منو
 کاربر Online
567 کاربر online
تاریخچه ی: پوشش گیاهی ایران

تفاوت با نگارش: 35

Lines: 1-244Lines: 1-244
 
 
 
 
 ((رازیانه1)) ((رازیانه1))
 ((افسنطین)) ((افسنطین))
 ((همیشه بهار)) ((همیشه بهار))
 ((شوید)) ((شوید))
 ((زوفا)) ((زوفا))
 ((درخت فندق)) ((درخت فندق))
 
 
 
 
 ((لوبیا)) ((لوبیا))
 ((باقلا)) ((باقلا))
 ((سیر)) ((سیر))
 ((چغندر لبویی)) ((چغندر لبویی))
 ((شلغم 2)) ((شلغم 2))
 ((پیاز 2)) ((پیاز 2))
 
 
 
 
 ((مارچوبه)) ((مارچوبه))
 ((هندوانه 2)) ((هندوانه 2))
 ((بادمجان 2)) ((بادمجان 2))
 ((نسترن کوهی)) ((نسترن کوهی))
 ((شیرین بیان)) ((شیرین بیان))
 ((کرفس)) ((کرفس))
 
 
 
 
 ((شاهبیزک)) ((شاهبیزک))
 ((سیاه توسه)) ((سیاه توسه))
 ((انجدان رومی)) ((انجدان رومی))
 ((بومادران)) ((بومادران))
 ((کاهو 2)) ((کاهو 2))
 ((اسفناج)) ((اسفناج))
 
 
 
 
 ((گلپر)) ((گلپر))
 ((سداب)) ((سداب))
 ((رازک)) ((رازک))
 ((مریم گلی)) ((مریم گلی))
 ((زیره سیاه)) ((زیره سیاه))
 ((زیره سبز)) ((زیره سبز))
 
 
 
 
 ((شنبلیله)) ((شنبلیله))
 ((توتون)) ((توتون))
 ((خردل سیاه)) ((خردل سیاه))
 ((خردل سفید)) ((خردل سفید))
 ((گلرنگ)) ((گلرنگ))
 ((گل تفلونی)) ((گل تفلونی))
 
 
 
 
 ((گل پنیرک)) ((گل پنیرک))
 ((مرزنگوش)) ((مرزنگوش))
 ((مرزنگوش تر)) ((مرزنگوش تر))
 ((تاتوره)) ((تاتوره))
 ((ترخون)) ((ترخون))
 ((آرتیشو)) ((آرتیشو))
 
 
 
 
 ((گل قاصد)) ((گل قاصد))
 ((پای خر)) ((پای خر))
 ((مرزه)) ((مرزه))
 ((مریم گلی کبیر)) ((مریم گلی کبیر))
 ((نعناع)) ((نعناع))
 ((بادرنجبویه)) ((بادرنجبویه))
 
 
 
 
 ((ریحان)) ((ریحان))
 ((سنبل الطیب)) ((سنبل الطیب))
 ((گشنیز)) ((گشنیز))
 ((خار مقدس)) ((خار مقدس))
 ((ختمی طبی)) ((ختمی طبی))
 ((ختمی بری)) ((ختمی بری))
 
 
 
 
 ((درخت زیتون)) ((درخت زیتون))
 ((درخت زیتون 2)) ((درخت زیتون 2))
 ((توت فرنگی2)) ((توت فرنگی2))
 ((ریواس2)) ((ریواس2))
 ((بردیرش بو)) ((بردیرش بو))
 ((انگور2)) ((انگور2))
 
 
 
 
 ((انجیر2)) ((انجیر2))
 ((کتان)) ((کتان))
 ((بابونه معمولی)) ((بابونه معمولی))
 ((آویشن شیرازی)) ((آویشن شیرازی))
 ((کور)) ((کور))
 ((توس)) ((توس))
 
 
 
 
 ((انگور کولی)) ((انگور کولی))
 ((تیس)) ((تیس))
 ((فلفل سبز)) ((فلفل سبز))
 ((درخت بادام)) ((درخت بادام))
 ((گل گندم)) ((گل گندم))
 ((خرگوشک)) ((خرگوشک))
 
 
 
 
 ((تمشک)) ((تمشک))
 ((درخت برگ بو)) ((درخت برگ بو))
-((هی)) +((ه تیزک))
 ((ماریتغال)) ((ماریتغال))
-((کما)) +((ار))
 ((تلکا)) ((تلکا))
 
 
 
