منو
 صفحه های تصادفی
جبار «صورت فلکی»
منطق روایت
ادبیات ملل
حرکت در گیاهان
دگرگونی مجاورتی
طبقه بندی به وسیله ساختمان
کاهو
هولمیم
گزیده هایی از شکسپیر
انحراف سیلاب
 کاربر Online
344 کاربر online
تاریخچه ی: پوکی استخوان

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-24Lines: 1-83
-تد ((استخوان|استخوانی)) ر عمو در 30 ت 35 ساگی ب بیشرین میان ود می‌سد. س ین ن کهش ده استخوان ه رت یک وند بیی یری از می‌شود. پوکی اسوان وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد. پوکی استخوان موب ر، ن و شکلات یگری می‌شود که عبارتند از: +

||
کی استخوان (Osteoprosis)یک بیماری شایع متابولیک استخوان به در ن کاش عموی و دید در توه استخوای (وک شن ستخوان) وجود می‌ید. ک ن نصر شکیل نده ((استخوان)) ظر کیفیت تغیر نمیکن، ولی از نظر کمیت کاهش می‌یابد. ر این بیمری ب فعالیت ((از بین رفتن سلولهای تخوانی~استئوکلاسته)) افزوده می‌شود. استئوپورزپیری ، پدیده فیزیولوژیکی نزد افراد مسن موب می‌شود. این بیماری وقتی بروز می‌کند که کاهش توده استخوان بیش از حد سریع باشد. در ضمن خانمها بسیار بیشتر از آقایان دچار پوکی استخوان می‌شون. و همینور افزاش ن حتمال بروز وکی استخوان یشتر می‌شود.|| />

/>
{img src=img/daneshnameh_up/b/b9/osteoprosis1.JPG}
-* کتی استخوان که سیری ز آنها ستری شدن می‌اند.
* ن
اتوای ی ه یگرن
* م
+!علل تلا به پوی استخوان />سی ناسی یق ستئوپورز ناشنت است. عوا د کننه بارند از:
-ه لت ناتوانی در بهبودی از سبای ورد مکن ست دچار وکی استون شوید، بدن که ز یماری ود اطلاع داشته اشید ب همین دلیل است که پوکی تخوان بیماری بی‌سر و صدا یده می‌شو. در راحل اولیه وز پوکی استخوان لی ه نرت ظار م‌شود ک ین امر شخص بیمری را دشوار می‌کند. پوکی استان در مراح عدی مو بروز مشکلا ذی می‌شود. +ه و از ی رد ایت و ب رک طولانی مدت.
*
ژیهای ایی با کد مود روین ، یا نکای ((کیم)) ، کمود ((ویتین D)) و مصر ی ((کافی)).
   
-* شکستگی ((مفصل‌ ران|مفل‌ ران))، ((کر)) و ((تون مه|تون مهره‌ها)) که ا این وین لمت است. />* ((کمردد)) دیدی در یک نه خا ک نشانه یک کگی ی‌اد.
* (
ز) کدن که موب انحای یا قوز دورد مشو.
*
که ق پوکی استخوان در طی سالهی متادی ایجاد می‌شود.
+*__شروع یائسگی:__ ((اروژن)) ((ومون)) نه‌ای که ز کا وده استخوان لوگیری ی‌کند. ولی استروژن در ((تخمدن|تخمدانها)) عد از یئسی متوقف می‌شود، ‌در نتیجه از دست رفتن ته استخوان سریع ی‌شود. زنانی که یگی زرس داند (قب از 45 لی)، مان انوانی که تخمانای آه ا جراحی از بدن رج شد است، بیشر در ض تاء ه پوکی استخوان هتد.
-اگر از ایم هداردهنده و در برو نکره باد، مکن است مبتلا به پوکی استخوان ده باید. رچه پوکی استخوان را نمی‌توان به ور طعی درمان کرد، ولی درمان نسبی ن امکانپیرست. +*__سابقه خانوادگی:__ وراثت بر میزان ستخانهای شما و سرعت از دست رفتن آنه تاثیر دارند.
*__استخوان
های کک:__ بانوانی که دارای استخوانهایی کچک بود یا کوتاه قد و یا لاغر هت به خاطر وود توده استخوانی کمتر ‌به بروز پوکی اتخوان مستعدرند.
*__پ
شنیه ومی:__ بانوان اروپای شمالی یا آسیایی تبار بیشتر در معرض ابتلاء به پوکی استخوان هتند.
*__بعضی بیماری
ها:__ بیمایهایی نظیر ((تیروئید))، ((لیه)) و برخی ((سرطان|سرطانها)) مم است به پوکی استخوان منتهی شوند.
*تجویز بعضی دا
روها به مدت طولانی مثل کورتیکواستروئیدها و ((ماده ضد انعقاد خون~هپارین)).
!علایم بالینی
توده استخوانی هر فرد معمولا در 30 تا 35 سالگی به بیشترین میزان خود
می‌رسد. پس از این سن ، کاهش توده استخوان به ورت یک رند طبیعی پیری آغاز می‌شود. 50 درصد افراد بیش از 65 درصد سال سفید پوست استئوپروز داشته و فقط در 20 درصد از این افراد علایم بالینی وجود دارد. 30 درصد افرادی که به سن 75 سالگی رسیده‌اند دچار شکستگ ناشی از استئوپروز می‌شوند. شایعترین علل این کستیها عبارتند از: جسم مهره‌ها ، لگن ، گردن ، استخوان ران ، انتهای فوقانی بازو و انتهای حتانی ساعد ، علاوه بر شکستگیهای این بیماران از درد کمر ، پشت و قوز‌دار شدن پت شکایت دارند. ولی برخلاف استئومالاسی ، مبتلایان از ضعف عمومی و ضعف عضلانی شکایتی ندارند.
-!روهی ا پوکی استوا

