منو
 صفحه های تصادفی
تاریخ فلسفه شرق
قلمرو دین در زندگى بشر در دو فرهنگ اسلامى و غربى
هارون الرشید
کاربرد تکنولوژی RFID در حمل و نقل ریلی
حالتهای هوشیاری
تعبیر خواب از دیدگاه روانشناسی
روابط ایران و انگلستان در عهد فتحعلیشاه
گفت و گوی امام حسین علیه السلام با مروان درباره بیعت با یزید
رشته نقاشی
التهاب ملتحمه
 کاربر Online
1067 کاربر online
تاریخچه ی: پیشگیری از سرطان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-47Lines: 1-81
-!دیکلی />افرا تی زکی ر ییری و کش ب م ((سرطان)) ارند. نا بای امیت ف ا ده سرطان ام تییر اب م ی د ارار ، زی که اتیام نمیبد، خونریی یا ر مول ، ی شدن یا وو وده در پتان یا ر نقطه یگر (( امه)) یا مک در ، تیی کار در ((یل)) ((ال)) و رفه یا ون صدا بور ادهنه را ی دهن اکید کنند که در ت رز هر یک از م فور باید ه پزک رجعه و ومل ر بای م شوند.
!وال خط سرطان
*کرهای شیوه ندگی ا ن دت املی هسن که فرد ا حدی وی نها کنرل داد. بویژه مرف ((ناک)) ، ((رژی ایی)) ((اک)) ، قرار گرفتن در ر ((نر خوید)) و فعالیای ی از امل مهم هتد.


*وم یی شامل ار گرفتن ر مع کاینژنها ک ب اص خا کنت میاد.


اکترهای یکی و ای ر ارداری ک ا ی بیهای ((مشاوره ژتیکی)) قابل کنل هت.
!ه اد افتی ه یگیری سرطان
*افزایش مصر ((سیات )) (و هیی ک ا ((اناد لم)) یاشد). />*اایش ((موا فیری)). />*اایش ((ویمین A)).
*
افای مرف موا ن از ((ویامین C)).
ت زن.
*
کا موا ربی در رژیم مواد ایی. />*کا ر ی نمک ده د ده و اوی ((نیترات)).
*ترک ((سیگار)).
ا مرف اکل.
*اجت از قر گرتن راب خوری ای دت ولانی. />!ران />ه ال درمن ر ا رمان مو یم ا منهی نا و مت ما کای وی ک کی اتال عملکری سختی اه وت بگی. وها رما امل ((ای)) ((یمی درمانی)) ((پر مانی)) و ((یوند ز سوان)) ست. ا مران را رکیبی ز این را درمان می‌کد. جراحی در تشخی ، شفا بی تسکینی ، م و یی رطان قش ایا می‌کند. />!!راحی شخصی />شخیص رطا با اایی میکروسکوپی یاه‌های بد ی ا اف م ر می‌یرد ک با نمونه برداری یته شنسی بیپی نی ، یا راتن ((تومو)) صوت مییر. />!!ای فا />در ضیت اوه ، راجعه و ایعات کی ساک ام می‌شو. />!!راحی سینی />با ه تکی دد ، ف شا ی ((غز نان|م)) ((ناع)) ، رف اناد را ویی ، رف انداد لوله گوار و مای اای ، جگیی ((ونریی)) داتن ومرای وی و زخمی شده و ر کرن ((ب|بسه‌ه)) انام می‌شد. />!!رای ری /> هف هود یدن به کییت بیمر است که ا رانن حداکثر عملکد اهر ا می‌ید. />!رای پیشگیری />ت پیگیی ز ایجاد سرطان مث در ولیپو ییال تصمیم به باشن و گرفته می‌شود. />!پرتو درمانی
ه منظور کمک ری اختای سرطان هم ب م از را و هم پس ا ن از ((رایواپی)) استفاده می‌شود. بعاوه مون ن را مر با ((شیی رانی)) کار برد. پرتو درمانی شامل تاده ا وهای یونیه کننه پر نرژی ری دمان انهی گونون . رتو ینیز کنده یب ساندن به DNA یا ، وایی کیر یخت‌ه ر از بی می‌برد.

