/> /> />
    
 منو
 کاربر Online
893 کاربر online
تاریخچه ی: پیدایش سینما

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-46Lines: 1-78
-به حرکت در آوردن تصاویر در حقیقت رویای چند هزار ساله بشر بوده است. تصویر هایی که از چندین هزار سال پیش از این بر دیوارهای غار ((آلتامیرای)) ((اسپانیا)) به یادگار مانده است ، نشان دهندۀ این آرزوی بشر است. در این غار گرازی ((نقاشی)) شده است که دو جفت دست و دو جفت پا دارد که نمایانگر شوق نقاش برای نشان دادن حرکت است ، زیرا هر جفت دست و پا یک مرحله از حرکت را نشان می دهد. در معابد ((هند)) نیز مجسمه هایی است که ((شیوا)) را در حال ((رقص)) نشان می دهند و هر یک چندین دست دارند. در این جا نیزهر یک از دست های شیوا مرحله ای از یک حرکت را نشان می دهند. +به حرکت در آوردن تصاویر در حقیقت رویای چند هزار ساله بشر بوده است. تصویر هایی که از چندین هزار سال پیش از این بر دیوارهای __غار آلتامیرای اسپانیا __به یادگار مانده است ، نشان دهندۀ این آرزوی بشر است. در این غار گرازی نقاشی شده است که دو جفت دست و دو جفت پا دارد که نمایانگر شوق نقاش برای نشان دادن حرکت است ، زیرا هر جفت دست و پا یک مرحله از حرکت را نشان می دهد. در معابد هند نیز مجسمه هایی است که ((شیوا ))را در حال رقص نشان می دهند و هر یک چندین دست دارند. در این جا نیزهر یک از دست های شیوا مرحله ای از یک حرکت را نشان می دهند.
-با وجود آن که می توان منشا تصاویر متحرک را در دوره نقاشی غارها و مجسمه های اسطوره ای دانست ، اما این تاریخ با مراحلی آغاز می شود که منجر به اختراع ((دوربین فیلم برداری)) و ((پروژکتور)) می شوند. این عصر در تاریخ مقدماتی سینما قلمرو فعالیت مخترعان است ، نه هنرمندان. +با وجود آن که می توان منشا تصاویر متحرک را در دوره ((نقاشی)) غارها و مجسمه های اسطوره ای دانست ، اما این ((تاریخ)) با مراحلی آغاز می شود که منجر به اختراع ((دوربین فیلم برداری ))و (( نمایش فیلم | پروژکتور)) می شوند. این عصر در تاریخ مقدماتی سینما قلمرو فعالیت مخترعان است ، نه هنرمندان.
-در قرن نوزدهم سه (( آزمایش)) علمی آغاز شد که ترکیبشان تا پایان قرن منجر به خلق تصاویر متحرک شد که عبارت اند از :
V{maketoc}
پدیده تداوم دید یا دوام بصری
پدیده فای
عکاسی
+در قرن نوزدهم سه آزمایش علمی آغاز شد که ترکیبشان تا پایان قرن منجر به خلق تصاویر متحرک شد که عبارت اند از :
 +__•__ ~~BROWN:__پدیده تداوم دید یا دوام بصری__~~
 +__•__ ~~BROWN:__پدیده فای__~~
 +__•__ ~~BROWN:__عکاسی__~~
-تداوم دید ( Persistence Of Vision )
تداوم دید از ویژگی های چشم انسان است . ما تصور می کنیم حرکت روان و کاملا پیوسته ای را روی پرده تماشا می کنیم ، حال آن که در واقع شاهد قسمت های کوتاه ، نامنظم و غیر پیوسته ای هستیم که به واسطه همین ویژگی چشممان یعنی تداوم دید آن ها را به طور مداوم می بینیم.
+!~~brown:__تداوم دید ( Persistence Of Vision )__~~
__تداوم دید__ از ویژگی های چشم انسان است . ما تصور می کنیم حرکت روان و کاملا پیوسته ای را روی پرده تماشا می کنیم ، حال آن که در واقع شاهد قسمت های کوتاه ، نامنظم و غیر پیوسته ای هستیم که به واسطه همین ویژگی چشممان یعنی تداوم دید آن ها را به طور مداوم می بینیم.