 
 ((سرخس نر)) ((سرخس نر))
 ((بنفشه معطر)) ((بنفشه معطر))
 ((بنفشه سه رنگ)) ((بنفشه سه رنگ))
 ((اقوینطون)) ((اقوینطون))
 ((روناس)) ((روناس))
 ((ترنجبین)) ((ترنجبین))
 
 
 
 
 ((اسفرزه)) ((اسفرزه))
 ((عروسک پشت پرده)) ((عروسک پشت پرده))
 ((به لیمو)) ((به لیمو))
 ((سگ زبان)) ((سگ زبان))
 ((کاسنی2)) ((کاسنی2))
 ((تاج ریزی پیچ)) ((تاج ریزی پیچ))
 
 
 
 
 ((تاج ریزی سیاه)) ((تاج ریزی سیاه))
 ((بابا آدم)) ((بابا آدم))
 ((گاوزبان)) ((گاوزبان))
 ((بولاغ اوتی)) ((بولاغ اوتی))
 ((علف چای)) ((علف چای))
 ((نرپرن)) ((نرپرن))
 
 
 
 
 ((پرسیاوشان)) ((پرسیاوشان))
 ((عدس)) ((عدس))
 ((نخود معمولی)) ((نخود معمولی))
 ((نخود سبز)) ((نخود سبز))
 ((ماش)) ((ماش))
 ((خلر)) ((خلر))
 
 
 
 
 ((ناخنک )) ((ناخنک ))
 ((خرنوب)) ((خرنوب))
 ((خج)) ((خج))
 ((کتوس)) ((کتوس))
 ((شالک)) ((شالک))
 ((خاکشیر)) ((خاکشیر))
 
 
 
 
 ((انجبار)) ((انجبار))
 ((اکسیرترکی)) ((اکسیرترکی))
 ((گزنه)) ((گزنه))
 ((شاه توت)) ((شاه توت))
 ((توت سفید)) ((توت سفید))
 ((جعفری)) ((جعفری))
 
 
 
 
 ((غافث)) ((غافث))
 ((هندوانه ابوجهل)) ((هندوانه ابوجهل))
 ((نیشکر1)) ((نیشکر1))
 ((نیشکر2)) ((نیشکر2))
 ((شاهدانه)) ((شاهدانه))
 ((رومارن)) ((رومارن))
 
 
 
 
 ((مرغ2)) ((مرغ2))
 ((انار2)) ((انار2))
 ((اکالیپتوس)) ((اکالیپتوس))
 ((اریز)) ((اریز))
 ((زنیان)) ((زنیان))
 ((بامیه)) ((بامیه))
 
 
 
 
 ((سفیدار)) ((سفیدار))
 ((چغندر قند1)) ((چغندر قند1))
 ((چغندر قند2)) ((چغندر قند2))
 ((کنف)) ((کنف))
 ((درخت گز)) ((درخت گز))
 ((دغداغان)) ((دغداغان))
 
 
 
 
 ((شاه پسند وحشی)) ((شاه پسند وحشی))
 ((پای شیر)) ((پای شیر))
 ((گل انگشتانه ارغوانی)) ((گل انگشتانه ارغوانی))
 ((گردو1)) ((گردو1))
 ((گردو2)) ((گردو2))
 ((قنطریون صغیر)) ((قنطریون صغیر))
 
 
 
 
 ((زرشک2)) ((زرشک2))
 ((بادیان رومی)) ((بادیان رومی))
 ((سفیدپلت)) ((سفیدپلت))
 ((خشگ)) ((خشگ))
 ((سنجد تلخ)) ((سنجد تلخ))
 ((درخت سنجد)) ((درخت سنجد))
 
 
 
 
-((ار)) +((کما))
 ((دارمازو)) ((دارمازو))
 ((بلندمازو)) ((بلندمازو))
  
  
  
 
 
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مهر 1385 [16:59 ]   37   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:47 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:41 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [07:22 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:30 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [12:34 ]   30   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:48 ]   29   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:45 ]   28   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [06:06 ]   27   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:17 ]   26   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:15 ]   25   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [09:57 ]   24   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:43 ]   23   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:38 ]   22   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:56 ]   21   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:53 ]   20   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:45 ]   18   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:39 ]   17   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:19 ]   16   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:10 ]   15   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [12:13 ]   14   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:30 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:13 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:57 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [12:02 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:55 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:46 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:37 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:32 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:53 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:47 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [17:15 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:19 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:32 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..