منو
 کاربر Online
362 کاربر online
تاریخچه ی: پیدایش سینما

تفاوت با نگارش: 8

Lines: 1-58Lines: 1-78
-به حرکت در آوردن تصاویر در حقیقت رویای چند هزار ساله بشر بوده است. تصویر هایی که از چندین هزار سال پیش از این بر دیوارهای ((غار آلتامیرای اسپانیا)) به یادگار مانده است ، نشان دهندۀ این آرزوی بشر است. در این غار گرازی نقاشی شده است که دو جفت دست و دو جفت پا دارد که نمایانگر شوق نقاش برای نشان دادن حرکت است ، زیرا هر جفت دست و پا یک مرحله از حرکت را نشان می دهد. در معابد(( هند)) نیز مجسمه هایی است که ((شیوا)) را در حال رقص نشان می دهند و هر یک چندین دست دارند. در این جا نیزهر یک از دست های شیوا مرحله ای از یک حرکت را نشان می دهند. +به حرکت در آوردن تصاویر در حقیقت رویای چند هزار ساله بشر بوده است. تصویر هایی که از چندین هزار سال پیش از این بر دیوارهای __غار آلتامیرای اسپانیا __به یادگار مانده است ، نشان دهندۀ این آرزوی بشر است. در این غار گرازی نقاشی شده است که دو جفت دست و دو جفت پا دارد که نمایانگر شوق نقاش برای نشان دادن حرکت است ، زیرا هر جفت دست و پا یک مرحله از حرکت را نشان می دهد. در معابد هند نیز مجسمه هایی است که ((شیوا ))را در حال رقص نشان می دهند و هر یک چندین دست دارند. در این جا نیزهر یک از دست های شیوا مرحله ای از یک حرکت را نشان می دهند.
-با وجود آن که می توان منشا تصاویر متحرک را در دوره ((نقاشی)) غارها و مجسمه های اسطوره ای دانست ، اما این ((تاریخ)) با مراحلی آغاز می شود که منجر به اختراع ((دوربین فیلم برداری ))و ((پروژکتور)) می شوند. این عصر در تاریخ مقدماتی سینما قلمرو فعالیت مخترعان است ، نه هنرمندان. +با وجود آن که می توان منشا تصاویر متحرک را در دوره ((نقاشی)) غارها و مجسمه های اسطوره ای دانست ، اما این ((تاریخ)) با مراحلی آغاز می شود که منجر به اختراع ((دوربین فیلم برداری ))و (( نمایش فیلم | پروژکتور)) می شوند. این عصر در تاریخ مقدماتی سینما قلمرو فعالیت مخترعان است ، نه هنرمندان.
 در قرن نوزدهم سه آزمایش علمی آغاز شد که ترکیبشان تا پایان قرن منجر به خلق تصاویر متحرک شد که عبارت اند از :  در قرن نوزدهم سه آزمایش علمی آغاز شد که ترکیبشان تا پایان قرن منجر به خلق تصاویر متحرک شد که عبارت اند از :
 __•__ ~~BROWN:__پدیده تداوم دید یا دوام بصری__~~ __•__ ~~BROWN:__پدیده تداوم دید یا دوام بصری__~~
 __•__ ~~BROWN:__پدیده فای__~~  __•__ ~~BROWN:__پدیده فای__~~
 __•__ ~~BROWN:__عکاسی__~~ __•__ ~~BROWN:__عکاسی__~~
 !~~brown:__تداوم دید ( Persistence Of Vision )__~~ !~~brown:__تداوم دید ( Persistence Of Vision )__~~
-__تداوم دید__ از ویژگی های(( چشم)) انسان است . ما تصور می کنیم حرکت روان و کاملا پیوسته ای را روی پرده تماشا می کنیم ، حال آن که در واقع شاهد قسمت های کوتاه ، نامنظم و غیر پیوسته ای هستیم که به واسطه همین ویژگی چشممان یعنی تداوم دید آن ها را به طور مداوم می بینیم. +__تداوم دید__ از ویژگی های چشم انسان است . ما تصور می کنیم حرکت روان و کاملا پیوسته ای را روی پرده تماشا می کنیم ، حال آن که در واقع شاهد قسمت های کوتاه ، نامنظم و غیر پیوسته ای هستیم که به واسطه همین ویژگی چشممان یعنی تداوم دید آن ها را به طور مداوم می بینیم.