-این پدیده پیش ازاین نزد مصریان باستان شناخته شده بود ، اما کسی که این پدیده را برای نخستین بار به صورت علمی تشریح کرد پیتر مارک رژه ( Peter Mark Roget ) نام داشت. او در سال 1824 اعلام کرد که مغز انسان تصویری را که بر شبکیه چشمش می افتد تا زمانی حدود یک بیستم تا یک پنجم ثانیه ، پس از کنار رفتن تصویر از مقابل چشم همچنان حفظ می کند. در غیر این صورت ما می توانستیم از صدها بار پلک زدنمان در طول روز آگاهی بیابیم . ذهن هیچ تصوری از پلک زدن ندارد زیرا با این که پلک در مدت کمتر از یک ثانیه روی چشم را می پوشاند ، در همین حال تجسمات پیش از پلک محفوظ مانده اند. +این پدیده پیش ازاین نزد __مصریان باستان__ شناخته شده بود ، اما کسی که این پدیده را برای نخستین بار به صورت علمی تشریح کرد (( پیتر مارک رژه )) __( Peter Mark Roget )__ نام داشت. او در سال __1824__ اعلام کرد که مغز انسان تصویری را که بر شبکیه چشمش می افتد تا زمانی حدود یک بیستم تا یک پنجم ثانیه ، پس از کنار رفتن تصویر از مقابل چشم همچنان حفظ می کند. در غیر این صورت ما می توانستیم از صدها بار پلک زدنمان در طول روز آگاهی بیابیم . ذهن هیچ تصوری از پلک زدن ندارد زیرا با این که پلک در مدت کمتر از یک ثانیه روی چشم را می پوشاند ، در همین حال تجسمات پیش از پلک محفوظ مانده اند.
-بعد از انتشار نظریه رژه بلافاصله دانشمندان تمام دنیا فرضیه او را به آزمایش گذاشتند. وسایلی که به کار بردند بیشتر به اسباب بازی بچه ها شباهت داشت. این وسایل عبارت بودند از صفحات و سکه های گردان ، دفترچه ای پر از تصویر که صفحات آن را به سرعت ورق می زدند و ... ولی همه آن ها به سرعت گفته رژه را تایید کردند. +
{picture=a/a7/Vision.jpg}

بعد از انتشار نظریه __رژه__ بلافاصله دانشمندان تمام دنیا فرضیه او را به آزمایش گذاشتند. وسایلی که به کار بردند بیشتر به اسباب بازی بچه ها شباهت داشت. این وسایل عبارت بودند از صفحات و سکه های گردان ، دفترچه ای پر از تصویر که صفحات آن را به سرعت ورق می زدند و ... ولی همه آن ها به سرعت گفته رژه را تایید کردند.
-در واقع تکنیک فیلم برداری نیز برروی همین پدیده استوار شده است. دوربین فیلم برداری یک کادر را در یک زمان فیلم برداری می کند. هر کادر شامل یک عکس واحد بی حرکت است. شاتر دوربین برای ضبط یک تصویر بر روی فیلم 30/1 ثانیه باز نگاه داشته می شود. این شاتر 16 تصویر ( برابر سرعت فیلم های صامت ) مشابه را در هر ثانیه می گیرد. پس به این ترتیب دراین گونه فیلم ها هر ثانیه از فیلمی که نمایش داده می شود تنها شامل 30/16 ثانیه از حرکتی است که در معرض دید قرار داده شده است و 30/14 ثانیه آن تاریکی بین کادرهاست. به هنگام تماشا ، یک ثانیه فیلم به صورت خط ممتدی به نظر می رسد که در واقع خطی است غیر ممتد و این تداوم دید است که باعث پرشدن فضاهای خالی می شود. +در واقع تکنیک ((فیلم برداری)) نیز برروی همین پدیده استوار شده است. دوربین فیلم برداری یک کادر را در یک زمان فیلم برداری می کند. هر کادر شامل یک عکس واحد بی حرکت است. (( دوربین فیلم برداری | شاتر)) دوربین برای ضبط یک تصویر بر روی فیلم 30/1 ثانیه باز نگاه داشته می شود. این شاتر 16 تصویر ( برابر سرعت فیلم های صامت ) مشابه را در هر ثانیه می گیرد. پس به این ترتیب دراین گونه فیلم ها هر ثانیه از فیلمی که نمایش داده می شود تنها شامل 30/16 ثانیه از حرکتی است که در معرض دید قرار داده شده است و 30/14 ثانیه آن تاریکی بین کادرهاست. به هنگام تماشا ، یک ثانیه فیلم به صورت خط ممتدی به نظر می رسد که در واقع خطی است غیر ممتد و این __تداوم دید__ است که باعث پرشدن فضاهای خالی می شود.