یا متن وکی استوان تی ماینه سانی و ه کی ا کمک یکند تا ود آیا ر م ر پوکی استخوان ا ارید ی ه. کتان می‌وان ه ش کک کند ا یک برنامه یشیری را ای خود عیی کید.
مایا سن تراک اخوان: این مایها رای تشی و پییی درمان پوکی استخوان، ی ا کبرای با ((اه)) هن. ((پرو X|تای X))ملا رای خی پوکی استخوان رد استاده رر نمی‌گیند. این پتها ک به دای دیگری استا یشود مکن اس کی استخوان ا یز ر اتی ک و 25 ا 40 درد تده اسخا ا ین فه بد نان دهد. بل ی ی ام وا ات در بیر مد وکی استخوان خی داده نمی‌شد تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شو.

!
مطا متط:
+در ضی ز وا استئوپروز و استوماسی تواما وجود دارد. دفورمیتی ((فه سینه)) ب صورت کوتاهی قامت مشکل دولاشدن (م دن به سمت لو) کیفو م تون مهه‌ای سینه‌ای که ممکن ست در شت ایجاد شود. کی ستون مهره‌ای فی ده‌ای ممکن است باعث ارسای تنفسی شود.به علت ناتنی هبودی از آسیب‌های ورده ممکن چر پوکی استخوان شی، بدون آنکه ا یماری خود اطلاع داشته باشی ب همین دیل ت که پوک استخوان بیماری بی‌ر و صدا نمیه می‌ش.