-این پدیده پیش ازاین نزد __مصریان باستان__ شناخته شده بود ، اما کسی که این پدیده را برای نخستین بار به صورت علمی تشریح کرد(( پیتر مارک رژه )) __( Peter Mark Roget )__ نام داشت. او در سال __1824__ اعلام کرد که ((مغز)) انسان تصویری را که بر ((شبکیه)) چشمش می افتد تا زمانی حدود یک بیستم تا یک پنجم ثانیه ، پس از کنار رفتن تصویر از مقابل چشم همچنان حفظ می کند. در غیر این صورت ما می توانستیم از صدها بار پلک زدنمان در طول روز آگاهی بیابیم .(( ذهن)) هیچ تصوری از پلک زدن ندارد زیرا با این که ((پلک ))در مدت کمتر از یک ثانیه روی چشم را می پوشاند ، در همین حال تجسمات پیش از پلک محفوظ مانده اند. +این پدیده پیش ازاین نزد __مصریان باستان__ شناخته شده بود ، اما کسی که این پدیده را برای نخستین بار به صورت علمی تشریح کرد (( پیتر مارک رژه )) __( Peter Mark Roget )__ نام داشت. او در سال __1824__ اعلام کرد که مغز انسان تصویری را که بر شبکیه چشمش می افتد تا زمانی حدود یک بیستم تا یک پنجم ثانیه ، پس از کنار رفتن تصویر از مقابل چشم همچنان حفظ می کند. در غیر این صورت ما می توانستیم از صدها بار پلک زدنمان در طول روز آگاهی بیابیم . ذهن هیچ تصوری از پلک زدن ندارد زیرا با این که پلک در مدت کمتر از یک ثانیه روی چشم را می پوشاند ، در همین حال تجسمات پیش از پلک محفوظ مانده اند.
-<table align=left>
<tr>
<td>
{picture=images[5].jpg}
</td>
</tr>
</table>
+<table align=left>
<tr>
<td>
{picture=a/a7/Vision.jpg}
</td>
</tr>
</table>
 بعد از انتشار نظریه __رژه__ بلافاصله دانشمندان تمام دنیا فرضیه او را به آزمایش گذاشتند. وسایلی که به کار بردند بیشتر به اسباب بازی بچه ها شباهت داشت. این وسایل عبارت بودند از صفحات و سکه های گردان ، دفترچه ای پر از تصویر که صفحات آن را به سرعت ورق می زدند و ... ولی همه آن ها به سرعت گفته رژه را تایید کردند. بعد از انتشار نظریه __رژه__ بلافاصله دانشمندان تمام دنیا فرضیه او را به آزمایش گذاشتند. وسایلی که به کار بردند بیشتر به اسباب بازی بچه ها شباهت داشت. این وسایل عبارت بودند از صفحات و سکه های گردان ، دفترچه ای پر از تصویر که صفحات آن را به سرعت ورق می زدند و ... ولی همه آن ها به سرعت گفته رژه را تایید کردند.
-در واقع تکنیک ((فیلم برداری)) نیز برروی همین پدیده استوار شده است. دوربین فیلم برداری یک کادر را در یک زمان فیلم برداری می کند. هر کادر شامل یک عکس واحد بی حرکت است. ((شاتر)) دوربین برای ضبط یک تصویر بر روی فیلم 30/1 ثانیه باز نگاه داشته می شود. این شاتر 16 تصویر ( برابر سرعت فیلم های صامت ) مشابه را در هر ثانیه می گیرد. پس به این ترتیب دراین گونه فیلم ها هر ثانیه از فیلمی که نمایش داده می شود تنها شامل 30/16 ثانیه از حرکتی است که در معرض دید قرار داده شده است و 30/14 ثانیه آن تاریکی بین کادرهاست. به هنگام تماشا ، یک ثانیه فیلم به صورت خط ممتدی به نظر می رسد که در واقع خطی است غیر ممتد و این __تداوم دید__ است که باعث پرشدن فضاهای خالی می شود. +در واقع تکنیک ((فیلم برداری)) نیز برروی همین پدیده استوار شده است. دوربین فیلم برداری یک کادر را در یک زمان فیلم برداری می کند. هر کادر شامل یک عکس واحد بی حرکت است. (( دوربین فیلم برداری | شاتر)) دوربین برای ضبط یک تصویر بر روی فیلم 30/1 ثانیه باز نگاه داشته می شود. این شاتر 16 تصویر ( برابر سرعت فیلم های صامت ) مشابه را در هر ثانیه می گیرد. پس به این ترتیب دراین گونه فیلم ها هر ثانیه از فیلمی که نمایش داده می شود تنها شامل 30/16 ثانیه از حرکتی است که در معرض دید قرار داده شده است و 30/14 ثانیه آن تاریکی بین کادرهاست. به هنگام تماشا ، یک ثانیه فیلم به صورت خط ممتدی به نظر می رسد که در واقع خطی است غیر ممتد و این __تداوم دید__ است که باعث پرشدن فضاهای خالی می شود.