ی
اه‌هایک ر ریع تسیم می‌شوند، مثل یاختهای سرطان سبت یاه‌هیی که ته قیم می‌گن، ی به شع یک ساند. بلوه یاههای طبیی نت یات‌های سرطانی تاایی یری هت تمی یب ناشی از اعه ((ساتمان DNA|DNA)) دارند.
!یی رمانی
هف ا شیمی درانی ران برت است از ری مم ((تمو یم|یهای ومور ب ی)) بدن خراب دن اتای یعی. یمی ای یک دام موی ست وقی مناسب است یاری من ده با یا تی ر بیاری ر قا کف . اروهای یی درمانی تنه تانایی یب راندن و خری یه‌های رطانی بلکه یهای طبیی معینی نیز اند. یاتایی که رعت ی دنا یر ا، مثل (( اتخان)) ، ((مو)) ا بیتر دمه ی‌ین.
!
یو مز استوان />((یوند مز اان)) ه بیار اا یدهد ه دهای کشده مورتر از یی دان پر درمانی ون ته ه سمیت ن ، برای بات خن از دیاف کد. س اخان ید را ا م استخوان دهنه سالم وی ی‌کنند.
+
||پی
یی از ((سرطان)) به مجموعه اقداماتی ک استاده از رخی مورد فید و دوری از برخی موارد مضر را شال می‌شود بری‌گردد.||
!
مایم پیه />سرطان سری یت بنابراین اس با بیمرا مبت سرطا طری ربردارد. اگر سرطان ری بود باید تما متصصین این رشته ه این بیمری مل مد. ام اینکه چرا بر از راد به سرطا مبتلا می‌وند و بقیه نه؟ پرشی است بی‌پاسخ و مود بری ، و ا زمی که عوامل جاد طا شناه نوند، دراره آن نمتوان ظری قطی اظهار اشت. جرب شان اده است ک در م نن احتمل ابتلای ه طان را دارد. ولی ای حتمال ر افراد میانل و کهنال بیتر ت. ا نر ی نی بابر ماری که در اه ریکا یه د، موار بیماری د زن رو ه ک و مان رو به افزای .

::{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/cancer.2.jpg}::ا سرطانی!
ه‌های هدا هنده بتای حتالی به سطان
شخیص ، در لاحیت پشک است و م تنها به منور علت یای و پییری از بیمری طا ، در صرت مهده این 7 نانه هشدار دده ، در خود یا در اطرافیانمان لازمست ر ه زودتر ب پشک مرجعه کنی.
ر نو غییر در دفع عادی موع و ادرار ک یش از یک هف ادامه اشت باشد.


و زخمای وتی یر قابل ایام.


#خون
ریزی یا ترشحات یر عی ا نداها.


#
جود بآگی یا لم ضخام و فتی ((پستان|پست)) ی محلهای دگ قا لمس در بدن.


#اختال در ((دستگاه گوارشی|عمل رشی)) یا اکل بلعی.

/>#غییر شکار در شک ، اداز و نگ ((انوع بن|ل)) یا ((بیماریهای وست|زگیلی)) که قبلا تیم.


#((رفه|سرفه‌های)) ی د ی زا هن ی گرفتگی ا.
برخی از این نشانه‌ها مکن اس ت لل یگ ، ثل ((مخودگی)) (ره) پید آد اا اگ ین نشان‌ها بدن هی علت بلی اهر شوند یش ا یک هفه اداه اشت شد و ه رمانهای ای و ممولی پاخ نهند بای برای عت یبی ب زشک خصص مراعه رد. معمولا تمال ابت ب رطا نین 50 ل عد یشتر است.


/>

::{img src=img/daneshnameh_up/9/91/cancer.1..jpg}:: />با رطای!
یگیی از سرن />اگر چ تاکنون مل رطان بور ق نسایی شده است ولی ابر ا 80 درد رانه ه ومل وراکی (نو غیه) ، میی (رایط یت میی کا) ستما دخایت و ول ی اتاب (((ژن|عامل ار))) ست می‌هن. تحقیقات ا اده ست که بین نو تغذیه و برخی نوع سرطانها رتباطی جود ارد. مثلا اهی پ چبی را ا ((سرا پان)) ، ((سرطا رود زرگ)) ((سان پوستا|وستات)) ، ((رطان رحم|لایه پو حم)) مرتبط میان.

آ
ار هم نشان می‌دهد ک و میر در نتیه ابلی ه سرطانهای پروستات ، لوولمعده ستان و تخدن فراد اق بیشتر است. بابر همین نریه ، شخاص که طر مرتب از فارده‌های ذایی نمک سود یا وه دد اف می‌کند، ((سران معه)) بیشتر بتلا می‌شوند. بنابراین یک ه پیشگیی ز ابتی رطان ، واری از مرف یا مود گوتی پرری و اهیی ز این نو ت.