-پدیده فای ( Phi Phenomenon)
این پدیده در سال 1912 توسط متخصص روان شناسی گشتالت ، مارکس ورتایمر Marx Vertimer ) ) مورد مطالعه قرار گرفت وهمان چیزی است که موجب می شود ما پره های یک پنکه در حال حرکت را مانند تیغه ای واحد و مدور ببینیم ، یا پره های رنگارنگ یک چرخ گردان را به صورت تک رنگی آمیخته در نظر آوریم. در واقع این پدیده است که به کمک تداوم دید توهم حرکت را ایجاد می کند، به این ترتیب که اگر تصاویر ساکن 12 تا 24 بار در ثانیه پشت سر هم بیایند ، آن ها را همچون تصاویر متحرک می انگاریم.
+!~~brown:__پدیده فای ( Phi Phenomenon)__~~
این پدیده در سال __1912__ توسط متخصص ((روان شناسی گشتالت)) ، ((مارکس ورتایمر)) __(Marx Vertimer )__ مورد مطالعه قرار گرفت وهمان چیزی است که موجب می شود ما پره های یک پنکه در حال حرکت را مانند تیغه ای واحد و مدور ببینیم ، یا پره های رنگارنگ یک چرخ گردان را به صورت تک رنگی آمیخته در نظر آوریم. در واقع این پدیده است که به کمک تداوم دید توهم حرکت را ایجاد می کند، به این ترتیب که اگر تصاویر ساکن 12 تا 24 بار در ثانیه پشت سر هم بیایند ، آن ها را همچون تصاویر متحرک می انگاریم.
-عکاسی ( Photography )
کشف دو پدیده تداوم دید و فای تنها به این معنی بود که می توان از تصاویر ساکن به یک یلم متحرک رسید. اما حقیقت آن است که بدون ثبت تصاویر واقعی امکان متحرک کردن آن ها و دیدنشان بر روی پرده فراهم نمی شد. در این حالت تنها می توانستیم تصاویری را که با دست انسان نقاشی شده بودند را به صورت متحرک ببینیم ، یعنی همان چیزی که به آن کارتون یا انیمیشن می گوییم. به همین خاطر است که بسیاری صنعت فیلم برداری را در ا دامۀ صنعت عکاسی می دانند.
+!~~brown:__عکاسی ( Photography )__~~
کشف دو پدیده __تداوم دید__ و __فای__ تنها به این معنی بود که می توان از تصاویر ساکن به یک تصیر متحرک رسید. اما حقیقت آن است که بدون ثبت تصاویر واقعی امکان متحرک کردن آن ها و دیدنشان بر روی پرده فراهم نمی شد. در این حالت تنها می توانستیم تصاویری را که با دست انسان نقاشی شده بودند را به صورت متحرک ببینیم ، یعنی همان چیزی که به آن __کارتون__ یا ((انیمیشن)) می گوییم. به همین خاطر است که بسیاری صنعت فیلم برداری را در ا دامۀ صنعت ((عکاسی)) می دانند.
