منو
 صفحه های تصادفی
رابطه دین و تربیت
اسانس لاواند
رشته مهندسی نساجی
دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
درس زبان تخصصی رشته ناوبری
سایه صوت
راستگویی در قرآن
ایجاد تحول و دگرگونی در طریقت صفوی ( از سلطان جنید تا سلطان حیدر )
کاربر:مهرداد مسلمی
ادبیات آسیا
 کاربر Online
590 کاربر online
تاریخچه ی: پوشش گیاهی ایران

تفاوت با نگارش: 27

Lines: 1-236Lines: 1-244
 
 />

/>
 
 
 ((رازیانه1)) ((رازیانه1))
 ((افسنطین)) ((افسنطین))
 ((همیشه بهار)) ((همیشه بهار))
 ((شوید)) ((شوید))
 ((زوفا)) ((زوفا))
 ((درخت فندق)) ((درخت فندق))
 
 
 
 
 ((لوبیا)) ((لوبیا))
 ((باقلا)) ((باقلا))
 ((سیر)) ((سیر))
 ((چغندر لبویی)) ((چغندر لبویی))
 ((شلغم 2)) ((شلغم 2))
 ((پیاز 2)) ((پیاز 2))
 
 
 
 
 ((مارچوبه)) ((مارچوبه))
 ((هندوانه 2)) ((هندوانه 2))
 ((بادمجان 2)) ((بادمجان 2))
 ((نسترن کوهی)) ((نسترن کوهی))
 ((شیرین بیان)) ((شیرین بیان))
 ((کرفس)) ((کرفس))
 
 
 
 
 ((شاهبیزک)) ((شاهبیزک))
 ((سیاه توسه)) ((سیاه توسه))
 ((انجدان رومی)) ((انجدان رومی))
 ((بومادران)) ((بومادران))
 ((کاهو 2)) ((کاهو 2))
 ((اسفناج)) ((اسفناج))
 
 
 
 
 ((گلپر)) ((گلپر))
 ((سداب)) ((سداب))
 ((رازک)) ((رازک))
 ((مریم گلی)) ((مریم گلی))
 ((زیره سیاه)) ((زیره سیاه))
 ((زیره سبز)) ((زیره سبز))
 
 
 
 
 ((شنبلیله)) ((شنبلیله))
 ((توتون)) ((توتون))
 ((خردل سیاه)) ((خردل سیاه))
 ((خردل سفید)) ((خردل سفید))
 ((گلرنگ)) ((گلرنگ))
 ((گل تفلونی)) ((گل تفلونی))
 
 
 
 
 ((گل پنیرک)) ((گل پنیرک))
 ((مرزنگوش)) ((مرزنگوش))
 ((مرزنگوش تر)) ((مرزنگوش تر))
 ((تاتوره)) ((تاتوره))
 ((ترخون)) ((ترخون))
 ((آرتیشو)) ((آرتیشو))
 
 
 
 
 ((گل قاصد)) ((گل قاصد))
 ((پای خر)) ((پای خر))
 ((مرزه)) ((مرزه))
 ((مریم گلی کبیر)) ((مریم گلی کبیر))
 ((نعناع)) ((نعناع))
 ((بادرنجبویه)) ((بادرنجبویه))
 
 
 
 
 ((ریحان)) ((ریحان))
 ((سنبل الطیب)) ((سنبل الطیب))
 ((گشنیز)) ((گشنیز))
 ((خار مقدس)) ((خار مقدس))
 ((ختمی طبی)) ((ختمی طبی))
 ((ختمی بری)) ((ختمی بری))
 
 
 
 
 ((درخت زیتون)) ((درخت زیتون))
 ((درخت زیتون 2)) ((درخت زیتون 2))
 ((توت فرنگی2)) ((توت فرنگی2))
 ((ریواس2)) ((ریواس2))
 ((بردیرش بو)) ((بردیرش بو))
 ((انگور2)) ((انگور2))
 
 
 
 
 ((انجیر2)) ((انجیر2))
 ((کتان)) ((کتان))
 ((بابونه معمولی)) ((بابونه معمولی))
 ((آویشن شیرازی)) ((آویشن شیرازی))
-((سیدار))((مز)) +((کر))((ت))
 
 
 
 
 ((انگور کولی)) ((انگور کولی))
-((درخت سنجد))(()) +((تیس))((فلفل ))
 ((درخت بادام)) ((درخت بادام))
 ((گل گندم)) ((گل گندم))
-((گل ماهو)) +((خرگوک))
 