در عوض ون فراورده گیاهی حاوی ((لولز|الیاف لولزی)) مثل ((نم|گنم سوس‌دا)) بات ، ((میوه)) و بزی رای پییری از ابتلای به رطا توی می‌شود. نویدن شروبا کلی یز ر الای ب ((سرطان هان)) ، ((سران لق)) ((سرطا ی)) و ((سران کد)) ر یا می‌کند. اا که ه نی ما هستن و هم شربات کی می‌نوشند یتر ر معر بی به رطان هان و مری می‌باشد. طر اتلای ه ((سرطا ری)) فد مد به دخایات ، 10 صد بیتر است.

برخی
پرتوها هم امل یجاد سران هتند مثل ار گ مرر و زید ر برار تابش ت ایجاد ((سرطان پوت)) می‌ک ر رگ پوت ر یا پوست به پرتو آفتاب اس باش اثر تابش آفتاب به اصطلاح __~~green:کک و مکی~~__ می‌شود. ((پرتو فرابنف)) نور ی عا اصلی سرطان پوت می‌باشد. بابرای رای محاظت از پوت بدن ، در تاستان بخصوص سات 10 بح ا 3 بعد از ظهر ا پو مناسب استفاده شود.

جاورت زی ر برابر ر ایکس یز طر ابتا به سرطان ا در بر دارد حتی ر مقدار آن کم ، ولی فات آ زیاد باد. براین هتر ست از پرونگاریهای یر روری اندمها وای شود و رت ز بش ن به دیگر نقا د ، ویه پوششهای مفظ جلوگیری . بری از راوه‌های و صرف ر صنعت یا مواد میای یز سرطانزا ستند. ما افی که ط ئمی ((پنه نو|لیف پنبه نز)) روکر اند بوص اگ گاری هم بشن کان اتای به سرطان ریه را دارند. تاس با قادیر ی و مکرر مایات تمیر کنده نگی و نیز انوع تینرهای گ اتمال ایجاد سرطان را در بردارد.
::{img src=img/daneshnameh_up/0/03/cancer.3.jpg}::ات رطانی

نفس مکرر موا شیمیایی مورد مصر در باغ و باغچه و نیز نواع ((حشره کها)) ((قار کها)) بصوص در صورت استفاده از نه در محی بست ر زایی ارد. بنرای نگام را با ین مواد ا دستکش ایکی و مسک ایمنی تاد د. مصرف ((هوموهای نسی|ومونهای استرو)) قرصهای خراکی ضد باردار هم مان ید سرطان و هم با ایجاد سرطا یو. ب خاطر همین ، ا رف وانه نواع هورمونها اید خدداری شود. سرطان کن است زمینه ژنیکی داشت باشد، بنابراین فادی که در ویشان نزدیک و ره یک رای فرا مبتلا به ا هستند باید بطور مرتب حت معاینه پکی اند.
!
اتباط س سرطان
افراد
ی که ر ین ی 40 - 20 لی هستن لازست ه سه سال یکر ا نامهای مثل ان رحم ، تخدان ، واژ ، وستا ، بیه‌ها ، غده تیروئید دها ، ریه ، غدههی نفی و وت ماینه پزشکی به عمل آورد. و افرادی که مستد سرطان ستند مل اف عتاد ، زنهیی که بچ‌دار نشده‌ان یا ین فرزند آنها بعد 30 سالی به دی آمده، اشخاصی ک در سین کم ، نزیکی جسی دشتاند اردی ک دارای ویاوند مبت ست، در کمتر ز این ت ، باید ب عاینه پردازند. ما افادی ک س الای 40 دار ر فاله انی کوهر باید عاینات را نجام دهد. مل آزمایش پستان د هر سال ی صرت گیرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((رتو درمانی))
*((ومو)) />*((ومر خی))
*((رادیرای))
+*((ژتیک))
*((و رمای سر))
*((درما رطا))
 *((سرطان)) *((سرطان))
-*((سرطان ون))
*((سرطان نجره))
*((سرطان وده))
+*((سرطان پوستات))
*((سرطان پوت))
*((سرطا
ن ریه))
*((سرطان کد))
 *((سرطان معده)) *((سرطان معده))
-*((شیمی درمانی)) 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 آبان 1384 [05:04 ]   2   سمیه فارابی اصل      جاری 
 یکشنبه 04 اردیبهشت 1384 [05:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..