منو
 کاربر Online
561 کاربر online
تاریخچه ی: پوشش گیاهی ایران

تفاوت با نگارش: 20

Lines: 1-243Lines: 1-244
 
  
 
-((گیاه رازیانه)) +((رازیانه1))
 ((افسنطین)) ((افسنطین))
 ((همیشه بهار)) ((همیشه بهار))
 ((شوید)) ((شوید))
 ((زوفا)) ((زوفا))
 ((درخت فندق)) ((درخت فندق))
 
 
 
 
 ((لوبیا)) ((لوبیا))
 ((باقلا)) ((باقلا))
 ((سیر)) ((سیر))
 ((چغندر لبویی)) ((چغندر لبویی))
 ((شلغم 2)) ((شلغم 2))
 ((پیاز 2)) ((پیاز 2))
 
 
 
 
 ((مارچوبه)) ((مارچوبه))
 ((هندوانه 2)) ((هندوانه 2))
 ((بادمجان 2)) ((بادمجان 2))
 ((نسترن کوهی)) ((نسترن کوهی))
 ((شیرین بیان)) ((شیرین بیان))
 ((کرفس)) ((کرفس))
 
 
 
 
 ((شاهبیزک)) ((شاهبیزک))
 ((سیاه توسه)) ((سیاه توسه))
 ((انجدان رومی)) ((انجدان رومی))
 ((بومادران)) ((بومادران))
 ((کاهو 2)) ((کاهو 2))
 ((اسفناج)) ((اسفناج))
 
 
 
 
 ((گلپر)) ((گلپر))
 ((سداب)) ((سداب))
 ((رازک)) ((رازک))
 ((مریم گلی)) ((مریم گلی))
 ((زیره سیاه)) ((زیره سیاه))
 ((زیره سبز)) ((زیره سبز))
 
 
 
 
 ((شنبلیله)) ((شنبلیله))
 ((توتون)) ((توتون))
 ((خردل سیاه)) ((خردل سیاه))
 ((خردل سفید)) ((خردل سفید))
 ((گلرنگ)) ((گلرنگ))
 ((گل تفلونی)) ((گل تفلونی))
 
 
 
 
 ((گل پنیرک)) ((گل پنیرک))
 ((مرزنگوش)) ((مرزنگوش))
 ((مرزنگوش تر)) ((مرزنگوش تر))
 ((تاتوره)) ((تاتوره))
 ((ترخون)) ((ترخون))
 ((آرتیشو)) ((آرتیشو))
 
 
 
 
 ((گل قاصد)) ((گل قاصد))
 ((پای خر)) ((پای خر))
 ((مرزه)) ((مرزه))
 ((مریم گلی کبیر)) ((مریم گلی کبیر))
 ((نعناع)) ((نعناع))
 ((بادرنجبویه)) ((بادرنجبویه))
 
 
 
 
 ((ریحان)) ((ریحان))
 ((سنبل الطیب)) ((سنبل الطیب))
 ((گشنیز)) ((گشنیز))
 ((خار مقدس)) ((خار مقدس))
 ((ختمی طبی)) ((ختمی طبی))
 ((ختمی بری)) ((ختمی بری))
 
 
 
 
 ((درخت زیتون)) ((درخت زیتون))
 ((درخت زیتون 2)) ((درخت زیتون 2))
 ((توت فرنگی2)) ((توت فرنگی2))
 ((ریواس2)) ((ریواس2))
 ((بردیرش بو)) ((بردیرش بو))
 ((انگور2)) ((انگور2))
 
 
 
 
 ((انجیر2)) ((انجیر2))
-(())(()) +((کتان))((بابونه معمولی))
 ((آویشن شیرازی)) ((آویشن شیرازی))
-(())(()) +((کور))((توس))
 
 
 
 
 ((انگور کولی)) ((انگور کولی))
-(())(()) +((تیس))((فلفل سبز))
 ((درخت بادام)) ((درخت بادام))
-(())(()) +((گل گندم))((خرگوشک))
 