 
 
 
 ((تمشک)) ((تمشک))
-((مد))((مزریون)) +(( بر بو))((ره تیزک))
 ((ماریتغال)) ((ماریتغال))
-((مامیرا))((نجبیل شامی)) +((شاتر))((لکا))
 
 
 
 
 ((سرخس نر)) ((سرخس نر))
 ((بنفشه معطر)) ((بنفشه معطر))
 ((بنفشه سه رنگ)) ((بنفشه سه رنگ))
 ((اقوینطون)) ((اقوینطون))
 ((روناس)) ((روناس))
-((کرک)) +((ترنجبی))
 
 
 
 
 ((اسفرزه)) ((اسفرزه))
 ((عروسک پشت پرده)) ((عروسک پشت پرده))
 ((به لیمو)) ((به لیمو))
 ((سگ زبان)) ((سگ زبان))
 ((کاسنی2)) ((کاسنی2))
 ((تاج ریزی پیچ)) ((تاج ریزی پیچ))
 
 
 
 
 ((تاج ریزی سیاه)) ((تاج ریزی سیاه))
 ((بابا آدم)) ((بابا آدم))
 ((گاوزبان)) ((گاوزبان))
 ((بولاغ اوتی)) ((بولاغ اوتی))
 ((علف چای)) ((علف چای))
-((کن)) +((نپن))
 
 
 
 
 ((پرسیاوشان)) ((پرسیاوشان))
 ((عدس)) ((عدس))
-((نخود2)) +((نخود معمولی))
 ((نخود سبز)) ((نخود سبز))
 ((ماش)) ((ماش))
 ((خلر)) ((خلر))
 
 
 
 
-((ناخنک اکلیل الملک))(( ره))((م سب)) +((ناخنک ))((ن))(())
 ((کتوس)) ((کتوس))
-((یا دانه)) +((اک))
 ((خاکشیر)) ((خاکشیر))
 
 
 
 
 ((انجبار)) ((انجبار))
-((ارترکی)) +((اسیرترکی))
 ((گزنه)) ((گزنه))
 ((شاه توت)) ((شاه توت))
 ((توت سفید)) ((توت سفید))
 ((جعفری)) ((جعفری))
 
 
 
 
-((گوه فنگی))((ان)) +((اف))((هنوانه ابوجهل))
 ((نیشکر1)) ((نیشکر1))
 ((نیشکر2)) ((نیشکر2))
-(()) +((شادا))
 ((رومارن)) ((رومارن))
 
 
 
 
-((درت چای))((ار خسک)) +((مر2))((نار2))
 ((اکالیپتوس)) ((اکالیپتوس))
-((عفرن)) +((ری))
 ((زنیان)) ((زنیان))
-((یا)) +((ایه))
 
 
 
 
-((ر تیک)) +((یار))
 ((چغندر قند1)) ((چغندر قند1))
 ((چغندر قند2)) ((چغندر قند2))
 ((کنف)) ((کنف))
-((دارو)) +((درت گ))
 ((دغداغان)) ((دغداغان))
 
 
 
 
-((یا)) +((اه پند وحشی))
 ((پای شیر)) ((پای شیر))
-((راش)) +((گل انگشتانه ارغوانی))
 ((گردو1)) ((گردو1))
 ((گردو2)) ((گردو2))
-((ی)) +((قنریون صغی))
 
 
 
 
 ((زرشک2)) ((زرشک2))
 ((بادیان رومی)) ((بادیان رومی))
-((ل نتن ارونی)) +((سفیپلت))((شگ))((سنج لخ))((درخت نجد))
((کرازو))((دارمزو))((لندمازو))
  
  
  
 
 
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مهر 1385 [16:59 ]   37   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:47 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:41 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [07:22 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:30 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [12:34 ]   30   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:48 ]   29   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:45 ]   28   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [06:06 ]   27   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:17 ]   26   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:15 ]   25   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [09:57 ]   24   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:43 ]   23   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:38 ]   22   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:56 ]   21   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:53 ]   20   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:45 ]   18   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:39 ]   17   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:19 ]   16   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:10 ]   15   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [12:13 ]   14   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:30 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:13 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:57 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [12:02 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:55 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:46 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:37 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:32 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:53 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:47 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [17:15 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:19 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:32 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..