/>
::{img src=img/daneshnameh_up/4/46/Osteoprosis3.JPG}::وکی استخوان

در ماحل اولیه بروز پوکی استخوان،‌ علایم به درت ظاهر مشو، که این امر تشخیص بیماری را وار می‌کند. پوکی استخوان در ماحل بعدی وجب بروز مشکات ذیل می‌شود. کتگی مفا‌ ران کمر و ((ستون فقت|ستون مهره‌ها)) ک غال این اولین لمت است. ((کمردرد)) شدیی در یک نقطه خاص که نانه یک شکتگ میاشد. قوز کردن پشت ه موجب انحنای پت یا قوز درآوردن می‌شود. کوتاه شدن قد در اثر پوکی استخوان ر ط سالها مادی ایجاد یو.
!عو
امل طری قبل کنرل
*__و
ن:__ وزن کم بانون بسیار لا که عادت ماهنه نه ر ت کد، ای انما ر مض خر پوکی استخوان رار ی‌گیرند، (زنانی که دارای اضافه وزن هستد معمولا در عر خطر نیتند ولی حتال ابتاء به اراحتیای دیگر در آنها زیادتر است).
*__
رزش نکردن:__ نداشت عالیت کاهش توده استخان را تسریع می‌کند. ورزش مناس ب ازایش مقدار ((استخوان)) و لاتی یشتر ما کک میکد. مف مشرو و ی نوشابه‌های کافئین‌دار ین مواد در استاده بدن شما از ((کلیسم)) ختا ایاد می‌کنن. همچنین فادی که مشروب مف می‌کنند غالبا برنمه غذایی نامناسبی داشته و کم ورزش می‌کنند. />
*__کم
بود کلسی در براه غذایی:__ کلی اوانه را قرتمند می‌کن. ار به قدر کافی کلیم مرف نمی‌کی دن شا سلولهای استخوانی تخری می‌کند تا کلسیم مورد نیاز خود را به دست آورد.
*__سیگار کشید
ن:__ زنانی که سیگار می‌کشد بیشتر از خانمهایی که سیگار نمی‌کشند دچار پوکی استخوان (و ایر بیماری) می‌ون.
-*((علل ابتلا به پوکی استخوان)) +* بعضی داروهای تجویزی نظیر ((کورتیکواستروئید|کورتیکواستروئیدهای)) خوراکی که معمولا برای درمان ((آسم)) و ((آرتروز)) مصرف می‌شود.
* برنامه غذایی پروتئین - کمبود ویتامین D (ویتامین D به بدن شما کمک می‌کند تا از ک
لسیم برای ساختن استخوانهای محکم استفاده کنید).
!ارزی
ابی تشخیصی
!!ع
لایم رادیولوژی
کاهش تراکم استخوان ، همچنین کاهش تعداد و صفحات تیغه‌های استخوان که
بخصوص در جسم مهره‌ها ، گردن و استخوان ران مشهود است. فضای بین مهره‌ای افزایش یافته و سطح بالایی و پایینی جسم مهره گرد می‌شود. شکستگی مرضی در مهره‌ها باعث مقعرالطرفین شدن شکل آنها می‌گردد.
!!علایم آزمایشگاهی
کلسیم ، فسفر و آلکالین فسفاتاز سرم طبیعی است. بیوپس
ی استخوان به تشخیص کمک می‌کند.
!!آزمایشهای سنجش تراکم استخوان
این آزمایشها برای تشخیص و پیگیری درمان پوکی استخوان ،‌ دقیقتر از عکسبرداری با اشعه هستند. ((اشعه ایکس|پرتوهای ایکس))معمولا برای تشخیص پوکی استخوان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این پرتوها که به دلایل دیگری استفاه می‌شود ممکن است پوکی استخوان را نیز در حالتی که حدود 25 تا 40 درصد توده استخوان از بین رفته باشد نشان دهد. بله ولی این امر دشوار است در بیشتر موارد پوکی استخوان تشخیص داده نمی‌شود تا این که فرد دچار شکستگی استخوان شود.
{img src=img/daneshnameh_up/c/cb/Osteoprosis2.JPG}

!شیوه درمان
در صورت مشخص بودن علت استئوپروز باید آن را درمان کرد. هدف از درمان ، جلوگیری از پیشرفت بیماری و کمک به بهبود آن می‌باشد. تغییر در رژیم غذایی ، مواد پروتئینی ، کلسیم مکمل ، املاح و ویتامین‌ها و مخصوصا ((ویتامین D)) باید، مقدار کافی از راه غذایی و دارویی به این بیماران داده شود. کلسی تونین ، از دست دادن استخوان را مهار می‌کند. تجویز استروژن یا استروژن همراه با پروژسترون و اندروژن و املاح فلوئور در درمان این بیماران موثر است. اگر چه از علایم هشدار دهنده مهم در شما بروز نکرده باشد، ممکن است مبتلا به پوکی استخوان شده باشید. گرچه پوکی استخوان را نمی‌توان بطور قطعی درمان کرد، ولی درمان نسبی آن امکانپذیرست.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((استخوان))
*((استخوان جمحمه))
*((اسکلت بدن))
*((بافت استخوانی
))
 *((روشهای درمان پوکی استخوان)) *((روشهای درمان پوکی استخوان))
 +*((ستون فقرات))
 +*((قفسه سینه))
 +*((متابولیسم کلسیم در بدن))
 +*((ویتامین D))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 24 اردیبهشت 1385 [12:38 ]   5   سبحانی      جاری 
 دوشنبه 28 آذر 1384 [13:16 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 تیر 1384 [06:51 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:44 ]   2   حامد احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [07:41 ]   1   حامد احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..