 
 
 
 ((تمشک)) ((تمشک))
-(())(()) +((درخت برگ بو))((تره تیزک))
 ((ماریتغال)) ((ماریتغال))
-(())(()) +((شاتره))((تلکا))
 
 
 
 
 ((سرخس نر)) ((سرخس نر))
 ((بنفشه معطر)) ((بنفشه معطر))
 ((بنفشه سه رنگ)) ((بنفشه سه رنگ))
 ((اقوینطون)) ((اقوینطون))
 ((روناس)) ((روناس))
-((کرک)) +((ترنجبی))
 
 
 
 
 ((اسفرزه)) ((اسفرزه))
 ((عروسک پشت پرده)) ((عروسک پشت پرده))
 ((به لیمو)) ((به لیمو))
 ((سگ زبان)) ((سگ زبان))
-((کاسنی)) +((کاسنی2))
 ((تاج ریزی پیچ)) ((تاج ریزی پیچ))
 
 
 
 
 ((تاج ریزی سیاه)) ((تاج ریزی سیاه))
 ((بابا آدم)) ((بابا آدم))
 ((گاوزبان)) ((گاوزبان))
 ((بولاغ اوتی)) ((بولاغ اوتی))
 ((علف چای)) ((علف چای))
-((کن)) +((نپن))
 
 
 
 
 ((پرسیاوشان)) ((پرسیاوشان))
 ((عدس)) ((عدس))
-((نخود)) +((نخود معمولی))
 ((نخود سبز)) ((نخود سبز))
 ((ماش)) ((ماش))
 ((خلر)) ((خلر))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((ناخنک ))((خرنوب))((خج))((کتوس))((شالک))((خاکشیر))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((انجبار))((اکسیرترکی))((گزنه))((شاه توت))((توت سفید))((جعفری))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((غافث))((هندوانه ابوجهل))((نیشکر1))((نیشکر2))((شاهدانه))((رومارن))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((مرغ2))((انار2))((اکالیپتوس))((اریز))((زنیان))((بامیه))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((سفیدار))((چغندر قند1))((چغندر قند2))((کنف))((درخت گز))((دغداغان))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((شاه پسند وحشی))((پای شیر))((گل انگشتانه ارغوانی))((گردو1))((گردو2))((قنطریون صغیر))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((زرشک2))((بادیان رومی))((سفیدپلت))((خشگ))((سنجد تلخ))((درخت سنجد))
 
 
 
 
-(())(())(())(())(())(()) +((کرمازو))((دارمازو))((بلندمازو))
 
 
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 24 مهر 1385 [16:59 ]   37   شیدا_هوشنگی2      جاری 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   36   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 یکشنبه 23 مهر 1385 [09:04 ]   35   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:47 ]   34   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [10:41 ]   33   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 شنبه 22 مهر 1385 [07:22 ]   32   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مهر 1385 [07:30 ]   31   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 19 مهر 1385 [12:34 ]   30   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:48 ]   29   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [16:45 ]   28   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [06:06 ]   27   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:17 ]   26   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 مهر 1385 [05:15 ]   25   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [09:57 ]   24   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:43 ]   23   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 07 مهر 1385 [08:38 ]   22   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:56 ]   21   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 پنج شنبه 06 مهر 1385 [10:53 ]   20   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:45 ]   18   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 05 مهر 1385 [05:39 ]   17   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:19 ]   16   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 شهریور 1385 [16:10 ]   15   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [12:13 ]   14   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:30 ]   13   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 جمعه 24 شهریور 1385 [11:13 ]   12   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 22 شهریور 1385 [05:57 ]   11   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [12:02 ]   10   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [11:55 ]   9   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:46 ]   8   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:37 ]   7   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [07:32 ]   6   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:53 ]   5   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 دوشنبه 20 شهریور 1385 [06:47 ]   4   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [17:15 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:19 ]   2   یلدا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 مرداد 1385 [19:32 ]   1   یلدا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..