 !~~brown:__پدیده فای ( Phi Phenomenon)__~~ !~~brown:__پدیده فای ( Phi Phenomenon)__~~
 این پدیده در سال __1912__ توسط متخصص ((روان شناسی گشتالت)) ، ((مارکس ورتایمر)) __(Marx Vertimer )__ مورد مطالعه قرار گرفت وهمان چیزی است که موجب می شود ما پره های یک پنکه در حال حرکت را مانند تیغه ای واحد و مدور ببینیم ، یا پره های رنگارنگ یک چرخ گردان را به صورت تک رنگی آمیخته در نظر آوریم. در واقع این پدیده است که به کمک تداوم دید توهم حرکت را ایجاد می کند، به این ترتیب که اگر تصاویر ساکن 12 تا 24 بار در ثانیه پشت سر هم بیایند ، آن ها را همچون تصاویر متحرک می انگاریم. این پدیده در سال __1912__ توسط متخصص ((روان شناسی گشتالت)) ، ((مارکس ورتایمر)) __(Marx Vertimer )__ مورد مطالعه قرار گرفت وهمان چیزی است که موجب می شود ما پره های یک پنکه در حال حرکت را مانند تیغه ای واحد و مدور ببینیم ، یا پره های رنگارنگ یک چرخ گردان را به صورت تک رنگی آمیخته در نظر آوریم. در واقع این پدیده است که به کمک تداوم دید توهم حرکت را ایجاد می کند، به این ترتیب که اگر تصاویر ساکن 12 تا 24 بار در ثانیه پشت سر هم بیایند ، آن ها را همچون تصاویر متحرک می انگاریم.
 !~~brown:__عکاسی ( Photography )__~~ !~~brown:__عکاسی ( Photography )__~~
 کشف دو پدیده __تداوم دید__ و __فای__ تنها به این معنی بود که می توان از تصاویر ساکن به یک تصویر متحرک رسید. اما حقیقت آن است که بدون ثبت تصاویر واقعی امکان متحرک کردن آن ها و دیدنشان بر روی پرده فراهم نمی شد. در این حالت تنها می توانستیم تصاویری را که با دست انسان نقاشی شده بودند را به صورت متحرک ببینیم ، یعنی همان چیزی که به آن __کارتون__ یا ((انیمیشن)) می گوییم. به همین خاطر است که بسیاری صنعت فیلم برداری را در ا دامۀ صنعت ((عکاسی)) می دانند. کشف دو پدیده __تداوم دید__ و __فای__ تنها به این معنی بود که می توان از تصاویر ساکن به یک تصویر متحرک رسید. اما حقیقت آن است که بدون ثبت تصاویر واقعی امکان متحرک کردن آن ها و دیدنشان بر روی پرده فراهم نمی شد. در این حالت تنها می توانستیم تصاویری را که با دست انسان نقاشی شده بودند را به صورت متحرک ببینیم ، یعنی همان چیزی که به آن __کارتون__ یا ((انیمیشن)) می گوییم. به همین خاطر است که بسیاری صنعت فیلم برداری را در ا دامۀ صنعت ((عکاسی)) می دانند.
