن و دیدن توپ به دو طریق اتفاق می افتد که بستگی به سطح بازیکن دارد . بازیکنان با تجربه اول مسیر توپ را می بینند در حالیکه بازیکنان تازه کار توپ را در اوج مسیرش می بینند . *تحقیقات نشان می دهد که دنبال کردن و دیدن توپ به دو طریق اتفاق می افتد که بستگی به سطح بازیکن دارد . بازیکنان با تجربه اول مسیر توپ را می بینند در حالیکه بازیکنان تازه کار توپ را در اوج مسیرش می بینند .
 *می توان با این روش ها پیش بینی را بهبود بخشید : تمرین مخصوص پیش بینی ، افزایش مقدار و انواع مسابقه ، ایجاد تمرینات بسیار شبیه به موقعیت های مسابقه ای . *می توان با این روش ها پیش بینی را بهبود بخشید : تمرین مخصوص پیش بینی ، افزایش مقدار و انواع مسابقه ، ایجاد تمرینات بسیار شبیه به موقعیت های مسابقه ای .
-*اهمیت دارد که بازیکنان دارای ((تکنیک)) هایی بر پایه تشخیص های زیر شوند : 
-**موقعیت بازیکن در زمین  
-**نحوه ایستادن و گریپ حریف 
-**ارتفاع توپ بعد از اصابت به زمین 
-**حرکت سوئینگ حریف ( طولانی ، فلت ، کوتاه یا بلند و..... ) 
-**نقطه زدن ضربه ( عمیق و پشت خط انتهایی ، گوشه ، داخل خط انتهایی و...) 
-**حرکات بدن حریف : به گفته با تجربه ها بازوی حریف مهمترین عامل برای پیش بینی است . 
-**صدای توپ موقع اصابت به راکت  
 *بازیکن بیاموزد که در زمین بازی فکر کند و از تحلیل هایش نتیجه بگیرد . *بازیکن بیاموزد که در زمین بازی فکر کند و از تحلیل هایش نتیجه بگیرد .
 *همچنین مهم است که تاثیر ((فشار روانی)) طی مسابقه بر قابلیت پیش بینی بازیکن در نظر گرفته شود . اغلب بازیکنان چنان احساساتی می شوند که فراموش می کنند ببینند بنابر این کمتر پیش بینی می کنند . *همچنین مهم است که تاثیر ((فشار روانی)) طی مسابقه بر قابلیت پیش بینی بازیکن در نظر گرفته شود . اغلب بازیکنان چنان احساساتی می شوند که فراموش می کنند ببینند بنابر این کمتر پیش بینی می کنند .
 *با استفاده از تمرین های پیش بینی می توانید موقعیت های مسابقه ای را به نحو واقع گرایانه ای ایجاد کنید . *با استفاده از تمرین های پیش بینی می توانید موقعیت های مسابقه ای را به نحو واقع گرایانه ای ایجاد کنید .
-تمرینات پیش بینی 
 *همبازی یا ((مربی)) انواع ضربه ها را برای بازیکنی که جلوی تور آمده می فرستد . بازیکن باید بتواند بعد از 20 ضربه ، توپ ها را با استفاده از پیش بینی درست بزند . *همبازی یا ((مربی)) انواع ضربه ها را برای بازیکنی که جلوی تور آمده می فرستد . بازیکن باید بتواند بعد از 20 ضربه ، توپ ها را با استفاده از پیش بینی درست بزند .
 *همبازی یا مربی از جلوی تور ضربات متنوعی را برای شما می فرستد بعد از هر ضربه همبازی شما باید به سمت چپ یا راست حرکت کند و شما با استفاده از پیش بینی باید به سمت مخالف وی بزنید . *همبازی یا مربی از جلوی تور ضربات متنوعی را برای شما می فرستد بعد از هر ضربه همبازی شما باید به سمت چپ یا راست حرکت کند و شما با استفاده از پیش بینی باید به سمت مخالف وی بزنید .
-*همبازی یا مربی 10 سرویس به سمت چپ و 10 سرویس به سمت بک هند شما می زند . شما باید با استفاده از پیش بینی جهت آنها را تشخیص داده و به آنها پاسخ دقیق بدهید .~~ +*همبازی یا مربی 10 سرویس به سمت چپ و 10 سرویس به سمت بک هند شما می زند . شما باید با استفاده از پیش بینی جهت آنها را تشخیص داده و به آنها پاسخ دقیق بدهید و .......~~
 +!::~~blue:برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید~~::
 +!منبع:
 +{img src=http://217.218.177.31/mavara/img/daneshnameh_up/7/72/logoGIF.gif desc= align=right link=http://mytennis4u.com/}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 08 بهمن 1384 [19:49 ]   3   مهدی رضی      جاری 
 یکشنبه 29 آبان 1384 [08:11 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 26 مرداد 1384 [11:38 ]   1   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..