-اصل و منشا عکاسی به زمان رنسانس و طرح اتاق تاریک ( Camera Obscura ) لئوناردو داوینچی ( Leonardo Da Vinci ) بر می گردد. اتاق تاریکی که توسط لئوناردو داوینچی ساخته شد ، در واقع اتاقکی بود که بر روی یکی از دیوارهای آن روزنه ای وجود داشت. اگر صفحه سفیدی را درون اتاق تاریک روبه روی روزنه قرار می دادند ،از هر آن چه در مقابل روزنه اتاق تاریک بود ، به دلیل آن که اتاقک هیچ رخنه و روزنه دیگری نداشت تصویری معکوس و کوچکتر از چیزی که مقابل آن قرار داشت بر روی آن صفحه سفید می افتاد. +اصل و منشا عکاسی به زمان ((رنسانس)) و طرح __اتاق تاریک__ __( Camera Obscura )__ ((لئوناردو داوینچی)) __( Leonardo Da Vinci )__ بر می گردد. __اتاق تاریکی__ که توسط __لئوناردو داوینچی__ ساخته شد ، در واقع اتاقکی بود که بر
-در سال 1550 میلادی دانشمند دیگری با نصب یک عدسی بر روی روزنه اتاقک تاریک داوینچی ، آن را کامل کرد و سبب شد تصویرهایی بسیار شفاف تر از تصویرهای قبلی به وجود آید ، اما هنوز تا ساخت دوربین عکاسی و پس از آن دوربین فیلم برداری راه زیادی بود. + align=left> />
/>{picture=Obscura.jpg} />
-رای تدی اتاق تاریک به ورین کای ، سیله مود ناز یشه کای و که ایگزی یوار ود. نا رن وزد در روند ی گیری ترا ی ی کای دت به کر یک ه ملیات دند. +وی یکی از دیوارهای آن روزنه ای وجود داشت. گر صفحه سفیدی را درن اتاق تاریک روبه وی رونه قا ی ادند از ه ن چه ر مقال ونه تا اریک ود یل آن که تاک یچ رخنه روز یری نداشت تصیری مکو و کوچکتر ا چیی ک مق ن قرا دشت ب روی حه فید می افتد.
-در وایل 1816 یک رانوی ه نام ژوزف نیورنیپس ( Joseph Nicephore Niepce ) که در پی اصول عکس برداری می گشت ، تصاویری تقریبا تار گذرا را روی صفات فلزی به دست آورد و کار ود ا هیلوگراف (Heliograph) نامید. ب ملق شدن لوئی داگر ( Louis Daguerre ) به او آن ها ه فعایت های خود در این زمینه دامه ادند ا اینکه در سال 1839 توانستند روش عملی عکس برداری را ئه هند و صول آن را معین کنند. روش آن ها خیلی کند و پر زحمت بو ، زیرا ا نوردهی لازم برای یک تصویر انزده دقیقه بد. به ین اطر ، آن ها فقط از طبیت جان می تواستند عکس بگیر یا اگ قار بود از مووی زنده عکس بردارد ی بایت ر و را با وسیه ای فلزی گه می شتند تا در وضعی ت ی رکت مدت ها باند. +در ال __1550__ میای انند دیگری با ص یک ((دی)) ب وی رونه ااک تاریک داوینچی ن ا کامل کرد و د صویرهایی بیار ا تر از تصویرای قبی به ج آی ، اما ن ا سا ((دوین عکاسی)) س ا ن وربی فیم داری یدی بد.
-برای ین که عکس برداری بتواند به طور عملی مورد استفاده قرار بگیرد می بایست زمان نوردهی کهش پیدا ی کرد. برای این کار نیاز به مواد عکاسی ا حساسیت بالا بود. س از کمل صول اولیه عکاسی حساسیت مواد عکای نیز رو به روز و ه فزایش ذاش ، تا اینک در 1841 زمان نودهی ه دیقه هش یافت و ی سال بع شیشه عکاسی منس برای نوردهی با سرعتی کمر از یک یه ست د. +برای بدیل اتاق تاریک ه دربین عکاسی وسیله مورد یاز ، ((یشه عکاسی)) ود که جایگین دیور و. دانشمنان رن نودهم ر ود ی یی اختاع ین شیشه عکاسی س به کر یک له لیت دد.