-اصل و منشا عکاسی به زمان ((رنسانس)) و طرح ((اتاق تاریک)) __( Camera Obscura )__ ((لئوناردو داوینچی)) __( Leonardo Da Vinci )__ بر می گردد. __اتاق تاریکی__ که توسط __لئوناردو داوینچی__ ساخته شد ، در واقع اتاقکی بود که بر روی یکی از دیوارهای آن روزنه ای وجود داشت. اگر صفحه سفیدی را درون اتاق تاریک روبه روی روزنه قرار می دادند ،از هر آن چه در مقابل روزنه اتاق تاریک بود ، به دلیل آن که اتاقک هیچ رخنه و روزنه دیگری نداشت تصویری معکوس و کوچکتر از چیزی که مقابل آن قرار داشت بر روی آن صفحه سفید می افتاد. +اصل و منشا عکاسی به زمان ((رنسانس)) و طرح __اتاق تاریک__ __( Camera Obscura )__ ((لئوناردو داوینچی)) __( Leonardo Da Vinci )__ بر می گردد. __اتاق تاریکی__ که توسط __لئوناردو داوینچی__ ساخته شد ، در واقع اتاقکی بود که بر


{picture=Obscura.jpg}


روی یکی از دیوارهای آن روزنه ای وجود داشت. اگر صفحه سفیدی را درون اتاق تاریک روبه روی روزنه قرار می دادند ،از هر آن چه در مقابل روزنه اتاق تاریک بود ، به دلیل آن که اتاقک هیچ رخنه و روزنه دیگری نداشت تصویری معکوس و کوچکتر از چیزی که مقابل آن قرار داشت بر روی آن صفحه سفید می افتاد.
 در سال __1550__ میلادی دانشمند دیگری با نصب یک ((عدسی)) بر روی روزنه اتاقک تاریک داوینچی ، آن را کامل کرد و سبب شد تصویرهایی بسیار شفاف تر از تصویرهای قبلی به وجود آید ، اما هنوز تا ساخت ((دوربین عکاسی)) و پس از آن دوربین فیلم برداری راه زیادی بود.  در سال __1550__ میلادی دانشمند دیگری با نصب یک ((عدسی)) بر روی روزنه اتاقک تاریک داوینچی ، آن را کامل کرد و سبب شد تصویرهایی بسیار شفاف تر از تصویرهای قبلی به وجود آید ، اما هنوز تا ساخت ((دوربین عکاسی)) و پس از آن دوربین فیلم برداری راه زیادی بود.
 برای تبدیل اتاق تاریک به دوربین عکاسی ، وسیله مورد نیاز ، ((شیشه عکاسی)) بود که جایگزین دیوار شود. دانشمندان قرن نوزدهم در روند پی گیری اختراع این شیشه عکاسی دست به کار یک سلسله عملیات شدند.  برای تبدیل اتاق تاریک به دوربین عکاسی ، وسیله مورد نیاز ، ((شیشه عکاسی)) بود که جایگزین دیوار شود. دانشمندان قرن نوزدهم در روند پی گیری اختراع این شیشه عکاسی دست به کار یک سلسله عملیات شدند.
 در اوایل __1816__ یک فرانسوی به نام ((ژوزف نیسفورنیپس)) __( Joseph Nicephore Niepce )__ که در پی اصول عکس برداری می گشت ، تصاویری تقریبا تار و گذرا را روی صفحات فلزی به دست آورد و کار خود را ((هیلوگراف)) __(Heliograph)__ نامید. با ملحق شدن ((لوئی داگر)) __( Louis Daguerre )__ به او ، آن ها به فعالیت های خود در این زمینه ادامه دادند تا اینکه در سال __1839__ توانستند روش عملی عکس برداری را ارائه دهند و اصول آن را معین کنند. روش آن ها خیلی کند و پر زحمت بود ، زیرا زمان نوردهی لازم برای یک تصویر پانزده دقیقه بود. به همین خاطر ، آن ها فقط از طبیعت بی جان می توانستند عکس بگیرند ، یا اگر قرار بود از موجودی زنده عکس بردارند می بایست سر او را با وسیله ای فلزی نگه می داشتند تا در وضعی سخت و بی حرکت مدت ها بماند.  در اوایل __1816__ یک فرانسوی به نام ((ژوزف نیسفورنیپس)) __( Joseph Nicephore Niepce )__ که در پی اصول عکس برداری می گشت ، تصاویری تقریبا تار و گذرا را روی صفحات فلزی به دست آورد و کار خود را ((هیلوگراف)) __(Heliograph)__ نامید. با ملحق شدن ((لوئی داگر)) __( Louis Daguerre )__ به او ، آن ها به فعالیت های خود در این زمینه ادامه دادند تا اینکه در سال __1839__ توانستند روش عملی عکس برداری را ارائه دهند و اصول آن را معین کنند. روش آن ها خیلی کند و پر زحمت بود ، زیرا زمان نوردهی لازم برای یک تصویر پانزده دقیقه بود. به همین خاطر ، آن ها فقط از طبیعت بی جان می توانستند عکس بگیرند ، یا اگر قرار بود از موجودی زنده عکس بردارند می بایست سر او را با وسیله ای فلزی نگه می داشتند تا در وضعی سخت و بی حرکت مدت ها بماند.
 برای این که عکس برداری بتواند به طور عملی مورد استفاده قرار بگیرد می بایست زمان نوردهی کاهش پیدا می کرد. برای این کار نیاز به مواد عکاسی با حساسیت بالا بود. پس از تکمیل اصول اولیه عکاسی ، حساسیت مواد عکاسی نیز روز به روز رو به افزایش گذاشت ، تا اینکه در __1841__ زمان نوردهی به سه دقیقه کاهش یافت و سی سال بعد شیشه عکاسی مناسب برای نوردهی با سرعتی کمتر از یک ثانیه به دست آمد. برای این که عکس برداری بتواند به طور عملی مورد استفاده قرار بگیرد می بایست زمان نوردهی کاهش پیدا می کرد. برای این کار نیاز به مواد عکاسی با حساسیت بالا بود. پس از تکمیل اصول اولیه عکاسی ، حساسیت مواد عکاسی نیز روز به روز رو به افزایش گذاشت ، تا اینکه در __1841__ زمان نوردهی به سه دقیقه کاهش یافت و سی سال بعد شیشه عکاسی مناسب برای نوردهی با سرعتی کمتر از یک ثانیه به دست آمد.
-تلاش های اولیه برای ایجاد تصاویر متحرک با استفاده از عکس های ثابت انجام شد. لازمه یک فیلم متحرک واقعی ، حرکات پیاپی و مداومی بود که به جای این که ترکیب ساده ای از بخش های ثابت یک حرکت باشد ، ابتدا در داخل واحدهای تشکیل دهنده خود تجزیه و بعد ترکیب شود. نخستین کسی که از این مرحله قدم فراتر گذاشت ، مردی __انگلیسی__ به نام ((ادوارد مایبریج)) __( Edward Muybridge )__ بود که به ((کالیفرنیا)) مهاجرت کرده بود. __مایبریج__ عکاسی دوره گرد و مخترع بود. او در سال __1872__ به استخدام ((للند استنفورد)) __( Leland Stanford )__ ، فرماندار کالیفرنیا ، در آمد. __استنفورد __که علاقه مند به پرورش اسب و مسابقات اسب دوانی بود ، با یکی از دوستانش روی شکل یورتمه اسب ها شرط بندی کرده بود. او معتقد بود که هر چهار سم اسب ، هنگام یورتمه ، در یک زمان از زمین جدا می شوند. مایبریج برای اثبات گفته او پنج سال تحقیق کرد. سرانجام مایبریج دوازده دوربین را در طول مسیری در یک ردیف مستقر کرد ، سپس بندهایی را به شاترهای دوربین ها وصل کرد و از عرض مسیر عبور داد. در عرض بیست سال بعد ، مایبریج تکنیک چند دوربینی خود را کامل تر کرد و تعداد آنها را از دوازده به چهل رساند ، فیلم های حساس تری استفاده کرد و محاسباتش را نیز دقیق تر نمود. اما مایبریج تنها بر روی حرکات حیوانات متمرکز شد و از آنجا که حرکت حیوانات چندان توجه چندانی را در بین عموم به خود جلب نمی کرد ، فعالیت هایش بی نتیجه ماند. +تلاش های اولیه برای ایجاد تصاویر متحرک با استفاده از عکس های ثابت انجام شد. لازمه یک فیلم متحرک واقعی ، حرکات پیاپی و مداومی بود که به جای این که ترکیب ساده ای از بخش های ثابت یک حرکت باشد ، ابتدا در داخل واحدهای تشکیل دهنده خود تجزیه و بعد ترکیب شود. نخستین کسی که از این مرحله قدم فراتر گذاشت ، مردی __انگلیسی__ به نام ((ادوارد مایبریج)) __( Edward Muybridge )__ بود که به کالیفرنیا مهاجرت کرده بود. __مایبریج__ عکاسی دوره گرد و مخترع بود. او در سال __1872__ به استخدام ((للند استنفورد)) __( Leland Stanford )__ ، فرماندار کالیفرنیا ، در آمد. __استنفورد __که علاقه مند به پرورش اسب و مسابقات اسب دوانی بود ، با یکی از دوستانش روی شکل یورتمه اسب ها شرط بندی کرده بود. او معتقد بود که هر چهار سم اسب ، هنگام یورتمه ،در یک زمان از زمین جدا می شوند.