-لش های اولیه برای ایجاد تصاویر متحرک با استفاد از عکس ای ثابت انجام شد. از یک فیم متحرک ای ، حرک پیاپی و ماوی ود که به ای این ه تکب ی ز بخش ی ابت یک حرکت باد ، تدا در دا احدهای تکیل هنده ود تجزیه و عد ترکیب ود. نتین کسی که از ای ره م فاتر گاشت ، مدی انگلیی به نام ادوار مایبریج ( Edward Muybridge ) بود که کلفنیا مهاجرت کده ب. مایریج عکاسی دوره گرد و مخترع بود. او در سا 1872 ه استخدام للند اتنفورد ( Leland Stanford ) فرماندار کالیریا ، در د. استنفود ک لقه مند به پرورش سب و مسابات اسب دوانی و ، ب یکی از دوستانش روی شکل یورتمه اسب ها شر دی کرده بد. او مد د که هر چهار سم اسب ، نام یورته ر یک زمان از می جدا می شوند. ایبریج برای بات گته و پن ال حقیق کر. رانجام یریج دازد دوربین را در طول مسیری در یک یف مستقر کرد ، سپ بندهیی به اره وربین ها ص کد و از ض مسیر عور داد. در عرض بیست ا بعد ، مایی تکنیک چند وبینی خود ا کامل تر رد عداد آنها را ز دوازده به چهل رسان ، فیلم ی ساس تری ستاده کد و محاسباتش را نیز دقیق ر نمود. اما مایبی تنها ر وی حرکا یاات ترکز شد و از آنجا ه حرکت حیوانات چندان توجه چندانی ا در ین موم ه خود جلب نمی کد ، الیت هایش بی نتیجه ماند. + اوایل __1816__ یک فراسی به نام ((ژز یسفری)) __( Joseph Nicephore Niepce )__ که پی او کس بداری می شت ، یی یا تا و گا را ی صحات فلی ه دست ورد و کر ود ((هیگر)) __(Heliograph)__ می. ا ملق شدن ((لوی دار)) __( Louis Daguerre )__ به ، ن ها ه الی های خود در ای مینه ادامه داند ا ایک در ا __1839__ توند روش می ک بداری را ار دهد و ل را من کن. ر ن ها یی کند پر ت و یر مان وهی از برای یک ویر پنزده قیقه و. به همین ار ، ن ها از یع بی ا می ونتند ک بگیرند یا ار ار ود ا موی ده عک بردرند می بیت ر و را ا وی ای زی نه می داشتند ا در وضی ت و بی حرک ت ها بماند.
-ر فرانسه نیز دانشمندی به نام اتی ین ول ماره ( Etienne Jules Marey ) عکاسی محرک ا ایش ی کرد. ر ال 1882 بری نستی ار صاویر متحرک را با یک بین ک خود اخترع کده ود یلم برداری کرد. ورین فیم برداری او بیه به یک تنگ بود. این فن عکاسی از یک لوله بلن ای عدسی هیش استا می کرد نی دای یک خزا مور ود ک شیشه عکاسی ا و ا می داد. ماه نیز ز ها یونات فلم داری ی کرد. در 1888، مره امکان نوردهی ا سریعتر یشتر کرد ، ا برای لی تصویر محرکی که ویدادی یک ی دو انیه ی را ضبط کن ، می بایس مه خامی تولید ی شد که بتواند تعداد بسیار یدی تصویر ( شاید هاران تصویر ) ا د ود ای دد. +رای این ه عکس راری اد ور ملی مور ستاده قار گیرد می بایست ن ورهی که یدا می کرد. ری ای کار نیا به واد عکاسی ب اسیت اا د. ا کی صول ویه عکاسی ی مواد عکای نیز وز و ر به ازی گذاشت ایکه در __1841__ مان نوردهی ه س قیقه کا ی و ی ال عد یشه ک مناس ای نوردی با سری کمتر از یک انیه ه د د.
-در 1888 جرج ایستمن ( George Eastman ) ، موسس کمپانی کداک ( Kodak ) ، بر آن شد که از فیلم سلولوئید برای دوربین عکاسی خود ، کداک ، استفاده کند. فیلم سلولوئید ایستمن که در اصل برای عکس برداری ثابت ابداع شده بود ، تبدیل به ماده ای طبیعی برای تجربیات بیشتر در عکاسی متحرک شد و کم کم موانع راه فیلم برداری را از میان برداشت. +تلاش های اولیه برای ایجاد تصاویر متحرک با استفاده از عکس های ثابت انجام شد. لازمه یک فیلم متحرک واقعی ، حرکات پیاپی و مداومی بود که به جای این که ترکیب ساده ای از بخش های ثابت یک حرکت باشد ، ابتدا در داخل واحدهای تشکیل دهنده خود تجزیه و بعد ترکیب شود. نخستین کسی که از این مرحله قدم فراتر گذاشت ، مردی __انگلیسی__ به نام ((ادوارد مایبریج)) __( Edward Muybridge )__ بود که به کالیفرنیا مهاجرت کرده بود. __مایبریج__ عکاسی دوره گرد و مخترع بود. او در سال __1872__ به استخدام ((للند استنفورد)) __( Leland Stanford )__ ، فرماندار کالیفرنیا ، در آمد. __استنفورد __که علاقه مند به پرورش اسب و مسابقات اسب دوانی بود ، با یکی از دوستانش روی شکل یورتمه اسب ها شرط بندی کرده بود. او معتقد بود که هر چهار سم اسب ، هنگام یورتمه ،در یک زمان از زمین جدا می شوند.

{picture=horses.jpg}

مایبریج برای اثبات گفته او پنج سال تحقیق کرد. سرانجام مایبریج دوازده دوربین را در طول مسیری در یک ردیف مستقر کرد ، سپس بندهایی را به شاترهای دوربین ها وصل کرد و از عرض مسیر عبور داد. در عرض بیست سال بعد ، مایبریج تکنیک چند دوربینی خود را کامل تر کرد و تعداد آنها را از دوازده به چهل رساند ، فیلم های حساس تری استفاده کرد و محاسباتش را نیز دقیق تر نمود. اما مایبریج تنها بر روی حرکات حیوانات متمرکز شد و از آنجا که حرکت حیوانات چندان توجه چندانی را در بین عموم به خود جلب نمی کرد ، فعالیت هایش بی نتیجه ماند.

در ((فرانسه)) نیز دانشمندی به نام ((اتی ین ژول ماره)) __( Etienne Jules Marey )__ عکاسی متحرک را آزمایش می کرد. او در سال __1
882__ برای نخستین بار تصاویر متحرک را با یک دوربین که خود اختراع کرده بود فیلم برداری کرد. دوربین فیلم برداری او شبیه به یک تفنگ بود. این تفنگ عکاسی از یک لوله بلند برای عدسی هایش استفاده می کرد و نیز دارای یک خزانه مدور بود که شیشه عکاسی را در خود جا می داد. __ماره__ نیز از انسان ها و حیوانات فیلم برداری می کرد. در __1888__، ماره امکان نوردهی را سریعتر و بیشتر کرد ، اما برای تولید تصویر متحرکی که رویدادی یک یا دو ثانیه ای را ضبط کند ، می بایست ماده خامی تولید می شد که بتواند تعداد بسیار زیادی تصویر ( شاید هزاران تصویر ) را در خود جای دهد.

در__ 1888__ ((
جرج ایستمن)) __( George Eastman )__ ، موسس ((کمپانی کداک)) __( Kodak )__ ، بر آن شد که از فیلم ((سلولوئید )) برای دوربین عکاسی خود ، __کداک __، استفاده کند. فیلم سلولوئید ایستمن که در اصل برای عکس برداری ثابت ابداع شده بود ، تبدیل به ماده ای طبیعی برای تجربیات بیشتر در عکاسی متحرک شد و کم کم موانع راه فیلم برداری را از میان برداشت.
   

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [07:04 ]   17   مهناز نظری      جاری 
 یکشنبه 12 شهریور 1385 [07:04 ]   16   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:15 ]   15   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:13 ]   14   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:11 ]   13   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:05 ]   12   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:01 ]   11   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 10 بهمن 1384 [23:01 ]   10   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 12 دی 1384 [10:32 ]   9   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [21:57 ]   8   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [21:57 ]   7   مهناز نظری      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 دی 1384 [20:57 ]   6   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [23:02 ]   5   مهناز نظری      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [22:55 ]   4   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:33 ]   3   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:32 ]   2   مهناز نظری      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [08:30 ]   1   مهناز نظری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..