{picture=horses.jpg}
/>مایبریج برای اثبات گفته او پنج سال تحقیق کرد. سرانجام مایبریج دوازده دوربین را در طول مسیری در یک ردیف مستقر کرد ، سپس بندهایی را به شاترهای دوربین ها وصل کرد و از عرض مسیر عبور داد. در عرض بیست سال بعد ، مایبریج تکنیک چند دوربینی خود را کامل تر کرد و تعداد آنها را از دوازده به چهل رساند ، فیلم های حساس تری استفاده کرد و محاسباتش را نیز دقیق تر نمود. اما مایبریج تنها بر روی حرکات حیوانات متمرکز شد و از آنجا که حرکت حیوانات چندان توجه چندانی را در بین عموم به خود جلب نمی کرد ، فعالیت هایش بی نتیجه ماند.
-در ((فرانسه)) نیز دانشمندی به نام ((اتی ین ژول ماره)) __( Etienne Jules Marey )__ عکاسی متحرک را آزمایش می کرد. او در سال __1882__ برای نخستین بار تصاویر متحرک را با یک دوربین که خود اختراع کرده بود فیلم برداری کرد. دوربین فیلم برداری او شبیه به یک ((تفنگ)) بود. این تفنگ عکاسی از یک لوله بلند برای عدسی هایش استفاده می کرد و نیز دارای یک خزانه مدور بود که شیشه عکاسی را در خود جا می داد. __ماره__ نیز از انسان ها و حیوانات فیلم برداری می کرد. در __1888__، ماره امکان نوردهی را سریعتر و بیشتر کرد ، اما برای تولید تصویر متحرکی که رویدادی یک یا دو ثانیه ای را ضبط کند ، می بایست ماده خامی تولید می شد که بتواند تعداد بسیار زیادی تصویر ( شاید هزاران تصویر ) را در خود جای دهد. +در ((فرانسه)) نیز دانشمندی به نام ((اتی ین ژول ماره)) __( Etienne Jules Marey )__ عکاسی متحرک را آزمایش می کرد. او در سال __1882__ برای نخستین بار تصاویر متحرک را با یک دوربین که خود اختراع کرده بود فیلم برداری کرد. دوربین فیلم برداری او شبیه به یک تفنگ بود. این تفنگ عکاسی از یک لوله بلند برای عدسی هایش استفاده می کرد و نیز دارای یک خزانه مدور بود که شیشه عکاسی را در خود جا می داد. __ماره__ نیز از انسان ها و حیوانات فیلم برداری می کرد. در __1888__، ماره امکان نوردهی را سریعتر و بیشتر کرد ، اما برای تولید تصویر متحرکی که رویدادی یک یا دو ثانیه ای را ضبط کند ، می بایست ماده خامی تولید می شد که بتواند تعداد بسیار زیادی تصویر ( شاید هزاران تصویر ) را در خود جای دهد.
-در__ 1888__ ((جرج ایستمن)) __( George Eastman )__ ، موسس ((کمپانی کداک)) __( Kodak )__ ، بر آن شد که از فیلم ((سلولوئید ))برای دوربین عکاسی خود ، __کداک __، استفاده کند. فیلم سلولوئید ایستمن که در اصل برای عکس برداری ثابت ابداع شده بود ، تبدیل به ماده ای طبیعی برای تجربیات بیشتر در عکاسی متحرک شد و کم کم موانع راه فیلم برداری را از میان برداشت. +در__ 1888__ ((جرج ایستمن)) __( George Eastman )__ ، موسس ((کمپانی کداک)) __( Kodak )__ ، بر آن شد که از فیلم ((سلولوئید )) برای دوربین عکاسی خود ، __کداک __، استفاده کند. فیلم سلولوئید ایستمن که در اصل برای عکس برداری ثابت ابداع شده بود ، تبدیل به ماده ای طبیعی برای تجربیات بیشتر در عکاسی متحرک شد و کم کم موانع راه فیلم برداری را از میان برداشت.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [06:04 ]   17   مهناز نظری      جاری 
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [06:04 ]   16   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:15 ]   15   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:13 ]   14   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:11 ]   13   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:05 ]   12   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:01 ]   11   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [22:01 ]   10   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [09:32 ]   9   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [20:57 ]   8   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [20:57 ]   7   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [19:57 ]   6   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [22:02 ]   5   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [21:55 ]   4   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:33 ]   3   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:32 ]   2   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [07:30 ]   1   مهناز نظری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..